Anda di halaman 1dari 51

PERANCANGAN STRATEGIK PUSAT SUMBER

TAHUN ............
1.0 LATAR BELAKANG
Pusat Sumber Sekolah (PSS) memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Ia
berfungsi dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berkesan dan memberi sokongan kepada
usaha belajar sendiri berasaskan sumber.
Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, PSS merupakan nadi segala pergerakan dan aktiiti ke arah P!P yang berkesan.
Ia perlu menjadi "#entre of a#tion$ , "#entre of learning$ dan "#entre of #onsultan#y$. Sebagai satu tempat yang menyediakan
koleksi P!P, ia memainkan peranan utama sebagai agen perubahan ke arah rakyat yang #elik maklumat dan ilmu
pengetahuan. Peranannya perlu diperkukuhkan lagi sekiranya negara ingin mengeluarkan pekerja bermaklumat (kno%ledge
%orker) sebagai pemimpin generasi masa depan.
&ahap penggunaan PSS di kalangan guru-guru dan para pelajar masih belum men#apai tahap optimum. Peran#angan yang
teliti dan berfokus perlu dilaksanakan agar peranan sebenar PSS sebagai nadi sekolah dan penyokong utama dalam
peningkatan prestasi sekolah ter#apai.
2.0 VISI
IKUT SEKOLAH
3.0 MISI
IKUT SEKOLAH

4.0 MATLAMAT
'.( Menjadikan PSS sebagai nadi kepada ke#emerlangan sekolah.
1
'.) Mengumpul, menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat serta menyediakan perisian pendidikan
kepada pelajar dan guru-guru.
'.* Membentuk masyarakat berbudaya ilmu dan gemar memba#a.
5.0 OBJEKTIF
+.( Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar
+.) Menyediakan tempat untuk guru-guru meran#ang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan
pembelajaran.
+.* Meningkatkan profesionalisme guru.
+.' Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.
+.+ Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran serta membekalkan perisian pendidikan
untuk kegunaan guru dan pelajar.
+., Meningkatkan nisbah pemba#aan pelajar dan guru dari (.+ kepada (. -.
+.- Meningkatkan jumlah penggunaan media pengajaran dalam P!P.
6.0 ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN
,.( KEKUATAN
2
(. .uru kerap mengikuti kursus dan didedahkan dengan pelbagai pengetahuan serta ilmu pengurusan PSS.
). Sokongan daripada pihak pengurusan dalam pelaksanaan program PSS membolehkan pelbagai usaha untuk
meningkatkan mutu perkhidmatan dapat dilaksanakan.
*. Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS adalah koleksi terkini.
'. Sikap ingin tahu pelajar yang tinggi dan bersemangat untuk maju.
+. PSS dilengkapi dengan keperluan asas yang agak lengkap untuk menjalankan fungsinya.
,. Para pelajar dan guru-guru menunjukkan minat dan memberi sokongan kepada aktiiti galakan memba#a yang
dijalankan.
,.) KELEMAHAN
(. &iada pembantu pustaka%an yang dapat berkhidmat sepenuh masa.
). &ahap pemba#aan dan kesedaran pembelajaran berasaskan sumber di kalangan guru dan pelajar adalah rendah
terutama bagi pelajar-pelajar yang lemah.
*. .uru PSS tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya kerana turut dibebankan dengan lain-lain tugas tambahan samada di
peringkat sekolah, PP/ dan 0P1.
'. 0umlah bahan ba#aan dan alat bantu mengajar belum men#apai sasaran yang ditetapkan.
+. Kedudukan PSS yang kurang strategik serta keluasan fi2ikalnya yang terhad.
,. Kemahiran penggunaan PSS yang rendah di kalangan guru dan pelajar
-. Promosi yang kurang berkesan
,.* ANCAMAN
3
(. &ekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran menyebabkan guru-guru lebih #enderung mengajar menggunakan
kaedah tradisional.
). 3nit-unit khas kurang berfungsi kerana bebanan tugas guru di luar.
*. 4udayamemba#a yang rendah di kalangan ibu bapa.
,.' PELUANG.
(. 0aringan perhubungan yang baik antara pIhak PSS sekolah dengan PSP1, PP/, PK. serta guru-guru media sekolah lain
). 5atar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi serta mempunyai kesedaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
*. Sokongan daripada pihak pengurusan dan PI4.
4
7.0 ANALISIS PERSEKITARAN

ASPEK FIZIKAL, PERKAKASAN DAN BAHAN
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1. Lokasi PSS strategik dan e!"n#ai r"ang
#ang $"as
S2. Me!"n#ai ke"da%an rangkaian dan
akses internet.
S3. Pe&ang"nan 'i(ika$ #ang kond"si' "nt"k
P ) P
W1. *i(ika$ +i$ik N,LAM- +i$ik Akses dan +i$ik
SAL. tidak kond"si'
W2. Tiada rak kas"t dan te!at en#i!an &eg.
W3. *i(ika$ rangkaian sentiasa &er"&a%
PELUAN/ (0) .A+A1AN (.)
01. +ant"an ke2angan dari Keenterian
Pe$a3aran (P./)
.1. PSS &erada da$a to! 4 !eringkat ke&angsaan

ASPEK PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1. Mengg"nakan siste e5&ooking &agi
e"da%kan g"r" e&"at te!a%an
&i$ik5&i$ik PSS
S3. Pi%ak !entad&ir dan g"r"5g"r" PSS
e&erikan koiten #ang tinggi
W1. Pengg"naan &a%an k"rang !eanta"an di &i$ik
rangkaian PSS engaki&atkan 6anda$ise
W2. Koiten g"r" $ain tidak e"askan
PELUAN/ (0) .A+A1AN (.)
01. K%idat +ant" Nasi%at (PK/)
02. +ant"an dari sta' sokongan #ang
&ert"gas di &a%agian $ain.

.1. Me$i&atkan 2arga seko$a% dan ko"niti se7ara
en#e$"r"% dan &erkesan da$a e&ant" dan !en#okong
!eng"r"san PSS.

ASPEK PENGGUNAAN PSS
4
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1. +an#ak ke$as en3a$ankan ! ) ! di
PSS.
S2. Ke"da%an ko!"ter dan !rinter di
&i$ik SAL dig"nakan se7ara o!ti"
seasa 2akt" !erseko$a%an.
W1. Pe$a3ar k"rang engg"nakan PSS se&agai te!at
e&a7a dan eng"$angka3i se$e!as sesi !erseko$a%an.
W2. Pe$a3ar k"rang &erinat e&"at !in3aan &"k".
PELUAN/ (0) .A+A1AN (.)
01. S"&angan ko!"ter dari agensi
$"ar.


.1. Mengga$akkan 2arga seko$a% dan ko"niti
engg"nakan PSS.

PROGRAM GERAKAN MEMBACA
8
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1. Per$aksanaan !rogra N,LAM di ke$as
&er3a$an dengan $an7ar engik"t 3ad"a$ 2akt".
S2. An3"ng Minda +estari en#ediakan
ke"da%an e&a7a &agi engga$akan
&"da#a e&a7a da$a ka$angan !e$a3ar dan
2arga seko$a%.
W1. 1aai !e$a3ar asi% tidak e!"n#ai &"k"
1ekod +a7aan N,LAM.
W2. 9ok"en dan rekod &agi !ro3ek N,LAM tidak
$engka!.
W3. Ana$isis N,LAM tidak di&"at !ada setia! &"$an.
PELUAN/ (0) .A+A1AN (.)
01. Ker3asaa dari se"a g"r"


.1. Me&ent"k as#arakat &er&"da#a i$"- gear
e&a7a dan &erkea%iran &e$a3ar se!an3ang %a#at.


:.; PILIHAN STRATEGIK
<

ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN
+idang ,s" Mat$aat
,ndikator
!restasi
Sasaran !restasi (=)
2;11 2;12 2;13
Peng"r"san
)
Penge$o$aan
Tenaga
!eker3a
ta&a%an
di!er$"kan
"nt"k
e&ant"
e!er7e
!atkan
!enga"toasia
n PSS
Penga"toasian
PSS
dise$esaikan
dengan segera
Perat"s &"k"
#ang te$a%
di!roses
eningkat

Pengg"naan
PSS
Pe$a3ar k"rang
&erinat
ein3a
&"k" dari
!"sat s"&er
Mengga$akan
!e$a3ar
ein3a
&"k"

Perat"s
!in3aan &"k"
eningkat
Progra
/erakan
Me&a7a
Progra
N,LAM tidak
enda!at
sa&"tan di
ka$angan
!e$a3ar
Meanta!kan
!engenda$ian
!ro3ek N,LAM

Perat"s !e$a3ar
#ang
enda!at
!ingat /angsa
eningkat
>.; PENJANAAN STRATEGIK

ASPEK *,?,KAL- PE1KAKASAN 9AN +AHAN
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
:


9a$aan dan
L"aran
S1. Lokasi PSS strategik dan
e!"n#ai r"ang #ang $"as
S2. Me!"n#ai ke"da%an
ko!"ter- rangkaian dan akses
internet.
W1. Persekitaran +i$ik Akses dan +i$ik Ta#ang
tidak kond"si'
W2. Lantai P"sat Akses tidak kond"si' "nt"k
&a%an ,.T
PELUAN/ (0)
01. Per"nt"kan P./
dari Keenterian
Pe$a3aran


S1 @ 01
ST15 Meningkatkan
!e&e$ian &a%an &a7aan
!e$a3ar

W3 @ 01
ST25 U!grade ko!"ter di +i$ik Akses
W1- W2 @ 01
ST35 Pena&a%&aikan ke"da%an +i$ik Ta#ang
) +i$ik Akses

.A+A1AN (.)
.1. Seko$a% a%"
eenangi
!ertandingan PSS
!eringkat negeri dan
ke&angsaan
S1@.1
ST45 Me!er&an#akkan as!ek
ke7eriaan $"aran dan da$aan
#ang enarik &erkonse!kan
taan i$"ASPEK PEN/U1USAN 9AN PEN/EL0LAAN
>


9a$aan

L"aran
KEKUATAN (S)
S1. Mengg"nakan siste e5
&ooking &agi e"da%kan g"r"
e&"at te!a%an &i$ik5&i$ik
dan siste S5Li&s &agi siste
!enga"toasian PSS
KELEMAHAN (W)
W1. Me!roses se"$a &"k"5&"k" sete$a%
enda!at K%idat +ant" PK/
PELUAN/ (0)
01. K%idat +ant"
Nasi%at (PK/)
02. +ant"an dari sta'
sokongan #ang
&ert"gas di &a%agian
$ain.
S1 @ 02
ST15 Me2"3"dkan dok"en dan
rekod #ang $engka! serta
keaskini dengan &ant"an
k%idat nasi%at dari PK/.
W1 @ 02
ST25 Me!er7e!atkan !roses
!enga"toasian PSS dengan &ant"an dari
!e&ant" aka$
.A+A1AN (.)
.1. Me$i&atkan 2arga
seko$a% dan ko"niti
se7ara en#e$"r"% dan
&erkesan da$a
e&ant" dan
!en#okong !eng"r"san
PSS.
ASPEK PEN//UNAAN PSS
1;


9a$aan

L"aran
KEKUATAN (S)
S1. +an#ak ke$as en3a$ankan
!)! di P"sat S"&er dan +i$ik
Ta#ang
S2. /"r" re$ie' se$a$" e&a2a
!e$a3ar as"k ke PSS
KELEMAHAN (W)
W1. Pe$a3ar tidak di&eka$kan dengan ara%an
ker3a #ang 3e$as seasa di&a2a as"k ke PSS
PELUAN/ (0)
01. Ker3asaa #ang
&aik dari se"a g"r"

S2 @ 01
ST15 Meningkatkan !engg"naan
PSS da$a ka$angan g"r" dan
!e$a3ar se7ara e'ekti'

.A+A1AN (.)
.1. Pe$a3ar asi%
tidak da!at enga2a$
s"asana &ising seasa
&erada di PSS
S @ .


W @ .
W1 @ .1
ST25 Progra a2areness ke!ada 2arga Sk
Mer"

P10/1AM /E1AKAN MEM+A.A
11

9a$aan
L"aran
KEKUATAN (S)
S1. Pe$aksanaan !rogra
N,LAM di ke$as &er3a$an dengan
$an7ar engik"t 3ad"a$ 2akt".
S2. An3"ng Minda +estari
en#ediakan ke"da%an
e&a7a s"rat k%a&ar &agi
engga$akankan !e$a3ar
e&a7a.
KELEMAHAN (W)
W1. 1aai !e$a3ar asi% tidak e!"n#ai
&"k" 1ekod +a7aan N,LAM.
W2. 9ok"en dan rekod &agi !ro3ek
N,LAM tidak $engka!.
W3. Progra gerakan e&a7a tidak di"r"s
dengan &aik dan sisteatik.
PELUAN/ (0)
01. Ker3asaa dari
se"a g"r"

S1 @ 01
ST15 Men#ediakan &a%an
&a7aan #ang enarik dan terkini

W1- W2- W3 @ 01
ST25Meanta!kan !eng"r"san N,LAM.

.A+A1AN (.)
.1. Me&ent"k
as#arakat &er&"da#a
i$"- gear e&a7a
dan &erkea%iran
&e$a3ar se!an3ang
%a#at.!en#okong
!eng"r"san PSS.
S2@ .1
ST25Mengadakan akti6iti
gerakan e&a7a #ang
e$i&atkan se"a !e$a3ar dan
ko"niti &erdekatan.
4.; PEM,L,HAN ST1ATE/,K
12
+idang SW0T ST Strategi
As!ek *i(ika$-
Perkakasan dan
+a%an
S0 ST1 Meningkatkan !e&e$ian &a%an &a7aan !e$a3ar
W0 ST2 U!grade ko!"ter di +i$ik Akses
ST3 Pena&a%&aikan ke"da%an +i$ik SAL. dan P"sat Akses
S. ST4 Me!er&an#akkan as!ek ke7eriaan $"aran dan da$aan #ang
enarik serta &erkonse!kan taan i$"
W. 5
As!ek Peng"r"san
dan !enge$o$aan
S0 ST1 Me2"3"dkan dok"en dan rekod #ang $engka! serta keaskini
dengan &ant"an %idat nasi%at PK/
W0 ST2 Me!er7e!atkan !roses !enga"toasian dengan &ant"an dari
!e&ant" aka$
S. 5
W. 5
As!ek Pengg"naan
PSS
S0 ST1 Meningkatkan !engg"naan PSS da$a ka$angan g"r" dan !e$a3ar
se7ara e'ekti'
W0 5
S. 5
W. ST2 Progra a2areness ke!ada 2arga SMK Mer"
Progra /erakan
Me&a7a
S0 ST1 Men#ediakan &a%an &a7aan #ang enarik dan terkini
W0 ST2 Meanta!kan !eng"r"san N,LAM
S. ST3 Mengadakan akti6iti gerakan e&a7a #ang e$i&atkan se"a
!e$a3ar dan ko"niti
W. 5

4.1 SENA1A, ST1ATE/, ,KUT KEUTAMAAN
+idang ST Strategi
13
As!ek *i(ika$-
Perkakasan dan
+a%an
ST1 Meningkatkan !e&e$ian &a%an &a7aan !e$a3ar
ST2 U!grade ko!"ter di +i$ik Akses
ST4 Me!er&an#akkan as!ek ke7eriaan $"aran dan da$aan #ang enarik
ST3 Pena&a%&aikan ke"da%an +i$ik Ta#ang dan +i$ik Akses
As!ek Peng"r"san
dan !enge$o$aan
ST2 Me!er7e!atkan !roses !enga"toasian dengan &ant"an !e&ant"
aka$
ST1 Me2"3"dkan dok"en dan rekod #ang $engka! serta keaskini dengan
&ant"an %idat nasi%at PK/
As!ek Pengg"naan
PSS
ST1 Meningkatkan !engg"naan PSS da$a ka$angan g"r" dan !e$a3ar se7ara
e'ekti'
ST2 Progra a2areness ke!ada 2arga SMK Mer"
Progra /erakan
Me&a7a
ST2 Meanta!kan !eng"r"san N,LAM
ST1 Men#ediakan &a%an &a7aan #ang enarik dan terkini
ST3 Mengadakan akti6iti gerakan e&a7a #ang e$i&atkan se"a !e$a3ar
dan ko"niti

PELAN TAKT,KAL
ASPEK KEMU9AHAN *,?,KAL- PE1KAKASAN 9AN +AHAN

ST15 Meningkatkan !e&e$ian &a%an &a7aan !e$a3ar
+i$ Pro3ek A Akti6iti Tindakan Te!o% Kos )
s"&er
0"t!"t KP,

14
1 Paeran +"k"
(Kaeda%
Pe&e$ian)
/PM 1 %ari 5 Se"a g"r" da!at
ei$i% &"k" #ang
dike%endaki se7ara
ter"s dari !e&eka$
+"k"5&"k" #ang di!i$i% ene!ati
ke%endak g"r"5g"r" dan !e$a3ar
2 Mena&a%
ko$eksi &"k"
r"3"kan UPS1
PM1 dan SPM
Se"a
g"r"
2;11 3;= dari
P./
Ko$eksi &"k"
r"3"kan di PSS

1B 14
2;12 1B18
2;13 1B1<
3 Mena&a%
ko$eksi &"k"
'iks#en +, dan
+M
Se"a
g"r"
2;11 2;= dari
P./
Ko$eksi &"k"
'iks#en di PSS

+"k" 7erita #ang re$e6an dan
terkini
2;12 24= dari
P./
2;13 3;= dari
P./

PELAN SWOT
STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TUGASAN SUMBER
Program Pembudayaan
Pemba#aan berkualiti
dengan pelaksanaan
pelbagai aktiiti galakan
memba#a.
N!"#
B$%&'"!(
M$#)'*"+" *",
#$#-$%&"."&", -%/0%"#
,!"# .'-"+" #$#1/&'.&",
&$-"*" -$#)"2"", &'"!( *",
#$,2"-" /)3$&(1 -$!"&.","",
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
14
Penambahan koleksi.
4ahan ber#etak
P%/0%"#
-$,"#)"4",
K/!$&.
M$,"#)"4 &/!$&. ',('&
#$,2"-" ."."%", 16 20
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
6ktiiti per#ambahan ilmu
dengan komuniti luar.
P$%&/,0.",
-,("%
M$,3"!",&", "&(7(
#$,*"-"(&", .'#)$%
-$#)"+"", *", &$-"&"%",
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Me%ujudkan lebih banyak
stesen PSS di persekitaran
sekolah.
R",0&"",
S'#)$%
M$#"&.#'#&", -$,00',"",
.'#)$% .$*" "*" ',('& ('3'",
#$#-$%(,0&"(&", -$,2"-"",
"&"*$#& *", ."4."4 -$!"3"%
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Menambah jumlah 64M
serta menggalakkan
penggunaannya di
kalangan guru-guru.
P$,04".!",
)"4", P5P
G'%'80'%' #$,04".!&",
)"4", *"!"# -",(" *",
**"1("%&", * PSS
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4)"&",
P$!"3"%
G'%'

D","
Memperkemaskan
program pendidikan
pengunaan PSS dan
kemahiran maklumat.
L($%".
M"&!'#"(
#$%$,(". P5P
M$,3"!",&", "&(7(
)$%".".&", L($%". M"&!'#"(
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Promosi PSS menerusi
P$,+$)"%", #"&!'#"(
P$,')'4", J&'"." P$!"3"%
18
bulletin PSS, aktiiti,
kempen galakan papan
kenyataan serta
penggunaan PSS se#ara
maksimum.
B'!$(, *",
B%/.'% PSS
)$%&"(", "&(7( PSS9 .'8.'
.$#"." *", -$,0$("4'", "#
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
G'%'
D","
Menempatkan seorang
pembantu pustaka%an
dengan pembiayaan PI4..
M$,$#-"(&",
P$#)",(' PSS
M$,$#-"(&", -$#)",(' PSS
',('& #$#)",(' GPM *",
G'%' PSS *"!"# /-$%".
4"%", .$%(" -$,0'%'.",
P$%),2",0", *$,0",
-$,0'%'.",
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Mengadakan kursus dan
bengkel teknologi
pendidikan se#ara berkala
supaya penggunaan media
dalam P!P
dipertingkatkan.
L"(4",
K$#"3'",
S("11
L"(4", P$#)",0',", S("11
)$%"."&", ($&,/!/0
-$,**&",
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Sistem sirkulasi, katalog
dan nilam berkomputer
untuk meningkatkan mutu
perkhidmatan,
memudahkan pengurusan,
peran#angan, analisis dan
pelaksanaan aktiiti
P%/3$&
A'(/#". PSS
M$,0"*"&", ..($# .%&'!".
)$%&/#-'($% ',('&
#$#'*"4&", -$%",2",0",9
-$,0'%'.", *", ","!.. *"("
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Mengenalpasti keperluan
bahan menerusi
perbin#angan, soal selidik
serta kajian tindakan untuk
meningkatkan mutu
perkhidmatan.
K"3",
T,*"&", PSS
M$,0$,"!-".( #"."!"4 PSS
*", #$%",2",0 .$%("
#$!"&.","&", &"3", (,*"&",
#$,0&'( &$-$%!'",
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
Mengadakan program
bersama panitia untuk
menggalakkan
M,00' #"("
M$,"%& #,"( -$!"3"% ($%4"*"-
.')3$&
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"3"%
G'%'
1<
penggunaan PSS serta
meningkatkan pen#apaian
prestasi akademik.
-$!"3"%",
M$,3"!",&", "&(7(
-$,0"+"", #$!"!' "&(7(
./&/,0", &"*$#&
: &/8 "&"*$#&;
C(4 6 #$,2',0&! -/($,.
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
D","
Me%ujudkan bilik-bilik
matapelajaran, sudut-
sudut tertentu dan
memaksimumkan
penggunaan ruang
persekitaran sekolah
dengan me%ujudkan
sekolah adalah PSS.
S$&/!"4
"*"!"4 PSS
M$#"&.#'#&", -$,00',"",
.'#)$% .$*" "*" ',('& ('3'",
#$#-$%(,0&"(&", -$,2"-"",
"&"*$#& *", ."4."4
P$,')'4", J&'"."
P$,+$*"", &$%(". &$%3"
P$!"&.","", -%/0%"#
P$,!"", 5
P$,"#)"4",)"&",
P$!"3"%
G'%'
D","
PELAN STRATEGIK PUSAT SUMBER
BAHAGIAN A 8 KEMUDAHAN FI<IKAL9 PERALATAN9 DAN BAHAN
BIDANG PROJEK
KHAS
TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA 2010 2011 2012 2013 2014
PEMBANGUNAN Menyediakan ruang ba#aan rujukan, rak 7 7 7 7 7
1:
FI<IKAL DAN
KECERIAAN
&6M61
PSS
S8K956:
6/656:
PSS
terbuka dan sudut ba#aan rekreasi
Mengubahsuai susun atur ruang
mengikut kesesuaian dan penggunaan.
7 7 7
5anskap dalaman untuk ruang ba#aan
rekreasi.
7 7 7 7
Pondok ba#aan dan 2on memba#a di
ka%asan kantin.
7 7 7 7 7
Pondok llmu, &aman llmu, Sudut 4a#aan
Kelas, 5aluan Ilmu
7 7
Sudut Sejarah Sekolah, 6rkib Sekolah,
Karya 4esar
7 7 7 7 7
;uang koleksi matapelajaran untuk P!P 7 7 7 7 7
Meningkatkan prasarana untuk ba#aan
dan kemudahan P!P.
7 7 7
Menambah sai2 ruang fi2ikal. 7 7
SUSUN ATUR
BILIK DAN
RUANG
;uang pameran 7 7 7 7 7
;uang rujukan 7 7 7 7 7
S65 (;uang belajar se#ara indiidu) 7 7 7 7 7
;uang majalah 7 7 7 7 7
;uang 0urnal 7 7 7 7 7
PERABOT DAN
KELENGKAPAN
Pertambahan Meja ! kerusi 7 7 7 7 7
Kaunter 7 7 7 7 7
;ak buku 7 7 7 7 7
Papan kenyataan 7 7 7 7 7
;ak majalah <5ain-lain berkaitan (;ak
kasut<;ak Majalah)
7 7 7 7 7
PERTAMBAHAN
KOLEKSI
BAHAN
BAHAN CETAK
P8;&6M4
6:61
K958KSI
46:61
=8&6K
4uku (SM (>)+ ? S; (>(+) 7 7 7 7 7
6khbar (SM * ? S; )) 7 7 7 7 7
Majalah (SM + ? S; *) 7 7 7 7 7
=arta<peta 7 7 7 7 7
;isalah <5ain-lain (&ersusun dalam kotak
risalah) 0urnal yang diterima, 4uku
laporan,4ahan ;ujukan (8nsaiklopedia,
7 7 7 7 7
1>
6tlas, Kamus, /irektori, 6lmana#)
Koleksi hasil pelajar mengikut panitia 7 7
Koleksi keratan akhbar mengikut subjek 7 7 7
Koleksi bahan buku latih tubi dan modul
P!P
7 7
6ktiiti semakan stok dan baikpulih 7 7 7 7 7
BAHAN BUKAN
CETAK
Pertambahan koleksi kaset ideo < @=/,
4ahan 6udio ran#angan &@P
7 7 7 7
Model, .elob, /iorama dll 7 7 7 7 7
5utsinar 7 7 7 7 7
4ahan audio (terutamanya koleksi 4&P) 7 7 7 7 7
=ouse%are A Perisian Kursus 7 7 7 7 7
/irektori 5aman Beb Pendidikan (3;5
6ddres)
7 7 7
5aman Beb sekolah. 7 7
PERALATAN 9:P 7 7 7 7
Komputer < Projektor 5=/ 7 7 7
&@ , @=; , @=/, /@/ 7 7
;adio 7 7
Kamera 7 7 7
CIRI8CIRI
KESELAMATAN
Meningkatkan #iri-#iri keselamatan
a) Pemadam api
b) Pelan ke#emasan
#) 6rahan semasa berlaku ke#emasan
d) Peti ke#emasan
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
BAHAGIAN B8 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS
BIDANG PROJEK
KHAS
TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA 2010 2011 2012 2013 2014
PENGURUSAN
DAN
PENGELOLAA
Menyediakan Struktur organisasi PSS
lengkap, kemas ! dipamerkan>
a) Struktur 9rganisasi 0a%atankuasa 7 7 7 7

7
2;
N PSS Induk
b) Struktur 9rganisasi 0a%atankuasa
Kerja
#) Struktur 9rganisasi Penga%as PSS
d) 0adual 4ertugas Penga%as PSS
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
RANCANGAN
TAHUNAN
Menyediakan ;an#angan &ahunan
bermula dari 0anuari hingga /isember
yang lengkap, meliputi matlamat,
objektif, aktiiti, implikasi ke%angan,
#arta .antt dan lain-lain.
7 7 7 7 7
;an#angan dikemukakan ke dalam
mesyuarat 0a%atankuasa Kurikulum,
mesyuarat guru dan dimasukkan ke
dalam tak%im sekolah.
7 7 7 7 7
PENGURUSAN
KEWANGAN
PSS
Meran#ang dan menguruskan
ke%angan dengan bijak.
7 7 7 7 7
Penyediaan penyata ke%angan
bulanan dan tahunan.
7 7 7 7 7
DOKUMEN
DAN REKOD 6
P$,0'%'.",
PSS
6da fail kuasa. 7 7 7 7 7
Peraturan-peraturan, buku stok
,perolehan, rekod pinjaman dan
penggunaan, aktiiti, kajian,
perbelanjaan, penyenggaraan, fail meja
indiidu, semakan stok dan hapuskira (
markah untuk setiap jenis dokumen <
rekod lain (maksimum - jenis)
7 7 7 7 7
DOKUMEN
DAN REKOD 6
P$,0$!/!"",
K/!$&.
Katalog CpusatD
7 7 7 7 7
Proses teknik (#op, label dll)
7 7 7 7 7
Pengkatalogan bahan #etak dan bukan
#etak
7 7 7 7 7
Pengindeksan bahan 7 7 7 7 7
DOKUMEN Mengemaskini rekod harta modal 7 7 7 7 7
21
DAN REKOD 6
P$,0$!/!"",
P$%"!"(",
PENGLIBATAN
WARGA
SEKOLAH DAN
KOMUNITI =
NGO
P8;K91.SI61
PI1&6;
Penglibatan %arga sekolah
7 7
Penglibatan komuniti
7 7
BAHAGIAN C 8 PENGGUNAAN PSS
BIDANG PROJEK
KHAS
TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA 2010 2011 2012 2013 2014
WAKTU
OPERASI PSS
/ibuka sepanjang %aktu
persekolahan
7 7 7 7 7
/ibuka>
7 7 7 7
22
a) sebelum permulaan kelas
b) %aktu malam
#) hujung minggu
d) #uti persekolahan
7
7
7
7
7
7
7
7
7
JADUAL WAKTU
6da 0adual &ugas .uru
7 7 7 7 7
Mempamerkan jadual %aktu
penggunaan PSS
7 7 7 7 7
6da jadual %aktu penggunaan bilik
tayangan
7 7 7 7 7
6da jadual %aktu bilik komputer
7 7 7 7 7
6da jadual bertugas penga%as
PSS
7 7 7 7 7
PINJAMAN
:SIRKULASI;
Meningkatkan Pinjaman murid
((>(E)
7 7 7 7 7
PENGGUNAAN
RANCANGAN TV
PENDIDIKAN
;an#angan &@P digunakan "on-air"
atau Doff-air"
7 7 7 7 7
AKTIV!TI
PAMERAN
a) Pameran bertema>
b) 9rientasi PSS
#) :ari 6lam Sekitar
d) :ari .uru
e) :ari Ibu dan 4apa
f) 4ulan Memba#a
g) :ari Merdeka
h) Sains dan &eknologi
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
23
AKTIVITI
GALAKAN
M,N//U MATA
PELACA1AN
a) seminar
b) pertandingan
#) kui2
d) melukis poster
e) syarahan
f) pidato
g) 0ejak maklumat
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
PEMBELAJARAN
KENDIRI
Sudut pembelajaran kendiri 7 7
Mempertingkatkan penggunaan bilik
S65
7 F
Mempertingkatkan penggunaan bilik
Pu6S
F
BAHAN
PROMOSI =
PUBLISITI
4358&I1 !
4;9S3; PSS
Program orientasi PSS
7 F F F F
5aman %eb PSS
F F F
4rosur PSS
7 F F F F
4uletin PSS
7 F F F F
LITERASI
MAKLUMAT
5I&8;6SI
M6K53M6&
M8;81&6SI P!P
Memperkenalkan buku dalam
perhimpunan
7 F F F F
Pameran buku baru
7 F F F F
Promosi ensikopedia melalui
pameran dan kui2
7 F F F F
6nugerah pemba#a dan pengguna
terbanyak
7 F F F F
5iterasi maklumat merentasi P!P
7 F F F F
PENGHASILAN P81.:6SI561
Pembinaan dan penggunaan 64M
F F F F
24
BAHAN DAN
PERISIAN
46:61 /61
P8;ISI61
berasaskan I=&
/irekod se#ara berpusat
F F F F
BAHAG!AN D > PROGRAM NILAM
BIDANG PROJEK
KHAS
TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA 2010 2011 2012 2013 2014
PROGRAM
NILAM
=arta 9rganisasi 0a%atankuasa
dan dipamerkan
7 F F F F
24
1I56M
48;K365I&I
Senarai &ugas
7 F F F F
&aklimat dan Pelan#aran Program
1I56M
7 F F F F
4ahan-bahan promosi program
1I56M
7 F F F F
KUMPULAN
SASARAN
Semua pelajar terlibat dalam
Program 1I56M
7 F F F F
DOKUMEN DAN
REKOD
Semua pelajar ada buku rekod
4a#aan 1I56M
7 F F F F
;ekod ba#aan 4M, 4I 7 F F F F
;ekod ba#aan kelas 7 F F F F
;ekod ba#aan keseluruhan 7 F F F F
;ekod dipamerkan 7 F F F F
PENCAPAIAN
Meningkatkan pen#apaian murid
dalam>
a) .angsa A 0auhari
b) Perak A 0auhari
#) 8mas A 0auhari
d) 1I56M A 0auhari
F
7
7
7
7
F
F
7
F
F
F
F
F
7
7
F
F
F
F
7
F
F
F
F
7
;akan Pemba#a
7 F F F F
PENGIKTIRAFAN /alam buku rekod pelajar 7 F F F F
/engan sijil pengiktirafan dan lain-
lain
7 F F F F
BAHAGIAN E 8 PROGRAM PENINGKATAN PSS
BIDANG PROJEK
KHAS
TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA 2010 2011 2012 2013 2014
RANCANGAN8
PEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG
K60I61
&I1/6K61 PSS
6da peran#angan, pembangunan
PSS yang menyeluruh -
matlamat, objektif, pengunjuran,
#arta .antt, laporan pen#apaian,
F F F F F
28
kajian kemajuan
SUMBER
KEWANGAN
LAIN
a) 0ogathon
b) :ari PSS
#) Penyertaan pelajar
d) &ayangan gambar
e) 5ain-lain mengikut keadaan
semasa
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
7
7
F
F
F
PEMBANGUNAN
STAFF
56&I:61
K8M60361
S&6GG
Peran#angan Pembangunan
Staf>
a) Proses teknik buku dan
bahan bukan buku panitia
matapelajaran.
b) 5a%atan ben#hmarking PSS
#emerlang
#) Kursus 1I56M kepada guru
matapelajaran dan guru
kelas.
d) 4engkel kemahiran proses
teknik kepada penga%as
PSS.
e) Kursus I=&.
6khbar /alam /arjah
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
PENILAIAN
K60I61
&I1/6K61 PSS
Membuat penilaian berdasarkan
aktiiti tahunan.
F F F F F
Kajian tindakan pembangunan
PSS
F F F F F
CIRI
KE!STIMEWAA
N
a) Karya

4esar- 1ilaian
Sastera%an-

(=anon
5iterature).
b) Koleksi - Setempat (5o#al
F
F
F
2<
=olle#tion).
#) ;eferen#e &ools (untuk
pengkatalogan dan
pengkelasan).
d) 6utomasi.
e) Smart =ard
F
F
PELAN TAKTIKAL PUSAT SUMBER 2012
BAHAGIAN A 8 KEMUDAHAN FI<IKAL9 PERALATAN9 DAN BAHAN
2:
PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS=
SUMBER
TINDAKAN
PEMBANGUNAN
FI<IKAL DAN
KECERIAAN
&6M61 PSS
S8K956:
6/656: PSS
Mengubahsuai susun
atur ruang mengikut
kesesuaian dan
penggunaan.
0an-Geb Murid !
.uru
Peran#angan
ke%angan
.PM < 60K
PSS
Pondok ba#aan dan
2on memba#a di
ka%asan kantin.
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM < 60K
PSS
Sudut Sejarah Sekolah,
6rkib Sekolah, Karya
4esar
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM < 60K
PSS
;uang koleksi
matapelajaran untuk
P!P
Geb-Ma# Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM < 60K
PSS< K8&36
P61I&I6
SUSUN ATUR
BILIK DAN
RUANG
;uang pameran
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
K8&36
P61I&I6< 60K
PSS
;uang rujukan
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K PSS
S65 (;uang belajar
se#ara indiidu)
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K S65
;uang majalah
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K PSS
;uang 0urnal
0an-Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K PSS
PERABOT DAN
KELENGKAPAN
;ak buku () buah)
Geb-Ma# Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Papan kenyataan ()
buah)
Geb-Ma# Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
;ak majalah () buah) Geb-Ma# Murid ! .uru Peran#angan .PM
2>
ke%angan
PERTAMBAHAN
KOLEKSI
BAHAN
BAHAN CETAK
P10CEK
PENAM+AHAN
K0LEKS,
+AHAN .ETAK
4uku (SM (>- ?
S; (>+)
0an A
0ulai
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
6khbar (SM * ?
S; ))
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Majalah (SM + ?
S; *)
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
=arta<peta (+ unit)
Ma#-6pril Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
;isalah <5ain-lain
(&ersusun dalam kotak
risalah) 0urnal yang
diterima, 4uku
laporan,4ahan ;ujukan
(8nsaiklopedia, 6tlas,
Kamus, /irektori,
6lmana#)
Ma#-Sept Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Koleksi hasil pelajar
mengikut panitia
6pr-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Koleksi keratan akhbar
mengikut subjek
6pr-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Koleksi bahan buku latih
tubi dan modul P!P
6pr-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
6ktiiti semakan stok
dan baikpulih
6pr-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
BAHAN BUKAN
CETAK
Pertambahan koleksi
kaset ideo < @=/,
4ahan 6udio ran#angan
&@P
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
Pertambahan Model,
.elob, /iorama dll
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
Pertambahan 5utsinar
(- tajuk )
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
3;
Pertambahan 4ahan
audio (terutamanya
koleksi 4&P) kepada
(>*
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
Pertambahan
=ouse%are A Perisian
Kursus kepada (> *
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
Pengumpulan /irektori
5aman Beb Pendidikan
(3;5 6ddres)
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
5aman Beb sekolah.
Ma#-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
PERALATAN Pembelian Komputer <
Projektor 5=/ () unit)
Ma# Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Pembelian ;adio (( unit)
Ma# Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Pembelian Kamera ((
unit)
Ma# Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
CIRI8CIRI
KESELAMATAN
Meningkatkan #iri-#iri
keselamatan
e) Pemadam api
f) Pelan ke#emasan
g) 6rahan semasa
berlaku ke#emasan
h) Peti ke#emasan
0an-9kt
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
S8K956:
S856M6&
BAHAGIAN B8 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS
PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS= TINDAKAN
31
SUMBER
PENGURUSAN
DAN
PENGELOLAA
N PSS
Menyediakan Struktur
organisasi PSS lengkap,
kemas ! dipamerkan>
d) Struktur 9rganisasi
0a%atankuasa Induk
e) Struktur 9rganisasi
0a%atankuasa Kerja
f) Struktur 9rganisasi
Penga%as PSS
d) 0adual 4ertugas
Penga%as PSS
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM<
P81.6B6S
PSS
RANCANGAN
TAHUNAN
Menyediakan
;an#angan &ahunan
bermula dari 0anuari
hingga /isember yang
lengkap, meliputi
matlamat, objektif,
aktiiti, implikasi
ke%angan, #arta .antt
dan lain-lain.
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
;an#angan
dikemukakan ke dalam
mesyuarat
0a%atankuasa
Kurikulum, mesyuarat
guru dan dimasukkan
ke dalam tak%im
sekolah.
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
PENGURUSAN
KEWANGAN
PSS
Meran#ang dan
menguruskan ke%angan
dengan bijak.
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Penyediaan penyata
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan .PM
32
ke%angan bulanan dan
tahunan.
ke%angan
DOKUMEN
DAN REKOD 6
P$,0'%'.",
PSS
6da fail kuasa.
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
/okumentasikan
peraturan-peraturan,
buku stok ,perolehan,
rekod pinjaman dan
penggunaan, aktiiti,
kajian, perbelanjaan,
penyenggaraan, fail
meja indiidu dan
semakan stok
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
DOKUMEN
DAN REKOD 6
P$,0$!/!"",
K/!$&.
Me%ujudkan Katalog
CpusatD
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Pelaksanaan Proses
teknik (#op, label dll)
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Pengkatalogan bahan
#etak dan bukan #etak
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Pengindeksan bahan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
DOKUMEN
DAN REKOD 6
P$,0$!/!"",
P$%"!"(",
Mengemaskini rekod
harta modal dan inentori
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
PENGLIBATAN
WARGA
SEKOLAH DAN
KOMUNITI =
NGO
PERKONGSIAN
PINTAR
Penglibatan %arga
sekolah
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
Penglibatan komuniti
- Perkongsian pintar
bersama syarikat
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
33
koporat
BAHAGIAN C 8 PENGGUNAAN PSS
PERKARA PROJEK
KHAS
TINDAKAN
TAKTIKAL
TARIKH SASARAN KOS=
SUMBER
TINDAKAN
WAKTU OPERASI
PSS
/ibuka sepanjang
%aktu persekolahan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
/ibuka sebelum
permulaan kelas
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
JADUAL WAKTU
6da 0adual &ugas
.uru
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Mempamerkan
jadual %aktu
penggunaan PSS
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
6da jadual %aktu
penggunaan bilik
tayangan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
6da jadual %aktu
bilik komputer
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
6da jadual bertugas
penga%as PSS
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
PINJAMAN
:SIRKULASI;
Meningkatkan
Pinjaman murid (( >
-)
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
PENGGUNAAN
RANCANGAN TV
Meningkatkan
penggunaan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
4I5IK
34
PENDIDIKAN ;an#angan &@P
se#ara "on-air" atau
Doff-air"
&6H61.61
AKTIV!TI
PAMERAN
a) Pameran
bertema>
i) 9rientasi PSS
j) :ari 6lam Sekitar
k) :ari .uru
l) :ari Ibu dan
4apa
m) 4ulan Memba#a
n) :ari Merdeka
o) Sains dan
&eknologi
0an-9kt
0an
6pr
Mei
0un
0ul
9go
Sep
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS<
P81.6B6S
PSS
AKTIVITI
GALAKAN
MINGGU MATA
PELAJARAN
a) seminar 1I56M
b) pertandingan
#) kui2
d) melukis poster
e) syarahan
f) pidato
g) 0ejak maklumat
h) ;esensi 4uku
Mei
Geb-Ma#
0an-9kt
Mei-9gos
Geb-Ma#
Geb-Ma#
0un
Murid Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS<
P81.6B6S
PSS
PEMBELAJARAN
KENDIRI
Sudut pembelajaran
kendiri
0an-9kt
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS<
P81.6B6S
PSS
BAHAN
PROMOSI =
BULETIN DAN
BROSUR PSS
Program orientasi
PSS
0an Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS<
P81.6B6S
34
PUBLISITI PSS
4rosur PSS
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS<
P81.6B6S
PSS
4uletin PSS
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS<
P81.6B6S
PSS
LITERASI
MAKLUMAT
LITERASI
MAKLUMAT
MERENTASI P5P
Memperkenalkan
buku dalam
perhimpunan
Geb-9gos Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Pameran buku baru
Ma#-Sept Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Promosi ensikopedia
melalui pameran
dan kui2
Ma#-
9gos
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
6nugerah pemba#a
dan pengguna
terbanyak
0un ! 9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
5iterasi maklumat
merentasi P!P
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
BAHAG!AN D > PROGRAM NILAM
PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN
TAKTIKAL
TARIKH SASARAN KOS=
SUMBER
TINDAKAN
PROGRAM
NILAM
NILAM
BERKUALITI
=arta 9rganisasi
0a%atankuasa dan
dipamerkan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
38
Menyediakan
Senarai &ugas
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM
&aklimat dan
Pelan#aran Program
1I56M
Geb Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
Promosi program
1I56M
Geb-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K PSS
KUMPULAN
SASARAN
Semua pelajar terlibat
dalam Program
1I56M dari tingkatan
( hingga +
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
DOKUMEN DAN
REKOD
Semua pelajar ada
buku rekod 4a#aan
1I56M
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
;ekod ba#aan 4M,
4I
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
;ekod ba#aan kelas
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
;ekod ba#aan
keseluruhan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
Pen#apaian
dipamerkan
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
PENCAPAIAN
Meningkatkan
pen#apaian murid
dalam>
a) .angsa ()+I) A
0auhari
b) Perak ()EI)A
0auhari
#) 8mas ((+I)A
0auhari
0an-9kt
Murid
Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
3<
d) 1I56M ((EI) A
0auhari
RAKAN
PEMBACA
;akan Pemba#a ('E
orang )
0an-9kt Murid Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
PENGIKTIRAFAN
;ekod pelajar< sijil
pengiktirafan
9kt
Murid Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
1I56M< 60K
PSS
BAHAGIAN E 8 PROGRAM PENINGKATAN PSS
PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS=
SUMBER
TINDAKAN
RANCANGAN8
PEMBANGUNAN
JANGKA
Menyedia
peran#angan,pembangunan
PSS yang menyeluruh -
Sept-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
1I56M< 60K
PSS
3:
PANJANG matlamat, objektif,
pengunjuran, #arta .antt,
laporan pen#apaian, kajian
kemajuan, dsb
SUMBER
KEWANGAN
LAIN
f) 0ogathon
g) &ayangan gambar
h) 0ualan penanda buku
i) 0ualan bendera
merdeka
j) 0ualan kad :ari ;aya
k) :ari .uru
l) :ari Ibu
Geb-9kt
Geb-Ma#
0an-9kt
9gos
9gos
Mei
Mei
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
60K 1I56M<
60K PSS
PEMBANGUNAN
STAFF
LATIHAN
KEMAJUAN
STAFF
Peran#angan
Pembangunan Staf>
f) Proses teknik buku dan
bahan bukan buku
panitia matapelajaran.
g) Kursus 1I56M kepada
guru matapelajaran dan
guru kelas.
#) 6khbar /alam /arjah
Geb
Geb
6pril
.uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
PENILAIAN
KAJIAN
TINDAKAN
Membuat penilaian
berdasarkan aktiiti
tahunan.
Sep-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
Kajian tindakan
pembangunan PSS 0an-9kt
Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
CIRI
KE!STIMEWAAN
a) Karya

4esar- 1ilaian
Sastera%an-

(=anon
5iterature).
b) 6utomasi
#) Koleksi setempat
panitia
0an-9kt Murid ! .uru Peran#angan
ke%angan
.PM< 60K
PSS
3>
RANCANGAN AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH 200?
4I
5
6K&I@I&I 061 G84 M6= 6P; M8
I
031 035 9.9
S
S8P 9K& 19@ &I1/6K61
(. MES@UARAT
(.( 0K Pengurusan 7 7 7 .PM<60K PSS
(.) 0K Kerja 7 7 7 .PM<60K PSS
(.* 0K Ke#il Kerja PSS 7 7 7 .PM<60K PSS
). PROGRAM ORIENTASI PSS
4;
).( Pelajar tingkatan ( 7 .PM<60K PSS
).) Pelajar tigkatan ' 7 .PM<60K PSS
*. PEMBANGUNAN FI<IKAL DAN
KECERIAAN
*.( ;uang 4a#aan ;ujukan 7 7 .PM<60K PSS
*.) ;ak &erbuka 7 7 .PM<60K PSS
*.* Sudut 4a#aan ;ekreasi 7 7 .PM<60K PSS
*.' Susun 6tur ;uang 7 7 .PM<60K PSS
*.+ &aman PSS ! Jon Memba#a 7 7 K.Panitia
*., S8K956: 6/656: PSS
*.,(i) Sudut Sejarah Sekolah
7 7 K.Panitia
*., (ii) 6rkib Sekolah 7 7 K.Panitia
*., (iii)Karya 4esar 7 7 K.Panitia
*., (i) Sudut ! Koleksi Panitia 7 7 7 K.Panitia
' SUSUN ATUR BILIK 5 RUANG
4.1 R'",0 P"#$%", 7 7 .PM<60K PSS
4.2 R'",0 R'3'&", 7 7
'.* S65 7 7 .PM<60K PSS
'.' ;uang Majlah 7 7 .PM<60K PSS
'.+ ;uang 0urnal 7 7 .PM<60K PSS
+. P8;649& /61 K8581.K6P61
+.( ;ak 4uku 7 7 .PM<60K PSS
+.) Papan Kenyataan 7 7 .PM<60K PSS
+.* ;ak Majalah 7 7 .PM<60K PSS
.PM<60K PSS
,. PERTAMBAHAN KOLEKSI
BAHAN8BAHAN CETAK
6.1 B'&' 7 7 7 7 7 7 7
41
,.) 6khbar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
,.* Majalah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
6.4 C"%("= P$(" 7 7
,.+;isalah, 0urnal,4uku
5aporan,4ahan ;ujukan
7 7 7 7 .PM<60K PSS
,., Koleksi :asil Pelajar 7 7 7 7 7 7 7 K.P61I&I6
,.- Koleksi Keratan 6khbar 7 7 7 7 7 7 7 K.P61I&I6
,.K Koleksi 4ahan 4uku 5atih
&ubi dan Modul P!P
7 7 7 7 7 7 7 K.P61I&I6
,.L Semakan Stok 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
- BAHAN BUKAN CETAK
-.( Koleksi Kaset @ideo< @=/,
4ahan 6udio ;an#angan &@P
7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
-.) Model, .lob, /iorama dll 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
-.* 5utsinar 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
-.' 4ahan 6udio 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
-.+ =ouse%are 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
-., /irektori 5aman Beb
Pendidikan
7 7 7 7 7 7 7 P81H856;6S
I=&
-.- 5a%ab Beb Sekolah 7 7 7 7 7 7 7 P81H856;6S
I=&
K P8;656&61
K.( Komputer< Projektor 5=/ 7 .PM<60K PSS
K.) ;adio 7 .PM<60K PSS
K.* Kamera 7 .PM<60K PSS
L =I;I-=I;I K8S856M6&61
L.( Pemadam 6pi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<
60K
S8K956:
S856M6&
42
L.) Pelan Ke#emasan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<
60K
S8K956:
S856M6&
L.* Peti Ke#emasan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<
60K
S8K956:
S856M6&
(E P81.3;3S61 !
P81.8595661 PSS
(E.( 9rganisasi 0K Induk 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(E.) 9rganisasi 0K Kerja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(E.* 9rganisasi 0K Penga%as
PSS
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(E.' 0adual 4ertugas Penga%as
PSS
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(( P8;61=61.61 &6:3161
((.( ;an#angan &ahunan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
((.) Kemuka /alam Mesyuarat
0K Kurikulum, Mesy .uru !
&ak%im
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
() P81.3;3S61 K8B61.61
().( Meran#ang ! Mengurus
Ke%angan
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
().) Penyata Ke%angan 4ulanan
! &ahunan
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(* /9K3M81 ! ;8K9/ PSS
(*.( Gail Kuasa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
43
(*.) Peraturan PSS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*.* 4uku Stok 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*.' ;ekod Perolehan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*.+ ;ekod Pinjaman 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*., ;ekod Penggunaan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*.- ;ekod 6ktiiti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*.K ;ekod Kajian 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(*.L ;ekod Perbelanjaan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
13.10 R$&/* P$,+$,00"%"", 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
13.11 F"! M$3" I,*7*' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
13.12 R$&/* S$#"&", S(/& 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(' PENGELOLAAN KOLEKSI
14.1 K"("!/0 B$%-'."( 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
14.2 P%/.$. T$&,& 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
14.3 P$,&"("!/0", B"4", C$("& 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
14. 4 P$,&"("!/0", B"4",
B'&", C$("&
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
14.5 I,*$&. B"4", 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(+ PENGELOLAAN PERALATAN
15.1 R$&/* H"%(" M/*"! 7 .PM<60K PSS
15.2 I7$,(/% 7 .PM<60K PSS
(, PENGLIBATAN WARGA
SEKOLAH
16.1 P$,0!)"(", A"%0"
.$&/!"4
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
16.2 P$%&/,0.", P,("% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(- PENGGUNAAN PSS
1B.1 W"&(' O-$%". 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
44
1B.2 J"*'"! W"&(' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
1B.3 J"*'"! T'0". G'%' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
1B.4 J"*'"! B!& T"+",0", 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
1B.5 J"*'"! B!& K/#-'($% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
1B.6 J"*'"! B$%('0".
P$,0"A". PSS
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(K PINJAMAN :SIRKULASI;
1C.1 P,3"#", #'%* 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
1C.2 P,3"#", G'%' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
(L PENGGUNAAN RANCANGAN
TVP
1?.1 P$,00',"", O,8"% =O118"% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
)E AKTIVITI PAMERAN
20.1 P"#$%", B$%($#" 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 K.P61I&I6
20.2 O%$,(". PSS 7 K.P61I&I6
20.3 H"% A!"# S$&("% 7 K.P61I&I6
20.4 H"% G'%' 7 K.P61I&I6
20.5 H"% I)' 5 B"-" 7 K.P61I&I6
20.6 B'!", M$#)"2" 7 K.P61I&I6
20.B S"#)'(", B'!", M$%*$&" 7 K.P61I&I6
21.C S",. 5 T$&,/!/0 7 K.P61I&I6
)( AKTIVITI GALAKAN
21.1 S$#,"% N!"# 7 60K 1I56M
21.2 P$%(",*,0",
:)$%2$%("9.+"%94"1"D",9"D",92/
%"! .-$$&,0 *!!;
7 7 K.P61&I6
21.3 K'D 7 7 K.P61&I6
21.4 M$!'&. P/.($% 7 7 7 7 K.P61&I6
44
21.5 S+"%"4", 7 7 K.P61&I6
21.6 P*"(/ 7 7 K.P61&I6
21.BJ$3"& M"&!'#"( 7 K.P61&I6
21.C R$.$,. B'&' 7 60K 1I56M
21.? M,00' #"(" -$!"3"%", F F F F F F F KP61I&I6
)) PEMBELAJARAN KENDIRI
22.1 S'*'( P$#)$!"3"%",
K$,*%
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
)* BAHAN PROMOSI= PUBLISITI
23.1 P%/0%"# O%$,(". 7 .PM<60K PSS
23.2 B%/.'% PSS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
23.3 B'!$(, PSS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
)' LITERASI MAKLUMAT
24.1 P$%&$,"! B'&' *"!"#
-$%4#-',",
7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
24.2 P"#$%", B'&' 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
24.3 P%/#/. E,.&!/-$*" 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
24.4 A,'0$%"4 P$#)"2" 5
P$,00',"
7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
24.5 L($%". M"&!'#"(
#$%$,(". P5P
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
)+ PROGRAM NILAM BERKUALITI
25.1 C"%(" O%0",.". JK 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
48
PSS<60K
1I56M
25.2 S$,"%" T'0". 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
25.3 T"&!#"( 5 P$!",2"%", 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
25.4 P%/#/. N!"# 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
), KUMPULAN SASARAN
26.1 S$#'" -$!"3"% ($%!)"( 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
)- DOKUMEN 5 REKOD
2B.1 B'&' R$&/* B"2"", 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
2B.2 R$&/* B"2"", BM=BI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
2B.3 R$&/* B"2"", K$!". 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
2B.4 R$&/* B"2"",
K$.$!'%'4",
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
2B.5 P$,2"-"", *-"#$% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
4<
)K PENCAPAIAN
2C.1 JAUHARI6
G",0." :25E; 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
P$%"& :20E; 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
E#".:15E; 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
N!"# :10E; 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
2C.2 RAKAN PEMBACA :40
/%",0;
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
)L PENGIKTIRAFAN
2?.1 R$&/* -$!"3"% 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
2?.2 S3! -$,0&(%"1", 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
*E RANCANGAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG
30.1 M"(!"#"( 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
30.2 O)3$&(1 7 7 .PM<60K
4:
PSS<60K
1I56M
30.3 P$,0',3'%", 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
30.4 C"%(" G",(( 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
30.5 L"-/%", 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
30.6 P$,2"-"", 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
30.B K"3", K$#"3'", 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
*( SUMBER KEWANGAN LAIN
31.1 J/0"(4/, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
31.2 T"+",0", G"#)"% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
31.3 J'"!", P$,",*" B'&' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
31.4 J'"!", K"* A4! 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
31.5 J'"!", K"* H"% R"+" 7 .PM<60K
PSS<60K
4>
1I56M
31.6 J'"!", K"* H"% G'%' 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
31.BJ'"!", K"* H"% I)'=B"-" 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
31.CJ'"!", J"!'% G$#!",0 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
*) PEMBANGUNAN STAFF
32.1 K'%.'. P%/.$. T$&,&
B'&'=B'&", B'&' P",("
7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
32.2 K'%.'. N!"# ',('& 0'%' 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
32.3 A&4)"% D"!"# D"%3"4 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
** PENILAIAN
33.1 A&(7( T"4',", 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
33.2 K"3", T,*"&",
P$#)",0',", PSS
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K
PSS<60K
1I56M
*' CIRI KEISTIMEWAAN
34.1 K"%+" B$."% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
34.2 A'(/#". 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
4;
34.3 K/!$&. S$($#-"( 8P",(" 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .PM<60K PSS
41