Anda di halaman 1dari 2

odikumo principas

io principo esm:rodymai tiriami odiu,ali kalbos,pasirengimas bylai ir pats teisminis


nagrinjimas vyksta odiu.eismo sprendimo pagrindas gali b!ti tik ta mediaga,kuri buvo
pateikta ir itirta odiu.
"rivalumai:
#teismas geriau gali suvokti ali reikalavimus ir itirti bylos aplinkybes,lengviau sutaikyti alis$
r!kumai:
#sunku %iksuoti kiekvieno mogaus kalb&,sugaitama daug laiko.
'sant raytiniam procesui:sprendimo pagrindas gali b!ti tik tai,kas pateikta ratu.
"rivalumai:
#alys gali geriau apsvarstyti kitos alies argumentus$
#alys geriau ir tiksliau su%ormuluoja savo reikalavimus ir atsikirtimus$
#nereikia atidlioti proceso dl vienos i ali neatvykimo.
".(.raytinis principas turi taip pat tr!kum,bet jie neivardinti.
)eriausiai derinti iuos principus#mirus principas.
eismas negali riboti ali kalbjimo trukms,iskyrus,jei jo kalba nesusijusi su byla
odinis bylos nagrinjimas turi b!ti %iksuojamas.
eismo protokolo nebuvimas*buvus odiniam procesui+,neskaitomumas#sprendimo negaliojimo
pagrindas.
odinis procesas galioja tiek pirmosios,tiek ir apeliacins instancijos teisme.a-iau yra iim-i:
#raytiniu ali sutikimu$
#gin-uose dl nedideli sum*iki t!kstan-io lit+,jei neprao kuri nors alis$
#negalioja dokumentiniame procese$
#negalioja bylose dl teismo sakymo idavimo$
#nedominuoja ypatingoje teisenoje$
#jei yra sprendimo u aki institutas$
#jeigu pirmosios instancijos teismas prim apeliacin skund&,o jo neturjo priimti$
#jei konstatuojami absoliut!s pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai$
#jei prao apeliantas, o kiti proceso dalyviai neprietarauja$
#atskiri skundai,iskyrus,jei teismas nenustato kitaip$
#esant kasacijai pagal bendr& p. nagrinjimas vyksta raytine tvarka,nes kasacinis teismas i
naujo netiria %aktini bylos aplinkybi*teisj kolegija gali nustatyti iimtis+.
.eigu byloje,kuri turi b!ti nagrinjama odiu,kuriai nors i ali nepraneama apie bylos
nagrinjim& ir priimamas teismo nuosprendis#tai toks sprendimas naikinamas dl absoliutaus jo
negaliojimo*tos alies reikalavimu+.
eismo sprendim privalomumo principas
/siteisj0 teismo sprendimai ,nutartys,nutarimai,sakymai yra visiems privalomi ir turi b!ti
vykdomi visoje 12 teritorijoje.. negali panaikinti ar pakeisti jokia kita institucija tik
13,inagrinj0s byl& kasacine tvarka,ar byl& atnaujinus ir j& inagrinjus pakartotinai.
"rivalomumo savyb0 teismo sprendimas gyja nuo siteisjimo momento.
3tsisakymas vykdyti teismo sprendim& vertintinas kaip teism nepriklausomumo ir vieosios
tvarkos paeidimas.
eism sprendim vykdymo procesas#sudtin t.sistemos dalis#turi didele reikm0 utikrinant
m.teises.3smeniui neutenka teismo sprendimo,kuris deklaruoja paeidim&,jam reikia realaus
teisi gynimo.ai gali utikrinti tik e%ektyvi teismo sprendim vykdymo sistema.4ykdymo
procesas turi b!ti ekonomikas,greitas ir lankstus.
5!tina skirti tris siteisjusio teismo sprendimo savybes:
#res iudicata galia#alys netenka teiss kitoje byloje gin-yti siteisjusiu teismo sprendimu
nustatyt %akt bei teisini santyki ir reikti t pa-i reikalavim tuo pa-iu pagrindu$
#prejudicin galia#aikinant ir taikant teis0 yra atsivelgiama 13 precedentuose esan-ias
t.aikinimo ir taikymo taisykles$
#privalomumas.