Anda di halaman 1dari 8

PENULISAN JURNAL PISMP

1.0 Isu Yang Difokuskan


Semasa mengajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Gau San saya
mendapati murid di dalam kelas saya tidak mendengar pengajaran saya dan
bersembang dengan rakan di sebelahnya.

2.0 Perkembangan Isu Yang Difokuskan
Semasa proses P&P dijalankan, saya akan memberi penerangan terhadap
topik yang saya mengajar. Murid lelaki di dalam kelas saya kelihatan tidak
minat belajar dan asyik bersembang dengan rakan disebelahnya. Perbuatan
ini telah menganggu murid perempuan yang ingin belajar dan mengadu
kepada saya. Dalam sitausi ini, saya telah memberi amaran kepada mereka
dan mereka tidak menghiraukan amaran ini dan meneruskan perbuataannya
itu..

3.0 Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu
3.1 Mengenal pasti sebab yang difokuskan
Proses P&P tidak dapat dijalankan dengan lancar dan telah membazirkan
masa yang banyak untuk mengajar satu langkah. Murid perempuan juga
berasa tidak selesa berada di dalam kelas untuk belajar.

3.2 Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu
3.2.1 Sikap murid yang tidak baik
Murid-murid tidak suka belajar dan menyebabkan kebisingan
di dalam kelas.
3.2.2 Murid sudah kebiasaan dengan keadaan di dalam kelas
Murid tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Ini
disebabkan oleh sesetengah murid tidak menumpukan
perhatian kepada saya.

3.2.3 Suara saya tidak tegas
Murid tidak takut dengan saya walaupun saya telah
menggunakan intonasi yang tegas. Murid tidak memberi
kontak mata kepada saya. Saya juga tiak dapat menarik
perhatian mereka. Saya juga tidak dapat menguruskan
bilangan murid yang ramai dalam masa yang sama.


3.3 Mengenal Pasti Kelemahan Isu Yang Difokuskan
Jika saya tidak menarik perhatian murid, mereka tidak dapat menguasai
kemahiran yang saya ingin ajar. Selain itu, ini juga telah menunjukkan
kegagalan saya dalam mengawal kelas.

3.4 Mengenal Pasti Kekuatan Isu Yang Difokuskan
Jika saya dapat menarik perhatian murid, murid dapat mempelajari
kemahiran yang baru. Murid juga dapat mengaplikasikan kemahiran yang
telah belajar dalam kehidupan seharian.

3.5 Meramal Kesan Dan Akibat Yang Difokuskan
Jika murid tidak membuat bising, pengajaran guru dapat disampaikan
dengan mudah dan murid-murid juga belajar dalam keadaan yang selesa
dan senyap. Murid-murid juga dapat belajar sesuatu kemahiran yang baru
dan mengukuhkan pembelajaran tersebut.

4.0 Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu
Rujukan 1 : Meningkatkan keberkesanan kawalan kelas menggunakan
kaedah ganjaran dan hukuman untuk murid-murid tahun 3.
Rujukan 2 : Masalah Pembelajaran Dan Pengajaran Di Dalam Bilik Darjah
Rujukan 3 : Masalah Pelajar Bising

5.0 Cadangan Dan Idea Diberikan Untuk Menyelesaikan Setiap Punca
5.1 Menyusun semula kedudukan murid-murid di dalam kelas.
Saya telah membahagikan kepada lima kumpulan. Tujuan ini adalah
untuk mengehadkan murid yang berbuat bising diasingkan di
kumpulan yang lain.

5.2 Mengubah tingkah laku pelajar dengan menerapkan nilai murni
Saya cuba menerapkan nilai murni dalam kalangan murid mengenai
sikap hormat-menghormati antara murid dengan orang lebih tua atau
disanjungi.

5.3 Menggunakan suara yang lantang, tenang dan tegas serta berlakunya
kontak mata
Melalui kontak mata dengan murid dapat membuat murid tidak
membuat bising serta berada dalam keadaan yang senyap. Suara
yang lantang dan tenang digunakan dalam keadaan yang tertentu.

5.4 Mendekati atau Berada di sebelah murid yang membuat bising.
Melalui cara ini, murid-murid akan berasa tidak selesa dan mengetahui
bahawa dia telah mengganggu pengajaran dan pembelajaran saya
serta menyinggung perasaan rakan yang ingin belajar.

5.5 Kaedah ganjaran dan hukuman
Kaedah ganjaran dan hukuman dapat mengelakkan murid daripada
membuat bising. Kumpulan yang membuat bising akan ditolak satu
markah manakala kumpulan yang berbincang dalam nada yang
rendah akan diberi markah. Selain itu, murid yang memberi kerjasama
dalam kumpulan juga akan diberi markah.


6.0 Tempoh Masa Ditetapkan Untuk Menyelesaikan Isu Yang Dikenal Pasti
12 minggu (26/1/2013-24/4/2014)

7.0 Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu
Yang Dikenal Pasti.
7.1 Pelan Tindakan / Jadual Kerja/ Senarai Semak
Minggu
Pelan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Menyusun semula
kedudukan murid-murid
di dalam kelas

Mengubah tingkah laku
pelajar dengan
menerapkan nilai murni


Menggunakan suara
yang lantang, tenang
dan tegas serta
berlakunya kontak mata

Mendekati atau berada
di sebelah murid yang
membuat bising

Kaedah Ganjaran Dan
Hukuman

8.0 Pelaksaan Terhadap Langkah-Langkah Penambahbaikan Dijalankan
8.1 Menyusun semula kedudukan murid-murid di dalam kelas.
Membahagikan kepada lima kumpulan untuk mengasingkan murid
yang membuat bising.

8.2 Mengubah tingkah laku pelajar dengan menerapkan nilai murni.
Saya telah menerapkan nilai saling hormat-menghormati antara rakan
atau orang yang lebih tua daripada kita. Murid juga telah mengubah
sikap mereka dari semasa ke semasa.,

8.3 Menggunakan suara yang lantang, tenang dan tegas serta berlakunya
kontak mata.
Memberi kontak mata terhadap murid yang membuat bising, mereka
akan berhenti dan mendengar guru mengajar. Selain itu, mereka juga
akan bersikap baik dan tidak membuat bising atau mengganggu rakan
yang lain. Nada saya digunakan adalah bedasarkan kepada situasi
yang dihadapi dan disesuaikan supaya tidak berlaku sebarang hal
yang tidak diingini.

8.4 Mendekati atau berada di sebelah murid yang membuat bising
Melalui cara ini, murid-murid akan berwaspada dan berada dalam
keadaan yang senyap.
Kaedah ini dapat mengurangkan kebisingan murid dan proses P&P
dapat dijalankan.

8.5 Kaedah Ganjaran Dan Hukuman
Kaedah ganjaran dan hukuman dapat mengurangkan kebisingan kelas.
Guru akan menetapkan beberapa peraturan untuk mendapat markah
semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Saya
telah memperkenalkan satu papan ganjaran kepada murid-murid di
dalam kelas. Melalui papan ganjaran ini, terlebih dahulu saya telah
membahagikan murid-murid ke dalam 5 kumpulan. Sekirannya tingkah
laku murid-murid dalam setiap kumpulan adalah baik sepanjang masa
P&P dan sesi aktiviti dijalankan, maka satu markah akan diberikan
kepada kumpulan yang berlakuan baik. Manakala kumpulan yang tidak
mematuhi akan ditolak satu markah.
9.0 Kesimpulan/ Refleksi
Kebisingan boleh dikatakan masih wujud tetapi telah dikurangkan. Murid-
murid juga telah menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan
pembelajaran serta aktiviti dijalankan. Sesetengah murid juga bertingkah laku
baik sepanjang masa praktikum dijalankan. Kaedah yang digunakan telah
berjaya mengurangkan masalah ini di kalangan murid. Hubungan antara guru
dan murid juga bertambah erat. Untuk menjadi seorang guru yang berjaya,
saya perlu menambah kemahiran mengurus kelas.

Rujukan
Izny Atikah Masalah Pembelajaran Dan Pengajaran Di Dalam Bilik
Darjah
http://www.slideshare.net/iznyatikah/5-masalah Oct 09, 2012
Ahmad Lili Masalah Pelajar Bising
http://www.slideshare.net/AhmadLili/masalah-pelajar-bising
Apr 09, 2013
Ngu Mee Kok Meningkatkan keberkesanan kawalan kelas menggunakan
kaedah ganjaran dan hukuman untuk murid-murid tahun 3.
http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/BukuKoleksi/2012/SN/12.%20
%20NGU%20MEE%20KOK.pdf Januari 2009

Beri Nilai