Anda di halaman 1dari 29

PANDUAN AM UNTUK STAF SMK APIN-APIN

ARAHAN AM
SELAKU PEGAWAI KERAJAAN GURU ADALAH TERTAKLUK KEPADA ARAHAN
YANG TERDAPAT DALAM PERINTAH AM KERAJAAN.
1. KEDATANGAN
1.1 |adua waktu menga|ar mest dpatuh sepert yang dtetapkan oeh phak
sekoah.
1.2 Mest berada d sekoah 5 mnt sebeum ses persekoahan bermua dan
tandatangan untuk kehadran / punch n.
1.3 Guru yang tdak tandatangan kehadran boeh danggap ponteng.
1.4 Guru yang tdak tandatangan untuk puang / punch out boeh danggap
sebaga puang awa tanpa kebenaran.
1.5 Guru yang tdak dapat hadr atau terpaksa ewat ke sekoah, hendakah
memakumkan kepada phak sekoah secepat mungkn.
1.6 Semua urusan perbad guru hendakah dbuat d uar waktu sekoah kecua
daam kes kecemasan.
2. KELUAR WAKTU MENGAJAR / TIDAK HADIR
2.2 Tdak dbenarkan mennggakan kawasan sekoah kecua kes kecemasan dan
arahan khas.
2.3 Sesapa yang keuar mest mendapatkan kebenaran darpada Pengetua /
Penoong Kanan terebh dahuu dan menus nama daam rekod keuar /
masuk.
2.4 Ker|a bertus untuk pea|ar dan |ua / be waktu hendakah dsedakan terebh
dahuu |ka dbenarkan keuar.
3. CUTI
3.1 Cut Rehat / Pengga
Sewaktu cut, Pengetua boeh mengarahkan guru bertugas tdak meebh
sepertga darpada |umah cut bag tugas-tugas tertentu.
3.2 Cut Sakt
S| sakt dar doktor swasta tdak boeh meebh 2 har berturut-turut dan 14
har daam setahun.
3.3 Cut Separuh Ga|
Cut tanpa ga| boeh dpohon atas sebab persendran. Keayakan cut n
untuk 30 har bag tap-tap genap tahun perkhdmatan, tetap tdak meebh
360 har.
3.4 Cut Tanpa Ga|
Cut tanpa ga| boeh dpohon atas sebab persendran. Keayakan cut n
untuk 30 har bag tap-tap genap tahun perkhdmatan, tetap tdak meebh
180 har.
3.5 Cut Samban
Merupakan cut berga| penuh dan boeh duuskan oeh Pengetua untuk
tempoh tdak ebh 7 har daam setahun.
4. PAKAIAN
4.1 Guru hendakah sentasa berpakaan kemas, sesua dengan profeson
perguruan dan masyarakat tmur. Pakaan yang sama damakan pada waktu
rasm sepert mesyuarat guru, kursus dan sebaganya.
5. PERHUBUNGAN SESAMA GURU
5.1 Perhubungan berbentuk kumpuan yang berdasarkan kaum, status sosa,
sosa ekonom, keuusan dan sebaganya adaah tdak dbenarkan sama
seka wu|ud d sekoah.
5.2 Budaya sang toong menoong dan bertoak ansur adaah dgaakkan.
6. BILIK GURU
6.1 Kebershan dan keseamatan bk guru adaah tanggung|awab semua guru.
6.2 Guru tdak dgaakkan membenarkan pea|ar berada d bk guru.
6.3 Guru hendakah bertanggung|awab memastkan suasana yang sesua dan
tdak menggangu ketenteraman phak an.
6.4 Guru hendakah berada d bk guru semasa tdak menga|ar. Masa n
bukannya 'true perod'. Oeh tu guru hendakah menggunakan masa tersebut
d bk guru untuk perkara-perkara berkatan dengan penga|aran dan
pembea|aran saha|a.
. TUGAS
7.1 Apaba darahkan meaksanakan tugas, guru hendakah mengamb tndakan
sendr atu tdak boeh mengarah guru an meaksanakan tugas yang darah
tanpa pengetahuan Pengetua.
7.2 Kebershan / dspn / keseamatan pea|ar adaah tanggung|awab semua guru.
7.3 Komtmen penuh terhadap pembangunan organsas sangat dperukan untuk
mewu|udkan satu budaya ker|a yang postf d sekoah n.
7.4 Semua aguru mest berada d keas masng-masng dan tdak dbenarkan
mennggakan keas tanpa sebarang sebab munasabah kecua guru yang ada
masa uang.
7.5 Guru hendakah menepat masa pada awa dan akhr penga|aran,
bertanggung|awab mewu|udkan ketenteraman, dspn murd dan suasana
yang kondusf semasa menga|ar.
!. BUKU REK"D MENGAJAR
8.1 Buku rekod hendakah dkemasknkan dan dserah untuk dtandatangan oeh
Pengetua / Penoong Kanan pada setap har |umaat.
8.2 |ka seseorang guru bercut, buku tersebut hendakah dserah kepada Ketua
Bdang.
8.3 Buku rekod hendakah dserah kepada pe|abat pada har terakhr tahun
persekoahan.
#. JADUAL WAKTU
9.1 Guru tngaktan hendakah menyedakan satu sanan |adua waktu untuk
dpamerkan daam keas sendr.
9.2 Guru tdak dbenarkan mengubah |adua waktu tanpa kebenaran.
9.3 Perubahan masa hendakah dbuat mengkut proses |ua / be. Phak sekoah
hanya mengurus keas gant kes kecemasan saha|a.
1$. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR
10.1 Butr-butr hendakah dengkap dengan segera.
10.2 Guru tngkatan hendakah memasukkan makumat dan kedatangan pea|ar
dengan kemas setap har.
10.3 Buku n hendakah sentasa berada d rak yang dsedakan.
10.4 Anasa hendakah dbuat setap akhr buan dan dsemak oeh phak
sekoah / Penoong Kanan
11. KESELAMATAN HARTA BENDA SEK"LAH
11.1 Semua guru bertanggung|awab men|aga keseamatan harta benda
sekoah.
11.2 Senara nama pemegang kunc mana- mana bk d sekoah hendakah
dmakumkan pada semua guru dan pentadbr. Pemegang kunc
bertanggung|awab sepenuhnya ke atas bk tersebut.
12. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
12.1 Semua guru, staf sokongan dan pea|ar bertanggung|awab men|aga
kebershan.
12.2 |awatankuasa kebershan dan keceraan sekoah akan menentukan
program khas untuk K & K.
13. SURAT MENYURAT
13.1 Semua surat rasm hendakah dkrmkan meau Pengetua untuk
dsampakan kepada phak berkenaan.
13.2 Ada surat yang dterma oeh sekoah terpaksa dedar kepada guru untuk
damb tndakan. Guru berkenaan hendakah mengamb tndakan segera
terhadap surat-surat tersebut.
13.3 |ka surat tu dtu|u kepada guru dengan dnyatakan meau dan sanan
kepada Pengetua, surat tu boeh dsmpannya sendr seteah mengamb
tndakan.
13.4 |ka surat tu dtu|ukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya
untuk tndakan guru yang berkenaan, maka guru tu hendakah :-
13.4.1 Mengamb fa yang berkenaan d pe|abat |ka fa tu tdak ada daam
smpanannya.
13.4.2 Mengamb tndakan yang dperukan.
13.4.3 Memuangkan semua fa tu ke pe|abat.
13.5 Semua surat arahan rasm hendakah dfakan.
14. MAKLUMAT PERIBADI GURU
14.1 Semua surat perkhdmatan guru harus dfakan daam fa perbad guru d
pe|abat sekoah.
14.2 Satu sanan surat / s|-s| dan sebaganya harus dsmpan daam fa.
15. PELAWAT
15.1 Semua peawat dmestkan ber|umpa Pengetua / Penoong Kanan untuk
perkara yang berkatan pengurusan sekoah.
15.2 Guru tdak dbenarkan berbncang dengan wak rma / |uru|ua kecua
kebenaran Pengetua atau waknya.
16. KEWANGAN % MEMBELI BARANG
16.1 Guru yang hendak membe barang mest memohon kebenaran dengan
menggunakan bborang yang boeh dperoeh dar pe|abat.
16.2 Borang tu mest mendapat pengesahan Ketua Panta / Ketua Bdang /
Penoong Kanan sebeum duuskan oeh Pengetua.
16.3 Semua pesanan mest dtandatangan oeh guru yang menerma dan
drekodkan daam buku stok.
16.4 Semua nvos mest dtandatangan oeh guru yang menerma dan
drekodkan daam buku stok.
16.5 Pungutan sumber uar kewangan sekoah sepert |ogathon, pasara,
ma|aah dan an-an hendakah mempunya A|K pengurusan dan rekod yang
kemaskn untuk semakan.
1. KEGIATAN K"KURIKULUM
17.1 Semua guru akan dtugaskan men|ad penashat kokurkuum dan
dkehendak mengurus keab / persatuan / unt berunform sepan|ang tahun.
17.2 Segaa aktvt yang drancangkan untuk daksanakan harus dtaps oeh
guru penashat terebh dahuu.
1!. PERHIMPUNAN SEK"LAH
18.1 Semua guru mest menghadr perhmpunan.
18.2 Mest berpakaan engkap dan kemas dan guru eak hendakah memaka
ta eher dan ba|u keme|a berengan pan|ang.
18.3 Semua guru mest memaka tag nama.
18.4 Guru akan bersama-sama pea|ar menyanykan agu kebangsaan , neger,
sekoah dan meafazkan krar rukun negara.
1#. MESYUARAT GURU
19.1 Dar semasa ke masa Pengetua akan memangg mesyuarat guru.
Kedatangan adaah dwa|bkan.
19.2 Guru |uga dwa|bkan menghadr mesyuarat yang dpangg oeh Penoong
Kanan / HEM / Ketua Bdang dan Panata.
19.3 Mnt mesyuarat hendakah dsedakan daam tempoh semnggu dan
dedarkan kepada guru berkenaan.
19.4 Kod pakaan pada waktu mesyuarat adaah forma.
2$. PENGGUNAAN ALAT-ALAT
20.1 Mest mendapat kebenaran dan drekodkan dengan kemas tarkh dan
tu|uan penggunaannya.
20.2 Bertanggung|awab menggunanya dengan bak dan mengembakannya
daam keadaan yang bak.
20.3 Kerosakan hendakah daporkan serta merta.
20.4 Pn|aman dar phak uar hendakah secara bertus dan mendapat
kebenaran Pengetua.
20.5 Penggunaan teefon hanyaah untuk urusan rasm saha|a.
21. BUKU ST"K DAN IN&ENT"RI
21.1 Guru yang dantk mengurukan buku stok / nventor bertanggung|awab
memastkan anya engkap, tepat dan sentasa dkemasknkan.
21.2 Buku n akan dsemak dar masa ke masa oeh Pengetua / Penoong
Kanan / Ketua Bdang / Ketua Panata.
22. ARAHAN PEKELILING
22.1 Pekeng yang dkeuarkan oeh sekoah hendakah dbaca dengan tet
dan dpatuh serta dtandatangan seepas membacanya.
22.2 Pekeng dar kementeran / |abatan Penddkan / Bahagan / Daerah
hendakah dfakan seepas mengamb tndakan.
23. TANDA NAMA
23.1 Semua guru hendakah memaka tanda nama d ma|s rasm sama ada d
kawasan sekoah atau d uar sekoah.
24. ACARA ' MAJLIS SEK"LAH
24.1 Semua guru mest hadr daam semua ma|s atau acara rasm sekoah.
24.2 Mest berpakaan forma.
25. ACARA ' MAJLIS ANJURAN JABATAN PENDIDIKAN
25.1 Semua guru wa|b menghadr ma|s yang darahkan oeh phak |abatan
Penddkan.
25.2 Mest berpakaan forma dan kemas engkap dengan tag nama.
SMK APIN-APIN
PERATURAN DI DALAM BILIK DARJAH
1. Pea|ar tdak dbenarkan berada d daam bk dar|ah semasa rehat kecua pea|ar-
pea|ar yang bertugas membershkan bk dar|ah.
2. Apaba onceng pertama dbunykan, pea|ar mestah berbars d daam dua
barsan d hadapan keas masng-masng. Pengawas akan memantau setap
pea|ar. Pea|ar-pea|ar |uga hendakah berbars semasa henda puang.
3. Pea|ar hanya dbenarkan keuar dar bk dar|ah untuk puang tepat puku 1.30
tengahar.
4. Pea|ar tdak dbenarkan mennggakan bk dar|ah tanpa kebenaran.
5. Pea|ar yang keuar dar keas mest memaka tanda pas keuar setap orang.
6. Pea|ar mest berpakaan engkap, kemas dan sesua termasuk tag nama dan
encana.
7. Pea|ar tdak dbenarkan membuat bsng, bergurau, menggangu pea|ar an d
daam keas. Ketua Dar|ah atau Pengawas Sekoah mestah mengawas pea|ar-
pea|ar an seandanya guru tdak berada d daam keas.
8. Pea|ar mestah berdr dan member ucapan saam apaba guru atau peawat
masuk ke daam keas dan |angan duduk sebeum dmnta berbuat demkan.
9. Pea|ar hendakah bangun dan mengucapkan terma kash apaba guru atau
peawat mennggakan bk dar|ah.
10. Pea|ar mestah men|aga kebershan bk dar|ah masng-masng dan |adua
Bertugas Haran dsedakan.
11. Papan tus mestah dpadam / dbershkan sebeum guru an masuk ke keas.
12. Pea|ar-pea|ar mestah mengangkat tangan terebh dahuu dan berdr |ka
hendak bertanyakan soaan kepada guru.
13. Pea|ar hendakah beker|asama dengan ketua keas dan pengawas bag
men|aga tatatertb d daam bk dar|ah.
14. Ketua Keas / Penoong Ketua Keas mest memastkan guru mata pea|aran
menandatangan kedatangan seepas tamat penga|aran dan pembea|aran.
15. Pea|ar mestah member perhatan sepenuhnya semasa guru menga|ar dan
bertanyakan soaan |ka tdak faham.
16. Pea|ar tdak dbenarkan men|a|a / men|ua apa-apa |uga |ens makanan atau
barangan d daam bk dar|ah atau kawasan sekoah.
17. Pea|ar darang sama seka meawat atau mengun|ung kawan d mana-mana
keas sewaktu penga|aran dan pembea|aran.
Arahan: Pengetua SMK Apn-Apn Kenngau.
PENGETUA
B()*+, T-,*.
1. Bertanggung|awab daam penngkatan Kurkuum dan Kokurkuum serta
memastkan peraksanaanya searas dengan dasar Kementeran Penddkan dan
RRPPS.
2. Bertanggung|awab daam ha pengurusan, pentadbran dan kewangan sekoah.
3. Mewu|udkan hubungan dua haa dengan komunt dan agens-agens uar.
4. Menga|ar sebangan waktu mengkut pekeng 3/67 1992 (Pndaan).
S/+*0*( T-,*.
1. Pengurusan Kurkuum - Ker|a Ikhtsas
1.1 Menyea dan mengawa pos dan ob|ektf sekoah searas dengan pos
Kementeran Penddkan.
1.2 Menentukan sasaran sekoah, merancang penngkatan penga|aran dan
pembea|aran.
1.3 Memastkan guru menga|ar berpandukan Sukatan Pea|aran dan Rancangan
Pea|aran mengkut peruntukan waktu yang dtetapkan.
1.4 Menentukan kuat dan kuantt ker|a pea|ar serta pemerksaan buku pea|ar.
1.5 Menentukan pos-pos mengena penaan dan peperksaan daksanakan.
Data-data anass peperksaan dgunakan untuk perancangan dan tndakan
susuan.
1.6 Menyea dan mencerap proses P & P (Surat Pekeng Ikhtsas B. 3/1997)
1.7 Memerksa Buku Rekod Menga|ar Guru, Buku Kema|uan Pea|ar, Buku Pro,
Buku Kedatangan Pea|ar dan Buku Kegatan kokurkuum dar masa ke masa.
1.8 Menga|ar sekurang-kurangnya 5 waktu semnggu.
1.9 Menentukan dasar tugas penga|aran guru bag penyedaan |adua waktu.
1.10 Menentukan keberkesanan penggunaan PSS.
1.11 Memastkan panta mata pea|aran meaksanakan strateg dan program
penddkan dengan berkesan.
1.12 Menentukan pos untuk aktvt kokurkuum.
2. P/12*+,-+*+ D(0( P/3*4*0.
2.1 Memastkan peaksanaan program pembangunan dr pea|ar sepert PCI, PNI,
Kemahran Bea|ar dan Motvas.
2.2 Menentukan pos-pos mengena peaksanaandspn sekoah.
3. P/+,-0-.*+ )*+ P/12*+,-+*+
3.1 Pea|ar
3.1.1 Memastkan Pendaftaran Kemasukan dan pertukaran pea|ar.
3.1.2 Menyemak Buku |adua Kedatangan pea|ar.
3.1.3 Menentukan proses pemberan basswa dan bantuan-bantuan an
kepada pea|ar d|aankan denganad dan mengkut peraturan.
3.1.4 Memastkan Skm Pn|aman Buku Teks daksanakan dengan ad dan
bak.
3.1.5 Memastkan pos peperksaan awam daksanakan mengkut
peraturan.
3.1.6 Menandatangan surat akuan serta s| berhent sekoah.
3.1.7 Memastkan program-program keshatan d|aankan dengan
sempurna.
3.1.8 Bertanggung|awab d ataas pergantungan dan pembuangan pea|ar.
3.1.9 Mengamb angkah-angkah men|aga keseamatan pea|ar semasa
berada d sekoah.
3.1.10 Memastkan perkhdmatan bmbngan dan kaunseng berfungs
dengan bak.
3.2 Pengurusan Persona
3.2.1 Menentukan proses pendaftaran, perantkan, pengesahan daam
|awatan, penempatan ke |awatan berpencen dan |ens cut guru serta staf
sokongan daksanakan.
3.2.2 Membantu staf sokongan menentukan sasaran ker|a dan
berbncang dar semasa ke semasa mengena sasaran dan mutu ker|a.
3.2.3 Menentukan tugasan dan bdang ker|a (depoyment of stah) dan
men|aankan penyeaan sepan|ang tahun.
3.2.4 Memastkan guru memk permt menga|ar / Buku Bru
(Pendaftaran guru).
3.2.5 Mengamb tndakan tatatertb ke atas pegawa yang meanggar
Arahan Perkhdmatan d bawah bdang kuasa.
3.2.6 Men|aga keba|kan pegawa.
3.3 Kewangan
3.3.1 Menentukan anggaran perbean|aan tahunan.
3.3.2 Mengawa dan menyemak pemberan perkapta, ga| guru dan staf
sokongan, rekod akaun, aporan penyata kewangan dan punca-punca
kewangan SUWA dan KERA|AAN.
3.3.3 Memastkan penyedaan penyata akaun sekoah yang beum daudt
dan dokumen-dokumen sokongan serta membuat tndakan susuan ke
atasnya.
3.3.4 Mengawa stok dan harta benda sekoah.
3.3.5 Mengawa perbean|aan yang dperukan oeh setap bahagan.
3.4 Kemudahan Fzka
3.4.1 Memastkan keadaan zka bangunan, padang dan persektaran
sekoah berada daam keadaan bak.
3.4.2 Mempertngkatkan keceraan sekoah.
3.4.3 Memastkan kemudahan engkap dan mencukup serta sentasa
berada daam keadaan bak.
3.4.4 Memastkan perabot sentasa berada d daam keadaan bak.
3.4.5 Mengamb angkah-angkah untuk men|aga keseamatan harta
benda sekoah.
4. P/12*+,-+*+ "0,*+(.*.( D*+ D(0(
4.1 Merancang dan menyea aktvt perkembangan staf sepert kursus daaman.
4.2 Menggaakkan percambahan kran, perkongsan makumat, budaya mu
serta member peuang kepada guru memperkembangan potens dr.
4.3 Mengawa "Learnng Experences" berdasarkan pemerhatan, data dan seaan
serta menggunakan makumat yang dperoeh untuk pembangunan "Learnng
Experences" pea|ar.
4.4 Merancang kursus kesedaran dan penyungguhan kendr guru.
4.5 Menggaakkan guru mebatkan dr daam aktvt komunt.
5. P/12*+,-+*+ K/+)(0(
5.1 Mempertngkatkan Budaya Membaca dan Budaya Imu.
5.2 Men|aankan ka|an bag kecemerangan pengurusan sekoah (R&D).
5.3 Menghaskan artke-arke yang berkatan bdang khtsas dan pengurusan.
5.4 Mebatkan dr dengan aktvt komunt.
5.5 Member sumbangan kepakaran daam bdang penddkan kepada yang
memerukannya.
5.6 Men|ad Penashat PIBG dan Pengurus Ma|s Pemuafakatan Sekoah.
5.7 Menghadr kursus, semnar dan sebaganya yang dan|urkan oeh
Kementeran / |abatan dan Agens-Agens Luar.
5.8 Mebatkan dr secara aktf daam persatuan yang berkatan dengan Profeson
Keguruan.
PEN"L"NG KANAN
B()*+, T-,*.
1. Men|aankan tugas-tugas Pengetua semasa ketadaan Pengetua.
2. Menga|ar sekurang-kurangnya 12 waktu semnggu.
3. Bertanggung|awab kepada Pengetua daam ha kurkuum, pentadbran, hubungan
masyarakat dan keseamatan.
4. Membantu Pengetua daam pentadbran sekoah yang mempunya ses petang.
5. Membantu Pengetua menyea dan mena proses penga|aran.
6. Membantu Pengetua daam semua aspek perancangan dan pengurusan sekoah.
S/+*0*( T-,*.
1. K-0(5-3-1
1.1 Menentukan rancangan pea|aran haran, mngguan, pengga dan an-an.
1.2 Memastkan per|aanan panta mata pea|aran
1.3 Membantu penyedaan peraatan teknoog penddkan, pusat sumber, makma
dan bengke.
1.4 Menentukan penggunaan dan penyeenggaran bahan-bahan sumber
penddkan.
1.5 Membantu serta membmbng daam athan menga|ar bag guru peath, guru
yang baru men|aankan tugas haran mereka.
1.6 Mengka| segaa |ens aporan yang berkatan dengan kurkuum serta
mencadangkan tndakan susuan.
1.7 Membantu merancang dan menyearas ha-ha yang berkatan dengan
penaan dan peperksaan serta mencadangkan tndakan susuan.
1.8 Menyearas pengurusan dan per|aanan kegatan-kegatan bmbngan dan
pemuhan.
1.9 Menyearas segaa |ens program kurkuum yang dan|urkan oeh sekoah,
Pe|abat Penddkan Daerah, |abatan Penddkan Neger dan Kementeran
Penddkan.
1.10 Membantu d daam pemuhan buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku
bacaan.
1.11 Menyusun |adua Waktu keas dan guru serta menyedakan |adua waktu
gant.
2. P/+,-0-.*+
2.1 Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan.
2.2 Membantu menyearas ha ehwa peperksaan, kursus dan athan untuk guru
serta staf sokongan.
2.3 Membantu menyeanggarakan dan menyearas kutpan data / makumat.
2.4 Membantu merancang takwm sekoah.
2.5 Membantu menyea ker|a-ker|a guru dan staf sokongan
2.6 Membantu menyedakan anggaran bean|awan tahunan sekoah.
2.7 Menyearas penyedaan penyata kewangan untuk urusan audt tahunan.
2.8 Menyearas semua |ens kutpan yuran.
2.9 Men|ad ah Lembaga Tatatertb Sekoah.
2.10 En|ad penandatangan kedua-dua cek sekoah.
2.11 Men|aga dan menyemak stok / nventor peraatan sekoah.
3. P/12*+,-+*+ D(0( P/3*4*0
3.1 Membantu merancang dan menyea program budaya sekoah keceraan /
kendahan dan kebershan sekoah.
3.2 Merancang angkah-angkah keseamatan mencegah kebakaran.
3.3 Mengadakan kursus motvas dan kemahran pea|ar.
4. P/12*+,-+*+ "0,*+(.*.(
4.1 Mewu|udkan hubungan dua haa d antara sekoah dengan bu bapa /
masyarakat.
4.2 Mengadakan kursus / athan untuk persona.
5. P/12*+,-+*+ K/+)(0(
5.1 Mempertngkatkan budaya membaca dan budaya mu.
5.2 Menghadr kursus, semnar dan bengke.
5.3 Men|aankan bag kecemerangan pengurusan sekoah (R&D).
5.4 Menghaskan artke-artke bdang khtsas dan pengurusan.
5.5 Member sumbangan kepakaran daam bdang penddkan kepada yang
memerukan.
5.6 Mebatkan dr secara aktf daam persatuan yang berkatan dengan profeson
keguruan.
PEN"L"NG KANAN HEM
B()*+, T-,*.
1. Men|aankan tugas-tugas Pengetua semasa ketadaan pengetua dan penoong
kanan.
2. Menga|ar sekurang-kurangnya 12 waktu semnggu.
3. Bertanggung|awab kepada Pengetua daam ha-ha dspn pea|ar, kaunseng,
keseamatan dan keba|kan murd, buku teks, basswa, pnerbtan dan percetakan
perayaan sekoah, koperas sekoah dan kantn sekoah.
4. Membantu Pengetua daam pentadbran sekoah.
5. Membantu Pengetua menyea dan mena aktvt daam 1.3 d atas.
6. Membantu Pengetua daam semua aspek perancangan dan pengurusan sekoah.
S/+*0*( T-,*.
1. P/12*+,-+*+ D(0( P/3*4*0
1.1 Dspn
1.1.1 Menentukan penerapan amaan-amaan dan na-na murn
1.1.2 Memastkan peraturan-peraturan sekoah dkuatkuasakan
1.1.3 Men|ad guru Penashat Lembaga Pengawas Sekoah
1.1.4 Mengamb tndakan yang sesua terhadap kes-kes pea|ar yang
meanggar peraturan tatatertb dan saahaku.
1.1.5 Menyearas dan menyedakan rekod dspn pea|ar dan aporan pea|ar.
1.1.6 Mewu|udkan hubungan dua haa d antara sekoah dengan bu bapa /
pen|aga.
1.2 Bmbngan dan Kaunseng
1.2.1 Merancang dan menyearas peaksanaan program Bmbngan dan
Kaunseng bersama-sama guru Bmbngan dan Kaunseng.
1.2.2 Menyearas dan menyedakan rekod Bmbngan dan Kaunseng pea|ar
serta menyedakan aporan yang dperukan.
1.2.3 Mengadakan kursus motvas dan kemahran pea|ar.
1.2.4 Merancang dan meaksanakan program dan orentas bag pea|ar-
pea|ar baru.
1.3 Program Perndungan Pea|ar
1.3.1 Merancang dan menyearas program mencegah penyaahgunaan dadah
dan program an d perngkat sekoah.
1.3.2 Memastkan angkah-angkah keseamatan pea|ar semasa berada d
sekoah daksanakan.
1.4 Keshatan
1.4.1 Mengurus kemudahan rawatan pea|ar.
1.4.2 Memastkan program-program keshatan pea|ar d|aankan dengan
sempurna.
1.4.3 Mengurus kad 001 / 002, kad Tenaga dan an-an.
1.4.4 Menyearas penyeaan sekoah.
1.4.5 Menyearas aktvt keshatan pea|ar.
1.5 Skm Pn|aman Buku Teks
1.5.1 Menyearas pengeuaran, pengamban, pengaghan dan hapuskra buku
teks
1.5.2 Mengurus kutpan data, mengawa buku stok dan bk buku SPBT.
1.5.3 Menyedakan anggaran bean|awan bag pengurusan skm pn|aman
buku teks.
1.6 Basswa dan Bantuan
1.6.1 Menyeanggarakan perakuan-perakuan basswa dan bantuan
1.6.2 Mengemaskn rekod basswa dan bantuan
1.6.3 Mengurus tuntutan dan bayaran basswa pea|ar.
2. P/+,-0-.*+
2.1 Mengurus dan mengemaskn buku rekod pendaftaran pea|ar
2.2 Mengurus kemasukan dan penempatan pea|ar.
2.3 Mengurus pertukaran pea|ar.
2.4 Menyemak buku kedatangan haran pea|ar.
2.5 Mengurus surat akuan, s|-s| pea|ar, pengesahan dan pengedaran s|
berhent sekoah
2.6 Menyemak buku / kad kema|uan pea|ar / kad 001
2.7 Membantu menyedakan anggaran bean|awan sekoah
2.8 Membantu merancang takwm sekoah.
3. P/12*+,-+*+ "0,*+(.*.(
3.1 Mewu|udkan hubungan dua haa d antara sekoah dengan bu bapa /
masyarakat
3.2 Mengadakan kursus / athan untuk persona
4. P/12*+,-+*+ K/+)(0( 6 P/0.7+*3 D/8/3791/+: ;
4.1 Mempertngkatkan Budaya Membaca dan Budaya Imu.
4.2 Menghadr kursus semnar dan bengke.
4.3 Men|aankan ka|an bag kecemerangan pengurusan sekoah (R&D)
4.4 Menghaskan artke-artke bdang khtsas dan pengurusan
4.5 Member sumbangan kepakaran daam bdang penddkan kepada yang
memerukan.
4.6 Mebatkan dr secara aktf daam persatuan yang berkatan dengan profeson
keguruan.
PEN"L"NG KANAN K"KURIKULUM
B()*+, T-,*.
1. Men|aankan tugas-tugas Pengetua dan semasa ketadaan Pengetua
2. Menga|ar tdak kurang 12 waktu semnggu
3. Bertanggung|awab kepada Pengetua daam semua aktvt, kokurkuum atu
sukan / permanan, keab/persatuan dan unt berunform
4. Membantu Pengetua daam pentadbran sekoah
5. Membantu Pengetua menyea dan mena proses penga|aran dan pembea|aran d
sekoah
S/+*0*( T-,*.
1. K75-0(5-3-1
1.1 Sukan dan Permanan
1.1.1 Membantu merancang, meaksana dan menyea kegatan sukan dan
permanan d semua perngkat.
1.1.2 Membantu, merancang takwm sukan dan permanan sekoah.
1.1.3 Mengurus pemhan peserta sukan et bag mewak sekoah.
1.1.4 Mengawa dan mena setap kegatan sukan dan permanan supaya
mencapa matamatnya.
1.2 Keab / Persatuan
1.2.1 Menyearas dan menyea aktvt-aktvt persatuan dan keab yang
bercorak akademk.
1.2.2 Memastkan peaksanaan program keab/persatuan ber|aan mengkut
|adua.
1.3 Unt Berunform
1.3.1 Merancang strateg pengbatan unt berunform sekoah.
1.3.2 Menyearas peaksanaan kegatan unt berunform.
1.3.3 Memastkan peaksanaan program unt berunform.
2. P/+,-0-.*+
2.1 Mengurusdan menyearas kegatan setap bdang kokurkuum.
2.2 Menyedakan anggaran bean|awan pengurusan kokurkuum.
2.3 Menentukan angkah keseamatan daam setap aktvt kokurkuum teah
damb.
2.4 Membantu dan mengurus segaa penerbtan ma|aah/artke sekoah.
2.5 Menyearas pembahagan pea|ar daam kumpuan / rumah dan menngkatkan
pencapaan prestas aktvt setap rumah.
2.6 Mengurus dan menyea peraatan dan kemudahan kokurkuum.
2.7 Memastkan rekod-rekod dan data kokurkuum dseenggara dengan bak.
2.8 Mengenapast guru/pea|ar yang berpotens untuk dadakan program khas
untuk mereka.
3. P/12*+,-+*+ D(0(
3.1 Membantu merancang program pembangunan dr pea|ar sepert
perkhemahan tahunan, Har kokurkuum, Har Kantn dan an-an.
4. P/12*+,-+*+ "0,*+(.*.(
4.1 Mewu|udkan hubungan dua haa antara sekoah dengan bu bapa/masyarakat.
4.2 Mengadakan kursus/athan untuk persona.
5. P/12*+,-+*+ K/+)(0(
5.1 Mempertngkatkan Budaya Membaca dan Budaya Imu.
5.2 Menghadr kursus, semnar dan bengke.
5.3 Men|aankan ka|an bag kecemerangan pengurusan sekoah (R&D).
5.4 Menghaskan artke-artke bdang khtsas dan pengurusan.
5.5 Member sumbangan kepakaran daam bdang penddkan kepada yang
memerukannya.
5.6 Mebatkan dr secara aktf daam persatuan yang berkatan dengan profeson
keguruan.
KETUA BIDANG
M-5*)(1*<
Guru Kanan Mata Pea|aran bertanggung|awab kepada Pengetua daam men|aankan
tugas dan tanggung|awab serta memankan peranan postf berkatan dengan semua
|ens mata pea|aran d bawah kawaannya. Guru Kanan Mata Pea|aran
bertanggung|awab mempertngkatkan prestas penga|aran guru dan pembea|aran
pea|ar d sekoah serta menyedakan khdmat Bantu yang secukupnya untuk
memudahkan km dan budaya penga|aran dan pembea|aran d daam system
penddkan sekoahnya d|aankan dengan ancar.
B()*+, )*+ T*+,,-+,4*=*2
1. Bertanggung|awab kepada Pengetua daam ha kurkuum dan pentadbran yang
berkatan dengan bdangnya.
2. Bertanggung|awab kepada Pengetua daam perancangan dan pengurusan ko
kurkuum yang berkatan dengan bdangnya.
3. Membantu Pengetua menyea dan mena keberkesanan penga|aran dan
pembea|aran yang berkatan dengan bdangnya.
4. Mengadakan program untuk menngkatkan kecemerangan akademk dan sahsah
pea|ar.
5. Membantu Pengetua daam semua aspek perancangan dan pengurusan
penddkan yang berkatan dengan bdangnya.
6. Membantu Pengetua menyearas dengan phak uar daam ha-ha yang berkatan
dengan bdangnya sepert pemerksaan sekoah dan |emaah Nazr Sekoah, athan
menga|ar guru-guru peath maktab dan seumpamanya.
7. Menga|ar sekurang-kurangnya 18 waktu semnggu.
S/+*0*( T-,*.
1. K-0(5-3-1
1.1 Memmpn penddk-penddk menentukan dan merancang Rancangan
Pea|aran Pengga Mngguan, Haran dan an-an yang berkatan dengan
bdangnya.
1.2 Mempengeruskan mesyuarat atau memmpn per|aanan panta-panta
matapea|aran d bawah kawaannya.
1.3 Men|aankan penyeaan ke atas aktvt penga|aran dan pembea|aran.
1.4 Menentukan bahan dan sumber penddkan dgunakan dseenggarakan
dengan berkesan.
1.5 Membantu serta membmbng guru-guru peath daam athan menga|ar,
guru-guru yang baru dan guru-guru sandaran daam men|aankan tugas
mereka.
1.6 Mengka| segaa |ens aporan yang berkatan dengan bdangnya serta
mengamb tndakan sewa|arnya.
1.7 Menyearas pengurusan dan per|aanan aktvt-aktvt bmbngan,pemuhan
dan pengayaan.
1.8 Membantu daam perancangan program dan penyearas kegatan kurkuum.
1.9 Membantu daam pemuhan buku teks,bahan pusat sumber,aat pandang
dengar dan bahan sumber penddkan an.
1.10 Membantu men|aankan kursus,takmat,penerangan dan per|umpaan
d sekoah daam konteks perkembangan staf.
1.11 Mendapat dan menyebarkan makumat-makumat mengena
pengkaedahan dan pendekatan panga|aran dan pembea|aran yang berkesan
kepada guru-guru.
1.12 Mengena past masaah-masaah keemahan pea|ar serta masaah
dspn dan mencar angkah-angkah mengatasnya.

2. K75-0(5-3-1
2.1 Merancang,menyearas dan meaksana segaa kegatan ko kurkuum yang
bersfat akademk yang membantu menngkatkan kecemerangan akademk
berkatan dengan bdangnya
2.2 Merancang,mengawa dan menyearas segaa aktvt rersatuan yang
berkatan dengan bdangnya.
3. P/+:*)2(0*+
3.1 Membantu menentu serta mengaghkan tugas-tugas guru matapea|aran d
bawah bdang dan kawaannya.
3.2 Membantu menyearas ha-ehwa peperksaan,kursus dan athan untuk guru.
3.3 Membantu menyeenggara dan menyearas kutpan data atau makumat dan
segaa |ens perangkaan yang berkatan dengan bdangnya.
3.4 Membantu merancang takwn sekoah.
3.5 Menyea ker|a-ker|a guru d bawah bdang dan kawaannya.
3.6 Menyedakan anggaran bean|awan tahunan dan mengatas pembean|aan.
3.7 Men|aga dan menyemak stok dan nventor segaa peraatan,barang atau
bahan yang berkatan dengan bdangnya.
3.8 Menentukan aspek-aspek penyenaraan na-na murn dan amaanya beraku
dbk dar|ah dan dsekoah.
3.9 Menentukan pea|ar-pea|ar dath meaksanakan tugas-tugas pengurusan bk
dar|ah dan men|aga keceraaanya.
4. T-,*.-T-,*. L*(+
4.1 Berhubung dengan Pusat Kegatan Guru,Pe|abat Penddkan Bahagan dan
Pusat Penddkan Neger mengena apa |ua makumat dan bantuan yang boeh
ddapat untuk membantu sekoah dan guru-guru.
4.2 Berhubung dengan Guru Kanan Mata Pea|aran sekoah an yang berhampran
bag tu|uan berkonga makumat dan sumber panddkan bag memantapkan
keupayaan dan pengetahuan.
4.3 Membantu merancang dan menyea program bag kendahan dan keceraan
sekoah.
4.4 Membantu pengetua menyea ha-ha peperksaan,anass keputusan
peperksaan,penyedaan |adua waktu sekoah dan urusan Pusat Sumber.
4.5 Meaksanakan segaa arahan dan tugasan yang dberkan Pengetua dar
semasa ke semasa.
TUGAS-TUGAS KETUA PANITIA
1. Memaham dan meaksanakan semua peruntukan surat pekeng Iktsas B.4/86.
2. Menyearas ker|a-ker|a akademk guru-guru matapea|aran.
3. Mengamb tahu perubahan Sukatan pea|aran.
4. Memastkan sekoah dan setap guru mempunya satu sanan sukatan pea|aran.
5. Menerangkan cara-cara mengs buku rekod menga|ar supaya searas.
6. Memerksa rancangan ker|a pengga sebeum dhantar kepada pengetua.
7. Menentukan guru bertanggung|awab menyedakan soaan dan skema |awapan
peperksaan daaman.
8. Menentukan peperksaan kertas |awapan bag guru yang bercut.
9. Memerksa buku-buku rampaan dan ker|a murd secara rawak dar semasa ke
semasa.
10. Mengadakan mesyuarat Panta sekurang-kurangnya seka sepengga dan
menyerahkan mnt mesyuarat kepada Pengurus kurkuum Penoong Kanan untuk
dhantar kepada Pengetua.
11. Pembangunan Kendr
11.1 Mempertngkatkan Budaya Membaca dan Budaya Imu.
11.2 Menghadr kursus,semnar dan bengke.
11.3 Men|aankan ka|an bag kecemerangan pengurusan sekoah
(R&D).
11.4 Menghaskan artke-artke dbdang khtsas dan perguruan.
11.5 Member sumbangan kepakaran daam bdang penddkan
kepada yang memerukanya.
11.6 Mebatkan dr secara aktf daam persatuan yang berkatan
dengan profeson keguruan.
GURU MATA PELAJARAN
S/+*0*( T-,*.
1. Memk,memaham dan boeh dtafsrkan serta menghurakan kandungan sukatan
pea|aran dan huraan mata pea|aran yang berkenaan.
2. Memaham dan mematuh pekeng-pekeng dan arahan yang berkatan dengan
mata pea|aran yang da|ar serta menentukan dan menetapkan matamat yang
harus dcapa,atu dar seg pengetahuan,keboehan dan kemahran yang harus
dcapa dakhr tap pengga bag tap tngkatan.
3. Mempunya sebuah Buku Rekod Menga|ar dan mengemasknkan kandungannya
dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang dtetapkan.
4. Menyedakan Rancangan Pea|aran bag mata pea|aran yang da|ar dengan
engkap umtuk tempoh setahun/sepengga/semngg/haran dan meaksanakan
penga|arannya mengkut Rancangan Pea|aran yang dsedakan.
5. Menyeda dan memberkan ker|a-ker|a athan yang cukup,memerksa buku athan
menga|ar dan memuangkan semua secepat mungkn.Menyerahkan/menun|ukkan
buku athan murd kepada Pengetua/waknya pada masa yang dkehendak.
6. Men|aankan u|an buanan dan penaan kepada pea|ar.Merekodkan soaan-
soaan dan keputusan u|an daam Buku Rekod Menga|ar.
7. Mengesan keemahan pea|ar dan men|aankan keas pemuhan/bmbngan.
8. Men|ad ah daam Panta mata pea|aran,manghadr serta mematuh dan
meaksanakan keputusan mesyuarat panta.
9. Guru mata pea|aran harus menyedar dan menggunakan buku panduan yang
dkeuarkan oeh Kementeran Penddkan dan Pe|abat Penddkan Daerah.
10. Memastkan keseamatan pea|ard makma/Bengke KH/Bk ERT/Sans
Pertanan serta mengawas penggunaan peraatan.
11. Menghadr mesyuarat/takmat mengena mata pea|aran yang berkenaan
sama ada yang dkeoakan oeh Kementran Penddkan/|abatan Penddkan Neger
danPe|abat Penddkan Daerah.menyampakan semua makumat kepada guru an
yang menga|ar mata pea|aran yang sama.
12. Sentasa mengkut perkembangan dan pembaharuan tentang teknk
menga|ar bag mennggkan ag prestas daam penga|aran dan pembea|aran.
13. Meaporkan kepada Guru Kanan ata Pea|aran tentang masaah penga|aran
dan pembea|aran untuk tndakan sean|utnya.
14. Men|aga keseamatan dan kebershan aat-aat bantuan menga|ar yang
dgunakan.Memastkan aat-aat bantuan menga|ar dgunakan secara
meuas.Bertanggung|awab daam menambahkan aat bantuan menga|ar bag
memperkaya Pusat Sumber Sekoah.
15. Mengadakan sudut-sudut mata pea|aran berkenaan daam keas-keas
yang da|ar.
16. Membantu menguruskan Bank Soaan.
GURU TINGKATAN
S/+*0*( T-,*.
1. Pengurusan dan Organsas Keas
1.1 Membentuk organsas keas yang terdr darpada Ketua Tngkatan,Penoong
Ketua Tngkatan,Bendahar,A|K Kebershan dan A|K Keceraan:memastkan A|K
Kebershan mengaghkan pea|ar membershkan papan htam,menyapuh
anta,mengeap tngkap,menyusun kerus me|a dan membuang
sampah.Memastkan A|K Keceraan sentasa mengemasknkan papan
kenyataan dan papan makumat dar semasa ke semasa,menyedakan angsr
dan bunga(|ka peru)untuk keas.
1.2 Menentukan pekara yang berkut ada d daam keas.
a) |adua waktu
b) |adua bertugas
c) Perabot keas sepert kerus me|a pea|ar,me|a guru dan papan htam
dnventorkan.
d) Moto keas
e) Aatan pembershan sepert penyapu,baku sampah dan pengaut sampah.
f) Peraturan keas.
1.3 Menentukan kawat eetrk,kpas angndan ampu daam keadaan
bak dan seamat dgunakan.
1.4 Meaporkan kerosakan perabot dan peraatan eektrk kepada
guru yang berkenaan.
1.5 Membmbng organasas keas yang dantk men|aankan tugas.
1.6 Mengadakan tabung keas dengan |umah terpuang kepada
bud bcara pea|ar.Tabung n adaah tu|uan yang berkut
a) Keceraan keas
b) Keba|kan pea|ar
2. J*)-*3 K/)*:*+,*+ )*+ K/)*:*+,*+ P/3*4*0
2.1 Menandakan |adua kedatangan haran seewat-ewatnya sebeum waktu
kedua berakhr dan menympan buku daftar kedatangan pea|ar d pe|abat.
2.2 Menentukan semua butr yang dkehendak ada d daam buku daftar
kedatangan pea|ar dtus.
2.3 Memastkan data terkn pea|ar d daam keas.
2.4 Memastkan keas mempunya buku kedatangan kedua dan
dseenggarakan sepert yang darahkan :
a) Buku damb dan dhantar pada waktu dan dtempat yang dtetapkan.
b) Men|amn keseamatan buku tersebut.
3. L*970*+ P/3*4*0*+> S(4(3 B/0</+:(> S-0*: A5*-+ )*+ K*) $$1
3.1 Memastkan setap pea|ar mempunya kad kema|uan pea|ar.
3.2 Mengskan markah dan membuat aporan kema|uan akademk,
kokurkuum dan zka daam kad kema|uan pea|ar setap semester / pengga.
3.3 Menyampakan kad kema|uan pea|ar kepada bu bapa.
3.4 Mengamb kad 001 dar penyearas kad 001
3.5 Menyedakan dan mengs ;
a) "Mark Sheet" bag setap peperksaan sekoah.
b) Kad 001
c) S| berhent dan surat akuan bag pea|ar yang meneruskan persekoahan d
tempat an / berhent persekoahan.
4. M*.*3*< P/12/3*4*0*+> K/.(<*:*+ D(0( )*+ D(.(93(+
4.1 Memberkan gaakan, motvas dan merangsangkan mnat pea|ar terhadap
akademk.
4.2 Mengadakan pertandngan yang berbentuk akademk dan memberkan hadah
(|ka peru).
4.3 Sentasa prhatn terhadap semua masaah pea|ar
4.4 Meaporkan kepada Guru Bmbngan dan Kaunseng |ka terdapat
kemerosotan pea|aran d kaangan pea|ar.
4.5 Meaporkan kepada Guru Dspn |ka terdapat pea|ar yang meanggar dspn
sekoah.
4.6 Meaporkan kepada Guru Dspn |ka terdapat pea|ar yang meanggar dspn
sekoah.
4.7 Meaporkan kes ponteng mengkut prosedur yang teah dtentukan.
5. B-5- T/5.> B(*.(.=* )*+ B*+:-*+
5.1 Memastkan skm pn|aman buku teks dagh kepada pea|ar yang ayak dan
memastkan buku-buku tersebut dbaut dan dtus nama pea|ar.
5.2 Mengemasknkan fa SPBT dar semasa ke semasa.
5.3 Memuangkan buku teks pada tarkh yang dtetapkan dan menyenarakan
nama pea|ar yang tdak memuangkan buku teks pada akhr tahun dan
memberkan senara tu kepada guru SPBT.
5.4 Mengenapast pea|ar yang ayak menerma sebarang bentuk bantuan yang
an dan meaporkan kepada guru keba|kan.
5.5 Meaporkan kepada Guru Basswa sekranya terdapat kemerosotan pea|aran
d kaangan pea|ar yang mendapat basswa.
6. K-:(9*+ Y-0*+ )*+ D/01*
6.1 Mengutp yuran sekoah pada awa tahun dan menggaakan pea|ar membayar
kesemua yuran sekagus.
6.2 Mengutp derma PIBG
6.3 Mengutp wang peperksaan bag keas-keas peperksaan.
6.4 Mengeuarkan rest kepada pea|ar bag pembayaran yang dbuat.
6.5 Menyerahkan wang kutpan yuran sekoah dan wang peperksaan serta buku
kutpan yuran kepada Penoong Kanan 1.
6.6 Menyerahkan wang kutpan derma PIBG kepada bendahar sekoah.
. P/+)*?:*0*+ P/3*4*0 B*0-
7.1 Menerma kemasukan pea|ar baru dar Penyearas Tngakatan.
7.2 Mendaftarkan pea|ar baru ke daam buku kemasukan pea|ar dan
mendapatkan nombor pendafatarn pea|ar baru dar buku kemasukan pea|ar
darpada Penoong Kanan HEM.
7.3 Menentukan penermaan borang SPBT (sekranya ayak) dar sekoah yang
terdahuu dan memastkan pea|ar n mendapat buku teks.
7.4 Menyemak |ka pea|ar n menerma sebarang bentuk basswa dan
meaporkan kepada guru basswa.
7.5 Menentukan menerma kad kema|uan pea|ar dan kad 001 dar sekoah yang
terdahuu.
7.6 Menentukan rumah sukan.
7.7 Mengamb butr-butr dr yang dperukan.
!. M-0() K/3-*0.
8.1 Menentukan borang SPBT, kad kema|uan pea|ar dan kad 001 dhantar ke
pe|abat.
8.2 Menentukan ha-ha peperksaan teah dsempurnakan bag pea|ar tngakatan
3 dan 5.
8.3 Menentukan keuusan untuk bertukar teah dterma.
8.4 Menentukan buku teks teah dpuangkan.
8.5 Menentukan penermaan basswa daporkan kepada pe|abat.
#. P/+)*?:*0*+ S-5*+> P/0.*:-*+ )*+ 3*(+-3*(+
9.1 Menentukan setap pea|ar mempunya rumah sukan.
9.2 Memastkan setap pea|ar menyerta aktvt kokurkuum dan menyerahkan
senara nama mereka mengkut persatuan, keab dan badan berunform yang
dph kepada Penyearas Kokurkuum.
9.3 Menggaakan pea|ar bergat cergas daam sukan dan |uga aktvt
kokurkuum.
GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN
S/+*0*( T-,*.
1. Guru bertugas haran hendakah datang sekurang-kurangnya 15 mnt sebeum
persekoahan bermua dan puang sekurang-kurangnya 15 mnt seteah sekoah
berakhr.
2. Memastkan bk-bk dar|ah teah dsapu, sampar-sarap teah dbuang serta
ampu dan kpas / tngkap teah dtutup seteah tamat persekoahan.
3. Mengawas dspn pea|ar d uar waktu bea|ar sepert waktu rehat dan waktu
sebeum onceng pertama dbunykan, sektar kawasan sekoah dan mengamb
tndakan yang segera dan munasabah |ka peru.
4. Mengawas kebershan bk-bk dar|ah, tandas, bk-bk khas dan kawasan
sekoah.
5. Memerksa kebershan makanan yang d|ua d kantn sekoah.
6. Menguruskan rawatan pea|ar yang sakt dan menghantar mereka ke hospta / ke
rumah.
7. Mengeuarkan surat ke hospta dan merekodkan nama pea|ar memohon.
8. Mengawas pea|ar menetap waktu datang dan puang ke sekoah, masa rehat dan
masa pertukaran guru.
9. Menguruskan ha-ha bersabt dengan kehangan barang-barang.
10. Menentukan keseamatan pea|ar d sektar kawasan sekoah serta mengawas
harta-benda sekoah.
11. Mencatatkan kegatan-kegatan sekoah sepert sukan, persatuan-persatuan,
unt berunform dan aktvt-aktvt an yang d|aankan.
12. Membuat catatan mengena perkara-perkara pentng yang beraku sepan|ang
har/mnggu persekoahan ke daam Buku Laporan, antara perkara-perkara yang
dcatat aah:
12.1 Kedatangan pea|ar, guru dan staf sokongan
12.2 Pea|ar ponteng, tdak hadr atau sakt.
12.3 Lawatan-awatan / peawat
12.4 Ucapan / pengumuman daam perhmpunan
12.5 Laporan har snn dtus d daam buku khas mengena perhmpunan.
13. Membuat d daam Buku Laporan Bertugas yang dsedakan dan kaau peru
aporan terus kepada Pengetua supaya tndakan segera dapat damb.
14. Perhmpunan
14.1 Memastkan semua guru dan pea|ar menghadr perhmpunan
14.2 Memastkan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru
teah dsedakan.
14.3 Memastkan pea|ar teah beratur dengan kemas.
GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB
T-,*.
1. Memastkan mesyuarat agung dadakan dan |awatankuasa persatuan/keab
dbentuk.
2. Memastkan aktvt persatuan searas dengan ob|ektf sekoah.
3. Memastkan adanya peraturan/perembagaan
4. Memastkan |awatankuasa men|aankan tugas sepert yang dcatat daam
perembagaan.
5. Merancang aktvt tahunan dengan ker|asama pea|ar dan menyerahkan kepada
penyearas untuk smpanan dan rekod.
6. Memastkan aktvt ber|aan mengkut |adua yang dtetapkan.
7. Merancang strateg untuk penngkatan persatuan/keab cara yang sesua.
8. Membuat anggaran pendapatan dan perbean|aan.
9. Mengurus kewangan, harta benda dan peraatan persatuan/keab.
10. Mengrng ah daam awatan atau pro|ek yang d|aankan. Bertanggung|awab
mencatat pengbatan dan pencapaan ah menandatangan Buku Kehadran Ah.
11. Memastkan mnt mesyuarat dan aporan kegatan dsedakan dan dfakan.
12. Meaporkan kepada Penoong Kanan Kokurkuum tentang perkembangan
persatuan/Keab.
13. Beker|asama dengan phak sekoah untuk men|ayakan aktvt-aktvt sepert
Har Kokurkuum, Har Sukan, Har ucapan, Har Guru dan an-an.
14. Menguruskan surat-menyurat dan segaa keperuan untuk kegatan uar
sekoah.
15. Menentukan papan kenyataan dgunakan sepenuhnya.
16. Memastkan tdak ada unsur subversf / dsebarkan d kaangan ah.
17. Mencadangkan nama ah-ah yang ayak menerma S| Penghargaan kepada
|awatankuasa Kokurkuum.
18. Men|aankan tugas-tugas an yang darahkan oeh Pengetua dar semasa ke
semasa.
PENYELARAS PERSATUAN / KELAB / UNIT BERUNIF"RM
Tugas
1. Mengatur dan menyea per|aanan persatuan/keab/unt berunform
2. Menyedakan |adua waktu untuk per|umpaan dan mesyuarat
3. Menyearas semua aktvt.
4. Menyedakan borang kebenaran bu bapa / pen|aga untuk pea|ar memasuk
persatuan/keab/unt berunform
5. Menentukan aktvt, surat-menyurat dan mnt mesyuarat dfakan dengan bak
6. Memastkan peraturan perembagaan dan Mnt Mesyuarat Agung drekodkan dan
dfakan.
7. Memastkan mesyuarat agung dan pemhan A|K dadakan setap tahun pada
tarkh yang dtetapkan.
8. Menguruskan Buku / Kad Kokurkuum
8.1 Mengaghkan Kad Kokurkuum kepada guru untuk dedarkan kepada semua
pea|ar.
8.2 Mengutp kemba dar guru pada akhr tahun untuk smpanan dan rekod d
bk Bmbngan dan Kaunseng.
9. Menyedakan borang / buku yang dperukan untuk aktvt:
9.1 Borang memasuk persatuan
9.2 Borang senara A|K dan ah
9.3 Borang Laporan Kegatan
9.4 Fa-fa yang dperukan
10. Mengumpu rancangan tahunan pada awa tahun untuk edaran, ru|ukan dan
rekod
11. Membuat aporan tahunan keseuruhan tentang aktvt dan pencapaan
kokurkuum sekoah
SETIAUSAHA SUKAN
Tugas
1. Menyearas semua aktvt sukan sekoah
2. Menyedakan takwm dan |adua aktvt sukan yang sesua dengan aktvt MSSD /
MSSS / MSSSM
3. Membantu Pengetua mengaghkan tugas guru daam oahraga dan permanan
4. Menetapkan pea|ar daam rumah sukan
5. Menyedakan anggaran bean|awan tahuanan untuk aktvt dan peraatan
6. Menyearas penyertaan sekoah daam aktvt sukan uar bandar
7. Mengurus dan men|aga keseamatan semua peraatan sukan sekoah
8. Menympan dan mengemasknkan buku stok dan nventorkan peraatan sukan
9. Menyedakan peraturan penggunaan peraatan dan kemudahan sukan
10. Menyedakan aporan engkap tentang semua aktvt sukan sekoah dan uar
sekoah untuk edaran, ru|ukan dan rekod
11. Sentasa berbncang dengan Pengetua / Penoong Kanan HEM / Penoong
Kanan Kokurkuum untuk kepentngan sukan sekoah
12. Merekod pencapaan cemerang pea|ar dan pasukan sekoah daam Buku
rekod Pencapaan Sekoah.
JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEK"LAH
Pengerus : Pengetua
T. Pengerus Penoong Kanan
N. Pengerus I : Penyea Petang
N. Pengerus II : Penoong Kanan HEM
Penyearas : Guru Kanan Mata Pea|aran / Gant Meda
Setausaha : Guru
Ah : Guru Kanan Mata Pea|aran
Semua Ketua Panta Mata Pea|aran
Guru Perpustakaan
Guru BBM
T-,*.
1. Menyedakan Perancangan |angka Pan|ang dan |angka Pendek
2. Memperbanyakkan koeks PSS
3. Mempertngkatkan penggunaan PSS
4. Memastkan Keengkapan PSS
5. Memastkan keseesaan PSS
6. Memastkan pengurusan PSS ber|aan ancar
7. Pengaghan beban tugas
8. Merancang kursus dan bengke daam dan uar untuk guru dan pea|ar PSS
9. Penyebaran makumat kepada guru dan pea|ar mengena PSS dan
penggunaannya
10. Memastkan buku stok kemaskn
11. Menyedakan anggaran perbean|aan tahunan PSS
12. Memastkan peraturan PSS daksanakan dan dpatuh
13. Merancang aktvt dan meaksanakanya
14. Mena per|aanan PSS dan membuat tndakan susuan
15. Memastkan keseamatan semua bahan bantuan menga|ar yang
menggunakan eektrk
G-0- M/)(* / P/+@/3*0*. PSS
1. Menyearaskan semua program yang drancang
2. Membentuk Lembaga Pusat Sumber dan Perpustakaan dan mengadakan
mesyuarat
3. Menyedakan |adua ker|a bag peker|a Pusat Sumber dan Perpustakaan
4. Menyedakan undang-undang dan peraturan Pusat Sumber dan Perpustakaan
5. Mencerakan PSS
6. Member khdmat nashat dan kepakaran kepada phak yang memerukannya
7. Membantu meaksanakan program Perkembangan Staf
8. Bertndak sebaga penghubung antara phak sekoah dengan agens kera|aan dan
swasta daam perkara-perkara yang berkatan dengan aktvt PSS.
G-0- P/09-.:*5**+
1. Mengurus perantkan pengawas PSS
2. Menyedakan peraturan penggunaan Perpustakaan
3. Memastkan peraturan n draham dan dpatuh oeh semua pea|ar.
4. Meath pengawas PSS yang baru dantk supaya mahr dengan peraturan dan
keadaan d Perpustakaan.
5. Menyedakan anggaran perbean|aan tahunan
6. Menyedakan senara buku yang patut dbe mengkut keutamaan
7. mengurus pembean buku
8. merekod buku peroehan daam buku stok
9. mengkeaskan buku mengkut sstem yang dgunakan d sekoah
10. Meaksanakan aktvt yang teah drancang
11. 'Merawat' Buku
12. Menguruskan hapuskra buku
13. Membuat apotan tahunan untuk rekod
G-0- B*<*+ B*+:- M/+,*4*0 BBM/APD/K 6K719-:/0;
1. Memastkan aat-aat BBM/APD/K yang berkuasa eektrk dan bahan
software/hardware sentasa daam keadaan bak
2. Meaporkan kepada penyearas PSS |ka beraku sebarang kerosakan atau
kehangan
3. Mengemas, menympan dan menentukan bahawa aat-aat tersebut sentasa
seamat dan tdak rosak seepas dgunakan.
4. Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/K
5. Menguruskan penggunaan BBM/APD/K secara tersusun
6. Menyearas rancangan TV Penddkan mengkut |adua waktu sekoah
7. Memastkan keseamatan BBM/APD/K
8. Membantu Pengetua daam urusan pemhan, sebutharga aat-aat BBM/APD/K
9. Menggaakan penggunaan aat BBM/APD/K daam penga|aran dan drekodkan
dengan kemas
10. Memastkan bk BBM/APD/K sentasa kemas, seamat dan cera
11. Menyedakan Laporan Tahuanan BBM/APD/K
JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
Penashat : Pengetua
Pen. Penashat : Penoong Kanan / Ketua Bdang
Pengerus : Guru Kanan Mata Pea|aran yang berkenaan
Nab Pengerus : Ketua Panta Mata Pea|aran yang berkenaan
Setausaha : Guru
Ah : Semua guru mata pea|aran
T-,*.
1. Bertanggung|awab menngkatkan mutu dan prestas pencapaan akademk daam
peperksaan PMR,SPM dan STPM
2. Membncangkan ha-ha yang berkut:-
2.1 Rancangan Pea|aran
2.2 Buku Teks
2.3 Sukatan Pea|aran dan huraan
2.4 Penngkatan penga|aran dan pembea|aran
2.5 Peperksaan dan penaan
2.6 Bahan Bantu Menga|ar
2.7 Pemuhan
2.8 Ker|a Lathan
2.9 Impementas Rancangan Akademk Sekoah |angka Pan|ang dan |angka
Pendek
2.10 Menngkatkan prestas pea|ar daam mata pea|aran
2.11 Menyedakan SKU Panta mata pea|aran
3. Men|aga keseamatan dan kebershan bk-bk khas (|ka ada) dan aat-aat bag
matapea|aran yang ada dan menyedakan peraturan penggunaannya
4. Meaksanakan rancangan ma tahun akademk sekoah
5. Mematuh Surat Pekeng Ikhtsas B. 4/1986 Panta Mata Pea|aran
JAWATAN KUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
Pengerus : Pengetua
Nab Pengerus I : Penoong Kanan
Setausaha : SU Kurkuum
Pen. Setausaha : Guru
Penyearas PMR : Guru
Penyearas SPM : Guru
Penyearas STPM : Guru
Ah : Semua Guru Kanan M/Pea|aran
Semua Guru Ketua Panta
T-,*.
1. S/:(*-.*<* P/9/0(5.**+
1.1 Menyedakan |adua waktu peperksaan perngkat sekoah
1.2 Menyedakan |adua pembna soaan
1.3 Mengurus percetakan, pembahagan dan tempat menympan kertas soaan
1.4 Memastkan keseamatan
1.5 Memastkan kertas-kertas soaan dedarkan kepada pengawas peperksaan
sebeum peperksaan d|aankan
1.6 Memastkan skema |awapan dsedakan oeh ah pane penggubaan soaan
1.7 Memastkan |adua waktu pemerksaan kertas |awapan mengkut |angka masa
yang dtetapkan
1.8 Memastkan kertas soaan dsmpan untuk ru|ukan
1.9 Menetapkan tarkh per|umpaan bu bapa dengan guru untuk membncang
kema|uan pea|ar.
2. P/+@/3*0*. PMR>SPM )*+ STPM
2.1 Member penerangan tentang ha-ha yang berkatan mengena peperksaan
kepada guru tngakatan
2.2 Mengedarkan borang-borang kemasukan peperksaan (Borang Sekoah/Borang
Sementara) untuk ds oeh pea|ar dengan ker|asama guru tngkatan
2.3 Menghadr takmat peperksaan yang berkatan yang basanya dberkan oeh
|PN dan Lembaga Peperksaan
2.4 Mengumpukan dan menyemak borang-borang kemasukan ( Borang
Sementara ) dengan ker|asama guru tngkatan.
2.5 Mengs borang komputer kemasukan peperksaan PMR/SPM/STPM
2.6 Memasukkan data pea|ar ke daam komputer dan membuat sanan untuk
|PN, Lembaga Peperksaan dan Sekoah.
2.7 Memakumkan kepada Penoong Kanan HEM |ka ada pea|ar yang tdak
mampu membayar dan memerukan bantuan PIBG/Tabung Keba|kan Sekoah
untuk tndakan sean|utnya.
2.8 Menguruskan borang-borang yang berkatan dengan peperksaan
PMR/SPM/STPM :
2.8.1 Anass kertas soaan
2.8.2 Borang Kewangan
2.8.3 Borang keterangan pea|ar yang tdak memk kad pengenaan
2.8.4 Borang-borang an yang berkatan
2.9 Menentukan bk-bk dar|ah yang akan dgunakan sebaga bk peperksaan
bertus dan peperksaan san
2.10 Menyedakan pean tempat duduk caon bag bk peperksaan daam 4
sanan
2.11 Menyedakan abe me|a caon yang dtampa d atas me|a
2.12 Menyedakan perkara berkut untuk peperksaan:
2.12.1 Amar
2.12.2 |am dndng
2.12.3 Cop Sekoah/akr
2.12.4 Kapur
2.12.5 Pemadam
2.12.6 Lan-an
2.13 Menyedakan papan tun|uk arah untuk dgunakan semasa peperksaan
2.14 Menyedakan |adua peaksanaan U|an Lsan Bahasa Meayu dan Bahasa
Inggers
2.15 Menyedakan bk-bk peperksaan dan keengkapan-keengkapan yang
dperukan untuk caon persendran |ka ada
2.16 Beker|asama dengan Guru Kanan Mata Pea|aran/Ketua Panta daam
menentukan keancaran per|aanan peperksaan ama/penddkan sen
2.17 Penyearas peperksaanPMR/SPM/STPM mest berada d sekoah pada har
terakhr peperksaan dan pastkanbk-bk dar|ah dtutup dan borang-borang
yang dpn|amkan dkembakan ke pe|abat.
2.18 Mendapatkan 3 set soaan PMR,SPM dan STPM untuk ru|ukan sekoah
2.19 Menyearaskan persedaan s| untuk Penaan Kendaan Sekoah
Menengah (PKSM)
2.20 Menganass keputusan peperksaan dengan bantuan Ketua Panta
Matapea|aran
2.21 Menggunakan anass keputusan peperksaan/u|an untuk tndakan susuan
memuhkan dan menngkatkan penga|aran dan pembea|aran.
LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR
Pengerus : Pengetua
Nab Pengerus I : Penoong Kanan HEM
Nab Pengerus II : Penyea Petang
Setausaha : Guru Dspn
Pen. Setausaha : Guru
A|K : Guru Penyearas Tngakatan
Guru Unt Bmbngan dan Kaunseng
Guru Dspn
Ketua Pea|ar
T-,*.
1. Merangka dan menentukan dasar-dasar dspn dan peraturan sekoah
berpandukan pekeng Kementeran dan |abatan Penddkan
2. Memastkan semua guru adaah guru dspn daam usaha menguatkuasakan
peraturan sekoah.
3. Membantu menyeesakan masaah-masaah dspn yang tdak dapat dseesakan
oeh Pengawas
4. Membantu Lembaga Dspn Sekoah untuk mengesan dan mengesahkan
kesaahan-kesaahan serus yang boeh membawa kepada hukuman
penggantungan sementara atau hukuman buang sekoah berpandukan Surat
Pekeng Ikhtsas B. 9/1975. Setausaha Lembaga Dspn atas nashat pengetua
boeh memangg mesyuarat tergempar untuk membncangkan kes-kes berat
mengena dspn.
5. Beker|asama dengan pengawas sekoah untuk menguruskan kawaan dspn
daam semua ma|s sekoah
6. Mewu|udkan sstem rekod dspn keas dan sstem permantauan yang berkesan
7. Berusaha menanam semangat cntakan sekoah serta mengamakan Prnsp-
prnsp Rukunegara
8. Menerma aporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengamb tndakan
yang sewa|arnya
9. Menanam semangat kektaan meau sogan 'SEKOLAHKU RUMAHKU' supaya
peraturan sekoah men|ad satu budaya.
10. Men|aankan hukuman dspn sekranya dwakkan oeh Pengetua
11. Men|aankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Haran) untuk
mengesan pea|ar yang ponteng dan meanggar dspn sekoah.
12. Menyedakan dan membekakan data dan makumat dspn kepada
Kementeran/|abatan Penddkan/PPD
13. Merancang dan meaksanakan program daam menngkatkan kesedaran dan
penghayatan dspn pea|ar.
14. Men|ad Pegawa Perhubungan antara bu bapa/pen|aga daam menangan
masaah dspn
15. Mendapat bantuan phak pos sekra pea|ar terbat daam kes |enayah.
T-,*. S/:(*-.*<* L/12*,* D(.(93(+
1. Memangg mesyuarat dan mencatat mnt mesyuarat Lembaga Dspn
2. Menyampakan mnt mesyuarat serta keputusan Lembaga Dspn kepada semua
guru
3. Menyampakan makumat dan perkembangan dspn dar semasa ke semasa d
perhmpunan sekoah
4. Bertanggung|awab :-
4.1 Menyenarakan dan mengemukakan caon pengawas kepada Penoong Kanan
HEM
4.2 Menyedakan dan menerangkan bdang tugas dan |adua tugas pengawas
4.3 Membmbng dan membantu pengawas daam menguatkuasakan peraturan
sekoah
4.4 Mengadakan kursus kepmpnan dan kesedaran untuk pengawas
4.5 Menyedakan aporan tahunan Lembaga Dspn
4.6 Menyedakan S| Penghargaan kepada pengawas
G-0- D(.(93(+
1. Membantu Pengetua merangka peraturan sekoah
2. Memastkan penerapan dan penghayatan na-na murn dpratkkan d sekoah
3. Memastkan peraturan sekoah dkuatkuasakan dan dpatuh
4. Mengamb tndakan terhadap kes-kes saahaku pea|ar
5. Men|ad pegawa perhubungan antara phak sekoah dengan bu bapa / pen|aga
daam menangan masaah dspn
6. Bertanggung|awab menmbukan semangat kektaan dan semangat cntakan
sekoah d kaangan pea|ar dan guru
7. Mencatatkan semua kes dspn yang teah damb tndakan daam borang
dspn/buku aporan dspn
8. Meaporkan kes dspn yang teah damb tndakan daaman kepada Penoong
Kanan HEM semnggu seka
9. Menghubung phak pos ; |ka peru
10. Beker|asama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekoah
(spot check)
11. Member makumat kepada Penoong Kanan HEM berhubung kes-kes yang
serus sepert :-
11.1 Penyaahgunaan dadah
11.2 Gambar ucah
11.3 Vdeo ucah
11.4 Ma|aah ucah
11.5 Peras ugut
11.6 Kumpuan haram
11.7 Bohsa
11.8 Boh|an dan an-an
12. Berseda bertugas pada ba-ba masa terutama pada har-har yang dkrkan
peru sepert:
12.1 Har terakhr peperksaan awam
12.2 Har Sukan
12.3 Har Keuarga
12.4 Ma|s-ma|s sekoah
JAWATANKUASA KEBAJIKAN
Penashat : Pengetua
Pengerus : Penoong Kanan HEM
Nab Pengerus : Penyea Petang
Setausaha : Guru
Bendahar : Guru
A|K : Guru Bmbngan/Kaunseng
Penyearas Tngkatan
Pengerus PRS (Pea|ar)
T-,*.
1. Mengurus ha ehwa keba|kan pea|ar yang memerukan bantuan khusus sepert :
1.1 pea|ar mskn
1.2 kemaangan
1.3 rawatan berterusan (penyakt kronk)
1.4 kematan
1.5 kecemasan / bencana
2. Mendapatkan senara nama pea|ar yang ayak mendapat bantuan berdasarkan
keutamaan dan keperuan
3. Merancang program untuk mengutp sumbangan d sampng menngkatkan
keprhatnan pea|ar terhadap keba|kan
4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerma yang dkemaskn dan
dsahkan oeh pengetua
5. Menubuhkan Tabung Keba|kan Pea|ar
6. Menubuhkan Unt Hang/|umpa
7. Menggaakan pea|ar=pea|ar mebatkan dr daam aktvt membantu badan
keba|kan uar
GURU KESIHATAN
T-,*.
1. Mengurus dan memastkan bk rawatan dan pet ubat dsedakan dan dengkap
2. Menyedakan peraturan penggunaan bk rawatan (sck bay)
3. Mengumpukan dan menguruskan kad keshatan dengan ker|asama guru
tngkatan/penyearas tngkatan
4. Bertanggung|awab menguruskan pemerksaan keshatan/gg oeh |abatan
Keshatan.
5. Menyedakan |adua Tugas bk rawatan
6. Merancang dan meaksanakan program keshatan sepert
awatan,ceramah,pameran,tayangan dan an-an
7. Menguruskan pea|ar yang memerukan rawatan.
JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 6SPBT;
Pengerus : Penoong Kanan HEM
Nab Pengerus : Penyea Petang
Setausaha : Penyearas SPBT
A|K : Penyearas Dar|ah/Tngkatan
P*.-5*+ B/0:-,*. 6P/3*4*0; G-0-
1. Mengadakan mesyuarat |awatankuasa Buku Teks;
1.1 Mesyuarat dadakan dua ka, atu d awa dan akhr tahun
1.2 Pembahagan tugas pag/petang
1.3 Takmat untuk guru dar|ah tngkatan
1.4 Pembahagan tugas pentadbran
1.4.1 buku stok (mengkut Tngakatan)
1.4.2 pengedaran / pengumpuan
1.4.3 buku rosak / hang
1.4.4 menubuhkan 'Pasukan Petugas' SPBT (pea|ar)
2. Borang permohonan SPBT
2.1 Mengedarkan borang kepada setap pea|ar
2.2 Borang yang engkap dkumpu oeh guru Tngakatan dan dber kepada guru
SPBT
3. Mesyuarat |awatankuasa SPBT
Mengadakan mesyuarat yang dpengeruskan oeh Pengetua/Penoong Kanan HEM
bag menentukan pea|ar-pea|ar yang ayak mendapat bantuan bag tahun
semasa
4. Keputusan permohonan pea|ar
Mengedarkan senara nama pea|ar yang ayak dan gaga kepada guru Dar|ah
Tngakatan
5. Membuat pesanan Buku
5.1 Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Bro Buku Teks
5.2 Mencadangkan pertukaran buku pada awa tahun (|ka peru)
5.3 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berkut
5.4 Mengs borang makumat berkomputer dan menghantar mengkut |adua
6. Pengedaran
6.1 Mengedarkan mengkut Tngkatan
6.2 Menentukan tarkh pengedaran
6.3 Mengesan keancaran pengedaran
6.4 Mendapatkan borang dar pea|ar yang baru masuk/bertukar sekoah
6.5 Mengedarkan buku kepada pea|ar-pea|ar yang baru masuk
6.6 Memastkan borang SPBT teah dhantar ke sekoah pea|ar yang bertukar
6.7 Memastkan guru Tngkatan teah mengaghkan buku pn|aman kepada semua
pea|ar yang ayak
6.8 Memastkan semua guru Tngakatan teah menengkap borang pn|aman
SPBT/Borang G mengkut |adua
7. Pengurusan Rekod dan dokumen
7.1 Menyeenggarakan fa yang kemaskn mengkut |adua
7.2 Rekod buku stok yang dkemaskn (mengkut Tngkatan)
7.3 Senara tugas guru pengedaran/pengumpuan
7.4 Menympan rekod buku,hapuskra,rosak,hang
8. Pengurusan Keseamatan Buku
8.1 Memastkan ada bk khas SPBT
8.2 Mengurus bk SPBT
8.3 Membuat peraturan penggunaan bk SPBT
8.4 Peraturan mengedarkan ke sekoah an
8.5 Memastkan pea|ar membaut buku SPBT dengan pembaut pastk
9. Pengurusan pemuangan SPBT
9.1 Menentukan tarkh pemuangan mengkut Tngakatan
9.2 Menyedakan senara nama guru bertugas mengkut tarkh/Tngkatan
9.3 Meaporkan kepada Pengetua/Penoong Kanan HEM tentang proses
pemuangan
9.3.1 peratus rosak/hang
9.3.2 guru bertugas
9.3.3 hapus kra
9.3.4 kekurangan/ebhan
10. Pengurusan stok dan nventor
10.1 surat mesyuarat kepada Bro Buku Tekas dan |abatan Penddkan
10.2 Menympan nvos,b dan pengesahannya
10.3 Meengkapkan buku stok dan menympan dokumen dengan teratur dan
seamat
10.4 Mengemasknkan nventor SPBT
10.5 Mengs borang makumat kekurangan/ebhan buku ke PPD
11. Cadangan Buku Bacaan Tambahan
11.1 Mendapatkan makumat dan Ketua Panta/Guru Kanan Matapea|aran
11.2 Merekodkan dan menympan buku-buku bacaan tambahan
11.3 Memakumkan kepada Pengetua/Penoong Kanan HEM
12. Menyedakan senara buku teks bag setap Tngkatan untuk dedarkan kepada
pea|ar yang tdak mendapat pn|aman buku teks (|ka berebhan)
JAWATANKUASA BIASISWA
Pengerus : Penoong Kanan HEM
N. Pengerus : Penyea Petang
Setausaha : Guru
A|K : Guru Unt Bmbngan dan Kaunseng
Guru Keba|kan
Penyearas Tngkatan
T-,*.
1. Pengurusan Basswa
1.1 Menet pekeng dar Kementeran Penddkan/|abatan Penddkan dan phak
pena|a untuk memastkan syarat dpatuh.
1.2 Menympan rekod pemegang basswa mengkut |ens dan Tngkatan
1.3 Mengedarkan borang basswa kepada pea|ar Tngakatan satu, empat dan
enam mengkut masa tawaran
1.4 Menyemak permohonan basswa, menentukan tarkh penghantaran,
membuat penaan dan perakuan
1.5 Memastkan bantuan basswa dbankkan dan daghkan dengan segera
1.6 Menyemak daftar pemegang basswa mengkut Tngkatan setap semester
1.7 Membertahu bubapa/pen|aga pea|ar yang mendapat basswa
2. Prestas Pemegang Basswa
2.1 Menyemak prestas pemegang basswa dan menyampakan aporan kepada
Penoong Kanan HEM
2.2 Menghantar surat amaran kepada n bapa / pen|aga bag pemegang basswa
yang prestasnya merosot
3. Menentukan semua pemegang basswa mempunya Akaun Smpanan Gro (tanpa
kad) d Bank Smpanan Nasona dan pea|ar Tngkatan Enam Rendah |uga
mempunya akaun sebeum akhr buan September tahun semasa
4. Menentukan daftar buku/rekod penermaan cek/baucer d pe|abat
5. Mewu|udkan borang kawaan pengeuaran dan penggunaan wang basswa
6. Memastkan semua buku akaun pemegang basswa d smpan d pea|ar sekoah
7. Menentukan semua dokumen dsmpan dengan seamat
KETUA RUMAH SUKAN
T-,*.
1. Memastkan adanya senara ah Rumah Sukan yang engkap (guru dan pea|ar)
2. Membuat pengaghan tugas kepada semua ah rumah sukan
3. Membentuk |awatankuasa rumah d kaangan pea|ar yang meput oahraga dan
permanan
4. Men|aankan mesyuarat agung rumah sukan dan permanan
5. Menentukan guru rumah untuk men|ad pengadan daam pertandngan perngkat
sekoah
6. Sentasa berbncang dengan setausaha Sukan/Penoong Kanan HEM/Penoong
Kanan Ko-kurkuum sekranya menghadap masaah
7. Memastkan aporan aktvt rumah sukan dsedakan untuk edaran dan rekod
8. Merekod dan meaporkan pencapaan cemerang pea|ar kepada Setausaha Sukan
untuk dcaonkan sebaga wak sekoah
GURU RUMAH SUKAN
T-,*.
1. Mengurus athan rumah sukan pada har-har yang dtetapkan
2. Guru dan pea|ar wa|b hadr pada waktu athan Rumah Sukan, Kedatangan
dcatat daam Buku Kehadran
3. Memh dan meath pasukan oahraga dan permanan untuk pertandngan antara
Rumah Sukan
4. Menghantar nama peserta yang berpotens untuk pemhan wak sekoah
5. Merekodkan kedatangan pea|ar dan mengamb tndakan terhadap pea|ar yang
tdak hadr
6. Mengawas keseamatan pea|ar waktu athan
7. Menyema semangat kesukanan d kaangan pea|ar
8. Sentasa berbncang dengan Ketua Rumah Sukan untuk menngkatkan prestas
rumah sukan
GURU PERMAINAN
T-,*.
1. Membentuk |awatankuasa
2. Merancang menngkatkan pengetahuan, kemahran dan mnat pea|ar daam
permanan
3. Berusaha mendapatkan khdmat nashat darpda mereka yang berkepakaran
4. Memastkan undang-undang permanan dan perawanan d patuh
5. Memh dan meath pasukan sekoah mengkut |adua dar takwm kokurkuum
sekoah
6. Mengan|urkan perawanan antara Rumah Sukan/Keas/Tngkatan/Sekoah
7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekoah ke pertandngan uar
8. Menguruskan surat kebenaran bubapa/pen|aga untuk pertandngan uar sekoah
9. Meapor dan merekodkan keputusan - keputusan pertandngan yang dserta.
10. Menyedakan anggaran perbean|aan untuk peraatan dan pengurusan
11. Menyema semangat kesukanan d kaangan pea|ar
12. Menentukan peraatan dan kemudahan permanan sentasa daam keadaan
yang bak, seamat dan mencukup untuk dgunakan
13. merancang aktvt tahuanan dengan guru Rumah Sukan
14. Mena prestas pasukan sekoah dan mengamb angkah-angkah untuk
mempertngkatkannya
15. Merekodkan nama peman-peman dan pasukan yang cemerang (|ohan
daerah/neger,wak daerah/neger dan negara)
16. Menghadr kursus permanan yang dan|urkan oeh |abatan Bea, Kehdupan &
Sukan ; Ma|s Sukan Neger dan Persatuan Permanan / Sukan
17. Tugas-tugas an yang darahkan oeh Pengetua dar masa ke masa.