Anda di halaman 1dari 16

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN PUSAT
MENENGAH RENDAH 20XX
BAHASA TAMIL
Ujian Bertulis
Oktober
2 jam

PENTAKSIRAN PUSAT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu
Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu
soalan daripada Bahagian B.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam ruangan
jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia e


10

35

15

40

etm

100

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

m 1
[1 15 m]
 a : ikm em
(10 
)

u r e#t$ 12. a e.

(1 
)
2

&'rt$ e#$.
 + arc

(1 
)
3

ekp ! k"#
$% ()(* a%# a &k'
+,-.,/k !.
i)

u ) 
l +p ) e, -r n/

ii)

0 i2p /l a3 2m 4 5p a6 


a 'm.

iii)

. 8/853r /m n/3% /9r u:8 ; m


e3 <9n/r.
(3 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

) 'm.

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT
4

EFkGm k"#Hk' I eJ%k e K e5y.


i) e %p ; LLl u% i9n/ kHk' a + 9#"
u/< ___________________ i2n/.
ii) /, 3 o2 2t 8k"< ; m e, 3 +3 kt
O2."0, ____________________ i,P u9t/r.
iii) :kHk'c Q8 9#p ! e
p
e 3 ,63.

tO8# __________________

iv) /n/ 6; I ! /8 Pl /), 0 ___________________


R3.
v) i8G D8r an/t B<8 Op Tkt B<8 ________________ .
(5 
)
i2/0k e
e&m ; 0
i,
% %

, m
BCm

//

? ukm

? 3 ; 0

e5< 5yt/l

)2k'p e yCm 9 ; 0

0 D3,

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

 : 0t$rl
(35 
)
5

EFkGm </ tp , 2m ;<k' <


kKm.
u0m e, ;/r
kUm aOl
ove 2 +Hm p m
02k' Dm kUm e/m
2( m a3456 (k7-m
a,3), T)l a,p m +l0
/n/), J)l p m
:t OnOm l<p m J
!Tm R5, e5l$m m
r e.
 m
; Gm </)l 2kp !% aT u:rtm 0t$ ?
A aP[r 0kU#
l F"r.
B e3 )l aP[r l<p e &",3r.
C ev<tO$m aPK% r l<P p e &k e r.
(2 
)

EFkGm
e.

aP<p

tt

e/rn

2m

<3Kk'

<

ap
ove 2 +Hm +p / 9kk eH#.
'm tO3;8m + r;%m +n e5l$#.
+e%,&k'p t/)8m aT +k u&O eH#.
+p ) ), < 8#%k 'Ptk eH#.
u# R $k'L +p ) aOLC#.
 
a c
(k : 17 mr 2012)

a)

; Gm aP<p, &8km ?

(3 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT
7

EFkGm ^9_l :p rHk' ` U<2mm a3(9 ?


u t
t
p m!

50 % u =p( t e,? l.

(2 
)

EFkGm ^9l u:rtm 0t$ ?

u,3p e ek
) Pl 4n;/,...!
u,3 %rk
"l 4k";,
e, e5l0;...!

(2 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT
9

EFkGm u8_l 88p

P +m aPkUT ?

8r /F+!T, /0c58 i2n/; -r


?L$%
t Op <9Kk' 2 /k ;<p !p
0r a 8 8; c e5,3r. ap; RLr o2 r
a 2k' 0 a<k n/r.

8r
RLr
8r
RLr
8r

:
:
:
:
:

` 85 ,/;3?
Rm d.
i#; e,3 e5y"y?
ktk "8tOl RL3 i2k";,.
0 ; / p
kUt/ <! n<!?
e3k' 0 ;  k"l0. %
, Tp/,
k"m. u;3
k'p ; !

(2 
)
10

EFkGm ^9_l rtOk", U & e/3 u:rt"?


R8m k l< a;0r /Fp
)l e/#"
+,, / ; t8 l0k9tOl ul
l<t)l !p Tp ; e 2";,.
<%!Tl f !l l<)l 8;58 T e3c
0r 3k",3r. R3l, l<)$m n
<%#' / ' <%!t e3k'p e 2m # P
i2k". I;3 e/L<l0, e ;r 0r
<%!k' !k!p ; "r!
-

rtOk (2010)

(2 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT
11

EFkGm u8+p 'O tt e/rn 2m <3kHk'


< e.
i, u0m l< u0e,; e5l_ <0m. ,, aPK
%rck' !; aTp i2n/ l<, i,& k
,
e 2%/8 %rck'm R/8 <%#'". l<)l i,&
t/3 m I !%/l aPK %rc), ; m e,&l0/
a%Kk' %rn%. l<), %rc L/ i2p /l i,& +m
 'm 0 e/Jl! # i,lm 0 R
l 93 R"<m.
e3; /,, i,& l< F+ m  ; T o,
R"<!. & ;l0)l u% r U 0 ) 'p
l
#'e &t /# 5rn/ aP p ptm %rtm
2",3r. Rl, l< e, 

al0 lmL ; ,


i#
l !,P a$ 0m, e/J 50 e3 el0 i#
$m
el0c ^F0
$m +e ; T o, P<!.
a)

ik0k l<)l I !% m ?

(3 
)
R)

i8m

tO _C&tm 2t ?

(4 
)
i)

eOr0tOl
?"k"y?

l<),

0

ev &

i2k'm

e3

(4 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT
12

EFkGm &/ tt e/rn 2m <3kHk'


e.

<

B 
 ,6! e ;2k't % #"ke U!
e+L5_l
an/t e/2<l +n/,
;,. +%; ?2k'k
"%m ; m
4!eLk'm e )0Cm e 2! t/l # ; T
e 2%t ;/TpTt #"k eT2n/,.
 ) k "
. e/2<, 0ptOl e L u: m. u;%
'n/,. O u: c 42k Ttk e,. u;% ; 'm; 
i8 e c5k8r
m i2n /p 3l ip; T<l0.
a r i Pt/r. i8 e 
, 
$m i8 '9n/.
;53 t/ tke c5 ;!k en3r. ;,
il0 e,& &t/,. a r
, en5l e/rn/.0p Tk/ '.
3tOl i8k 3y a r% <;8O%p
rt/,. a rHm
en50 &t/<l0. ; tO, uc5tOl ;, a r%t O!T3,.
"o2 e
U ek/ i , +m< e L c5k83y
i2p , ; _2k;! e,& a 3 ; ; 3r. ;, a/k
 e%<l0.
+n/,. 50), iptOl uml e$m
!TkeT2k'm ol_3 u2 m, +8T, 5 8m e5yp / e /T,
;/l 42#" ul. 't/ t arnO2n/r an/p e L r. 50k
n a 8 e+2#"3, ;,.
a r c5kk InO/ ;lk't e/L<l0. a L,
,m e rk'm ! T 2< !m kp !T2n/. a/, e
!m :T)l, e rk T/ a%< ' El. i m, "e
rk o2 e
" e,& e/p ! 0 kp !T2n/.
an/k 2<)l IP ,, ;,. ElHk"; u &;+k"
rt/ a 3 Hk' a e ";0 !T. a 3 e<
t";0 aOk !T e, a lk't e/LCm. e rt<!
i#" ,, 10 e
t/% et `!T3,. a 10 e
t/ e, /
;$m Em u &p rtt e/Ln er e L r. ; 5  e5ym
a L, '8l ; 0k<l0. dn <8l%Cm !Tk 
<Lt/r.
"o2 e
k'p t e
et/l l0 ep Tt /2 ?"
e,& e L r e5l / -8%< 'p Lne, ;,. P
,& ;0 "l0 ; :m /t/ " e,& e5l_<! a 8 <8l%

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

/3 i8 %l qT3,. qp ! /3 i8 %Cm


e t rk" ;6, /0)l t/r e L r.
- ic 

(et/%p !)

a)

(i) ik/ e#' +nO2kkUm?

(2 
)
(ii) ;6,

+0,H i83k 'Pp?

(2 
)
R)

c5k8p e Hk' u/ / ;, e L 2k' u/<3,. I,?

(5 
)
i)

(( @tr elm e5 eL, ^9$k; e 2% e.

(2 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

10

 i : 0t$(9tl
(15 
)
13

EFkGm
e.

t/k Urn 6t, 30 e5 


l u 0t$(9(

=)n(

e
& r

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(15 
)

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

11

m 2
[45 m]
 : (-p km
(40 
)
14

E;9 ekp !% /0pH B&Cm o6 (Ep


3
150 e'
l -r etp T t/ e.

(i)

EFkGm
e.

m e/r k 0t$ @*kk !8 o,3

(ii)

<%!p ; !T
l 0n e Ol Rr ,P i2k'm
u + lk' a/, k"t t/ <%k" o2 ?m e.

(iii)

Fm e,lm 2pe 2


l &/ o,3 e.

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

12

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

13

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

14

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

15

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
KERTAS SOALAN TAMAT
20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT
[Lihat halaman sebelah

SULIT

20XX Kementerian Pendidikan Malaysia

16

SULIT
[Lihat halaman sebelah