Anda di halaman 1dari 46

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 1

September 2013


Panduan Mengisi
Templat
Pengumpulan Data
Baki Awal Aset Alih


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 0
Isi Kandungan

Bil. Tajuk Muka Surat
A Pengenalan 1
B Definisi 1
C Panduan umum pengumpulan data baki awal aset alih 2
D Aliran kerja pengumpulan data baki awal aset alih 3

Kategori I Pelaksanaan SPA sudah dijalankan sepenuhnya 4
1 Mendapatkan muat turun daripada SPA 5
2 Penapisan data dan memasukkan maklumat tambahan 5 13
3 Mengemaskinikan maklumat tambahan aset alih 14 15
4 Muat naik maklumat yang telah dikemaskini ke dalam SPA 16
5 Hal-hal lain 16

Kategori II Pelaksanaan SPA sedang dijalankan dan akan siap
sepenuhnya sebelum 30 Jun 2014
17
A Melengkapkan pendaftaran rekod aset alih ke dalam SPA 18
1 Mendapatkan muat turun daripada SPA 18
2 Penapisan data dan memasukkan maklumat tambahan 18
3 Mengemaskinikan maklumat tambahan aset alih 18
4 Muat naik maklumat yang telah dikemaskini ke dalam SPA 18
5 Hal-hal lain 18

Kategori III Pelaksanaan SPA tidak dapat dijalankan sepenuhnya
sebelum 30 Jun 2014
19
1 Mengisi templat aset alih 20
2 Mengisi maklumat asas Kementerian / Jabatan / Agensi yang berkaitan 21 22
3 Mengisi maklumat aset alih berdasarkan Borang KEW.PA 23 28
4 Mengisi maklumat-maklumat keperluan 1GFMAS 29 33

D Soalan Lazim / Frequently Asked Questions (FAQ) dan Helpdesk 34

Lampiran 1: Kod Objek
Lampiran 2: Garis panduan usia guna aset alih
Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 1A. Pengenalan

Buku panduan ini dibangunkan untuk membantu dalam proses pengumpulan data baki awal perakaunan
akruan untuk aset alih, dengan objektif terakhir untuk dipindahkan ke sistem perakaunan baru kerajaan
persekutuan iaitu 1GFMAS.
Buku panduan ini disediakan bagi membantu Pegawai-pegawai aset di setiap Kementerian / Jabatan /
Agensi dalam tugasan merekodkan dan mengira baki awal aset alih bagi tujuan perakaunan akruan.
Bahagian I panduan ini adalah untuk kegunaan Kementerian / Jabatan / Agensi yang telah melaksanakan
dan mendaftarkan kesemua aset alih ke dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA) sepenuhnya. Berdasarkan
maklumat yang sedia ada di dalam sistem tersebut, proses penapisan akan dijalankan untuk membolehkan
Kementerian / Jabatan / Agensi mengenalpasti aset-aset alih yang memerlukan pengemaskinian data.
Bahagian II panduan ini adalah untuk kegunaan Kementerian / Jabatan / Agensi yang masih dalam proses
melaksanakan SPA dan akan siap sepenuhnya sebelum 30 Jun 2014. Kementerian / Jabatan / Agensi perlu
melengkapkan proses pendaftaran aset alih ke dalam SPA sebelum 30 Jun 2014. Berdasarkan maklumat
sedia ada di dalam sistem tersebut, proses penapisan akan dijalankan untuk membolehkan Kementerian /
Jabatan / Agensi mengenalpasti aset-aset alih yang memerlukan pengemaskinian data.
Bahagian III panduan ini pula adalah untuk kegunaan Kementerian / Jabatan / Agensi yang tidak boleh
melaksanakan SPA sepenuhnya sebelum 30 Jun 2014. Panduan ini akan memberikan langkah-langkah
terperinci untuk pendaftaran maklumat aset-aset alih ke dalam templat. Bagi tujuan ini, maklumat
daripada borang KEW.PA, Waran Peruntukan dan Borang Pesanan Kerajaan akan digunakan untuk
pendaftaran.
B. Definisi

Aset dalam asas perakaunan tunai ubahsuai
Aset alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset
yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. Aset terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu
harta modal dan harta inventori.
Aset dalam asas perakaunan akruan
Aset ketara ialah aset yang mempunyai kewujudan fizikal yang boleh disentuh.
i) Hartanah, Loji dan Peralatan adalah aset ketara yang:
a. dipegang untuk kegunaan dalam pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan,
untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk kegunaan urusan pentadbiran; dan
b. dijangka akan digunakan bagi jangkamasa yang melebihi satu tempoh pelaporan.

ii) Inventori ialah aset:
a. dalam bentuk barangan atau bekalan untuk digunakan dalam proses pengeluaran;
b. dalam bentuk barangan atau bekalan untuk digunakan atau diedarkan dalam pembekalan
perkhidmatan;
c. dipegang untuk dijual atau diedar dalam operasi biasa; atau
d. dalam proses pengeluaran untuk dijual atau diedarkan.
Aset tak ketara ialah aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti tanpa kewujudan secara fizikal.
Rujuk Lampiran 2: Garis panduan usia guna aset alih untuk senarai penuh aset alih.


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 2C. Panduan umum pengumpulan data baki
awal aset alih

1. Pusat Tanggungjawab / Pusat Kos (PTJ / PK) hendaklah mengenalpasti semua aset alih yang
digunakan dan dimiliki oleh PTJ / PK tersebut.
2. Hanya aset alih yang mempunyai kos perolehan yang melebihi RM2,000 dan ke atas setiap satu perlu
dimodalkan untuk tujuan pengumpulan data baki awal.
3. Bagi aset alih yang telah dikenalpasti penggunaan dan pemilikannya oleh PTJ / PK tersebut tetapi
terdapat maklumat-maklumat tertentu yang masih belum lengkap atau tiada dokumen sokongan,
maklumat-maklumat tersebut hendaklah dicari terlebih dahulu.
4. Pastikan keseluruhan aset alih yang telah dikenalpasti didaftarkan ke dalam SPA atau templat
pengumpulan data baki awal aset alih berdasarkan kategori-kategori yang digariskan pada Bahagian
A: Pengenalan.
5. Aset alih yang telah disusut nilai sepenuhnya dengan nilai buku kosong (zero net book value) tidak
akan diambilkira bagi tujuan penentuan baki awal di dalam lejar akruan. Namun demikian, jika ianya
masih digunakan dan hendak diambil kira sebagai baki awal, maka usia guna dan nilai sisanya
hendaklah disemak semula, sebelum direkodkan di dalam lejar akruan.
6. Pengukuran baki awal aset adalah seperti berikut:
Diukur pada kos sebenar sekiranya kos sejarah boleh didapati
Diukur pada Depreciated Replacement Cost sekiranya kos aset tidak dapat ditentukan atau
diragukan
Diukur pada Deemed Cost iaitu nilai saksama pada tarikh peralihan
7. Bagi aset alih yang terkandung di dalam bangunan yang dikategorikan sebagai Aset Warisan, ia juga
perlu direkodkan seperti aset alih yang lain.
8. Componentisation tidak akan diaplikasikan dalam penentuan baki awal. Componentisation ke atas
aset baru hanya akan dipertimbang dan diaplikasi sekiranya bersesuaian di masa hadapan.
9. Segala sumber rujukan dan dokumen sokongan yang digunakan untuk mendapatkan maklumat bagi
tujuan pengumpulan data aset alih haruslah difailkan bagi tujuan audit dan pengesahan.
10. Pihak Kementerian / Jabatan / Agensi hendaklah menyemak dan mengesahkan data yang telah
dikumpul.


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 3

D. Aliran kerja pengumpulan data baki awal aset alih


Kategori 1
Pelaksanaan SPA
sudah dijalankan
sepenuhnya
1. Mendapatkan
muat turun
daripada SPA
2. Penapisan
data dan
memasukkan
maklumat
tambahan
3. Mengemaskinikan
maklumat tambahan
aset alih
4. Muat naik
maklumat yang
telah dikemaskini
ke dalam SPA
5. Hal-hal lain
Kategori 2
Pelaksanaan SPA
sedang dijalankan
dan akan siap
sepenuhnya
sebelum 30 Jun
2014
A.
Melengkapkan
pendaftaran
rekod aset alih
ke dalam SPA
1.
Mendapatkan
muat turun
daripada SPA
2.
Penapisan
data dan
memasuk-
kan
maklumat
tambahan
3.
Mengemas-
kinikan
maklumat
tambahan
aset alih
4. Muat naik
maklumat yang
telah
dikemaskini ke
dalam SPA
5.
Hal-
hal
lain
Kategori 3
Pelaksanaan SPA
tidak dapat
dijalankan
sepenuhnya
sebelum 30 Jun
2014
1. Mengisi
templat aset
alih
2. Mengisi maklumat asas
Kementerian / Jabatan /
Agensi yang berkaitan
3. Mengisi maklumat aset
alih berdasarkan Borang
KEW.PA
4. Mengisi maklumat-
maklumat keperluan
1GFMAS
Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 4

Kategori I:
Pelaksanaan SPA
sudah dijalankan
sepenuhnya


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 51. Mendapatkan muat turun daripada SPA
Kumpulan Kerja Utama Kementerian hendaklah mendapatkan muat turun SPA daripada Unit Pelaksanaan
Pengumpulan Data, Jabatan Akauntan Negara Malaysia (UPPD, JANM). Muat turun tersebut akan
mengandungi maklumat aset alih untuk setiap Kementerian / Jabatan / Agensi / PTJ sesebuah
Kementerian dalam bentuk excel.
Muat turun data SPA akan dibuat secara berperingkat untuk aset alih yang sedia ada dan seterusnya untuk
sebarang pembelian aset alih yang baru selepas muat turun yang sebelum ini seperti berikut:

Tahun 2013 2014
Muat turun Disember Mac Jun September Disember


2. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan
Proses penapisan data ini akan dijalankan oleh Kumpulan Kerja Utama Kementerian berdasarkan muat
turun yang telah diperolehi. Setelah data SPA telah ditapis, ianya akan dihantar kepada PTJ masing-
masing untuk proses pengemaskinian.
Kumpulan Kerja Utama Kementerian akan menerima kedua-dua fail di bawah daripada UPPD, JANM.

i) Muat turun data SPA; dan
ii) Templat dengan formula.
Penapisan data boleh dirumuskan seperti berikut:

2.1 Pemahaman medan baru, iaitu Susut Nilai Terkumpul dan Nilai Buku;
2.2 Pengiraan kedua-dua medan di atas berdasarkan formula yang telah ditetapkan; dan
2.3 Pengeluaran aset-aset alih yang telah tersusut nilai sepenuhnya. Hanya aset yang masih
mempunyai nilai buku akan dipermodalkan.

2.1 Pemahaman medan
Susut Nilai Terkumpul
dan Nilai Buku
2.2 Pengiraan Susut Nilai
Terkumpul dan Nilai
Buku
2.3 Penapisan data
dengan mengambil kira
hanya nilai buku
melebihi nilai sifar

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 62. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.1 Pemahaman medan baru, iaitu Susut Nilai Terkumpul dan Nilai
Buku

Dua medan di bawah telah ditambah ke dalam templat dengan formula:

Medan baru Perihal
Susut nilai terkumpul Mengira susut nilai pada tarikh penapisan data
dilaksanakan.
Nilai buku Mendapatkan nilai buku aset alih untuk memastikan
hanya aset yang masih mempunyai nilai buku
diperkemaskinikan.


2.2 Pengiraan Susut Nilai Terkumpul dan Nilai Buku
Sebagai pengetahuan am, formula untuk susut nilai terkumpul dan nilai buku boleh dirumuskan seperti di
bawah:


Susut Nilai Terkumpul = Kos Perolehan x Jumlah Tahun Yang Telah Digunakan
Usia Guna

Nilai Buku = Kos Perolehan Susut Nilai Terkumpul


Pengguna perlu menyalin dan menampal (copy and paste) maklumat daripada muat turun SPA kepada
templat dengan formula dan kedua-dua nilai tersebut akan dikirakan dalam templat dengan formula.

Rujuk rajah 2.1 untuk contoh muat turun SPA daripada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
(BPTM), Kementerian Kewangan dan rajah 2.2 untuk contoh templat dengan formula.

Rajah 2.1


Rajah 2.2


Contoh muat turun
SPA daripada BPTM,
Kementerian
Kewangan.
Contoh templat
dengan formula.
Muat turun data SPA
Templat dengan formula
susut nilai

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 72. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.2 Pengiraan Susut Nilai Terkumpul dan Nilai Buku (bersambung)

Rajah-rajah seterusnya menunjukkan tatacara untuk memindahkan maklumat daripada muat turun SPA
kepada templat dengan formula:

Langkah 1 Menyalin maklumat daripada column A hingga J daripada muat turun data SPA kepada
column A hingga J di templat dengan formula susut nilai. Sila pastikan medan yang disalin
dari muat turun adalah sama apabila dipindahkan ke dalam templat. Rujuk rajah-rajah 2.3
dan 2.4

Rajah 2.3
Rajah 2.4

(b) Right click dan
pilih Copy.

(a) Highlight maklumat
daripada column A
hingga J dalam muat
turun data SPA.
(a) Highlight cell A2
dalam template dengan
formula susut nilai.

(b) Right click di cell A2 dan
pilih Paste Special dan
seterusnya pilih Value.

Muat turun data SPA
Templat dengan formula
susut nilai

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 8
2. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.2 Pengiraan Susut Nilai Terkumpul dan Nilai Buku (bersambung)

Langkah 2 Menyalin maklumat daripada column L daripada muat turun SPA kepada column L di
templat dengan formula susut nilai. Rujuk rajah-rajah 2.5 dan 2.6.

Rajah 2.5


Rajah 2.6

(a) Highlight maklumat
daripada column L.
(c) Right click dan
pilih Copy.

(a) Highlight cell
L2.

(b) Right click di cell L2 dan
pilih Paste Special dan
seterusnya pilih Value.

Muat turun data SPA
Templat dengan formula
susut nilai

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 92. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.2 Pengiraan Susut Nilai Terkumpul dan Nilai Buku (bersambung)

Rajah 2.7


2.3 Penapisan data dengan mengambil kira hanya aset yang kos
melebihi RM2,000 dan nilai buku melebihi nilai sifar

Langkah 1 Menapis keluar aset yang kosnya melebihi RM2,000 dengan menggunakan fungsi Filter
di templat dengan formula susut nilai. Rujuk rajah 2.8, 2.9 dan 2.10.


Rajah 2.8Contoh templat dengan formula
yang telah diisi, di mana susut
nilai terkumpul dan nilai buku
telah dikira.
Templat dengan formula
susut nilai
(b) Pilih Number Filters dan
Greater Than Or Equal To
(a) Klik butang Filter

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 102. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.3 Penapisan data dengan mengambil kira hanya aset yang kos
melebihi RM2,000 dan nilai buku melebihi nilai sifar
(bersambung)

Rajah 2.9


Rajah 2.10
Pilih medan is greater than or
equal to dan isikan 2000 ke
dalam medan
Templat dengan senarai
yang telah ditapis untuk
kos melebihi RM2,000

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 112. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.3 Penapisan data dengan mengambil kira hanya nilai buku
melebihi nilai sifar (bersambung)

Langkah 2 Menapis keluar aset yang tersusut nilai dengan sepenuhnya (Hanya aset yang masih
mempunyai nilai buku perlu dikemaskinikan) menggunakan fungsi Filter di templat
dengan formula susut nilai. Rujuk rajah 2.11 dan 2.12.

Rajah 2.11

(a) Tekan butang Filter di
medan Nllai Buku.
(b) Deselect -.
(c) Pilih OK.

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 122. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.3 Penapisan data dengan mengambil kira hanya nilai buku
melebihi nilai sifar (bersambung)

Rajah 2.12


2.4 Memasukkan maklumat tambahan - medan VoT
Maklumat yang terkandung di dalam medan ini bertujuan merekodkan sumber perolehan sesebuah aset
alih. Ianya adalah medan yang wajib diisikan untuk keperluan 1GFMAS.

Walaubagaimanapun, oleh sebab maklumat VoT bukan merupakan satu elemen data yang wajib diisikan di
dalam SPA, kebanyakkan maklumat VoT untuk aset di dalam SPA adalah kosong.

Isikan medan ini dengan VoT perbelanjaan iaitu BXX untuk kesemua aset alih yang telah ditapis. Rujuk
kepada rajah 2.13.

Rajah 2.13

Contoh templat di mana aset
dengan nilai buku sifar telah
ditapis keluar.
Templat dengan formula
susut nilai

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 132. Penapisan data dan memasukkan maklumat
tambahan (bersambung)

2.5 Penerangan maklumat tambahan - medan Kod Projek
Medan Kod Projek adalah medan yang wajib diisikan untuk keperluan 1GFMAS. Walaubagaimanapun,
maklumat Kod Projek tiada di dalam SPA.

Medan ini diformulasikan dengan 00000 untuk kesemua aset alih yang telah ditapis. Rujuk rajah 2.14.

2.6 Penerangan maklumat tambahan - medan Kod Setia dan Kod
Sub-setia
Medan Kod Setia dan Kod Sub-setia adalah medan yang wajib diisikan untuk keperluan 1GFMAS.
Walaubagaimanapun, maklumat Kod Setia dan Kod Sub-setia tiada di dalam SPA.

Medan Kod Setia diformulasikan dengan 000 dan medan Kod Sub-setia diformulasikan dengan 0000
untuk kesemua aset alih yang telah ditapis. Rujuk rajah 2.14.


Rajah 2.14


2.7 Penerangan maklumat tambahan - medan Usia Guna /
Depreciable Life
Medan Usia Guna adalah medan yang wajib diisikan untuk keperluan 1GFMAS.

Medan ini telah diformulasikan dan ditetapkan berdasarkan julat yang terkandung di dalam polisi usia
guna yang telah ditetapkan oleh Unit Polisi JANM. Pengguna boleh menukar usia guna tersebut sekiranya
pengguna mendapati maklumat yang sedia ada tidak tepat. Namun demikian, pengguna harus
memastikan maklumat yang dikemaskini berada dalam lingkungan julat polisi yang telah ditetapkan.
Rujuk kepada rajah 2.15.
Rajah 2.15


Usia guna telah
diformulasikan. Namun,
tukarkan usia guna sekiranya
maklumat yang sedia ada tidak
tepat.
Diformulasikan.


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 143. Mengemaskinikan maklumat tambahan aset
alih

Tujuan pengemaskinian maklumat adalah untuk memastikan maklumat yang tepat dan lengkap
didaftarkan bagi tujuan penentuan baki awal dan migrasi ke 1GFMAS. Proses pengemaskinian ini adalah
tanggungjawab setiap PTJ / PK di setiap Kementerian setelah maklumat SPA yang telah ditapis diberikan
oleh Kumpulan Kerja Utama Kementeriaan.

3.1 Mengemaskini maklumat tambahan - medan VoT

PTJ perlu mengemaskini semula data yang sedia ada di dalam medan VoT yang telah ditetapkan kepada
VoT perbelanjaan iaitu BXX dan kemaskinikan maklumat berdasarkan dokumen sokongan yang ada.

Langkah 1 Pengguna hendaklah menyemak maklumat medan VoT dalam muat turun yang diberikan
oleh Kumpulan Kerja. Sekiranya maklumat VoT yang perlu direkodkan adalah berbeza
dengan VoT B maka maklumat itu haruslah dikemaskinikan. Sekiranya terdapat
pertukaran sila kemaskini berdasarkan maklumat yang sebenar sebagai contoh berikut:
B = Bekalan
P = Pembangunan
S = Public Finance Initiative (PFI)
T = Tanggungan

Langkah 2 Bagi medan VoT yang perlu diisikan dengan VoT P, sila isikan medan Kod Projek di dalam
excel. Maklumat boleh didapati dalam borang Pesanan Kerajaan.
Sekiranya medan diisi dengan Vot P, Kod Objek akan menjadi 00000.
Rajah 3.1
Apabila maklumat VoT adalah
P, medan Kod Objek menjadi
00000 dan medan Kod
Projek, Kod Setia dan Kod
Sub-setia perlu diisi.

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 153. Mengemaskinikan maklumat tambahan aset
alih (bersambung)

3.2 Mengemaskini maklumat tambahan - medan Kod Setia dan Kod
Sub-setia

Sekiranya aset diperoleh melalui VoT P, PTJ perlu mengemaskini semula data yang sedia ada di dalam
medan Kod Setia dan Kod Sub-setia yang telah diformulasikan kepada 000 dan 0000. Maklumat
dikemaskinikan berdasarkan dokumen sokongan yang ada.

Langkah 1 Bagi aset di mana Kod Setia dan Kod Sub-setia boleh dikenalpasti, sila isikan medan Kod
Setia dan medan Kod Sub-setia dengan maklumat yang berkenaan. Maklumat boleh
didapati daripada borang Pesanan Kerajaan.

3.3 Mengemaskini maklumat tambahan - medan Usia Guna /
Depreciable Life

Medan ini bertujuan untuk menentukan usia guna sesebuah aset alih untuk digunakan di dalam pengiraan
susut nilai. Polisi usia guna telah ditetapkan oleh Unit Polisi JANM dan usia guna aset-aset yang telah
didaftarkan di dalam SPA ditentukan berdasarkan polisi ini. Di samping itu, terdapat juga aset-aset yang
mempunyai usia guna yang telah ditetapkan dalam bentuk julat. SPA telah menetapkan kadar usia guna
berdasarkan julat yang ditetapkan. Pengguna harus mengkaji semula maklumat usia guna aset yang telah
ditetapkan berdasarkan julat dan boleh menukar usia guna tersebut sekiranya pengguna mendapati
maklumat yang sedia ada tidak tepat. Namun demikian, pengguna harus memastikan maklumat yang
dikemaskini berada dalam lingkungan julat polisi yang telah ditetapkan.
Langkah 1 Meneliti senarai aset yang mempunyai usia guna dalam bentuk julat dan mengemaskini
medan tersebut dengan usia guna yang bersesuaian dengan memastikan ia masih dalam
julat yang ditetapkan oleh Unit Polisi JANM.
Langkah 2 Sebarang perubahan yang dilakukan hendaklah diwarnakan (highlighted) kuning untuk
tujuan pengesahan Kumpulan Kerja Kementerian.

3.4 Pengesahan maklumat

Sebelum dihantar balik kepada Kumpulan Kerja Utama Kementeriaan, maklumat yang dikemaskini oleh
PTJ hendaklah disemak dan disahkan oleh Pegawai atasan di PTJ berkenaan.
Tujuan pengesahan dilaksanakan adalah untuk memastikan maklumat yang bakal dimuat naik ke dalam
sistem adalah lengkap, tepat dan berdasarkan dokumen sokongan.
Segala sumber rujukan dan dokumen sokongan yang digunakan semasa pengemaskinian data haruslah
difailkan bagi tujuan audit dan pengesahan.Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 164. Muat naik maklumat yang telah dikemaskini
ke dalam SPA
Maklumat-maklumat yang telah dikemaskinikan hendaklah dihantar semula kepada Kumpulan Kerja
Utama Kementerian untuk dikumpulkan dan adalah tanggungjawab pihak Kumpulan Kerja Utama
Kementerian untuk memastikan maklumat yang dikumpul dihantarkan kepada BPTM, Kementerian
Kewangan untuk proses muat naik ke dalam SPA. Maklumat yang telah dimuat naik kemudiannya akan
digunakan untuk tujuan migrasi ke 1GFMAS bagi tujuan penentuan baki awal perakaunan akruan.

5. Hal-hal lain
5.1 Perolehan aset alih yang baru selepas tarikh muat turun
Untuk sebarang perolehan aset alih yang dilakukan selepas tarikh muat turun, pastikan semua medan
seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 5.1 turut diisikan apabila aset tersebut didaftarkan ke dalam SPA
untuk tujuan migrasi ke 1GFMAS.

Maklumat hendaklah diisikan dengan betul agar pengemaskinian tidak perlu dijalankan bagi aset baru
yang telah didaftarkan.

Senarai medan yang perlu diisi dan keterangan untuk setiap medan adalah seperti di bawah:
Rajah 5.1
Medan berdasarkan muat turun SPA Keterangan Medan
Owner Kod Kementerian/Jabatan
Label ID Lama Aset
Brand Nama Aset
Chasis Nombor Siri
Cost Kos Perolehan
rcv_date Tarikh Perolehan
State Status
PTJ_no Kod PTJ (GFMAS)
VoTNO VoT
Kod Objek Kod Objek
VoTNO Kod Amanah
Kod Projek Kod Projek
Kod Setia Kod Setia
Kod Sub-Setia Kod Sub-Setia
Depreciable_Life Usia guna
Aset Kod Kategori/Kelas/Jenis Aset

5.2 Maklumat aset yang tidak tepat
Sekiranya ketika proses pengemaskinian data terdapat kesilapan bagi salah satu daripada 4 medan di
bawah, rekod aset yang sedia ada di dalam SPA hendaklah dikeluarkan dan didaftarkan semula ke dalam
sistem dengan maklumat yang betul.
Kuantiti
Kategori aset
Jenis aset
Tahun beli aset


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 17Kategori II:
Pelaksanaan SPA
sedang dijalankan
dan akan siap
sepenuhnya sebelum
30 Jun 2014


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 18A. Melengkapkan pendaftaran rekod aset alih
ke dalam SPA
PTJ / PK perlu melengkapkan pendaftaran aset alih ke dalam SPA sebelum 30 Jun 2014. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan kesemua rekod aset alih telah didaftarkan ke dalam SPA.

Untuk aset alih yang telah didaftarkan ke dalam SPA, walaupun belum mencapai pelaksanaan yang
sepenuhnya, jika aset alih tersebut telah disahkan, maklumat aset alih tersebut dapat di muat turun oleh
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Kementerian Kewangan.

Penapisan dan pengemaskinian maklumat SPA sudah boleh mula dijalankan seperti yang diterangkan di
Kategori 1 Pelaksanaan SPA sudah dijalankan sepenuhnya, bagi tujuan mengisi maklumat
tambahan yang diperlukan oleh 1GFMAS.

Bagi PTJ / PK yang sudah selesai melengkapkan pendaftaran rekod aset alih ke dalam SPA, PTJ / PK
berkenaan hendaklah mula melakukan penapisan dan pengemaskinian maklumat SPA seperti yang
diterangkan di Kategori 1 Pelaksanaan SPA sudah dijalankan sepenuhnya bagi tujuan mengisi
maklumat tambahan yang diperlukan oleh 1GFMAS.


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 19
Kategori III:
Pelaksanaan SPA
tidak dapat
dijalankan
sepenuhnya sebelum
30 Jun 2014


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 201. Mengisi templat aset alih

Bagi PTJ / PK yang tidak dapat melaksanakan SPA sebelum 30 Jun 2014, pengguna daripada PTJ / PK
haruslah mengumpul data aset alih menggunakan templat yang telah disediakan. Maklumat-maklumat
asas yang diperlukan bagi tujuan pendaftaran adalah penting untuk memastikan PTJ / PK mempunyai
maklumat lengkap bagi penentuan baki awal and migrasi data ke 1GFMAS. Berikut adalah maklumat asas
yang diperlukan untuk mendaftarkan aset ke dalam templat.
Langkah 1 Setiap Kementerian / Jabatan / Agensi yang masih belum menggunakan SPA hendaklah
memastikan pengumpulan borang KEW.PA dilakukan untuk keseluruhan aset alih yang
dimiliki.

Langkah 2 Hanya aset yang lebih daripada RM2,000 dan ke atas setiap satu akan dipermodalkan. Sila
asingkan borang KEW.PA untuk aset alih yang bernilai kurang daripada RM2,000.

Rujuk rajah di bawah untuk rujukan bagi tindakan berdasarkan kos aset dalam borang
KEW.PA:

Rajah 1.1
Kos (RM) Tindakan
Lebih daripada RM2,000 Tidak perlu dipermodalkan
Lebih daripada RM2,000 Dipermodalkan

Rujuk kepada Bahagian B: Panduan Umum Pengumpulan Data Baki Awal,
panduan nombor 2.

Langkah 3 Bagi aset-aset yang mempunyai kos RM2,000 dan ke atas setiap satu, sila daftarkan aset-
aset alih tersebut ke dalam templat. Proses pendaftaran ke dalam templat adalah seperti
yang diterangkan dalam langkah-langkah seterusnya.
Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 212. Mengisi maklumat asas Kementerian /
Jabatan / Agensi yang berkaitan

2.1 Mengisi maklumat Kementerian dan Tarikh kewangan berakhir

Tujuan pengisian ini adalah untuk mengenalpasti kementerian dan tarikh kewangan berakhir bagi proses
pengumpulan data aset alih.

Langkah 1 Isikan nama dan Kod Kementerian di mana pengisian templat sedang dijalankan.

Langkah 2 Isikan medan dengan tarikh 31 Disember 2014.

Ini bertujuan untuk menentukan susut nilai aset-aset untuk permulaan baki awal
perakaunan akruan iaitu pada 1 Januari 2015.

Rajah 2.1
Langkah 1
NAMA KEMENTERIAN: Kementerian Kesihatan Malaysia
KOD KEMENTERIAN: 251
Langkah 2
TARIKH KEWANGAN BERAKHIR: 31/12/2014

2.2 Mengisi maklumat Pegawai pengawal, Pejabat perakaunan dan
Kod pejabat perakaunan

Tujuan pengisian ini adalah untuk mengenalpasti Pegawai yang bertanggungjawab dalam proses
pengumpulan data dan maklumat pejabat perakaunan.

Langkah 1 Isikan nama jawatan Pegawai Pengawal yang bertanggungjawab terhadap Kementerian
atau Jabatan berkenaan.

Langkah 2 Isikan nama Pejabat Perakaunan yang berkenaan.

Langkah 3 Isikan Kod Pejabat Perakaunan untuk PTJ / PK tersebut.

Rajah 2.2
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3
Pegawai Pengawal Pejabat Perakaunan

Kod Pejabat Perakaunan
KSU Kementerian Kesihatan Kementerian Kesihatan
Malaysia
104

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 222. Mengisi maklumat asas Kementerian /
Jabatan / Agensi yang berkaitan
(bersambung)

2.3 Mengisi medan Nama Jabatan / PTJ / PK dan Kod Jabatan / PTJ
/ PK

Nama dan Kod Jabatan / PTJ disikan untuk tujuan mengenalpasti pemilik aset alih. Maklumat ini adalah
sebahagian daripada keperluan 1GFMAS. 1GFMAS memerlukan setiap aset dicaj kepada setiap PTJ untuk
membolehkan penjanaan laporan mengikut PTJ.

Langkah 1 Isikan nama dan Kod Jabatan yang berkaitan. Rujuk rajah 2.3.

Langkah 2 Kod ini merupakan Kod PTJ / PK yang digunakan sekiranya pengguna perlu membuat
input kepada sistem eSPKB / GFMAS. Rujuk rajah 2.3.

Rajah 2.3

Rajah 2.4


Langkah 1 Langkah 2
Nama Jabatan Kod Jabatan Nama PTJ / PK

Kod PTJ/PK

Kementerian
Kesihatan Malaysia 251
Pej Pengarah
Hospital Kuala
Lumpur
240201
Nama Jabatan
Nama PTJ
Kod PTJ
Kod Jabatan
Kod Pejabat Perakaunan

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 233. Mengisi maklumat aset alih berdasarkan
Borang KEW.PA

Bagi pendaftaran aset ke dalam templat ini, sumber maklumat utama yang digunakan adalah Borang
KEW.PA. Maklumat daripada Borang KEW.PA diperlukan untuk memenuhi keperluan maklumat-
maklumat yang dikehendaki oleh 1GFMAS, tujuan pemetaan kepada Kod GL dan penentuan kadar susut
nilai. Sebahagian daripada maklumat ini telah ditetapkan menerusi fungsi drop-down menu untuk
kesenangan penngumpul data. Sila rujuk langkah-langkah yang diterangkan di seksyen-seksyen di bawah
bagi tatacara pengisian medan-medan di templat.


3.1 Mengisi medan ID Lama Aset dan Nombor Siri
Maklumat ini diperlukan untuk pengenalpastian aset secara fizikal, migrasi maklumat ke dalam 1GFMAS
dan penyeragaman maklumat sedia ada (rekod manual atau dalam sistem).

Langkah 1 Sila isikan medan ID Lama Aset dengan No Siri sebagaimana yang terdapat di dalam
borang KEW.PA. Rujuk rajah 3.1 dan 3.2.

Langkah 2 Untuk medan Nombor Siri, sila isikan dengan No Casis / Siri Pembuat sebagaimana yang
terdapat di dalam borang KEW.PA, jika ada sahaja. Rujuk rajah 3.2.

Contoh paparan medan templat yang telah diisi dengan maklumat adalah seperti rajah 3.1.

Rajah 3.1
Langkah 1 Langkah 2
ID Lama Aset Nombor Siri (Jika ada)
HKL/240201/H/11/123 ABC1010

Rajah 3.2

Nombor
Siri
ID Lama
Aset

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 243. Mengisi maklumat aset alih berdasarkan
Borang KEW.PA (bersambung)

3.2 Mengisi medan Kategori Aset, Kelas Aset dan Jenis Aset dan
Nama Aset
Paparan medan-medan Kategori Aset, Kelas Aset, Jenis Aset dan Nama Aset di dalam templat adalah
seperti rajah 3.3. Kesemua medan-medan ini telah diformulasikan dengan maklumat-maklumat yang
ditetapkan oleh Unit Polisi JANM.

Rajah 3.3
Kategori Aset
Kategori dan
Klasifikasi
Kelas Aset
Kategori
Jenis Aset Sub
Kategori
Nama Aset -
Keterangan

Langkah 1 Untuk melihat pilihan yang terdapat pada setiap medan yang terlibat, sila tekan pada
butang anak panah .
Rajah 3.4Langkah 2 Sila pilih maklumat yang berkaitan kepada aset tersebut daripada senarai pilihan pada
drop-down menu tersebut. Pemilihan hendaklah dimulakan dengan medan Kategori
Aset, diikuti oleh Kelas Aset, dan diakhiri dengan Jenis Aset. Pilihan yang dibuat
haruslah berdasarkan polisi yang telah ditetapkan oleh Unit Polisi JANM.
Paparan medan dengan fungsi drop-down menu adalah seperti rajah-rajah berikut:

Rajah 3.5Butang Anak
Panah


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 253. Mengisi maklumat aset alih berdasarkan
Borang KEW.PA
3.2 Mengisi medan Kategori Aset, Kelas Aset dan Jenis Aset dan
Nama Aset (bersambung)
Rajah 3.6


Rajah 3.7Contoh paparan medan templat yang telah dilengkapkan dengan maklumat adalah seperti berikut:

Rajah 3.8
Kategori Aset Kategori dan
Klasifikasi
Kelas Aset Kategori Jenis Aset Sub Kategori
003 PERALATAN DAN
KELENGKAPAN DAPUR
003 PERKAKAS ELEKTRIK
DAPUR
001 KETUHAR GELOMBANG
MIKRO / MICROWAVE
Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 263. Mengisi maklumat aset alih berdasarkan
Borang KEW.PA (bersambung)
3.3 Mengisi medan Nama Aset Keterangan

Maklumat ini diperlukan untuk memudahkan pengenalpastian aset secara fizikal.

Langkah 1 Sila isikan medan Nama Aset - Keterangan dengan Jenis / Jenama / Modal sebagaimana
yang terdapat di dalam borang KEW.PA. Rujuk rajah 3.9 dan rajah 3.10.

Rajah 3.9Rajah 3.10
Nama Aset
Keterangan
TOSHIBA/BC12345


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 273. Mengisi maklumat aset alih berdasarkan
Borang KEW.PA (bersambung)
3.4 Mengisi medan Kos Perolehan / Projek dan Tarikh Perolehan /
Siap Dibina / Mula

Maklumat di dalam medan-medan ini diperlukan bagi tujuan pengiraaan susut nilai.

Paparan medan-medan ini pada templat adalah seperti berikut:

Rajah 3.11
Kos
Perolehan /
Projek
Tarikh
Perolehan /
Siap Dibina /
Mula


Langkah 1 Sila isikan medan Kos Perolehan / Projek dan Tarikh Perolehan / Siap Dibina / Mula
dengan Harga Perolehan Asal dan Tarikh Diterima sebagaimana yang terdapat di dalam
borang KEW.PA di dalam rajah 3.12.

Rajah 3.12Kos Perolehan /
Harga
Tarikh Perolehan

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 283. Mengisi maklumat aset alih berdasarkan
Borang KEW.PA (bersambung)
3.4 Mengisi medan Tarikh Perolehan / Siap Dibina / Mula dan Kos
Perolehan / Projek (bersambung)

Langkah 2 Maklumat yang diisikan sebagai tarikh dan kos perolehan berdasarkan KEW.PA adalah kos
sejarah and tarikh perolehan yang sebenar. Sekiranya maklumat-maklumat ini tidak
terkandung di dalam Borang KEW.PA, pengumpul data hendaklah menganggarkan tarikh
perolehan aset tersebut dan menilaikan aset menggunakan nilai gantian* aset tersebut.
Andaian yang dibuat hendaklah didokumentasikan sebagai bukti sokongan untuk tujuan
pengesahan.

* Definisi nilai gantian adalah nilai aset yang ditentukan pada masa pendaftaran aset ke
dalam sistem / templat.

Langkah 3 Jika maklumat tidak lengkap atau terdapat aset baru yang perlu dimasukkan ke dalam
templat, sila kenal pasti sama ada aset tersebut mempunyai Borang KEW.PA. Jika aset
tersebut tidak mempunyai Borang KEW.PA, maka sumber alternatif hendaklah
dikenalpasti. Sumber-sumber alternatif adalah seperti fail projek, laporan dalaman,
pembayaran perbelanjaan operasi daripada sistem eSPKB dan rekod arkib negara. Tarikh
dan kos perolehan boleh diperolehi daripada sumber alternatif tersebut.

Contoh paparan medan templat yang telah dilengkapkan dengan maklumat adalah seperti berikut:

Rajah 3.13
Kos Perolehan /
Projek
Tarikh Perolehan /
Siap Dibina / Mula
88,721 25/11/2011


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 294. Mengisi maklumat-maklumat keperluan
1GFMAS
4.1 Mengisi medan Status

Maklumat ini diperlukan untuk mengenalpasti status penggunaan sesebuah aset alih untuk menentukan
sama ada aset alih tersebut perlu dipermodalkan atau tidak dan menentukan sama ada penjejasan perlu
dilakukan atau tidak. Cara perakaunan bagi setiap status aset alih adalah seperti berikut:

Status Aset Alih Keterangan Cara Perakaunan
a) Sedang Digunakan Aset di dalam keadaan aktif Dipermodalkan
b) Sedang Diselenggara Aset di dalam proses
penyelenggaraan
c) Perlu Pembaikan Aset di dalam pemeriksaan
d) Cadangan Pelupusan Aset di dalam proses cadangan
pelupusan
Dipermodalkan dan
membuat penjejasan
e) Tidak Dapat Dikesan Aset di dalam pemeriksaan
f) Tidak Digunakan Aset di dalam pemeriksaan
g) Telah Dilupuskan Aset telah dilupuskan Tidak dipermodalkan
h) Hapus Kira Aset di dalam kehilangan
i) Penghapusan Aset telah dipadam

Langkah 1 Untuk melihat pilihan yang ada pada setiap medan yang terlibat, sila tekan pada butang
anak panah .

Rajah 4.1

Langkah 2 Sila pilih maklumat yang berkaitan kepada aset tersebut daripada senarai pilihan pada
drop-down menu tersebut.

Contoh paparan medan templat yang telah dilengkapkan dengan maklumat adalah seperti berikut:

Rajah 4.2
Status
Sedang
Digunakan
Butang Anak
Panah


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 304. Mengisi maklumat-maklumat keperluan
1GFMAS (bersambung)

4.2 Mengisi medan VoT, Kod Amanah, Kod Projek, Kod Setia dan
Kod Sub-setia

Maklumat ini diperlukan bertujuan merekodkan sumber perolehan yang digunakan dalam pembelian
sesebuah aset alih.

Langkah 1 Sila isikan medan VoT berdasarkan kategori perbelanjaan aset seperti di bawah, diikuti
dengan kod PTJ 2-digit di mana sumber perolehan untuk pembelian aset dikeluarkan:

B = Bekalan
P = Pembangunan
S = Public Finance Initiative (PFI)
T = Tanggungan

Maklumat VoT boleh diperolehi menerusi Pesanan Kerajaan, baucar bayaran atau dokumen sokongan
seperti kontrak, surat mahkamah dan surat penyerahan. Bagi pengumpul data yang tidak dapat mengenal
pasti maklumat VoT kerana tiada dokumen sokongan, sila isikan dengan VoT BXX kementerian
berkenaan seperti rajah 4.3 di bawah.
Rajah 4.3
VoT
B42


Langkah 2 Sekiranya VoT ditentukan sebagai VoT P berdasarkan dokumen sokongan, sila isikan
medan Kod Projek, Kod Setia and Kod Sub-setia berdasarkan maklumat daripada
borang Pesanan Kerajaan. Contoh borang Pesanan Kerajaan adalah seperti di rajah 4.4.Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 314. Mengisi maklumat-maklumat keperluan
1GFMAS (bersambung)

4.2 Mengisi medan VoT, Kod Amanah, Kod Projek, Kod Setia dan
Kod Sub-setia (bersambung)

Rajah 4.4


Nota: Sekiranya perolehan perbelanjaan adalah daripada Akaun Amanah, sila isikan
medan Kod Amanah.

4.3 Mengisi medan Kod Program / Aktiviti

Program mengandungi beberapa aktiviti berkaitan yang dijalankan oleh sesebuah Kementerian / Jabatan
bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Aktiviti adalah pecahan daripada program dan boleh dipecahkan
lagi kepada aktiviti kecil (Sub-Aktiviti). Kod Program / Aktiviti mengandungi enam (6) digit. Program
dikenali dengan dua (2) digit yang pertama. Empat (4) digit terakhir digunakan untuk aktiviti dan
aktiviti kecil, jika ada.

Langkah 1 Isikan medan Kod Program / Aktiviti berdasarkan senarai Kod Program / Aktiviti yang
telah diluluskan oleh Pegawai yang bertanggungjawab.


Kod Projek
Kod Setia
Kod Objek
VoT

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 324. Mengisi maklumat-maklumat keperluan
1GFMAS (bersambung)

4.4 Penerangan medan Kod Objek
Kod Objek digunakan untuk mengelaskan jenis-jenis barang yang dibeli dan perkhidmatan yang diterima
atau hasil yang dikutip oleh Kementerian / Jabatan. Sekiranya ada Kod Objek, maka tiada pengisian untuk
Kod Amanah, Kod Projek, Kod Setia dan Kod Sub-setia. Kesemua medan-medan tersebut akan menjadi
default ke 00000, 000, dan 0000.

Secara am, senarai kod mempunyai lima angka yang menggariskan lebih banyak objek lanjut supaya
memberi maklumat yang lebih terperinci. Rujuk rajah 4.5 untuk contoh medan Kod Objek yang diisi.

Rajah 4.5Medan Kod Objek perlu diisikan oleh Kumpulan Kerja sebelum data diedarkan kepada PTJ / PK berkenaan
untuk mengemaskinikan maklumat yang selanjutnya. Rujuk kepada Lampiran 1 untuk ekstrak Senarai Kod
Objek. Senarai Kod Objek yang terperinci akan diedarkan dalam bentuk soft copy di dalam fail Senarai
Kod Objek.

4.5 Mengisi medan Cara Pembiayaan

Maklumat untuk medan ini diperlukan untuk merekod cara pembiayaan. Jenis-jenis cara pembiayaan
adalah seperti berikut:

CL - Tidak dibiayai melalui pinjaman kerajaan
P - Dibiayai melalui pinjaman kerajaan
S - Projek adalah dibawah pembiayaan Public Finance Initiative (PFI)

Contoh paparan medan templat yang telah dilengkapkan dengan maklumat adalah seperti berikut:

Rajah 4.6
CP (Cara Pembiayaan)
CL

Nota: Sekiranya Kod Setia, Kod Sub-Setia dan CP tidak dapat dikesan, pengguna boleh
mengisi medan dengan nilai kosong (0).


4.6 Mengisi medan Kod Aset

Maklumat untuk medan ini diperlukan untuk tujuan pengecaman kategori, sub-kategori dan jenis aset. Ini
bagi membolehkan penghasilan Kod Aset 9-digit dalam SPA untuk setiap aset. Medan ini telah
diformulasikan, justeru tidak memerlukan pengisian manual.

Contoh paparan medan templat yang telah dilengkapkan dengan maklumat adalah seperti berikut:

Rajah 4.7
Kod Aset
003003001


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 334. Mengisi maklumat-maklumat keperluan
1GFMAS (bersambung)

4.7 Mengisi medan Usia Guna Setiap Aset, Susut Nilai Terkumpul
Bagi Setiap Aset dan Nilai Buku

Maklumat untuk medan-medan ini diperlukan untuk tujuan pengiraan susut nilai.

Polisi usia guna telah ditetapkan oleh Unit Polisi JANM dan usia guna aset-aset yang telah diformulasikan
di dalam templat adalah berdasarkan polisi ini. Di samping itu, terdapat juga aset-aset yang mempunyai
usia guna yang telah ditetapkan dalam bentuk julat. Di mana usia guna dalam bentuk julat terlibat, templat
menetapkan kadar usia guna berdasarkan median dalam julat. Pengumpul data harus mengkaji semula
maklumat usia guna aset yang telah ditetapkan berdasarkan julat dan boleh mengubah usia guna tersebut
sekiranya Pegawai mendapati maklumat yang sedia ada tidak tepat. Namun demikian, Pegawai harus
memastikan maklumat yang dikemaskini berada dalam lingkungan julat polisi yang telah ditetapkan.

Medan-medan ini telah diformulasikan, justeru tidak memerlukan pengisian manual. Sekiranya maklumat
usia guna di dalam templat diubah seperti diterangkan di atas, sila warnakan (highlight) cell tersebut
dengan warna kuning.

Contoh paparan medan templat yang telah dilengkapkan dengan maklumat adalah seperti berikut:

Rajah 4.8
Usia Guna Setiap
Aset
Susut Nilai Terkumpul Bagi
Setiap Aset
Nilai
Buku
7 39,079 49,642


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 34D. Soalan Lazim / Frequently Asked Questions
(FAQ) dan Helpdesk
Sekiranya para pengguna mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan templat ataupun tatacara
pengumpulan data, sila rujuk kepada senarai soalan-soalan yang dilampirkan di seksyen Soalan Lazim /
Frequently Asked Questions (FAQ) yang dipautkan di seksyen perakaunan akruan laman internet Jabatan
Akauntan Negara http://www2.anm.gov.my/Lists/FAQ/AllItems1.aspx
Sekiranya masih ada ada sebarang pertanyaan yang tidak dirangkumi oleh seksyen FAQ, sila e-melkan
pertanyaan anda kepada helpdesk.akruan@anm.gov.my atau tujukan soalan anda kepada nombor telefon
berikut, 03-8882 1018.


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 35


LAMPIRAN


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 36LAMPIRAN 1: Kod Objek
Kod Objek Ekstrak


Kod Objek Perihal
33100 Kemudahan
33101 Kemudahan Jalan Raya
33102 Kemudahan Lapangan Terbang (tidak termasuk bangunan)
33103 Kemudahan Pelabuhan
33104 Kemudahan Keretapi (tidak termasuk bangunan)
33105 Kemudahan Pengangkutan Air
33106 Kemudahan Bekalan Air
33107 Kemudahan Bekalan Elektrik
33108
Kemudahan Perhubungan (termasuk ibu sawat telefon, sistem sambungan dan booster,
wayar telegraf dan telefon, kabel bawah tanah dan laut)
33109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawalan Banjir dan Pembentungan
33110
Kemudahan Riadah dan Taman (termasuk padang permainan, kolam mandi, padang
golf dan gelanggang tenis)
33199 Kemudahan-kemudahan Lain
33200 Pembaikan Kemudahan
33201 Kemudahan Jalan Raya
33202 Kemudahan Lapangan Terbang (tidak termasuk bangunan)
33203 Kemudahan Pelabuhan
33204 Kemudahan Keretapi (tidak termasuk bangunan)
33205 Kemudahan Pengangkutan Air
33206 Kemudahan Bekalan Air
33207 Kemudahan Bekalan Elektrik
33208
Kemudahan Perhubungan (termasuk ibu sawat telefon, sistem sumbangan dan booster,
wayar telegraf dan telefon, kabel bawah tanah dan laut)
33209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawalan Banjir dan Pembentungan
33210
Kemudahan Riadah dan Taman (termasuk padang permainan, kolam mandi, padang
golf dan gelanggang tenis)
33299 Kemudahan-kemudahan Lain
34100 Kenderaan
34101 Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter)
34102 Lori dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain
34103 Kenderaan Yang Tidak Bermotor
34104 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif
34105 Kapal Terbang
34106 Kapal dan Bot
34199 Kenderaan-kenderaan Lain
34200 Jentera
34201 Jentera Perkilangan
34202 Jentera Pertanian
34203 Jentera Pembinaan
34204 Alat Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist)
34299 Jentera-jentera Lain
34300 Pembaikan Kenderaan
34301 Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter)
34302 Lori dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 37LAMPIRAN 1: Kod Objek (bersambung)
Kod Objek Ekstrak (bersambung)


Kod Objek Perihal
34303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor
34304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif
34305 Kapal Terbang
34306 Kapal dan Bot
34400 Pembaikan Jentera
34401 Jentera Perkilangan
34402 Jentera Pertanian
34403 Jentera Pembinaan
34404 Alat Kelengkapan Megendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist)
34499 Jentera-jentera Lain
35100 Alat Kelengkapan Pejabat, Perabut dan Lengkapan dan Kumpulan Buku
35101 Alat Kelengkapan Pejabat
35102 Perabut dan Lengkapan Dari Kayu
35103 Perabut dan Lengkapan Dari Besi
35104 Buku Teks dan Bahan-bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan
35199 Perabut dan Lengkapan Lain
35200 Alat Kelengkapan Elektronik
35201 Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain
35202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang
35299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain
35300 Alat Kelengkapan Elektrik
35301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk dan Pemanas
35302 Motor Janakuasa
35303 Alat Litar Elektrik
35304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik
35399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain
35400 Alat Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan
35401 Telefon, Telex dan Telegraf
35402 Radar dan Satelit
35403 Alat Kelengkapan Penyiaran
35499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 38LAMPIRAN 1: Kod Objek (bersambung)
Kod Objek Ekstrak (bersambung)


Kod Objek
Perihal
35500 Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan dan Muzik
35501 Alat Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar
35502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian
35503 Alat Kelengkapan Muzik
35600 Alat Kelengkapan Pertahanan
35601 Senjata (seperti senapang, pistol, mesingan dan senjata-senjata lain)
35602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan dan Bom
35603 Meriam
35604 Kereta Kebal dan Kereta Perisai
35699 Alat-alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain
35700 Alat Kelengkapan Bekalan Air dan Elektrik
35701 Alat Kelengkapan Bekalan Air
35702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik
35800 Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan
35801 Alat-alat Kelengkapan Penyukatan Air dan Bentungan
35802 Alat Pemadam Api
35803 Alat-alat Amaran
35804 Alat Tititimbang
35805 Alat Pengesanan Asap
35899 Alat-alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan Yang Lain
35900 Alat Kelengkapan Yang Lain
35901 Alat Kelengkapan Penyelidikan
35999 Alat-alat Kelengkapan Yang LainPanduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 39LAMPIRAN 2: Garis panduan usia guna aset
alih


KATEGORI DAN
KLASIFIKASI
SENARAI ASET JENIS USIA GUNA
(TAHUN)
1 Jentera dan
Peralatan

Peralatan dan
Kelengkapan PejabatMesin 5 - 7
Peralatan Pejabat 5
Peralatan Pameran 5
Peralatan Percetakan 5 - 15
Peralatan Fotografi 5
Tempat Penstoran 4 - 10
Peralatan Penyaman Udara 7
Peti 10
Perabot Meja 3 - 15
Kerusi 5 - 8
Almari 5 - 10
Kabinet 3 - 15
Sofa/Settee 5 - 10
Rak 5
Perabot Modular 5 - 7
Hiasan Siling 15
Hiasan Taman 3 - 10
Peralatan dan
kelengkapan ICT
Pelayan (Server) 5 - 10
Komputer 8
Peralatan Rangkaian 5 - 6
Pda/Palmtop 5
Pencetak (Printer) 5 - 10
Peralatan Storan 5
Pengimbas (Scanner) 5 - 10
Rak Peralatan Ict 9 - 13
Peralatan Dan Kelengkapan
Ict
5
Peralatan Rangkaian 5 - 6
Geograpy Information System
(Gis)
5
Electronic Display Board 5
External Cd/Dvd Writer 5
Peralatan dan
Kelengkapan KomunikasiTelefon 5
Aksesori Telefon 5
Walkie Talkie 5
Intercom 5
Intercom Satu Hala 2 - 14
Intercom Dua Hala 2 - 17
Radio Komunikasi 5
Station Kawalan (Radio
Control Station)
10 - 16
Mobile Radio 3
Radio Wireless 3
Alat Komunikasi 5
Sistem Vsat 2 - 5
Ip Phone Equipment 2
Setellite Modem 2
Sistem Satelit 1 - 14
Antenna 1 - 14

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 40LAMPIRAN 2: Garis panduan usia guna aset
alih (bersambung)


KATEGORI DAN
KLASIFIKASI
SENARAI ASET JENIS USIA GUNA
(TAHUN)
1 Jentera dan
Peralatan
(bersambung)


Peralatan dan
Kelengkapan Komunikasi
(bersambung)

Antenna Parabolic 2
Rf System 1 - 3
Baseband System 8
Interfacility Link 1 - 7
Distribution Amplifier 1 - 21
Solid State Power Amplifier 1 - 21
Upconverter 1 - 17
Modulator 2 - 14
Uplink System 1 - 17
Downlink System 8
Av Distribution & Monitoring
System
1 - 17
Broadcasting Test Equipment 1 - 17
Network Management System 2 - 14
Multiplexer 8
Encoder 1 - 7
Encoder And Modulator 1 - 10
Integrated Receiver Decoder 1 - 7
Audio Visual Router 1 - 14
Audio Visual Monitor 1 - 18
Multidisplay 1 - 7
Converter 1 - 10
Mcu Video Conference 5
Peralatan dan
Kelengkapan Penyiaran &
Muzik
Alat Pemancar 1 - 17
Pemancar Tv 1 - 17
Pemancar Gelombang Pendek 2 - 30
Pemancar Fm 2 - 38
Pemancar Gelombang Mikro 2 - 17
Alat Pengesan Siaran 1 - 38
Pengesan Siaran Gelombang
Pendek
3 - 28
Pengesan Siaran Satelite 1 - 14
Tv Signal Level Meter 2 -18
Waveform Monitor 1 -38
Alat Siar Audio 1 - 33
Compressor/Limiter 1 - 21
Equalizer 1 - 30
Turntable 1 - 33
Codeless Mic Receiver 2 - 14
Multi Effect Processor 1 - 18
Telephone Hybird 3 -22
Audio Work Station 2 - 14
Noise Gate 1 - 14
Quad Expander Gate 1 - 14
Audio Splitter 2 - 17
Head Set 1 - 18
Booster 6
Audio Test And Measurement
System
2 - 18
Stereo Generator 1 - 14

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 41LAMPIRAN 2: Garis panduan usia guna aset
alih (bersambung)
KATEGORI DAN
KLASIFIKASI
SENARAI ASET JENIS USIA GUNA
(TAHUN)
1 Jentera dan
Peralatan
(bersambung)


Peralatan dan
Kelengkapan Penyiaran &
Muzik (bersambung)


Flashmic Digital Recorder 3
Audio Codec 3 -10
Audio System 5
Alat Siar Video 1 - 23
Video Switcher/Mixer 1 - 23
Video Standard Converter 3 - 14
Video Matrix 1 - 14
Film Projector 3 - 14
Time Base Correction 4 -10
Video System Converter 2 - 19
Frame Synchronizer 1 - 14
Test Pattern Generator 1 - 31
Encoding System 3 - 14
Controller Video Camera 2
Kelengkapan Studio 1 - 21
Alat Muzik Tiup (Wind
Instrument)
5
Alat Muzik Tali (String) 5
Alat Muzik Perkusi
(Percussion)
5
Alat Muzik Kekunci
(Keyboard)
5
Celesta 5
Peralatan dan
Kelengkapan Makmal

Peralatan Pemanas (Heating
Inst)
3 - 22
Oven Makmal (Lab. Oven) 5 - 16
Autoklaf (Autoclave) 10 - 14
Relau (Furnace) 7 - 12
Emparan (Centrifuge) 2 - 19
Peralatan Penyejukan 3 - 16
Penggaul/Pemotong/Pengisar 6 - 16
Penggongcang/Pengacau/Ho
mogenizer
6 - 14
Peralatan Merekod 14 - 24
Bekalan Kuasa 2 - 7
Peralatan Mencuci 5 - 12
Pam Makmal 7 - 11
Peralatan Mengukur 2 - 40
Peralatan Penyelidikan Dan
Pengujian
2 - 37
Peralatan Penyelidikan
Nuklear
4 - 15
Kabinet/Meja Kerja Makmal 4 - 14
Rak Khas Penyimpanan 6 - 18
Radas/Kelengkapan Makmal 6 - 15
Peralatan Penyelidikan Sains
Angkasa
10
Kit Pembelajaran Makmal 1 - 25
Peralatan Dapur 5 - 12
Alat Bantuan Mengajar 10

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 42LAMPIRAN 2: Garis panduan usia guna aset
alih (bersambung)
KATEGORI DAN
KLASIFIKASI
SENARAI ASET JENIS USIA GUNA
(TAHUN)
1 Jentera dan
Peralatan
(bersambung)

Peralatan dan
Kelengkapan Alam
Sekitar

Peralatan Kaji Udara 3
Peralatan Kaji Air 3
Peralatan Kaji Bunyi 3
Sound Level Meter 5
Multi Parameters 5
Multigas Dragger 5
Green Ganset 5
Smoke Meter Muller 5
Portable Multigas Analyzer 5
Alat Pengukuran Udara E-
Sampler
5
Portable Particulate Sampler 5
Blastmate Iii 5
Tachometer 5
Co/Hc Analyzer 5
Peralatan Dan Kelengkapan
Maritim
3 - 10
Peralatan Menyelamat 1 - 10
Peralatan Operasi 3 - 8
Peralatan Penyelenggaraan 3 - 20
Peralatan dan
Kelengkapan Sukan/
Rekreasi

Peralatan Gimnasium 5
Sky Diving 5
Sukan Pedang (Fencing) 5
Golf 5
Sukan Padang Dan Balapan 5
Sukan Air 5
Kelengkapan Padang Mainan 4
Indoor Game 5
Peralatan dan
Kelengkapan Pertanian/
Perhutanan/ Marin

Kelengkapan
Pertanian/Perhutanan
10
Perangkap Haiwan 5
Sangkar 5
Kandang 5 - 25
Chlorophyll Meter 10
Tangki Simpanan 10
Pum Penyembur Racun 10
Mesin Potong Rumput 10
Tangki 10
Peralatan Marin 5
Peralatan dan
Kelengkapan DapurBekas Memasak
/Cookingware
5
Perkakas Elektrik Dapur 7
Alatan Dapur /Kitchen
Utensil
5
Perabot Dapur 5
Set Pinggan Mangkuk 5


Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 43LAMPIRAN 2: Garis panduan usia guna aset
alih (bersambung)
KATEGORI DAN
KLASIFIKASI
SENARAI ASET JENIS USIA GUNA
(TAHUN)
1 Jentera dan
Peralatan
(bersambung)Peralatan Dan
Kelengkapan PerubatanPeralatan Pembedahan 5
Peralatan Diognos 5
Peralatan Kesihatan 5
Peralatan Perubatan 5 - 15
Peralatan dan
Kelengkapan
KeselamatanKawalan Keselamatan Fizikal 1 - 10
Kawalan Kebakaran 8 - 15
Senjata Dan Pertahanan 15 - 30
Kawalan Keselamatan
Nuklear
3
Peralatan Penyelamat Darat 3
Peralatan Penyelamat Air 3
Peralatan Pengesan
Kebakaran
10
Peralatan Hazmat 10
Peralatan Dan
Kelengkapan Bengkel
Kejuruteraan
Mesin/Peralatan Mekanikal
Dan Logam
5 - 20
Mesin Peralatan Elektrik /
Elektronik
10
Mesin / Peralatan Mekanikal
Dan Logam
2 - 20
Mesin 5 - 7
Pam Air 10
Mesin / Peralatan Kayu Dan
Rotan
4 - 10
Peralatan Kendalian
Mekanikal
1 - 13
Set Perkakas Elektronik /
Elektrikal
4 - 15
Meja Kerja 5 - 8
Peralatan Ketukangan Tenun 8 - 15
Peralatan Ketukangan
Tembikar/ Seramik
7
Kit Pembelajaran 7
Alat Tangan Bengkel 15
Lain-lain peralatan


Cokmar Konvokesyen 7
Booth Pameran 7
Maskot 5
2 Aset Pertahanan


Aset Pertahanan


Jentera Pertahanan 20
Kelengkapan Pertahanan 20
Persenjataan 20
3 Kenderaan
Kenderaan robotic
Robotic Vehicle Whellbarrow
Mk 7
10
Robotic Vehicle Whellbarrow
Mk 8
10
Robotic Vehicle Whellbarrow
Mk 8 Plus 11
10
Robotic Vehicle Teodor 10
Shrike Exploder With Battery
Complete L3A2
10
Kereta


Kereta Sedan 5 - 7
Kereta Eksekutif 15
Mpv 10

Panduan Pengumpulan Data Baki Awal Muka Surat 44LAMPIRAN 2: Garis panduan usia guna aset
alih (bersambung)
KATEGORI DAN
KLASIFIKASI
SENARAI ASET JENIS USIA GUNA
(TAHUN)
3 Kenderaan
(bersambung)
Kereta (bersambung)

Van 5 - 20
Pacuan 4 Roda (4 X 4) 5 - 7
Ambulans 7
Caravan 4
Buggy/Golf Cart 4
Pick-Up 5
Bas


Bas Eksekutif 5
Bas 40 Penumpang 5
Bas 24 Penumpang 5
Bas Coaster 2 - 5
Bas Dua Tingkat 4
Bas 25 Penumpang 10
Bas 35 Penumpang 10
Motosikal
Motosikal 2 Roda 4
Motosikal 3 Roda 8
Motosikal Skrembler 15
Skuter 8
Motosikal 4 Roda 10
Lori/Trak


Lori 1 Tan 5 - 15
Box Truck 15
Lori Kontena 15
Lori Pikap 5 - 15
Lori Treler 10 - 15
Lori Sampah 15
Lori Simen 15
Lori 3 Tan 5 - 15
Low Loader 15
Lori Tanki (Tanker) 15
Tripping Truck 10 - 15
Trak Penunda (Tow Truck) 15
Trak Kren (Truck Crane) 15
Lori 5 Tan 15
Treler 10 - 15
Kapal Laut dan bot

Kapal 20
Bot Laju 5
Kapal Terbang dan
Helikopter
Kapal Terbang 25
Helikopter 25
King Air Beachcraft B-200B 16 - 31
Learjet 60 Cal 12 - 17
Learjet 60 Fcl 12 - 15
Kenderaan Lain Kenderaan Penyelenggaraan 4 - 15
4 Aset Tak Ketara PerisianSistem Pemoperasian (Os) 5
Perisian Keselamatan/
Antivirus
5
Perisian Multimedia 5
Pembangunan Sistem 5
Perisian Pengkalan Data 5
Sistem Aplikasi 5
Perisian / Sistem Aplikasi 5
Perisian Pemantauan
Rangkaian
5