Anda di halaman 1dari 8

KUIZ BAHASA TAMIL

SJK (T) TAMAN TUN AMINAH,


81300 SKUDAI, JOHOR.
KERTAS KERJA
KUIZ BAHASA TAMIL
ANJURAN
PELAJAR PELAJAR INTERNSHIP
AMBILAN JAN 2011
IPGKTI
DENGAN KERJASAMA
UNIT KOKURIKULUM
SJK (T) TAMAN TUN AMINAH
KUIZ BAHASA TAMIL
1.0 PENDAHULUAN
Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek , rohani ,
emosi dan jasmani adalah sebagaimana matlamat yang ingin direalisasikan oleh
Falsafah Pendidikan Negara (FPN). engan penganjuran pertandingan kui!
"ahasa #amil ini para murid dapat menukar persepsi mereka yang salah
terhadap subjek "ahasa #amil yang mereka tanam sekian lama. $ktiviti ini dapat
melakar cara baru bagi me%ujudkan rasa minat terhadap mata pelajaran "ahasa
#amil dalam kalangan murid. &akni, harus ditanam sejak a%al lagi kerana mata
pelajaran ini mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan murid'
murid kelak. (ni kerana bahasa ini merupakan bahasa ibunda kanak'kanak
sekolah tamil. )adi amat penting kepada kanak'kanak untuk menguasainya
dengan baik.
2.0 MATLAMAT
Matlamat pertandingan kui! "ahasa #amil untuk menyemai minat murid terhadap
mata pelajaran "ahasa #amil dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran
"ahasa #amil. )usteru, murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan
"ahasa #amil dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran "ahasa #amil di
peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya "ahasa #amil ke
arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin, dinamik, progresif,
bertanggungja%ab terhadap alam sekeliling serta melahirkan masyarakat yang
produktif.
KUIZ BAHASA TAMIL
3.0 OBJEKTIF
Mengdakan *ui! "ahasa tamil. $ntara +bjektif yang ingin dicapai melalui
Program ini adalah,
-. Meningkatkan daya pemikiran kreatif dan kritis di kalangan murid.
.. Menggalakkan murid menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
/.. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran "ahasa tamil.
0. Memupuk semangat kerjasama di kalangan guru dan murid.
4.0 TEMA
1"$2$3$ (#4 "$N53$6
5.0 BUTIR-BUTIR PROGRAM
Tarik !r"#ra$
-7 )ulai .8-0
T%$!" !%r&ak'a(aa(
. jam (-8.88 petang'-..88 petang)
T%$!a) !r"#ra$
"ilik arjah
KUIZ BAHASA TAMIL
*.0 BILANGAN PELAJAR (Senarai nama penuh peserta program berserta
kelas telah dilampirkan bersama. (Lampiran A)
G+r+-#+r+ !%&a)i ,a(# )%r&i-a). -) 9ncik. $nbuchelvan $:; Popushothaman
.) <ik . *aladevi $:P Perabagaran
/) <ik. =evathi $:P 3angaran

/.0 JA0ATANKUA1A KERJA
JA0ATANKUA1A INDUK
PERTANDINGAN KUI2 BAHA1A TAMIL 2014
A(3+ra( . P%&a3ar I()%r('i! Baa'a Ta$i&- 1%$ 4
PENAUNG
9n.Pubalan $:; *rishnathambi
(5uru "esar 3)*(#) #aman #un $minah)
PENA1IHAT
9n. *unalan
(5P* *okurikulum )
PENGERU1I
*avidha $:P )eganathan
(Pelajar PP5 "# 3em >)
PEN5ELARA1
$nbuchelvan $:; Popushothaman
(Pelajar (nternship (P5*#()
1ETIAU1AHA
*aladevi $:P Perabagaran
(Pelajar (nternship (P5*#()
PENOLONG 1ETIAU1AHA
=evathi $:P 3angaran
(Pelajar PP5 "# 3em >)
BENDAHARI
;etchumy $:P 3evasamy
KUIZ BAHASA TAMIL
4.0 JA0ATANKUA1A KE6IL
AJK Ha7ia . 9n. $nbuchelvan $:; Popushothaman
F")"#ra8i 9 D"k+$%()a'i . 3aras $:P Manogaran
AJK P%ra&a)a(
7a( Baa( . <ik. *aladevi ? =evathi
:.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
P%rkara K+a()i)i Har#a9+(i) J+$&a
2adiah:<enderamata
2adiah

> =M @.88 =M /8.88
)4M;$2 =M /8.88
A*ami memohon peruntukan untuk hadiah dan bahan'bahan.
KUIZ BAHASA TAMIL
10.0 PERATURAN PERMAINAN (Lampiran B)
11.0TENTATIF PROGRAM
12. 0 PENUTUP
Pertandingan kui! "ahasa #amil dianjurkan bagi meningkatkan
pengetahuan dan penguasaan murid'murid serta menarik minat mereka dalam
MA1A AGENDA
-8.88'-8.-@
pagi
Pendaftaran Peserta
-8.-@'-8.0@
pagi
Pusingan -
-8.0@'--.-@
pagi
Pusingan .
--.-@' --./8
pagi
=ehat
--./8' -..88
pagi
Pusingan /
KUIZ BAHASA TAMIL
subjek "ahasa #amil ini dengan lebih baik lagi. Pertandingan ini dirangka untuk
mengurangkan jurang yang terdapat diantara murid'murid.
engan terlaksananya program ini, diharapkan dapat mencapai matlamat
dan objektif kurikulum yang telah ditetapkan. *ami berharap agar mendapat
sokongan dan bantuan ke%angan daripada pihak tuan agar dapat memudahkan
lagi perjalanan program ini.
3ekian, terima kasih.
;GURU PEMBINA NEGARA BANG1A<
3aya yang menjalankan tugas, isemak oleh,
............................ ...............................
(*$;$ 9B( $:P P9=$"$5$=$N) (9N<(* *4N$;$N
3etiausaha , 5P* *okurikulum
Pertandingan *ui! 3.).* (#) #aman #un $minah
"ahasa #amil
iluluskan oleh,
.....................................
(9N<(* P4"$;$N $:; *=(32N$#2$M"()
5uru "esar,
3.).* (#) #aman #un $minah
Lampiran A (SENARAI NAMA PELAJAR)
KUIZ BAHASA TAMIL

Anda mungkin juga menyukai