Anda di halaman 1dari 42

1abatan Perancangan 8andar dan Desa Semenan[ung Malaysla

Kementerlan Perumahan dan Kera[aan Tempatan


RLKA LN1LK ANDAR SLLAMA1
CARlS PANDUAN PfMASANCAN CCTV Dl
PRfMlS PfRNlACAAN DAN TfMPAT AWAM
Dlterbltkan l Dlsember 20l0
Hak clpta Unlt Khas NKPA 8andar Selamat
1abatan Perancangan 8andar dan Desa Semenan[ung Malaysla
Kementerlan Perumahan dan Kera[aan Tempatan
Panduan Pelaksanaan lnl menggantlkan Ldlsl Pertama yang
dlterbltkan pada 1un 2007 oleh Urus Setla Program 8andar Selamat,
1abatan Perancangan 8andar dan Desa Semenan[ung Malaysla,
Kementerlan Perumahan dan Kera[aan Tempatan
Unit khas NkRA andar SeIamat
1abatan Perancangan andar dan Desa Semenanjung MaIaysia
kementerian Perumahan dan kerajaan 7empatan
1aIan Cenderasari,
50646 kUALA LUMPUR
www.townpIan.gov.my
03 - 2698 9211
SfNARAl kANDUNCAN
PNCNALAN 3
7U1UAN 4
DFINISI 5
Kamera Lltar Tertutup (CCTv) 5
Premls Pernlagaan 5
Tempat Awam 6
SkDP 7ANCCUNC1AWA 7
1awatankuasa Pelaksanaan Pemasangan CCTv 7
Plhak 8erkuasa Tempatan (P8T) 7
Polls DlPa[a Malaysla (PDPM) 7
Pemlllk atau Pengurus Premls Pernlagaan 7
Hak Kebersendlrlan (lt|vocy k|hts) 7
CARIS PANDUAN PMASANCAN SIS7M CC7V 8
Speslkasl Teknlkal 8
Paktor Utama yang Perlu Dlambll klra 8
Syarat Pemasangan CCTv l4
LAMPIRAN 1 l5
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
PfNCfNAlAN
3
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
TU|UAN
4
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Premis Perniagaan
8ermaksud premls yang men[alankan aktlvltl pernlagaan laltu:
a. 8ank perdagangan dan persekltaran mesln ATM,
b. Kedal emas,
c. Kedal pa[ak gadal,
d. Pasar/pasar borong,
e. Pengurup wang,
f. Kompleks membell-belah,
g. Hotel,
h. 8angunan pe[abat berbentuk ltee stonJ|n, k
l. Stesen mlnyak,
[. Premls pernlagaan beroperasl 24 [am, dan
k. Laln-laln premls yang dlkenal pastl oleh Plhak 8erkuasa darl
masa ke masa.
kamera Litar 7ertutup (CC7V)
Kamera Lltar Tertutup (CCTv) adalah slstem pengawasan yang
mengandungl kamera dan peralatan yang berkaltan untuk
pemantauan, transmlsl dan pengawalan zon keselamatan
tertentu.
DfflNlSl
5
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam
8ermaksud kawasan aktlvltl orang awam laltu:
a. Hab pengangkutan awam sepertl stesen
dan termlnal bas, teksl, kereta apl, monorel
dan Translt Allran Plngan (LPT), Voss ko|J
7tons|t (MPT), lapangan terbang dan [etl,
b. Kawasan meletak kereta awam dl luar atau
dalam bangunan,
c. Sekolah/|nstltusl Penga[lan Tlnggl (|PT),
d. Tempat lbadat,
e. Puang awam dl dalam kawasan
perumahan,
f. Plntu keluar masuk negara,
g. Taman awam, dan
h. Kawasan-kawasan laln yang dlkenal pastl
oleh Plhak 8erkuasa darl masa ke masa.
6
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
1awatankuasa PeIaksanaan Pemasangan CC7V
a. Satu 1awatankuasa Pelaksanaan Pemasangan CCTv
dltubuhkan dl bawah 1awatankuasa Program 8andar Selamat
P8T. Pungsl [awatankuasa lnl adalah untuk menyelaras dan
memantau pemasangan CCTv dl premls pernlagaan oleh
pemlllk/pengurus dan tempat awam oleh agensl kera[aan,
b. Keahllan [awatankuasa lnl lalah P8T, PDPM, TN8, 1KP, Telekom,
SKMM dan agensl laln yang berkaltan, dan
c. 1awatankuasa bertanggung[awab untuk memastlkan
pemasangan CCTv dl premls pernlagaan memenuhl keperluan
dan speslkasl teknlkal yang dltetapkan.
Pihak erkuasa 7empatan (P7)
a. 8ertanggung[awab untuk mensyaratkan pemasangan CCTv
bagl bangunan awam dan premls pernlagaan, dan
b. 8ertanggung[awab untuk memasang dan menyelenggara
slstem CCTv yang dlblayal oleh P8T.
PoIis DiRaja MaIaysia (PDRM)
a. Memberl naslhat kepada P8T, senaral premls pernlagaan yang
perlu dlpasang slstem CCTv,
b. Menaslhatkan pemlllk/plhak pengurusan premls pernlagaan
berkaltan lokasl-lokasl yang sesual untuk pemasangan kamera
dan mengemukakan cadangan-cadangan tambahan seklranya
perlu, dan
c. Membuat pengesahan lokasl yang dlpasang oleh P8T.
SkOP TANCCUNC|AWAB
PemiIik atau Pengurus Premis Perniagaan
Tanggung[awab pemlllk/pengurus premls pernlagaan termasuk
premls kompleks membell-belah adalah:
a. Memasang, memantau dan menyelenggara slstem CCTv dl
premls pernlagaan maslng-maslng,
b. Memastlkan adanya pengendall slstem CCTv. Pemlllk/
pengurus premls pernlagaan dlgalakkan untuk mewu[udkan
pusat kawalan CCTv (CCTv Conttol Centte-CCC),
c. Menguruskan latlhan pengendallan slstem CCTv kepada
kakltangan yang bertugas,
d. Menyedlakan 5tonJotJ Oetot|n ltoceJute (SOP) bagl
tlndakan susulan [lka berlaku keglatan [enayah yang dlrakam,
e. Pemlllk premls perlu menyedlakan rekod pendaftaran petugas
yang mengendall slstem CCTv dl premls yang berkenaan,
f. 8eker[asama sepenuhnya dengan plhak berkuasa bagl tu[uan
pengambllan rakaman (tett|evol),
g. Menanggung semua kos pemasangan slstem CCTv, termasuk
kos pemasangan peralatan, perantl, perlslan, rangkalan dan
tallan komunlkasl premls,
h. Menanggung kos bagl menghubungkan/merangkalkan
CCTv ke Pusat Kawalan Polls (PKP) termasuk kos pemasangan
peralatan, perantl, perlslan, rantalan dan tallan komunlkasl dl
Pusat Kawalan Polls (PKP), dan
l. Menanggung semua kos pengoperaslan, penyelenggaraan
dan latlhan.
Hak kebersendirian (rivncy righrs)
Hak kebersendlrlan (t|vocy) lndlvldu dan orang awam perlu yy
dlpastlkan semasa pemasangan slstem CCTv.
7
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
CARlS PANDUAN PfMASANCAN SlSTfM CCTV
a. kejeIasan Imej
Slstem CCTv yang dlpasang mestllah menghasllkan kualltl
cerapan lme[ yang [elas. Ke[elasan lme[ bermakna mencerap
lme[ yang boleh:
l. menggambarkan clrl-clrl muka dan rupa zlkal lndlvldu
dengan [elas sepertl pengenalan kepada ldentltl tatu, tahl
lalat dan pakalan,
ll. menggambarkan dengan [elas nombor pendaftaran
kenderaan, dan
lll. menggambarkan ob[ek-ob[ek persekltaran secara
terperlncl.
Faktor Utama Yang PerIu DiambiI kira
Paktor-faktor utama yang mestl dlambll klra dalam pemasangan
sesuatu slstem CCTv adalah sepertl berlkut:
a. Ke[elasan |me[,
b. Penentuan tu[uan pemasangan CCTv,
c. Penentuan lokasl penempatan kamera, dan
d. Penyelenggaraan.
Spesikasi 7eknikaI
Semua pemasangan Slstem CCTv yang tertakluk kepada garls
panduan lnl perlu berpandukan kepada Spesikasi 7eknikaI
Minimum Sistem CC7V bagi Premis Perniagaan dan Tempat
Awam (ru[uk Lamplran l).
8
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
b. Penentuan 7ujuan Pemasangan CC7V
l. Tu[uan dan fungsl pelaksanaan slstem CCTv perlulah [elas, sama
ada bertu[uan pencegahan [enayah atau pengurusan trak,
ll. Untuk tu[uan penguatkuasaan undang-undang, slstem rakaman
CCTv perlu memenuhl plawalan mlnlmum teknlkal,
lll. Slstem CCTv perlu mempunyal komponen utama laltu
pemantauan (mon|tot), pengesanan ( t Jetect), pengecaman t
(tecon|se) dan pengenalpastlan (|Jent|ly) dan (ru[uk Gambar l), yy
dan
lv. Men[adl sebahaglan darl pelan lnduk keselamatan dan sekurltl
sesuatu pembangunan atau Program 8andar Selamat secara
menyeluruh.
Memantau (mon|tot) t
Mengesan (Jetect) t Mengenalpastl (|Jent|ly) yy Mengecam (tecon|se)
Cambar 1 : 4 Prlnslp Utama CCTv
9
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
10
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
c. Lokasi kamera CC7V di premis
perniagaan dan tempat awam
i. Lokasi Umum
l) 1umlah dan taburan lokasl
kamera CCTv perlulah mencukupl
bagl memastlkan llputan yang
menyeluruh dan pemantauan
butlran kawasan,
2) Lokasl dan bllangan CCTv
bergantung kepada beberapa
faktor laltu [enls kamera, keluasan,
tahap pencahayaan, reka bentuk
dalaman dan luaran bangunan
(ru[uk Pa[ah l),
3) Lltupan pemandangan (l|elJ ol
v|ew) dan kamera yang dlplllh w
mestllah memenuhl tu[uan
pemasangan, dan
4) Kawasan berlslko tlnggl sepertl
lorong belakang, lorong tepl dan
kakl llma premls mestllah dllltupl
oleh kamera CCTv.
Rajah 1 : Contoh pelan lokasl CCTv dl premls bank
11
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
12
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
d. PenyeIenggaraan
l. Memastlkan slstem CCTv berfungsl
sebagalmana tu[uan pemasangan,
dan
ll. Memastlkan slstem CCTv dllengkapl
dengan pelan pelaksanaan dan [adual
penyelenggaraan.
ii. Lokasi khusus
Cadangan lokasl kamera adalah sepertl
berlkut:
l) Setlap plntu keluar dan masuk
premls,
2) Laluan bangunan supaya dapat
mencerap lme[ lndlvldu secara
langsung tanpa halangan
pandangan muka dan bahu,
3) Lorong-lorong yang boleh men[adl
tempat persembunylan pen[enayah
atau tempat pen[enayah melakukan
perancangan,
4) Tempat transaksl sepertl kaunter
bayaran, kaunter pelanggan dan
perkhldmatan pandu lalu,
5) Kawasan tumpuan orang ramal dan
berpotensl [enayah sepertl curl ragut
dan seluk saku,
6) Pondok pen[ualan tlket dan l|osl, l
Pastlkan kamera yang dlpasang
dapat mengesan pelanggan/pen[ual
dengan [elas,
7) Llf tertutup perlu dlpasang kamera
untuk mengesan pergerakan dl
dalam llf,
8) Pelantar pengangkutan awam,
Kamera perlu memberl helJ ol v|ew
yang menyeluruh bagl kawasan
pelantar pengangkutan awam.
9) Laluan pe[alan kakl,
Kamera perlu dlpasang bagl
mengawasl kawasan laluan pe[alan
kakl sepertl escolotot, tangga dan t
lobl.
l0) Kawasan Perumahan,
Pemasangan CCTv dl sklm-sklm/
taman-taman perumahan adalah
dlgalakkan.
ll) Kamera CCTv yang dlpasang
tertakluk kepada garls panduan lnl
tldak dlbenarkan melltupl:
- Tempat kedlaman terutama blllk
tldur, blllk alr dan laln-laln,
- 8lllk persallnan dan tandas
awam (ruang dalam),
- Premls pasukan keselamatan
dan sasaran pentlng,
- Pemasangan CCTv dl kawasan
yang mellbatkan Sasaran
Pentlng serta Kawasan Larangan
dan Tempat Larangan (KLTL)
hendaklah dlru[uk kepada
1awatankuasa Pusat Sasaran
Pentlng yang dlurusetlakan
oleh Pe[abat Ketua Pegawal
Keselamatan Kera[aan Malaysla,
dan
- Kawasan sasaran pentlng tldak
boleh dllltupl oleh CCTv plhak
swasta selaln darl pemlllk
premls ltu sendlrl.
l2) Kawasan-kawasan laln yang dlkenal
pastl darl masa ke masa.
13
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Syarat Pemasangan CC7V
14
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
SPfSlflkASl TfkNlkAl MlNlMUM
SlSTfM CCTV BACl PRfMlS
PfRNlACAAN DAN TfMPAT AWAM
lAMPlRAN 1
7empat Awam Premis Perniagaan
a. Penghantaran lme[ perlu melalul medla berlkut:
l. wayar/kabel (laltu kabel tw|steJ o|t, t coox|ol atau l hoet
ot|c), dan/atau
ll. 1alur lebar tanpa wayar (w|teless otooJoonJ).
b. 8agl penghantaran melalul w|teless otooJoonJ dl P8N, J
P8T dan agensl kera[aan yang laln, [alur spektrum berlkut
dlgunakan laltu:
l. 1alur frekuensl khas yang dltetapkan oleh Suruhan[aya
Komunlkasl dan Multlmedla Malaysla (SKMM). 1alur
frekuensl khas semasa lalah 5.650 GHz hlngga 5.725 GHz,
dan
ll. Perlu memohon peruntukan radas darlpada SKMM
terleblh dahulu.
c. Peruntukan dl atas adalah tertakluk kepada semua [enls
pembellan sama ada melalul pembellan terus atau sewaan.
d. Penggunaan mana-mana frekuensl perlu mengambll klra
aspek apllkasl, spektrum, bllangan kamera, kadar blt (o|t tote),
mobllltl dan [e[arl sel tlplkal (ty|col cell toJ|us).
e. Slstem CCTv yang dlpasang dl tempat awam mestl
dlhubungkan ke PDPM bagl tu[uan pemantauan, pencegahan
dan slasatan [enayah.
f. Lebar 1alur (oonJw|Jth) medla transmlsl yang dlgunakan
hendaklah mencukupl bagl menghantar lme[ sekurang-
kurangnya 25 ltome/saat pada resolusl 4C|P.
a. Penghantaran lme[ perlu melalul medla berlkut:
l. wayar/kabel (laltu kabel tw|steJ o|t, coox|ol atau l hoet
ot|c), dan/atau
ll. 1alur lebar tanpa wayar (w|teless otooJoonJ).
b. 8agl penghantaran melalul w|teless otooJoonJ, [alur spektrum J
tanpa lesen boleh dlgunakan |ru[uk Suruhan[aya Komunlkasl
dan Multlmedla Malaysla (SKMM)|.
c. Penggunaan 1alur lebar tanpa wayar (w|teless otooJoonJ)
perlu mengambll klra aspek apllkasl, spektrum, bllangan
kamera, kadar blt (o|t tote), mobllltl dan [e[arl sel tlplkal (ty|col
cell toJ|us).
d. Medla transmlsl yang dlgunakan hendaklah mencukupl bagl
menghantar lme[ sekurang-kurangnya 25 ltome/saat pada
resolusl 4C|P.
Spesikasi Sistem dan 7eIekomunikasi
8agl memastlkan slstem CCTv dapat menampung perkembangan
teknologl maklumat dan komunlkasl masa hadapan, keperluan
teknlkal slstem CCTv perlu mengambll klra perkara berlkut:
l.l Slstem penghantaran (ttonsm|ss|on system),
l.2 Senl blna slstem dan [arlngan lnfrastruktur,
l.3 Komponen Slstem CCTv, dan
l.4 Paktor-faktor tambahan bagl penyelenggaraan slstem CCTv.
1.1 Sistem penghantaran (rrnnsmissien sysrem)
16
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
1.2 Seni ina Sistem dan 1aringan Infrastruktur
Senl blna slstem lnl perlulah berlandaskan:
a. w|Je Ateo Netwotl (wAN), dan/atau l
b. w|teless w|Je Ateo Netwotl (wwAN). l
Slstem CCTv hendaklah beroperasl dl dalam rangkalan yang
tersendlrl (JeJ|coteJ netwotl). Peka bentuk slstem CCTv ll
perlulah mengambllklra perkara-perkara berlkut:
a Topogra dan topologl kawasan,
b 1arak tapak kamera ke pusat kawalan,
c |nfrasturktur sedla ada sepertl gentlan ber (hoet ot|c),
bekalan tenaga dan laln-laln, dan
d Tlang-tlang utllltl hendaklah mempunyal ruang untuk
saluran kabel optlk dan tenaga elektrlk.
(Pu[uk Pa[ah l)
Premis Perniagaan
Senl blna slstem CCTv yang dlpasang hendaklah berbentuk
kawalan berpusat. Slstem CCTv tersebut hendaklah ber[enls
rangkalan dan berkemampuan untuk pemantauan [arak [auh
(temote mon|tot|n) dan menyokong vldeo onolyt|c leotutes.
Cambar 1:
Contoh Paparan Dl Pusat Kawalan
Utama
17
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Rajah 1: Contoh Slstem 1arlngan
18
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
1.3 komponen Sistem CC7V
7empat Awam Premis Perniagaan
Komponen slstem CCTv mengandungl
Slstem Stesen Pangkalan (8ose 5tot|on), Pusat
Kawalan (Conttol Centte), tapak kamera,
kamera, perakam vldeo, hon pembesar suara,
7tonsce|vet, stesen pusat kawalan, speslkasl t
komputer, antara muka pengguna, tlang tapak
kamera dan peralatan-peralatan laln yang
beroperasl melalul w|Je Ateo Netwotl (wAN). l
(Pu[uk Pa[ah 2)
a. Sistem Stesen PangkaIan (8nse 5rnrien)
jika berkenaan
Stesen pangkalan bertlndak sebagal pusat
utama komunlkasl slstem CCTv (mo|n
setvet netwotl centte). Stesen pangkalan
dlkenal pastl berdasarkan kemudahan
sedla ada sepertl bekalan elektrlk (termasuk
[ana kuasa), ruang penempatan slstem
antena, ruang perkakasan slstem, tahap
keselamatan yang memuaskan dan laln-laln.
Pusat kawaIan (Cenrrel Cenrre)
Pusat kawalan dlcadang dltempatkan dan
beroperasl dl agensl kera[aan berkenaan,
8lllk Gerakan |bu Pe[abat Polls Kontln[en,
|bu Pe[abat Polls Daerah atau mana-
mana lokasl yang dlperlukan oleh plhak
PDPM atau agensl kera[aan. 8llangan
pusat kawalan tldak terhad kerana slstem
lnl mampu beroperasl dalam pelantar
wAN. Pusat kawalan perlu dllengkapl
dengan kemudahan terklnl untuk tu[uan
pemantauan dan perhubungan dua hala
mesra pengguna.
Komponen slstem CCTv mengandungl Pusat
Kawalan (Conttol Centte), penentuan lokasl
kamera, kamera, perakam vldeo, hon pembesar
suara, stesen pusat kawalan, speslkasl
komputer, tlang tapak kamera dan peralatan-
peralatan laln yang beroperasl melalul w|Je/
locol Ateo Network (wAN/LAN). (Pu[uk Pa[ah 3)
a. Pusat kawaIan (Cenrrel Cenrre)
Pusat kawalan dlcadang dltempatkan dan
beroperasl dl premls pernlagaan atau mana-
mana lokasl yang dlperlukan oleh plhak
pemlllk premls pernlagaan. Pusat kawalan
perlu dllengkapl dengan kemudahan terklnl
untuk tu[uan pemantauan dan mesra
pengguna.
Pusat Kawalan perlu mempunyal:
l. Setlap kamera dalam slstem CCTv
berkeupayaan menylmpan rakaman
mlnlmum selama 3l harl dan beroperasl
sepan[ang masa,
ll. Keupayaan membuat sallnan/muat
turun segmen rakaman lme[ dl dalam
format asal (satu sallnan) dan dlubah
kepada format yang boleh dlbaca
melalul mana-mana medla player (satu
sallnan) dan dlslmpan dl dalam mana-
mana medla slmpanan yang tldak
boleh dlubah serta mempunyal clrl-clrl
keselamatan sepertl wotetmotl atau
tandatangan dlgltal,
lll. Mempunyal keupayaan vldeo onolyt|c
leotutes,
lv. Mempunyal keupayaan untuk
berkomunlkasl dengan kamera dan
pembesar suara ([lka perlu).
19
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Rajah 2: Contoh 1arlngan |nfrastruktur 8agl Agensl Kera[aan
Conttollet
20
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Rajah 3: Contoh 1arlngan |nfrastruktur 8agl Plhak Swasta
WAN

t
h
e
r
n
e
t

N
e
t
w
o
r
k
21
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam Premis Perniagaan
Pusat Kawalan 8ergerak boleh dlwu[udkan
menglkut keperluan dan perlu mempunyal:
- Keupayaan penylmpanan rakaman
mlnlmum selama 24 [am x 7 x 45 harl
bagl setlap kamera yang dlsambung ke
stesen pangkalan,
- Keupayaan membuat sallnan/muat
turun segmen rakaman lme[ dl dalam
format asal (satu sallnan) dan dlubah
kepada format yang boleh dlbaca
melalul mana-mana medla player (satu
sallnan) dan dlslmpan dl dalam mana-
mana medla slmpanan yang tldak
boleh dlubah serta mempunyal clrl-clrl
keselamatan sepertl 'wotetmotl' atau
tandatangan dlgltal,
- Keupayaan v|Jeo onolyt|c leotutes, dan
- Keupayaan untuk berkomunlkasl
dengan kamera dan pembesar suara
([lka perlu).
b. 7apak kamera (cnmern sire)
Tapak-tapak kamera dlkenal pastl oleh
PDPM dan agensl kera[aan berkaltan
berdasarkan lokasl kekerapan [enayah
(ct|me tone oteos), potensl berlaku [enayah
dan keperluan pengurusan trak.
Prinsip asas perIetakan kamera perIu
mengambiI kira eIemen pengawasan
(survel//once) di mana |arak di antara
satu kamera ke satu kamera Iain perIu
ada 'C/eor Llne of slght' bagi mengekang
vandaIisme.
b. Penentuan Iokasi kamera (cnmern
lecnrien)
Lokasl kamera perlu mendapat khldmat
naslhat PDPM.
Prinsip asas perIetakan kamera perIu
mengambiI kira eIemen pengawasan
(survel//once) di mana |arak di antara
satu kamera ke satu kamera Iain perIu
ada 'C/eor Llne of 5lght' bagi mengekang
vonJo/lsme.
Satu tlang kamera boleh menempatkan
leblh darlpada l kamera seklranya
perlu. Pemlllk tlang utllltl hendaklah
membenarkan pemasangan kamera CCTv
bagl tu[uan keselamatan awam.
c. kamera
Kamera yang dlgunakan hendaklah
bersesualan dengan lokasl dan lltupan
pemandangan (l|elJ Ol v|ew) yang w
dlperlukan bagl menghasllkan kualltl
cerapan lme[ yang [elas. Penempatan
kamera hendaklah mengambllklra perkara-
perkara berlkut:
l. taburan lokasl kamera CCTv perlulah
mencukupl bagl memastlkan llputan
yang menyeluruh dan pemantauan
butlran premls pernlagaan,
ll. lokasl dan bllangan kamera CCTv
bergantung kepada beberapa faktor
laltu [enls dan teknologl kamera,
keluasan, tahap pencahayaan, reka
bentuk dalaman dan luaran bangunan,
Contoh tapak kamera
22
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam Premis Perniagaan
Kamera yang dlgunakan perlu mempunyal
daya tahan vonJol|sme, slstem slaraya
pengumuman awam serta penggera (olotm
system) dan lnterkom yang dlsambung terus
ke pusat kawalan.
Satu tlang kamera boleh menempatkan
leblh darlpada l kamera seklranya
perlu. Pemlllk tlang utllltl hendaklah
membenarkan pemasangan kamera CCTv
bagl tu[uan keselamatan awam.
c. kamera
Kamera yang dlgunakan hendaklah
bersesualan dengan lokasl dan lltupan
pemandangan (l|elJ Ol v|ew) yang w
dlperlukan bagl menghasllkan kualltl
cerapan lme[ yang [elas. Penempatan
kamera hendaklah mengambll klra perkara-
perkara berlkut:
l. Taburan lokasl kamera CCTv perlulah
mencukupl bagl memastlkan llputan
yang menyeluruh dan pemantauan
butlran kawasan,
ll. Lokasl dan bllangan kamera CCTv
bergantung kepada beberapa faktor
laltu [enls dan teknologl kamera,
keluasan, tahap pencahayaan, reka
bentuk dalaman dan luaran bangunan,
lll. Seklranya kamera yang dlpasang
menghala ke sumber cahaya, kamera
tersebut hendaklah mempunyal clrl
oocll|ht comensot|on atau w|Je
Jynom|c tone,
lll. Seklranya kamera yang dlpasang
menghala ke sumber cahaya, kamera
tersebut hendaklah mempunyal clrl
oocll|ht comensot|on otou w|Je
Jynom|c tone,
lv. Seklranya pencahayaan tldak dlsedlakan
atau tldak mencukupl, kamera [enls |nlto
teJ (|P) perlu dlsedlakan untuk kegunaan J
dl waktu malam atau dl kawasan gelap,
v. Kamera yang dlgunakan perlu tahan
vonJol|sme, dan
vl. Penggunaan kamera [enls Jome
dlgalakkan bagl pemantauan yang leblh
berkesan.
d. Perakam video
Perakam vldeo terdlrl darlpada perakam
vldeo dlgltal (0||tol v|Jeo kecoJet) dan tt
perakam vldeo [arlngan (Netwotl v|Jeo
kecotJet). Perakam vldeo hendaklah t
merakam vldeo dan audlo (ot|onol) darl
semua kamera slstem CCTv secara terus ke
medla slmpanan. Perakam vldeo hendaklah
darlpada [enls yang khusus untuk kegunaan
lndustrl/sekurltl yang berkemampuan
untuk kegunaan sepan[ang masa. Pakaman
dan tayangan semula hendaklah boleh
dl[alankan serentak tanpa memberl kesan
kepada keseluruhan perakaman. Slstem
rakaman mestllah berkeupayaan untuk
menyokong kegunaan v|Jeo onolyt|cs.
Clrl-clrl vldeo analytlcs adalah menglkut
keperluan.
l. 1enls-[enls kamera CCTv
2. Gambar tanpa menggunakan
oocll|ht comensot|on
3. Gambar menggunakan oocll|ht
comensot|on
1
2
3
23
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Perakam vldeo 1arlngan (NvP)
Perakam vldeo Dlgltal (DvP)
7empat Awam Premis Perniagaan
lv. Seklranya pencahayaan tldak dlsedlakan
atau tldak mencukupl, kamera [enls |P
perlu dlsedlakan untuk kegunaan dl
waktu malam atau dl kawasan gelap,
v. Kamera yang dlgunakan perlu tahan
vandallsme, dan
vl. Pengunaan kamera [enls Jome
dlgalakkan bagl pemantauan yang leblh
berkesan.
d. Perakam video
Perakam vldeo terdlrl darlpada perakam
vldeo dlgltal (0||tol v|Jeo kecoJet) dan tt
perakam vldeo [arlngan (Netwotl v|Jeo
kecotJet). Perakam vldeo hendaklah t
merakam vldeo dan audlo (ot|onol) darl
semua kamera slstem CCTv secara terus ke
medla slmpanan. Perakam vldeo hendaklah
darlpada [enls yang khusus untuk kegunaan
lndustrl/sekurltl yang berkemampuan untuk
kegunaan terus menerus 24 [am X 7 harl.
Pakaman dan tayangan semula hendaklah
boleh dl[alankan serentak tanpa memberl
kesan kepada keseluruhan perakaman.
Slstem rakaman mestllah berkeupayaan
menyokong kegunaan v|Jeo onolyt|cs.
Clrl-clrl v|Jeo onolyt|cs adalah menglkut
keperluan agensl kera[aan yang berkenaan
dan perlu menglkut plawalan mlnlmum
MS/|SO/|LC yang berkaltan.
Perlu menglkut plawalan mlnlmum MS/|SO/
|LC yang berkaltan.
Perakam vldeo hendaklah mempunyal clrl-
clrl berlkut:
l. Perakaman dan tayangan semula
(loyoocl) hendaklah dl[alankan ll
serentak tanpa memberl kesan kepada
perakaman darl kamera,
ll. 8erupaya membuat tayangan semula
lndlvldu darlpada semua kamera dalam
slstem CCTv,
lll. Keupayaan membuat tayangan semula
dalam slstem CCTv dengan serentak
ke Stesen Pusat Kawalan. Penyelarasan
rakaman semula hendaklah dl[amln
sekurang-kurangnya pada kadar 25
ltome/saat pada resolusl 4C|P,
lv. Penylmpanan rakaman vldeo dl cakera
keras selama 3l harl,
v. Pakaman vldeo hendaklah dlpecahkan
kepada 30 mlnlt setlap potongan,
vl. Perlslan NvP/DvP hendaklah secara
automatlk bagl mengurus ruang bebas
cakera dengan memotong rakaman
yang leblh lama darlpada 3l harl atau
apablla ruang cakera mencapal had
thtesholJ mlnlmum, J
vll. Keupayaan merakam fungsl olotm
lo|n, dan
vlll. Menyokong suhu 0C - 75C semasa
stott-u dan operasl. Cakera keras
hendaklah berupaya beroperasl pada
suhu yang betul dengan suhu sekellllng
sehlngga 75C.
24
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam Premis Perniagaan
Perakam vldeo hendaklah mempunyal clrl-
clrl berlkut:
l. Perakaman dan tayangan semula
(loyoocl) hendaklah dl[alankan ll
serentak tanpa memberl kesan kepada
perakaman kamera,
ll. Keupayaan membuat tayangan semula
(lndlvldu) darl semua kamera dalam
slstem,
lll. 8erupaya membuat tayangan kamera
dalam slstem CCTv dengan serentak
ke Stesen Pusat Kawalan. Penyelarasan
rakaman semula hendaklah dl[amln
sekurang-kurangnya pada kadar 25
frame/saat pada resolusl 4C|P,
lv. Menylmpan rakaman vldeo dl cakera
keras selama 45 harl,
v. Pakaman-rakaman vldeo hendaklah
dlpecahkan kepada 30 mlnlt setlap
potongan,
vl. Perlslan NvP/DvP hendaklah secara
automatlk bglmengurus ruang bebas
cakera dengan memotong rakaman
yang leblh lama darl 45 harl atau apablla
ruang cakera mencapal had thtesholJ
mlnlmum,
vll. Keupayaan merakam fungsl olotm
lo|n, dan
vlll. Menyokong suhu 0C - 75C semasa
stott-u dan operasl. Cakera keras
hendaklah berupaya beroperasl pada
suhu yang betul dengan suhu sekellllng
sehlngga 75C.
e. Hon pembesar suara
Tapak kamera yang dlpasang dengan hon
pembesar suara dl luar bangunan perlu
berdaya tahan cuaca serta dllengkapl
dengan ou|lt-|n oml|het atau t ottochoole
outJoot oml|hets untuk pengumuman
kecemasan atau malapetaka dan laln-laln
pengumuman awam.
f. Stesen Pusat kawaIan
Slstem CCTv lnl hendaklah berupaya
menyokong keperluan penambahan
(scoloo|l|ty) kamera serta berkemampuan yy
untuk dllntegraslkan dengan slstem-slstem
yang berkebolehoperaslan (|ntetoetoo|l|ty). yy
Setlap kongurasl dan akses pusat kawalan
hendaklah dldaftarkan melalul pangkalan
data berpusat yang dlselenggarakan oleh
pentadblr slstem CCTv.
Kedudukan, reka bentuk dan kelengkapan
Stesen Pusat Kawalan yang dlpasang
hendaklah menglkut speslkasl yang sesual
selaras dengan keperluan pemlllk premls.
Pembangunan dan peralatan pusat kawalan
perlu mengutamakan speslkasl dan clrl-clrl
keselamatan yang dltetapkan. Kedudukan
perakam vldeo (DvP) dan medla slmpanan
hendaklah dltempatkan dl lokasl yang
terkawal dan selamat.
1enls-[enls Hon Pembesar Suara
25
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam Premis Perniagaan
e. Hon pembesar suara
Tapak kamera hendaklah dlpasang dengan
hon pembesar suara ([lka dlperlukan) dl
luar bangunan yang tahan cuaca serta
dllengkapl dengan ou|lt-|n oml|het
atau ottochoole outJoot oml|hets
untuk pengumuman kecemasan atau
malapetaka dan laln-laln pengumuman
awam. Pengumuman darl pembesar suara
hendaklah boleh dldengar dl dalam [arak
llngkungan tldak kurang darl 50 meter.
f. 7ransceiver (dlperlukan untuk kamera
analog saha[a)
Slstem CCTv hendaklah mengandungl
sebuah ttonsce|vet yang dlsambungkan t
kepada setlap kamera.
7tonsce|vet akan memampatkan lsyarat t
komposlt vldeo darl kamera dengan
menggunakan sekurang-kurangnya
teknologl MPLG-4 atau H.264 dan
menyalurkannya kepada [arlngan CCTv.
Apablla lanya dl dalam [arlngan, vldeo boleh
dlllhat darl monltor-monltor Stesen Pusat
Kawalan atau dlpamerkan oleh transcelver
MPLG-4 atau dlrakamkan oleh Perakam
vldeo 1arlngan (Netwotl v|Jeo kecotJet - t
NvP). Clrl-clrl berlkut hendaklah dlsedlakan:
l. VllC-4 v|Jeo,
ll. On oootJ v|Jeo Vot|on 0etect|on (vMD),
lll. AuJ|o,
lv. 5et|ol 0oto lotts,
v. Alotm 5ensot |nuts onJ Oututs,
vl. OnoootJ Alotms,
vll. Oetot|n 5ystem (O5} - 5ecute onJ
tel|oole oetot|n system,
g. Spesikasi komputer Stesen Pusat
kawaIan
Perkakasan komputer hendaklah
berkeupayaan tlnggl dan menglkut
speslkasl terklnl.
h. 7iang tapak kamera (cnmern sire eles)
Penyedlaan tlang tapak kamera [lka perlu
hendaklah menepatl plawalan semasa dan
bersesualan dengan clrl-clrl persekltaran
(nllal estetlka).
i. PeraIatan-peraIatan Iain
Peralatan laln yang dlperlukan adalah papan
tanda perlngatan pemantauan dan laln-laln
yang berkaltan.
7tonsce|vet
Komputer
26
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam 7empat Awam
vlll. 1arlngan Keselamatan (Netwotl 5ecut|ty), yy
lx. Tarlkh dan masa,
x. AJm|n|sttot|on,
xl. 0|onost|cs,
xll. 5NVl 5uott, dan t
xlll.lnv|tonmentol 5uott.
g. Stesen Pusat kawaIan
Pengguna dl sebuah atau leblh stesen
hendaklah men[alankan operasl slstem
CCTv. Slstem CCTv lnl hendaklah berupaya
menyokong keperluan penambahan
(scoloo|l|ty) kamera serta berkemampun yy
untuk dllntegraslkan dengan slstem-slstem
yang sedang beroperasl (|ntetoetoo|l|ty). yy
Setlap kongurasl dan akses pusat kawalan
hendaklah dldaftarkan melalul pangkalan
data berpusat yang dlselenggarakan oleh
pentadblr slstem CCTv.
Kedudukan, reka bentuk dan kelengkapan
Stesen Pusat Kawalan yang dlpasang
hendaklah menglkut speslkasl yang
bersesualan dengan keperluan pemlllk
premls. Pembangunan dan peralatan Pusat
Kawalan perlu mengutamakan speslkasl
dan clrl-clrl keselamatan yang dltetapkan.
h. Spesikasi komputer Stesen Pusat
kawaIan
Perkakasan komputer hendaklah
berkeupayaan tlnggl dan menglkut
speslkasl terklnl.
i. Antara muka pengguna (dser lnrerInce)
Slstem CCTv hendaklah boleh beroperasl
menggunakan paparan sesentuh (touch
scteen mon|tots), tanpa keperluan papan
kekuncl (leyoootJ) atau tetlkus. Semua
aturcara serta fungsl hendaklah dlpaparkan
dl dalam format menu dan menu konteks.
Slstem pengurusan vldeo hendaklah
menyokong aturcara atau fungsl-fungsl
yang berlkut:
l. l|ve v|Jeo,
ll. l7Z Conttol, l
lll. Nov|ot|on,
lv. 5equences, 5olvos onJ CuotJ 7outs,
v. v|ttuol Vott|x lunct|ons,
vl. letmonent lo|nt to lo|nt Connect|on,
vll. Alotm Vonoement, t
vlll. kecotJeJ v|Jeo,
lx. Vot|on 5eotch,
x. 7humono|ls,
xl. 7|me stomeJ kecotJeJ v|Jeo onJ AuJ|o
lxott lot lv|Jence, dan
xll. Conttol Centte AJm|n|sttot|on v|ew.
j. 7iang tapak kamera (cnmern sire eles)
Penyedlaan tlang tapak kamera perlulah
menepatl plawalan semasa dan bersesualan
dengan clrl-clrl persekltaran (nllal estetlka).
k. PeraIatan-peraIatan Iain
Peralatan-peralatan laln yang dlperlukan
adalah:
l. Papan tanda perlngatan pemantauan
CCTv,
ll. 8ekalan elektrlk sokongan (owet oocl-
u), dan
lll. Peralatan laln berkaltan.
27
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
7empat Awam Premis Perniagaan
a. 8ekalan elektrlk untuk kamera dl kawasan
terbuka hanya boleh dlkawal oleh agensl
berkenaan.
b. Semua kamera perlu dlselenggara
sekurang-kurangnya 3 bulan sekall. Kamera
yang dlpasang dl luar premls dan dl taman
yang terdedah kepada hu[an, panas dan
habuk dlcadangkan dlselenggara leblh
kerap.
c. Ketlngglan kedudukan kamera hendaklah
bersesualan dengan [enls kamera yang
dlgunakan.
d. Penyelenggaraan CCTv perlu mellbatkan
perkhldmatan dlagnosls, u[lan
fungsl, pemerlksaan peralatan dan
penyelenggaraan perkara-perkara berlkut :
l. Prestasl kamera,
ll. Operasl kamera,
lll. |ntegrltl penutup logam,
lv. Operasl dan keadaan klpas peredaran
udara,
v. |ntegrltl kabel dan penyambungan,
vl. Pungsl operasl dan keadaan pelayar
vldeo,
vll. Operasl l|htn|n sute |solotot, t
vlll. Operasl penebat kllat,
lx. Operasl v|Jeo owet sute totectot, dan t
x. Pembaharuan htmwote ([lka ada)
a. Semua kamera perlu dlselenggara
sekurang-kurangnya 3 bulan sekall. Kamera
yang dlpasang dl luar premls dan dl taman-
taman yang terdedah kepada hu[an, panas
dan habuk dlcadangkan dlselenggara leblh
kerap.
b. Ketlngglan kedudukan kamera hendaklah
bersesualan dengan [enls kamera yang
dlgunakan.
c. Penyelenggaraan CCTv perlu mellbatkan
perkhldmatan dlagnosls, u[lan
fungsl, pemerlksaan peralatan dan
penyelenggaraan perkara-perkara berlkut :
l. Prestasl kamera,
ll. Operasl kamera,
lll. |ntegrltl penutup logam,
lv. Operasl dan keadaan klpas peredaran
udara,
v. |ntegrltl kabel dan penyambungan,
vl. Pungsl operasl dan keadaan pelayar
vldeo,
vll. Operasl l|htn|n sute |solotot, t
vlll. Operasl penebat kllat,
lx. Operasl v|Jeo owet sute totectot, dan t
x. Pembaharuan htmwote ([lka ada).
1.4 Faktor-Faktor 7ambahan agi Penyenggaraan Sistem CC7V
28
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Senarai Semak PenyeIenggaraan Pencegahan
(Prevenrive Mninrennnce)
7empat Awam Premis Perniagaan
Penyelenggaraan pencegahan perlu
dl[alankan setlap bulan untuk memastlkan
semua peralatan dl tahap kecekapan dan
kebolehpercayaan tertlnggl.
Perkhldmatan penyelenggaraan pencegahan
mellputl pemerlksaan, penyemakan, pengu[lan,
pencuclan, pen[a[aran semula dan laln-laln
berkaltan tugas pemellharaan peralatan
dan perlslan agar sentlasa berkeadaan balk.
Kelengkapan atau/dan perlslan yang tldak
berfungsl perlu dlbalkl atau dlgantl segera
bagl mengelak kegagalan fungsl slstem,
terutamanya peralatan dan perlslan yang
terdapat dl Stesen Pangkalan (8ose 5tot|on),
Pusat Kawalan (Conttol Centte), tapak kamera
dan peralatan-peralatan laln.
Penyelenggaraan pencegahan perlu
dl[alankan setlap bulan untuk memastlkan
semua peralatan dl tahap kecekapan dan
kebolehpercayaan tertlnggl.
Perkhldmatan penyelenggaraan pencegahan
mellputl pemerlksaan, penyemakan, pengu[lan,
pencuclan, pen[a[aran semula dan laln-laln
berkaltan tugas pemellharaan peralatan
dan perlslan agar sentlasa berkeadaan balk.
Kelengkapan atau/dan perlslan yang tldak
berfungsl perlu dlbalkl atau dlgantl segera
bagl mengelak kegagalan fungsl slstem,
terutamanya peralatan dan perlslan yang
terdapat dl Pusat Kawalan (Conttol Centte),
tapak kamera dan peralatan-peralatan laln.
29
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Pemasangan Papan 7anda
Papan tanda pemberltahuan pengawasan kawasan melalul CCTv
perlu dlsedlakan dan mempunyal clrl-clrl berlkut:
a. Perlu dlpasang dl setlap akses utama laluan awam,
b. Maklumat mengenal [angka masa pengawasan CCTv perlu
dlpaparkan contohnya "kawasan pantauan 24 jam,
c. Maklumat papan tanda hendaklah mudah dlfahaml dengan
penggunaan teks dan slmbol, dan
d. Papan tanda perlu terang, senang dlbaca, terletak dl lokasl
yang tlnggl dan mendapat pencahayaan yang mencukupl
(ru[uk Pa[ah 4 dan Pa[ah 5).
30
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
SPSIFIkASI PAPAN 7ANDA CC7V (DALAM ANCUNAN)
- Salz keseluruhan - 297 mm X 420 mm (A3).
- Salz blngkal - 8 mm warna wlra 'olue.
- Salz segl tlga - 2l0 mm X 2l0 mm X 2l0 mm blngkal warna
hltam.
- warna latar segl tlga kunlng kundang (omoet).
- |kon CCTv warna hltam salz menglkut nlsbah.
- Perkataan CCTv warna hltam salz ketlngglan 25mm.
- Perkataan 'KAwASAN PANTAUAN 24 1AM' warna hltam
ketlngglan l5mm.
- 3 logo yang dlbenarkan laltu GTP, PDPM dan P8T/agensl
kera[aan/pena[a.
SPSIFIkASI PAPAN 7ANDA CC7V (LUAR ANCUNAN)
- Salz keseluruhan - 353 mm X 500 mm (83).
- Salz blngkal - l0 mm warna wlra 'olue.
- Salz segl tlga - 250 mm X 250 mm X 250 mm blngkal warna
hltam.
- warna latar segl tlga kunlng kundang (omoet).
- |kon CCTv warna hltam salz menglkut nlsbah.
- Perkataan CCTv warna hltam salz ketlngglan 35mm.
- Perkataan 'KAwASAN PANTAUAN 24 1AM' warna hltam
ketlngglan 25mm.
- 3 logo yang dlbenarkan laltu GTP, PDPM dan P8T/agensl
kera[aan/pena[a.
- Pantul cahaya.
Rajah 4: Contoh Papan Tanda 8agl Agensl Kera[aan
420 mm
2
9
7

m
m
CCTV
KAWASAN PANTAUAN
24 JAM
CCTV
KAWASAN PANTAUAN
24 JAM
500 mm
3
5
3

m
m
Dalam 8angunan
Luar 8angunan
31
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
SPSIFIkASI PAPAN 7ANDA CC7V (DALAM ANCUNAN)
- Salz keseluruhan - 297 mm X 420 mm (A3).
- Salz blngkal - 8 mm warna wlra 'olue'.
- Salz segl tlga - 2l0 mm X 2l0 mm X 2l0 mm blngkal warna
hltam.
- warna latar segl tlga kunlng kundang (omoet).
- |kon CCTv warna hltam salz menglkut nlsbah.
- Perkataan CCTv warna hltam salz ketlngglan 25mm.
- Perkataan 'KAwASAN PANTAUAN 24 1AM' warna hltam
ketlngglan l5mm.
- l logo yang dlbenarkan laltu darlpada pena[a.
SPSIFIkASI PAPAN 7ANDA CC7V (LUAR ANCUNAN)
- Salz keseluruhan - 353 mm X 500 mm (83).
- Salz blngkal - l0 mm warna wlra 'olue.
- Salz segl tlga - 250 mm X 250 mm X 250 mm blngkal warna
hltam.
- warna latar segl tlga kunlng kundang (omoet).
- |kon CCTv warna hltam salz menglkut nlsbah.
- Perkataan CCTv warna hltam salz ketlngglan 35mm.
- Perkataan 'KAwASAN PANTAUAN 24 1AM' warna hltam
ketlngglan 25mm.
- l logo yang dlbenarkan laltu darlpada pena[a.
- Pantul cahaya.
420 mm
2
9
7

m
m
CCTV
KAWASAN PANTAUAN
24 JAM
CCTV
KAWASAN PANTAUAN
24 JAM
500 mm
3
5
3

m
m
Rajah 5: Contoh Papan Tanda 8agl Premls Pernlagaan
Dalam 8angunan
Luar 8angunan
32
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
isclnimer (Penaan)
o. All |nlotmot|on J|sloyeJ on the u|Jel|nes |s stt|ctly |ntenJeJ
lot enetol |nlotmot|on only. 7he |nlotmot|on J|sloyeJ hete|n
|s suoject to chones onJ moy no lonet oe occutote oltet such
chones.
o. wh|lst evety cote |s tolen |n the teotot|on ol the |nlotmot|on
conto|n |n u|Jel|nes, no wottonty, extess ot |ml|eJ |s |ven
oy the outhot|t|es os to the comleteness onJ occutocy ol the
|nlotmot|on |ven onJ the outhot|t|es |s not tesons|ole lot ony
ettots ot om|ss|ons wh|ch moy occut.
c. ln no c|tcumstonce w|ll the outhot|t|es oe l|oole ot tesons|ole lot
ony Jomoes whotsoevet, |ncluJ|n w|thout l|m|tot|on, sec|ol,
|nJ|tect, ot consequent|ol Jomoes ot|s|n out ol ot teloteJ to
the use ot tel|once ol the |nlotmot|on conto|neJ |n |t, whethet oy
oct|on |n conttoct ot tott ot othetw|se howsoevet.
33
Reka 8entuk 8andar SeIamat
Garis Panduan Pemasangan CC7V di Premis Perniagaan dan 7empat Awam
- ISD/IC 24767-1:2008
lnlotmot|on technoloy -- lome netwotl secut|ty -- lott 1:
5ecut|ty tequ|tements
- ISD/IC 24767-2:2009
lnlotmot|on technoloy -- lome netwotl secut|ty -- lott 2:
lntetnol secut|ty setv|ces: 5ecute Commun|cot|on ltotocol lot
V|JJlewote (5ClV}
- ISD/IC 29341-1:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 1:
ulnl 0ev|ce Atch|tectute vets|on 1.0
- ISD/IC 29341-2:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 2:
8os|c 0ev|ce Conttol ltotocol - 8os|c 0ev|ce
- ISD/IC 29341-3-10:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 3-10:
AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - AuJ|o v|Jeo 7tonsott
5etv|ce
- ISD/IC 29341-3-11:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 3-11:
AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - Connect|on Vonoet
5etv|ce
- ISD/IC 29341-3-12:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 3-12:
AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - Content 0|tectoty 5etv|ce
- ISD/IC 29341-3-13:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 3-13:
AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - kenJet|n Conttol 5etv|ce
- ISD/IC 29341-4-10:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 4-
10: AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - level 2 - AuJ|o v|Jeo
7tonsott 5etv|ce
- ISD/IC 29341-4-11:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott
4-11: AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - level 2 - Connect|on
Vonoet 5etv|ce
- ISD/IC 29341-4-12:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 4-12:
AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - level 2 - Content 0|tectoty
5etv|ce
- ISD/IC 29341-4-13:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 4-13:
AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - level 2 - kenJet|n Conttol
5etv|ce
- ISD/IC 29341-4-14:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott
4-14: AuJ|o v|Jeo 0ev|ce Conttol ltotocol - level 2 - 5cheJuleJ
kecotJ|n 5etv|ce
- ISD/IC 29341-5-10:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 5-10:
0||tol 5ecut|ty Cometo 0ev|ce Conttol ltotocol - 0||tol 5ecut|ty
Cometo Vot|on lmoe 5etv|ce
- ISD/IC 29341-5-11:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 5-11:
0||tol 5ecut|ty Cometo 0ev|ce Conttol ltotocol - 0||tol 5ecut|ty
Cometo 5ett|ns 5etv|ce
- ISD/IC 29341-5-12:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 5-12:
0||tol 5ecut|ty Cometo 0ev|ce Conttol ltotocol - 0||tol 5ecut|ty
Cometo 5t|ll lmoe 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-1:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-1:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - lntetnet Cotewoy
0ev|ce
Rujukan ISD
34
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
- ISD/IC 29341-8-2:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-2:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - locol Ateo Netwotl
0ev|ce
- ISD/IC 29341-8-3:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-3:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
0ev|ce
- ISD/IC 29341-8-4:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-4:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
Connect|on 0ev|ce
- ISD/IC 29341-8-5:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-5:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|teless locol Ateo
Netwotl Access lo|nt 0ev|ce
- ISD/IC 29341-8-10:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-10:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - locol Ateo Netwotl
lost Conhutot|on Vonoement 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-11:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-11:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol -- loyet 3 lotwotJ|n
5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-12:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-12:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - l|nl Authent|cot|on
5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-13:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-13:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - koJ|us Cl|ent 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-14:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-14:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
Coole l|nl Conhutot|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-15:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-15:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
Common lntetloce Conhutot|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-16:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-16:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol -w|Je Ateo Netwotl
0||tol 5uosct|oet l|ne Conhutot|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-17:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-17:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
lthetnet l|nl Conhutot|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-18:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-18:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
lntetnet ltotocol Connect|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-19:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-19:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
llo|n OlJ 7elehone 5etv|ce l|nl Conhutot|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-20:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-20:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|Je Ateo Netwotl
lo|nt-to-lo|nt ltotocol Connect|on 5etv|ce
- ISD/IC 29341-8-21:2008
lnlotmot|on technoloy -- ulnl 0ev|ce Atch|tectute -- lott 8-21:
lntetnet Cotewoy 0ev|ce Conttol ltotocol - w|teless locol Ateo
Netwotl Conhutot|on 5etv|ce
35
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Slngkatan |stllah Teknlkal Salntlk 8ahasa |nggerls
CC7V - CloseJ C|tcu|t 7elev|s|on
CIF - Common lntetmeJ|ote lotmot
CHz - C|o lettz
IP - lntetnet ltotocol
LAN - locol Ateo Netwotl
LCD - l|qu|J Ctystol 0|sloy
LD - l|ht lm|tt|n 0|oJes
Mbps - Veo oytes et seconJ
MHz - Veo lettz
MPC - Vov|n l|ctute lxetts Ctou
NVR - Netwotl v|Jeo kecotJet
DS - Oetot|n 5ystem
P2P - lo|nt 7o lo|nt
P7Z - lon, 7|lt, Zoom
SNMP - 5|mle Netwotl Vonoement ltotocol
VMD - v|Jeo Vot|on 0etoct|on
WAN - w|Je Ateo Netwotl
W-WAN - w|teless - w|Je Ateo Netwotl
kamera Litar 7ertutup
Kamera Lltar Tertutup (CCTv) adalah slstem pengawasan yang
mengandungl kamera dan [uga peralatan yang berkaltan (ossoc|oteJ)
untuk pemantauan, transmlsl dan pengawalan zon keselamatan
tertentu.
Premis Perniagaan
8ermaksud premls yang men[alankan aktlvltl pernlagaan sepertl bank
perdagangan dan persekltaran mesln atm, kedal emas, kedal pa[ak
gadal, pasar/pasar borong, pengurup wang, kompleks membell-
belah, hotel, bangunan pe[abat berbentuk ltee stonJ|n k , stesen
mlnyak, premls pernlagaan beroperasl 24 [am dan laln-laln premls
yang dlkenalpastl oleh plhak berkuasa darl masa ke masa.
7empat Awam
8ermaksud kawasan aktlvltl orang awam laltu hab pengangkutan
awam, kawasan meletak kereta awam dl laur atau dalam bangunan,
sekolah/lnstltusl penga[lan tlnggl, tempat lbadat dan kawasan-
kawasan laln yang dlkenalpastl oleh P8T darl masa ke masa.
CIosari
36
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
Senarai Agensi yang terIibat
l. |skandar Peglonal Development Authorlty (|PDA)
ll. 1abatan Perancangan 8andar dan Desa, Semenan[ung Malaysla (1P8D)
lll. 1abatan Kera[aan Tempatan (1KT)
lv. 1abatan Peguam Negara
v. Kementerlan Dalam Negerl (KDN)
vl. Kementerlan Perumahan dan Kera[aan Tempatan
vll. Ketua Pegawal Keselamatan Kera[aan Malaysla (CGSO)
vlll. Polls DlPa[a Malaysla (PDPM)
lx. S|P|M
x. Suruhan[aya Komunlkasl dan Multlmedla Malaysla (SKMM)
37
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam
kamera 1 7ellet One loc|n lost
kamera 2 7ellet 7wo loc|n lost
kamera 3 7ellet 7htee loc|n lost
kamera 4 7ellet lout loc|n 5outh
kamera 5 7ellet l|ve loc|n 5outh
kamera 6 Customet 5etv|ce Ateo loc|n 5w
kamera 7 Customet 5etv|ce Ateo loc|n Nw
kamera 8 loooy loc|n 5w
kamera 9 loooy A7V 1
kamera 10 loooy A7V 2
kamera 11 lmetency lx|t loc|n west
kamera 12 lotl|n lot 5ouths|Je ol 8u|lJ|n
kamera 13 lotl|n lot 5outh lost Cotnet ol
8u|lJ|n
kamera 14 0t|ve 7htu 5etv|ce lone loc|n west
kamera 15 0t|ve 7htu 5etv|ce lone loc|n 5outh
kamera 1 Cletl/Checl Out Ateo loc|n lost
kamera 2 ltont 0oot lnttonce loc|n Notth
kamera 3 Outs|Je ol Om ce loc|n 5outh
kamera 4 lteezet Ateo loc|n 5outh
kamera 5 lmetency lx|t loc|n 5outh
kamera 6 A7V loc|n west
kamera 7 lotl|n lot loc|n 5l
38
Lamplran l
Spesikasi 7eknikaI Minimum Sistem CC7V agi Premis Perniagaan dan 7empat Awam