Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN HASHIM AWANG

JALAN SEKOLAH, 13200 KEPALA BATAS


SEBERANG PERAI UTARA
______________________________________________________________________________
1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
MINIT MESYUARAT PROGRAM BIG ASA 3 2013 KALI 1
Tarikh : 27 Julai 2013
Hari : Sabtu
Masa : 4.30 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat
eha!iran : "n#ik $shri Bin $b!ullah
%uru Besar S Hashim $&ang
"n#ik 'akaria Bin (hek )us
*en+l+ng anan *enta!biran
*eserta *r+gram **% ,*%TB - *enga.ian Matematik

1!U"#$#% P&%'&()*+
1.1*engerusi mengu#apkan terima kasih !iatas keha!iran peserta pr+gram **%
,*%TB ke mesyuarat kali ini.
1.2Memaklumkan tu.uan mesyuarat a!alah membin#angkan kertas ker.a !an
perbelan.aan untuk *r+gram B,% /asa 3.
M#,-).#%
2!M&%/&0+#,#% ,&(1#* ,&(2# 0#% $&(3&-#%2##% P(4'(#. BIG #*# 3 5 2013!
2.1*n /a!0lina Bt $.Mutalib selaku setiausaha pr+gram !iminta untuk menye!iakan
kertas ker.a !an anggaran perbelan.aan untuk pr+gram B,% /asa 3.
2.2Mesyuarat bersetu.u !engan tarikh 112 September 20133 untuk mega!akan
*r+gram B,% /asa 3 .
2.3*n. Habibah Bt $b!ullah !iminta untuk menghubungi beberapa +rang
pen#eramah yang !apat meluangkan masa bagi memberi #eramah untuk pr+gram
ini !an menye!iakan #en!erahati.
2.4*n 4++r Ha50ah ,shak !iminta untuk menye!iakan urusan surat .emputan !an
!+kumentasi.
2.6"n#ik 'amani Bin Jailani !iminta untuk memastikan alatan bahagian siaraya
!ise!iakan pa!a hari pr+gram !i.alankan.
2.7*n. )+hana Bt M+h! M+khtar pula bertanggun.a&ab !alam menye!iakan tempat
bagi pr+gram ini.
T+%0#,#%:
S&.)#
3!H#-67#- -#+%
3.1*engerusi mengharapkan ke.ayaan *r+gram B,% /asa 3 kali ini. Sem+ga
men!apat ker.asama !ari semua pihak.
M#,-).#%
Mesyuarat !itangguhkan pa!a .am 7.00 petang
8ise!iakan +leh:
9999999999
1*n. 4++r Ha50ah Binti ,shak3
SEKOLAH KEBANGSAAN HASHIM AWANG
JALAN SEKOLAH, 13200 KEPALA BATAS
SEBERANG PERAI UTARA
______________________________________________________________________________
1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
MINIT MESYUARAT PROGRAM BIG ASA 3 2013 KALI 2
Tarikh : 07 September 2013
Hari : Sabtu
Masa : 4.30 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat
eha!iran : "n#ik $shri Bin $b!ullah
%uru Besar S Hashim $&ang
"n#ik 'akaria Bin (hek )us
*en+l+ng anan *enta!biran
*eserta *r+gram **% ,*%TB - *enga.ian Matematik

1!U"#$#% P&%'&()*+
1.1*engerusi mengu#apkan terima kasih !iatas keha!iran peserta pr+gram **%
,*%TB ke mesyuarat kali ini.
1.2Memaklumkan tu.uan mesyuarat a!alah membin#angkan kertas ker.a !an
perbelan.aan untuk *r+gram B,% /asa 3.
M#,-).#%
2!M&%'&*#7,#% .+%+1 .&*/)#(#1!
"n#ik 'amani men#a!angkan supaya minit mesyuarat !isahkan !an !i s+k+ng +leh
*n. )+hana.
3!M&.3&%1#%',#% ,&(1#* ,&(2# 0#% $&(3&-#%2##% P(4'(#. BIG #*# 3 5
2013!
3.1*n /a!0lina Bt $.Mutalib selaku setiausaha pr+gram membentangkan kertas
ker.a !an perbelan.aan untuk pr+gram B,% /asa 3.
3.2Mesyuarat bersetu.u !engan tarikh 112 September 20133 untuk mega!akan
*r+gram B,% /asa 3 .
3.3Mesyuarat bersetu.u men.emput :ans +peral )a!hi bin )amli !ari J*$M sebagai
pen#eramah bagi sl+t 1 !engan ta.uk ;Bagaimana bertin!ak ketika berlaku
kebakaran<.
3.4*erbelan.aan yang !iperlukan a!alah sebanyak )M266.00. Mesyuarat bersetu.u
untuk menyumbangkan .umlah tersebut.
T+%0#,#%: S&1+#)*#7# 0#% B&%0#7#(+
P(4'(#.
8!H#-67#- -#+%
4.1*engerusi mengharapkan ke.ayaan *r+gram B,% /asa 2 kali ini. Sem+ga
men!apat ker.asama !ari semua pihak.
M#,-).#%
Mesyuarat !itangguhkan pa!a .am 7.00 petang
8ise!iakan +leh:
9999999999
1*n. 4++r Ha50ah Binti ,shak3