Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA PENGURUSAN JENAZAH 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SG. KRUIT


SUNGKAI PERAK
1.0 PENDAHULUAN
Tuntutan terhadap fardhu kifayah merupakan satu tuntutan yang
penting bagi menyempurnakan syariat Islam. Tuntutan ini bertujuan untuk
memberi keselesaan dan kemudahan kepada umat islam untuk
menjalankan syariat Allah tanpa melibatkan semua umat Islam.
Pengurusan jenazah umumnya, memerlukan pelapis yang akan
menyambung melaksanakan tuntutan ini. Jesteru itu, program ini amat
bertepatan untuk tujuan tersebut.
2.0 OBJEKTIF
2.1 elahirkan pelapis yang boleh menguruskan jenazah dengan betul
2.2. enjadikan seorang pelajar yang menitik berat kepada perkara fardhu
kifayah
2.!. endidik pelajar supaya menjadi seorang yang bertanggungja"ab
terhadap masyarakat
3.0 TARIKH PERLAKSANAAN
4.0 KUMPULAN SASARAN
5.0 BELANJAWAN
Wan Ma!"#
1. #ang Panitia Pendidikan Islam $ %&&.&&
JUMLAH RM $00.00
Wan K%&"a'
1. Peralatan Pengurusan Jenazah $ 1&&.&&
2. 'aguhati Pen(eramah $ 1&&.&&
!. )otostat odul 1&& * 1.+& $ 1+&.&&
,. akan Pagi - Tengahari 1&& * !.+& $ !+&.&&
JUMLAH RM $00.00
(.0 TENTATIF PROGRAM
..&& pg / Pendaftaran peserta
..!&pg / 0eramah Pengurusan Jenazah
1leh / 2staz ohd Pauzi 3in Alias
/ Jamuan ringan
/ 3engkel dan Amali
12.&& tghari / ajlis Perasmian Penutup oleh 45P PI36
/ Pelan(aran )ir7atul Janazah
12.!& tghari / akan Tengahari dan 3ersurai
$.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
8ampiran 1
).0 PENUTUP
udah9mudahan program ini akan memberi manfaat kepada semua
peserta dan men(apai objektif yang telah digariskan. 3esarlah harapan agar
dapat direalisasikan ke dalam masyarakat kelak. 'okongan dari semua pihak
amat dialu9alukan dan diu(apkan terima kasih. 'ekian.
5isediakan oleh /
::::::::::::..
*KAMAL HADI BIN HAMZAH+
;etua Panitia P.Islam,
'; 'ungai ;ruit,
'ungkai Perak
5isahkan oleh/
::::::::::::::::.::
*PN. NATAS,A -HEW BT. ABDULLAH+
Pengetua,
'; 'ungai ;ruit,
'ungkai Perak
8ampiran 1
JAWATANKUASA PELAKSANA
PENAUNG
Pn. <atasya 0he" 3t. Abdullah
(Pengetua SMK Sungai kruit)
PENGERUSI
=n. ohamad Abdul Aziz bin allehohd '
PEN,ELARAS
;amal >adi 3in >amzah
(Ketua Panitia Pendidikan Islam SMK Sungai Kruit)
SETIAUSAHA
Pn. <orlatifah 3inti at ;assim
BENDAHARI
Pn. $ohaya 3inti ?ainal Abidin
PENGURUS PENDAFTARAN
=n. ohamad 'hamsuri 3in Abdullah
PERSIAPAN AUDIO
=n. 'alleh 3in 5arus
JAMUAN DAN MINUMAN
Pn. <orlatifah 3inti at ;assim
PERALATAN
;amal >adi 3in >amzah
PENGERUSI MAJLIS
Pn. $ohaya 3inti ?ainal Abidin
SENARAI NAMA PESERTA
BIL NAMA TINGKATAN
1
2
!
,
+
@
%
.
A
1&
11
12
1!
1,
1+
1@
1%
1.
1A
2&
21
22
2!
2,
2+
2@
2%
2.
2A
!&
!1
!2
!!
!,
!+
!@
!%
!.
!A
,&
,1
,2
,!
,,
,+
,@
,%
,.
,A
+&
+1
+2
+!
+,
++
+@
+%
+.
+A
@&
@1
@2
@!
@,
@+
@@
@%
@.
@A
%&
%1
%2
%!
%,
%+
%@
%%
%.
%A
.&
.1
.2
.!
.,
.+
.@
.%
..
.A
A&
A1
A2
A!
A,
A+
A@
A%
A.
AA
1&&