Anda di halaman 1dari 28

KONSEP, PENGURUSAN DAN

PENGGUNAAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH BERKESAN
Datang ke PSS untuk apa ?
PERKHIDMATAN
Informasi
Inspirasi
Rekreasi
PSS bukan sekadar tempat :
PSS juga adalah
PERKHIDMATAN,
KOLEKSI dan AGEN
PERUBAHAN
KONSEP PSS
Suatu tempat suasana pembelajaran
kendiri yang selesa
Perkhidmatan yang ditawarkan
membolehkan pelanggan mendapat dan
mengamal kemahiran dalam pembelajaran
Koleksi bahan lengkap dan kemaskini
sejajar dengan perkembangan pendidikan
Agen perubahan dapat memupuk
potensi dan minat pelanggan
DEFINISI PSS
Satu sistem perkhidmatan untuk pihak
sekolah mencapai matlamat kurikulum
Satu punca segala pergerakan dan aktiviti
ke arah melaksanakan kaedah P&P yang
berkesan
Tempat terkumpulnya berbagai jenis alat
dan bahan media dalam bentuk cetak &
bukan cetak yang telah diklasifikasikan,
diproses, dikatalog dan disusun atur untuk
kemudahkesanan.
OBJEKTIF PSS
Kecemerlangan pendidikan
Penggunaan kemudahan
Pemupukan tabiat belajar
Penghasilan bahan
Perkhidmatan pembelajaran
Kemahiran maklumat
FUNGSI PSS
Agen memperoleh, menghasil,
mengorganisasi dan mengedar bahan dan
maklumat
Pusat bahan yang dapat digunakan
bersama
Pusat perhubungan antara sekolah dan
agensi luar
Memberi panduan untuk mencari, memilih,
menghasil dan menggunakan bahan
mengikut keperluan
sambungan
Menilai dari masa ke semasa bahan dan
alatan terkini
Menilai dan memilih bahan yang berkaitan
dengan kurikulum
Pengembangan kemahiran pembelajaran
kendiri
Penyedia keperluan terkini teknologi
pendidikan
Penyedia perkhidmatan rakamsalin


Unit Pusat Sumber BTP
PENGGUNAAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH
PSS merupakan nadi sesebuah sekolah
dan nekleus bagi semua aktiviti P&P ke
arah peningkatan, keberkesanannya serta
pemangkin kecemerlangan akademik.

Keperluan menjalankan aktiviti PSS tidak
terhad kepada mata pelajaran sahaja dan
tidak terbatas kepada waktu di PSS sahaja.

Unit Pusat Sumber BTP
PENGGUNAAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH
Penekanan adalah kepada penggunaan
PSS merentas Kurikulum, dijalankan
secara berterusan.

Kejayaan penggunaan PSS dalam P&P
menjadi tanggungjawab bersama
pentadbir dan seluruh
warga/masyarakat sekolah.

Unit Pusat Sumber BTP
Pusat Sumber
Kurikulum
(Ketua bidang & Panitia)
Makmal
Komputer
Bilik APD
Pusat
Akses
SEKOLAH ANDA
HASIL TINJAUAN - KEBIASAAN
-Pengurusan
-Aktiviti
-Perkakasan Fizikal
-Penggunaan Bahan
-Penghasilan Bahan
Unit Pusat Sumber BTP
PS SEBAGAI NADI & NUKLEUS
Pusat
Sumber
Aktiviti Kurikulum
(Ketua bidang &
Panitia)
Makmal
Komputer &
Pusat Akses

Bilik APD
& BBM
Kantin &
Asrama
SEKOLAH ANDA
Program sekolah
-keceriaan
Prasekolah
& Pemulihan
ASPEK PENGURUSAN PSS YANG
BERKESAN

Struktur organisasi
Kemudahan fizikal
Perkembangan koleksi
Perkhidmatan
Pentadbiran
Penggunaan
PROGRAM GALAK GUNA
Aktiviti-aktiviti promosi pameran,
pertandingan, lawatan sambil belajar,
tokoh pembaca, buletin
Program Membina Tabiat Membaca
PSS sebagai PUSAT gerakan galakan
membaca
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998
Program NILAM
PENGGUNAAN PSS
MESTI ADA REKOD PENGGUNAAN:
PERPUSTAKAAN
PEMINJAMAN & PEMULANGAN
BILIK TAYANGAN
TV PENDIDIKAN (ASTRO)
CDRI
BAHAN BANTU
Unit Pusat Sumber BTP
AKTIVITI PSS MEMBANTU PELAJAR
Pengguna setia PSS.
Tahu susun atur dan keadaan fizikal serta
bahan-bahan PSS.
Sedar dan tahu menggunakan pelbagai
bahan PSS.
Memahami dan menikmati bahan visual.
Mengenali dan menghargai pengarang.
Menghayati masa untuk membaca.

Unit Pusat Sumber BTP
AKTIVITI PSS MEMBANTU PELAJAR
Menghayati masa untuk membaca.
Menghargai hasil karya yang bernilai.
Memperolehi kemahiran mempersembahkan
hasil kerja secara menarik dan berkesan.
Berkongsi maklumat yang diperolehi melalui
kerja kumpulan/individu.
Berkemahiran menyampaikan dan menerima
maklumat.
Unit Pusat Sumber BTP
AKTIVITI PUSAT SUMBER
Penggunaan PSS dapat ditingkatkan melalui
aktiviti galakan.

Aktiviti-aktiviti yang boleh membantu pelajar
meningkatkan kemahiran membaca dan
kemahiran maklumat.
Unit Pusat Sumber BTP
AKTIVITI GALAKAN PENGGUNAAN PSS
Rekod bacaan
Profil pembaca
Profil pengarang
Biodata pengarang
Tokoh yang saya minati
Perbicaraan kes buku yang membosankan
Kenalan Bacaan
Unit Pusat Sumber BTP
SENARAI SEMAK
PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN
Senarai semak ini menjadi panduan bagi
menentukan kemajuan pengurusan dan
penggunaan PSS
Unit Pusat Sumber BTP
PENTADBIRAN
Penubuhan J/K Induk
Penubuhan J/K Kerja
Penubuhan J/K NILAM
J/K Pembantu Pelajar (Pengawas PS)
Mesyuarat J/K Induk
Mesyuarat J/K Kerja
Unit Pusat Sumber BTP
PENTADBIRAN
Senarai tugas guru penyelaras
Pelan tindakan PSS
Jadual kerja/J/K Induk
Senarai tugas AJK Induk
Rancangan Lima Tahun PSS
Unit Pusat Sumber BTP
KEWANGAN
Rancangan pengurusan kewangan
Sumber kewangan
Geran PSS
Wang sekolah
SUWA
PIBG
Derma
Rancangan memperolehi Sumber Kewangan
Kutipan derma
Walkaton
Bacaton
Pameran buku
Pasaria
Unit Pusat Sumber BTP
SUSUN ATUR RUANG PSS
1. Ruang sekulasi
2. Ruang/sudut Bacaan
3. Rak/sudut bahan cetak
4. Sudut maklumat
5. Sudut imfomasi
6. Ruang kerja dan pengurusan fail
7. Ruang/sudut bahan media
8. Ruang/sudut bahan PdP
Dan lain-lain yang difikirkan sesuai
Unit Pusat Sumber BTP
KAKITANGAN
Guru Penyelaras
Guru Pembantu Penyelaras
Kerani/Pekerja Am
Pembantu PSS (Pelajar) Wakil kelas
Tenaga sukarela, ibu/bapa/masyarakat
Unit Pusat Sumber BTP
AKTIVITI GALAKAN GUNA PSS
Ulasan buku
Kerja projek
Minggu Pusat Sumber
Pertandingan Kuiz
Khemah Membaca
Pertandingan bercerita
Pertandingan berceramah
Sesi baca lakon
Lakonan berdasarkan buku
Unit Pusat Sumber BTP
AKTIVITI PENYEBARAN MAKLUMAT
Taklimat PSS melalui mesyuarat guru,
perhimpunan mingguan
Pameran bertema/bertopik
Surat siaran
Buletin/Jurnal PSS
Buku panduan PSS
Senarai perolehan bahan