Anda di halaman 1dari 7

Sejarah Pengakap Dunia

Sejarah Pengakap Dunia bermula pada tahun 1907 di Pulau Brownsea, England.
Pergerakan Pengakapbermula apabila satu perkhemahan untuk budakbudak
lelaki di pulau berkenaan. Perkhemahan ini telah diilhamkan oleh !obert
Stephenson Smith Baden Powell "ang merupakan seorang Bekas #ejar $entera
British "ang penuh pengalaman dari medan pertempuran. Se%ara tidak langsung,
bermula sejarah pergerakan pengakap dunia. Dengan keja"aan menganjurkan
perkhemahan untuk budak lelaki, beliau telah men%etuskan pelbagai idea dan
pengalaman untuk budakbudak melalui penerbitan buku & S%outing 'or Bo"s &
"ang dikarang oleh beliau sendiri. PergerakanPengakap telah tersebar luas
melalui peneroka dan pedagang British. $anpa diduga,
pergerakanpengakap telah mendapat sambutan "ang menggalakkan daripada
negaranegara Eropah, (sia dan (merika dalam masa beberapa tahun sahaja ia
ditubuhkan. Beliau telah mengelilingi dunia pada tahun 191) untuk menemui
beberapa pergerakan pengakap di seluruh dunia. Pada tahun 19)0,
*ambori Pengakap Dunia "ang pertama telah diadakan di +l"mpia, ,ondon.
Disinilah beliau telah dilantik sebagai -etuaPengakap Dunia manakala kerajaan
British menganugerahkan & ,ord Baden +. /illwell & kepada beliau. Ban"ak
pingat kebesaran negarapengakap telah beliau perolehi diatas sumbangan beliau
mewujudkan pergerakan pengakap. Pada tanggal 0 *anuari 1911, beliau telah
meninggal dunia di Pa2tu, -en"a sebelum sempat men"ambut ulangtahun ke 01.
Biodata BP
3ama Penuh 4 !obert Stephenson Smith Baden Powell
3ama Singkatan 4 BP
$arikh ,ahir 4 )) 'ebruari 1057
$empat ,ahir 4 ,ondon, England
Pendidikan (wal 4 6harter 7ouse, ,ondon
Pekerjaan 4 Bekas #ejar $entera British
3ama Bapa 4 !e8erend 7./ Baden Powell
3ama 9steri 4 ,ad" +li8e Baden Powell
$arikh #eninggal Dunia 4 0 *anuari 1911

Sejarah Pengakap Di #ala"sia
Pergerakan Pengakap di #ala"sia bermula pada tahun 1910 di Singapura dimana
pengasasn"a adalah '.6 Sands seorang peneroka British. Sebelum itu, beberapa
per%ubaan telah dibuat di Pulau Pinang : 1900 ; dan Selangor : 1909 ; tetapi
gagal. Bermula disini, Pergerakan Pengakap telah berkembang pesat dimana
kesemua negeri di $anah #ela"u dan Borneo telah memiliki sekurangkurangn"a
satu pasukan pengakap pada ketika itu. Berikut adalah senarai pengasas
pergerakan pengakap di negerinegeri #ela"u dan Borneo.
1. '.6 Sands di Singapura : 1910 ;
2. 7.! 6heesman di Pulau Pinang : 1915 ; dan *ohor : 19)0 ;
<. 9.! =heeler di Perak : 19)> ;
1. E.6 7i%ks, (./ Stuart, !.P.S =alker dan 6. Bloom.ield di -edah :19));
5. !. Brunnston di #elaka : 19)5 ;
>. Bird dan !oger Smith di 3egeri Sembilan : 19)5 ;
7. (meen (khbar di Selangor : 19)> ;
0. (.* 6ra%le di $erengganu : 19)> ;
9. ?.# $engku (hmad $emenggung di -elantan : 19)7 ;
10. Perlis dibawah naungan -edah : 19<1 ;
11. !e8 6anon $homas 6e%il (le2ender di Sabah : 191< ;
1). Sarawak : 1915 ;
Persekutuan Budak Pengakap $anah #ela"u telah ditubuhkan selepas Perang
Dunia -e). Persekutuan Budak Pengakap $anah #ela"u telah menjadi ahli
penuh Persidangan PengakapSedunia pada 1 Sepetember 1957. Persekutuan
Budak Pengakap $anah #ela"u telah bertukar nama kepada Persekutuan
Budak Pengakap#ala"sia dimana dianggotai $anah #ela"u, Singapura, Sabah
dan Sarawak pada tahun 19>1. Pada tahun +gos 19>5, Singapura telah keluar
daripada Persekutuan Budak Pengakap #ala"sia sejajar dengan Singapura
keluar dari gagasan #ala"sia.
PRINSIP BERPENGAKAP
Tiga Prinsip-prinsip itu adalah :
Kepercayaan Kepada Tuhan
Tanggungjawab Kepada Masyarakat dan Negara
. Perkhidmatan kepada Diri endiri
PERSETIAN PENGAKAP
Bahawa dengan sesunguhnya,
Saya berjanji dan bersetia, yang saya
Dengan seberapa daya upaya saya akan:
TAAT KEPADA TUHAN, A!A DAN NE"AA
#EN$%$N" $AN" PADA SET&AP #ASA
#ENUUT UNDAN"'UNDAN" PEN"AKAP
Prinsip-Prinsip:
Menghayati ketaatan kepada Tuhan!
"ertindak dan bertimbang rasa terhadap hak-hak asasi manusia serta mengelakkan
diri daripada bersi#at kejam!
"erkeyakinan menggunakan keb$lehannya untuk diri sendiri% keluarga dan
masyarakat di sekelilingnya.
Potret Baden Powell yang dipaparkan telah dihasilkan oleh David
Jagger pada tahun 1929
Pengakap telah diasaskan oleh seorang bangsa lnggeris bernama
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell yang terkenal dengan nama
ord Baden-Powell atau BP! Baden-Powell dilahirkan di bandar ondon"
#ngland pada 22 $ebruari 1%&'" dan meninggal dunia pada % Januari"
19(1! Bapa Baden-Powell bernama Reverend )!*! Baden-Powell
adalah seorang mahaguru di +niversiti ,-.ord" ondon" #ngland!
/bunya ialah anak kepada aksamana British bernama 0!1! Smyth!
Sewaktu Baden-Powell berusia tiga tahun" bapanya meninggal dunia
dan tinggallah beliau bersama ibunya dalam keadaan yang sederhana!
Pada 2aman persekolahan Baden-Powell banyak men3eburkan diri
dalam kegiatan sekolahnya seperti berlakon" menyanyi dan
menembak! Dalam masa 3uti sekolah Baden-Powell bersama-sama
tiga orang abangnya selalu pergi mengembara ber4alan kaki
berkhemah" belayar dan berperahu! Setelah ber4aya dalam
peperiksaan tentera" BP telah ditauliahkan sebagai e.tenan 5uda dan
mula berkhidmat dalam tentera di /ndia dan 6.ghanistan dalam tahun
1%'7" kemudian ke 8atal 9:ululand; dan 5alta sebagai penolong
Setiausaha 1entera!
Beberapa tahun kemudian beliau dihantar bertugas di 6.rika Barat
untuk menamatkan satu peperangan di 6shanti" *hana! Di situ beliau
digelar <68168<=# yang bermaksud 1opi Besar! Dalam peperangan
Baden-Powell sentiasa berhati-hati terhadap pergerakan musuh
hinggakan beliau digelar /5P##S6 yang bermaksud Serigala yang tak
pernah tidur!
Dalam tahun 1%9'" BP dinaikan pangkat men4adi <olonel dan
ditempatkan di /ndia untuk memimpin Dragoon *uard ke &! Beliau
telah memberi hadiah kepada askar-askar yang menun4ukkan
kebolehan yang baik dengan satu len3ana bergelar S>,+1S
9Penin4au;!
Dalam tahun 1%99 Baden-Powell pulang ke #ngland membawa sebuah
buku yang dikarangnya semasa di <ashmir ber4odol 6ids 1o S3outing!
Buku itu mengandungi kisah penin4auan di /ndia! 1idak lama
kemudian" Baden-Powell telah dihantar ke 6.rika Selatan untuk
menambahkan dua re4imen askar berkuda untuk mempertahankan
sempadan British dari serangan orang Boer iaitu puak keturunan
pendatang Belanda! ,rang-orang British telah mengepung bandar
5a.eking" iaitu sebuah bandar 4a4ahan British" dengan itu men3etuskan
satu peperangan besar yang dinamakan Peperangan Boer! Dalam
peperangan itu" Baden-Powell hanya mempunyai seramai 1"??? orang
askar berbanding dengan 9"??? orang Boer! Dengan tipu helah" beliau
meletakkan periuk api pasir dan papan tanda B6)6=6 sehingga beliau
telah ber4aya memperdayakan orang-orang Boer! Beliau telah
menggunakan budak-budak untuk mengintip rahsia musuh! 6khirnya
Baden-Powell ber4aya memenangi peperangan itu!
Di atas kemenangan itu" beliau telah dinaikkan pangkat 5e4ar Jeneral
ketika berumur (@ tahun" pegawai yang termuda menerima pangkat
itu! Selepas perang Boer" Baden-Powell diarahkan menubuhkan
pasukan polis 6.rika Selatan dan dilantik sebagai Jeneral 1entera
Berkuda! Beliau men4adi Jeneral pasukan tentera Simpanan ketika
berumur &? tahun!
Setelah bersara dari tentera" Baden-Powell pulang ke #ngland dan
telah mengan4urkan satu perkhemahan di Pulau Browsea selama 1?
hari pada tahun 19?'! Seramai 21 orang budak-budak turut serta
dalam perkhemahan itu! Baden-Powell menggunakan idea
berpandukan kepada pengalamannya dalam peperangan 5a.eking dan
buku A6ids 1o S3outingA! Budak-budak itu dibahagikan kepada empat
patrol! 5ereka bela4ar dan berlatih 3ara berkhemah" memasak"
memerhati" mengembara" berperahu" menyelamat nyawa dan
mengesan 4e4ak! Pada malamnya diadakan unggun api! Perkhemahan
di Pulau Browsea ber4aya dan amat diminati oleh budak-budak yang
menyertainya!
Selepas itu dalam tahun 19?%" Baden-Powell pula mengarang sebuah
buku ber4udul AS3outing $or BoysA! <andungannya berdasarkan
kepada pengalaman beliau semasa men4adi askar di /ndia dan 6.rika
serta perkhemahan budak-budak di Pulau Browsea! Buku itu telah
memikat hati budak-budak! Dengan itu wu4udlah Pergerakan
Pengakap! Dalam tempoh setahun saha4a Pergerakan Pengakap
berkembang di #ngland dan merebak ke 6ustralia" >anada" 8ew
:ealand dan 6.rika Selatan! Berikutnya pada tahun 19?9" Pergerakan
Pengakap ditubuhkan di >hile" 6merika Syarikat" *hana" /ndia dan
selepas itu di seluruh dunia!
BIODATA BP
8ama Penuh B Robert Stephenson Smith Baden Powell
8ama Singkatan B BP
1arikh ahir B 22 $ebruari 1%&'
1empat ahir B ondon" #ngland
Pendidikan 6wal B >harter )ouse" ondon
Peker4aan B Bekas 5e4ar 1entera British
8ama Bapa B Reverend )!* Baden Powell
8ama /steri B ady ,live Baden Powell
1arikh 5eninggal Dunia B % Januari 19(1 dan disemadikan di <enya!