Anda di halaman 1dari 3

7tema 3kls. Valstybs ir savivaldybi institucij, dalyvaujani civiliniame procese, rys.

Papildomi vieojo intereso apsauos bdai!


Privaios iniciatyvos inti vie"j# interes" skatinimas$
Valstybs ir savivaldybi institucij, inani vie"j# interes", skaiiaus didinimas$
Valstybs ir savivaldybi institucij beikit asmen teis pareikti iekin# vieajam interesui inti yra
dispo%ityvumo principo iimtis, siekiant tokio tikslo & vieojo intereso apsauos.
'( paal aliojanius teiss aktus #aliojimus inti vie"j# interes" )P tvarka turi ios valstybs bei
savival.institucijos bei kt asmenys!
1. Konkurencijos taryba. (.y.valstybs #staia, vykdanti valstybin* konkurencijos politik" bei kontroliuojanti,
kaip laikomasi konkurencijos #statymo.
2. Vartotoj teisi gynimo valstybs staigos bei visuomenins vartotoj organizacijos. +acionalin vartotoj
teisi apsauos taryba prie (, turi teis* atlikti tyrimus, kreiptis # teism" dl pa-eist vartotoj teisi
inimo,vykdo kontrol*! preki ir paslau kokybs ir sauos nuostat laikymosi kontrol, nes"-inin s"ly
taikymo kontrol, #statymo nuostat dl preki parsdavimo ir paslau teikimo ne iai veiklai skirtose patalpose
kontrol ir t.t. nacionalins vartotoj teisi apsauos taryba kreipiasi # teism" su iekiniu tik dl i pa-eidim,
jei nusprend-ia, kad konkreiu atveju pa-eid-iamas ir vieasis interesas.
3. Valstybs turto fondas. .i valstybs #mon atstovauja valstybs interesams valdant ir naudojant jam
patikjimo teise perduotas valstybei nuosavybs teise priklausanias akcijas ir ilalaik# materialj# turt" bei jais
disponuojant. Vieojo intereso pa-eidimo ar tokios rsms atveju valst.turto /ondas valst.interesus ina teisme
pv%.!
o 0kund-ia bendrovi, kuriose valstyb nuosavybs teise turi akcij, visuotini akcinink susirinkim
sprendimus, kai ie pa-eid-ia valst.kaip akcininks inrteresus$
o 1reipiasi # teism" dl valst.priklausani dividend iiekojimo$
o 1reipiasi # teism" dl valst.kontroliuojamos #mons sudaryt sandori, pa-eid-iani #statymus,
pripa-inimo nealiojaniais ir nuostoli atlyinimo$
o 2r t.t
. !rofesins s"jungos. (.y.savanorikos, savaranlikos ir savaveiksms orani%acijos, atstovaujanios ir
inanios darbuotoj pro/esines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. 3os, kaip darbuotoj
atstovai, turi teis* sksti teismui darbdavio ir jo #aliot asmen sprendimus bei veiksmus, prietaraujanius
teiss normoms, sutartims ar pa-eid-ianios atstovaujamojo asmens teises.
#. $urnalist etikos ins%ektorius. (.y.valstybs pareinas, kuris pri-iri, kaip #yvendinamos visuomens
in/ormavimo #st.nuostatos.
&. Vyriausioji tarnybins etikos komisija. .i komisija teikia iekinius teismui nutraukti valstybins tarnybos
santykius su valstybinje tarnyboje dirbaniais asmenimis dl viej ir privai interes derinimo valstybinje
tarnyboje #statymo reikalavim pa-eidimo ar darbo nutari bei sandori, sudaryt pa-eid-iant io #statymo
reikalavimus, nutraukimo ar pripa-inimo nealiojaniais.
'. (%linkos a%saugos institucijos. 4plinkai padaroma -ala yra visos visomens irvalst.interesas, tdl aplinkos
apsauos srityje teis inti vie"j# interes" suteikia daueliui institucij. Pareikti iekinius dl padarytos -alos
aplinkai turi teis* 4plinkos ministerijos pareinai, kt #st.#alioti pareinai.
o 4plinkos ministerija turi teis* pareikti iekinius 34 ir 54, teriantiems aplink" ir neracionaliai
naudojantiems amtos iteklius neatkuriantiems j nustatyta tvarka, neteistai naudojantiems,
-alojantiems ar naikinantiems laukinius yvnus ir aualus, amtinius kratovai%d-io kompleksus ir
objektus, pa-eid-iantiems c6emini med-ia bei preparat ir atliek tvarkymo reikalavimus.
o Valst.aplinkos apsauos inspekcija turi teis* pateikti iekinius dl aplinkai padarytos -alos atlyinimo.
o 4plinkos apsauos valstybins kontrols pareinai nustatyta tvarka #vertina aplinkos apsauos #st.ir
kit teiss akt pa-eidimais padaryt" -al" aplinkai ir teikia iekinius dl jos atlyinimo$
o Valstybiniai sauom teritorij pareinai ir Vyriausybs #aliotos institucijos turi teis* paduoti teismui
iekin# dl sauomoms teritorijoms ar paveldo objektams padarytos -alos atlyinimo$
o 1t institucijos....
). *raudimo %rie+i,ros komisija. (ikslas & u-tikrinti draudimo sistemos patikimum", veiksminum", sauum"
ir stabilum" bei draudj, apdraustj, naudos avj ir nukentjusi treij asmen interes ir teisi apsau".
.i komisija kreipiasi # teism" dl bankroto bylos iklimo nemokioms draudimo #monms.
-. Vaiko teisi a%saugos institucijos. '( vaiko interesus ina ios specialios institucijos ir pareinai!
o Vaiko teisi apsauos kontrolierius. .is pareinas tiria 54 ir 34 asmen skundus dl valst.ir
savivaldybi institucij ar #stai ir j parein, nevalstybini institucij bei kt 54 ir 34 veiksm ar
neveikimo, dl kuri pa-eid-iamos ar ali bti pa-eistos vaiko teiss ar jo teisti interesai, bei ali
pareikti iekin# teisme.
o 0avivaldybi vaiko teisi apsauos tarnybos. .ios tarnybos u-davinys & atstovauti #st.ir kt.t.a.nustatyta
tvarka vaiko teisms ir teistiems interesams teismuose.
1.. (utori teisi ir gretutini teisi kolektyvinio administravimo asociacijos. 1olektyvinio administravimo
asociacija, bdama autori,atlikj, /onoram amintoj, transliuojanij orani%acij ar kt.autori teisi,
retutini teisi subjekt ar j susivienijim asociacija, be atskiro #aliojimo teisme ir kt.institucijose ina savo
kolektyviai administruojamas autori teises ir retutines teises. 1olektyvinio administravimo asociacijos dl
atstovaujam autori teisi ar retutini teisi subjekt interes be atskiro j #aliojimo turi teis* iiekoti
atlyinim" i krini ar retutini teisi objekt naudotoj, kurie be kolektyvinio administravimo asociacij
licencijos naudoja krinius ar retutini teisi objektus.
11. Valstybs kontrolierius/ 0eimo kontrolieriai. .ios institucijos priskirtinos vie"j# interes" inanioms
institucijoms tik s"lyikai, nes jos paios neali kreiptis # teism" su iekiniu apinti valstybs ar privai
asmen interesus. +ustatuios pa-eidimus, jos ali tik kreiptis # atitinkamas institucijas, kad ios pradt
proces" ir int interesus teisme. Valstybs kontrolierius ir jo pavaduotojai, priimdami sprendimus paal audito
nustatytus pa-eidimus, turi teis* narintinus atitinkam V4 subjekt arba teissauos institucij, valstybinio
audito dokumentus perduoti paal kompetencij".
Paal 1onstitucijos 73str.piliei skundus dl valstybs ir savivaldybi parein piktnaud-iavimo ar
biurokrati%mo tiria seimo kontrolieriai.jie turi teis* silyti teismui kaltus pareinus atleisti i u-imam parei.
0eimo kontrolieri vaidmuo valst.vald-ios institucij sistemoje yra ypatinas, nes jie -moaus teisi ynimo
/unkcijas #yvendina ne teismo tvarka, bet tapdami tarpininkais tarp -moaus ir vykdomosios vald-ios
institucij.
12. 1okes2i administratorius. 4tlikdamas jam pavestas /unkcijas, turi teis* priverstinai iiekoti i asmen
mokestines nepriemokas.
13. Vyriausybs atstovas. (.y.valst.tarnautojas, atliekantis savivaldybi administracin* prie-ir", t.y.pri-irintis,
ar savivaldybs laikosi 1onstitucijos ir #st, ar vykdo vyriausybs sprendimus.
)1 numato ir kt.valstybs ir savivaldybi institucijas bei asmenis, turinius teis* pareikti iekin# vieajam
interesui apinti!
o 2ekin# dl neveiksnaus 54 sudaryto sandorio pripa-inimo nealiojaniu ali pareikti neveiksmnaus
asmens atstovai paal #statym".
o 2ekin# dl alko6oliniais rimais arba narkotinmis med-iaomis piktnaud-iaujanio 54 sudaryto
sandorio pripa-inimo nealiojaniu ali pareikti rpintojas.
o 2ekin# dl nepilnameio 7897:m teiss savarankikai disponuoti savo pajamomis ar turtu apribojimo ar
atmimo turi teis* pareikti vaik lobos institucijos ar kt.suinteresuoti asmenys.
o 2ekin# dl nepilnameio pripa-inimo veiksniu panaikinimo turi teis* pareikti tvai, rpintojas, lobos
institucijos.
o Pareikim" dl 54 pripa-inimo neveiksniu turi teis* paduoti to asmens sutuoktinis, tvai, pilnameiai
vaikai, lobos institucija. 3ie t.p.turi teis* kreiptis # teism" dl asmens pripa-inimo veiksniu.
o Praym" dl asmens civilinio veiksnumo apribojimo turi teis* paduoti to asmens sutuoktinis, tvai,
pilnameiai vaikai, lobos institucija.
o ;l ne-inia kur esanio 54 turto apsauos ir turto laikinojo administratoriaus skyrimo # teism" turi teis*
kreiptis suinteresuoti asmenys.
o 2r kt institucijos....
(am tikrais atvejaisvalst.irsavivaldybi institucijosturi ne tik teis*, bet ir parei" kreiptis su pareikimu kit
asmen teisms apinti. Pv%.! vaik teisi apsauos, lobos ir rpybos institucijos turi inti nepilnamei,
neveiksni ar reikalin rpybos veiksni asmen teses ir interesus.tdl turdamos in/ormacijos apie i asmen
teisi pa-eidim" ar j interesams ikilusi" rsm* nurodytos institucijos, atlikdamos savo tiesioines /unkcijas,
privalo pareikti iekinius ar pareikimus ypatin"ja teisena vieajam interesui apinti.
Valstybas ir savivaldybi institucijos ir kiti asmenys ali kreiptis # teism" apinti vie"j# interes" tik specialiai
#statymo numatytais atvejais. (dl i asmen iekinyje btina teisikai par#sti vieojo intereso e%istavim"
byloje ir besikreipianio asmens teis* kreiptis # teism" dl vieojo intereso ynimo. Prieinu atveju iekini
reikimas #statym nenumatytais atvejais pa-eist dispo%ityvumo princip", nes ribot asmen teis* laisvai
disponuoti jiems priklausaniomis materialiosiomis bei procesinmis subjektinmis teismis. 4smuo kreip*sis #
teism" dl voeojo intereso pa-eidimo,privalo nurodyti #statym", suteikiant# iam asmeniui teis* reikti tok#
iekin#, jeiu i teis yra bendrojo pobd-io, par#sti vie"j# interes" esant konkreiam inijamam
materialiajam teisiniam santykiui.
0"voka vieasis interesas apia parindinius principus,kuriaisyra rind-iama valst.teisin sistema, valst.ir
visuomens /unkcionavimas. Vie"j# interes" nustato imperatyviosios 1onstitucijos ir kt.teiss akt normos.
0andoriai, prietaraujantys 1onstitucijoje #tvirtintiems principams, imperatyvioms #statymo normoms,
teisinumuiir erai morakei, pa-eid-ia vie"j# interes" ir yra nealiojantys.
Prokuroras, valst.ir savivaldybi institucijos bei kt.asmenys ali pareikti iekin# vieajam interesui inti. .alys
turi #rodyti aplinkybes, kuriomis rind-ia savo reikalavimus, praymus bei atsikirtimus. 4smuo, praydamas
taikyti -yminio mokesio mokjimo lenvatas tuo parindu, kad iekinys, pareikimas ar skundas paduotas dl
vieojo intereso pa-eidimo,privalo nurodyti #statym", suteikiant# iam asmeniui teis* reikti tok# iekin#, paduoti
tok# pareikim" ar skund", ir, jeiu i teis yra bendrojo pobd-io, par#sti vie"j# interes" esant konkreiam
inijamam materialiajam teisiniam santykiui. .i nuostata reikia, kad paduoti iekin#, pareikim",praym" ar
skund", siekiant apinti pa-eist" vie"j# interes", atitinkamos institucijos ar kt.asmenys ali tik tuomet, kai tai
#sakmiai numatyta #stattme.
Valstybs, savivaldybi institucijos ar kt.asmen iekin#, pareikt" vieajam interesui inti, atmetus bylinjimosi
ilaidas atsakovui priteisiamos ne i iekin# pareikusios institucijos ar asmens, bet i valst., kadani
pareikdamas iekin# vieajam interesui inti iekovas veikia kaip valstybs #aliotas asmuo.
Valstybs ir savivaldybi institucijos bei kt.asmenys, pareik* iekin# vieajam interesui inti, turi visas iekovo
teises ir pareias. <statym numatytais atvejais jie ali bti teismo #traukiamos proceso dalyviais arba #stoti #
proces" savo iiciatyva, kad duot ivad" byloje, siekdami #vykdyti jiems pavestas pareias, jeiu tai yra susij*
su vieojo intereso ynimu. (okiu atveju jos turi teis* susipa-inti su bylos med-iaa, duoti paaikinimus, teikti
#rodymus, dalyvauti #rodym tyrime, pateikti praymus.