Anda di halaman 1dari 9

Logo

Nama Sekolah
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20_ _
PENDIDIKAN MORAL - TINGKATAN 2
( 1 am !
NAMA " ###############################
KELAS " ######$$##
A%aha& : Sila lengkapkan semua jawapan anda dalam %'a&ga& (a)a*a& yang telah
disediakan di halaman terakhir kertas soalan.
+ahag,a& A -20 ma%kah.
1 Yang berikut ialah antara aktiviti
memelihara dan memulihara persekitaran
kawasan sekolah, ke/'al,
4 Yang berikut merupakan kesan
pemusnahan terumbu karang
ke/'al,#
A membuang sampah dalam tong
sampah.
A ekonomi egara terjejas.
! membaja dan menyiram pokok
bunga.
! pukulan ombak yang lebih kuat
" membakar sampah se#ara terbuka di
kawasan belakang sekolah.
" habitat hidupan marin terjejas
$ bertugas membersihkan kelas
masing%masing.
$ ke#urian batu karang untuk
dijadikan bahan #enderamata
& 'ersepsi awal terhadap keindahan sekolah
ialah
( )emudahan awam yang diberi oleh
kerajaan harus diterima dengan rasa
A bangunan yang mewah. A gembira
! kemudahan yang lengkap. ! sedih
" pelajar yang kemas dan bersih. " syukur
$ landskap yang menarik dan hijau. $ keinsa*an
+ !agaimanakah #ara terbaik untuk
mengelakkan pemba,iran air-
. Apakah nama sistem pemerintahan
yang diamalkan di /alaysia-
A /enggunakan sepenuhnya air paip
untuk kegunaan seharian
A /onarki.
! /enggunakan air hujan yang
ditakung untuk menyiram bunga
! $emokrasi.
" /andi di sungai manakala
penyediaan makanan dan minuman
menggunakan air paip
" 0aja berperlembagaan.
$ /enggali perigi di setiap rumah $ $emokrasi berparlimen.
1
1 !agaimanakah #ara kita menunjukkan
sikap taat setia kepada pemimpin-
11 Apakah nilai yang 0e1'l berdasarkan
perlakuan di atas-
A Selalu memberikan hadiah A )ebebasan bersuara
! /endoakannya supaya panjang usia ! Sikap keterbukaan
" /engambil bahagian dalam segala
program kerajaan
" )esederhanaan
$ /emulau kehadiran pemimpin
berjumpa dengan rakyat
$ 2idup bersama se#ara aman
3 Apakah yang dimaksudkan dengan
sukarela-
1& Yang berikut ialah peranan wanita
dalam keluarga ke/'al,
A Sebagai satu aktiviti masa lapang. A melayan suami.
! /embantu untuk mendapat nama. ! mendidik anak.
" /embuat sesuatu dengan rela hati. " menjaga rumah tangga.
$ /enolong orang yang dalam
kesusahan.
$ menyediakan sumber ekonomi.
4 Apakah pun#a ke#i#iran kanak%kanak di
sekolah-
1+ 'ilih pernyataan yang menunjukkan
anak yang menyayangi keluarganya.
A )emiskinan ibu bapa A 5idak mengendahkan ahli
keluarga jika mereka dilanda
masalah.
! /alas untuk belajar ! /enjaga hati dan perasaan ahli
keluarga.
" Sikap guru yang tidak prihatin " /emarahi ahli keluarga dengan
kata%kata kesat.
$ )andungan akademik semakin sukar $ /en#eritakan kelakuan buruk
ahli keluarga kepada rakan lain
16 Setiap hukuman yang dikenakan adalah
bertujuan sebagai 7777777777 kepada
orang yang melakukan kesalahan.
14 /engapakah orang kurang berupaya
memerlukan bantuan daripada kita
yang sempurna-
A $enda A Agar hidup mereka selesa.
! 'engajaran ! 8ntuk mengurangkan beban yang
ditanggung.
" 'anduan " !oleh mengurangkan #ukai
pendapatan tahunan.
$ !imbingan $ Supaya dikenal sebagai orang
yang budiman.
&
/enghormati dan menerima pandangan
orang lain.
/enyuarakan pandangan menggunakan
bahasa yang sopan
1( Apakah kepentingan tarikh luput pada
setiap pembungkus makanan-
13 Apakah kepentingan mengamalkan
sikap keterbukaan kepada diri-
A /engetahui samada makanan
tersebut selamat untuk dimakan.
A dapat memperbaiki kelemahan
diri
! /engesahkan bahawa syarikat telah
mematuhi peraturan egara
! dapat menjaga air muka
" 8ntuk men#antikkan balutan
pembungkus makanan
" mampu mewujudkan suasana
yang tegang
$ /engetahui ketahanan sesuatu
makanan yang dijual
$ akan menerima pujian daripada
orang lain
1. /engapakah setiap pengguna perlu
mengetahui hak%hak mereka-
14 Yang manakah antara yang berikut
yang patut diamalkan oleh orang yang
bermua*akat-
A 8ntuk mengelakkan pengguna
daripada ditipu
A /emberikan pandangan yang
tinggi terhadap orang lain.
! !agi menakutkan penjual dan
pengedar
! Sedia bergaul mesra dengan
semua orang.
" Supaya pengguna mendapat
barangan yang murah
" !ersedia berkongsi pengetahuan
dan pengalaman untuk kebaikan
bersama.
$ Supaya penjual diberkas sekiranya
menipu pengguna
$ /emberikan sokongan dan
dorongan untuk menagih janji.
11 Apakah *aedah menyertai aktiviti
kokurikulum-
&6 Apakah kesan jika negara%negara
AS9A 1,2ak bersatu-
A boleh memakai uni*orm yang #antik. A )uasa besar memonopoli
ekonomi serantau
! dapat berbakti kepada egara. ! )edaulatan egara bertambah
kuat
" dapat mendisiplinkan diri. " )eselamatan egara akan
terjamin
$ menggalakkan aktiviti berkos tinggi. $ )erjasama dalam pelbagai bidang
mudah dijalin
+
+AHAGIAN + -3 ma%kah.
5anda +e1'l : ; < atau Salah : = < untuk pernyataan atau perlakuan berikut:
&1. 2elen tidak sombong walaupun bapanya seorang hartawan.
&&. /ary berpura%pura pandai dalam mata pelajaran /atematik
kerana malu terhadap kawannya.
&+. >olongan kurang berupaya berhak menggunakan kemudahan awam.
&4. $ineshwar seorang yang berhati%hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
&(. ?im tidak memarahi seorang lelaki tua yang tidak sengaja melanggarnya.
+AHAGIAN 4 -3 ma%kah.
I5,ka& 1em*a1 ko5o&g 2e&ga& *e%ka1aa& 6a&g 5e5'a,
&.. Saling kunjung @ mengunjungi antara jiran sempena hari perayaan menunjukkan nilai
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.
&1. egara @ negara Asia perlu 7777777777777777777777777777777777777777777777777
untuk mewujudkan kemakmuran serantau.
&3. )ehidupan *lora dan *auna tidak akan 777777777777777777 jika manusia tidak
mengambil tindakan yang positi* menjaga *lora dan *auna.
&4. /asyarakat /alaysia khususnya para 77777777777777777777 perlu melibatkan diri
se#ara 777777777777777 dalam pembangunan negara.
+6. 'erlembagaan /alaysia yang membenarkan kebebasan 777777777777777777777 telah
menyatupadukan masyarakat pelbagai 7777777777777.
4
kekal remaja akti* beragama kaum
hidup bersama se#ara aman saling menghormati antara negara
+AHAGIAN D - 10 Ma%kah .
N6a1aka& &,la, 6a&g 0e%5e5'a,a& 2e&ga& *e%&6a1aa& 7 *e%&6a1aa& 2, 0a)ah$
)eper#ayaan kepada 5uhan Amanah
5oleransi /enghormati hak wanita
)ebebasan bersuara 2idup bersama se#ara aman
)ebebasan beragama Saling menghormati antara negara
+1. Aoy#e tidak pernah menyalahgunakan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya.
ilai : 7777777777777777
+&. 'elajar S/) /englembu sentiasa beratur semasa membeli makanan di kantin sekolah.
ilai : 7777777777777777
++. Ahmad selalu mengikut ayahnya bersembahyang Aumaat di masjid.
ilai : 777777777777777777777777777777777
+4. Setiap individu bebas beru#ap dan mengeluarkan pendapat masing @ masing dengan
batasan yang tertentu.
ilai : 77777777777777777777777777777777777
+(. Sikap bertanggungjawab yang menimbulkan keper#ayaan dan keyakinan orang lain.
ilai : 7777777777777777
+.. )esanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan perselisihan *aham demi kesejahteraan hidup.
ilai : 7777777777777777
+1. /elindungi dan mengiktira* wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan
dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
ilai : 77777777777777777777777777777777777
+3. 2idup berbaik @ baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan
keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.
(
ilai : 77777777777777777777777777777777777777777777777
+4. )ebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang
diperuntukkan dalam 'erlembangaan /alaysia.
ilai : 77777777777777777777777777777777777
46. /enghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan
hidup
ilai : 777777777777777777777777777777777777777777777777
+AHAGIAN E -10 ma%kah.
41. a< Senaraikan tiga nilai yang tidak diamalkan oleh pengguna jalan raya yang
menyebabkan berlakunya kemalangan.
i< . ................................................................................................................................
ii<..................................................................................................................................
iii< ................................................................................................................................
: + markah <

b< "adangkan empat #ara untuk mengurangkan kemalangan jalan raya.
i<.....................................................................................................................................
ii<......................................................................................................................................
iii<......................................................................................................................................
iv<......................................................................................................................................
: 4 markah <
.

#< yatakan kesan negati* kemalangan jalan raya.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
: + markah <
------------------------------------- KERTAS SOALAN TAMAT -----------------------------------
Selama1 Me&(a)a0 8
$isediakan oleh, $isemak oleh, $isahkan oleh,
777777777777777777 77777777777777777 77777777777777777
( !
>uru /atapelajaran
1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENDIDIKAN MORAL - TINGKATAN 2
SKEMA A9APAN
NAMA " ######################### KELAS " ###
+AHAGIAN A -20 MARKAH.
1 " . $ 11 A 1. A
& $ 1 " 1& $ 11 "
+ ! 3 " 1+ ! 13 A
4 $ 4 A 14 ! 14 "
( " 16 ! 1( A &6 A
+AHAGIAN + " ( : ! a1a' ( ; !
-3 MARKAH.
+AHAGIAN 4 " -3 MARKAH.
&1 ; &. 2idup bersama se#ara aman
&& = &1 Saling menghormati antara egara
&+ ; &3 )ekal
&4 ; &4 0emaja, akti*
&( ; +6 !eragama, kaum
+AHAGIAN D " -10 MARKAH.
+1 Amanah
+& 5oleransi
++ )eper#ayaan kepada 5uhan
+4 )ebebasan bersuara
+( Amanah
+. 5oleransi
+1 /enghormati hakwanita
+3 2idup bersama se#ara aman
+4 )ebebasan beragama
46 Saling menghormati antara egara
+AHAGIAN E " SOALAN <1 -10MARKAH.
:a< i< toleransi
ii< hemah tinggi
iii<bertanggungjawab
:b< i< mematuhi peraturan jalan raya
ii<sentiasa mengamalkan sikap bertimbang rasa terhadap pemandu; pengguna jalan raya
lain
iii< tidak memandu se#ara berbahaya
iv< periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan
:#< )ematian;kehilangan nyawa;ke#a#atan anggota
/erosakkan harta benda dan harta kerajaan; kerajaan perlu keluarkan kos untuk
membaiki jalan dan menyelenggara jalan raya
)eluarga menanggung beban; imej egara terjejas
BBB /ana%mana jawapan yang sesuai boleh diterima
3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENDIDIKAN MORAL - TINGKATAN 2
KERTAS A9APAN
NAMA " ######################### KELAS " ###
+AHAGIAN A -20 MARKAH.
1 . 11 1.
& 1 1& 11
+ 3 1+ 13
4 4 14 14
( 16 1( &6
+AHAGIAN + " ( : ! a1a' ( ; !
-3 MARKAH.
+AHAGIAN 4 " -3 MARKAH.
&1 &.
&& &1
&+ &3
&4 &4
&( +6
+AHAGIAN D " -10 MARKAH.
+1
+&
++
+4
+(
+.
+1
+3
+4
46
+AHAGIAN E " SOALAN <1 -10MARKAH.
:a< i<
ii<
iii<
:b< i<
ii<
iii<
iv<
:#<
4