Anda di halaman 1dari 8

Model Shannon & Weaver (1949)

isyarat

mesej mesej
mesej
Sumber
maklumat
disimpan
dalam ingatan
Alat
eman!ar"
#ransmitter
(suara)
Sumber
ganggua
n
(situasi)
Alat enerima
(telinga)
$estinasi
(otak)
%&' Model(model )omunikasi
Model Wilbur S!hramm(19*4)
Model 1

Sumber
(rangsangan)
+nkod
(mentafsir sumber)
,syarat
(mesej)
$ekod
(mesej ditafsir)
$estinasi
(orang yang
menerima mesej)
Model '

-idang pengalaman
Sumber Pengekod
-idang pengalaman
Destinasi Dekod
Model %

+nkoder
enterjemah
$ekoder
.tusan
$ekoder
enterjemah
+nkoder
.tusan
Model )omunikasi )emanusiaan
A / ,ndividu 0
- / ,ndividu
0 / Maklumat
A -

Menekankan interaksi
antara
manusia"individu
)omunikasi
merupakan !ara
yang berkesan
untuk individu
menyesuaikan diri
dengan alam
sekitar
Mementingkan !iri manusia
yang mana tarikan antara '
orang individu"lebih
ditekankan daripada sikap
terhadap sesuatu
perkara"objek
Model
Simetri
1e2!omb

%&% )omunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran
3
i
s
a
n
Semasa
menyoal
Semasa
memberi
peneranga
n
#
a
n
p
a
3
i
s
a
n
4enggaman
tangan
5enungan
Senyuman
Memek muka
Anggukan
4angguan"6alanga
n dalam
komunikasi
+mosi
guru"muri
d
)urang
tumpuan
emikiran
tertutup
)ebisingan
Anggapan umur"
jurang generasi
Masalah7 !ara mengatasi dan implikasi )omunikasi di -$
Masalah
8ara mengatasi
,mplikasi
)urang
persediaan
6endaklah sentiasa
bersedia dengan peran!angan
yang lengkap
)ebisingan
astikan -$
senyap"bersedia semasa
4 mengajar
)ritikan
+lak mengkritik murid
Melabel M
+lak melabel M negati9
Murid dapat menerima
mesej dengan jelas dan
objekti9 pengajaran
ter!apai
Murid dapat
mendengar dengan jelas
Murid bertambah yakin
Murid bertambah yakin
mengemukakan hujah
Memberi
arahan
Menggalakkan
perundingan
Murid mudah diajak
berunding