Anda di halaman 1dari 2

SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL

Teks Asal Maksud


Kosa kata:
Orang berakal sangatlah mulia,
Pakaian anbia dan aulia,
Barang siapa mengikut dia,
Itulah tanda orang bahagia.
Orang yang berakal/ bijaksana/ cerdik/ berilmu/ tinggi
martabatnya dan dipandang mulia. Sudah menjadikan amalan
golongan anbia dan aulia untuk menggunakan akal. Sesiapa
yang mencontohi mereka akan memperoleh kebahagiaan.
Anbia
aulia
Kerana ia akalnya tajam,
enjadi kepala bela bermacam,
!ikalau mata melihatkan kejam,
"isebutlah jalannya ia tersunjam.
Orang yang berakal akan menjadi ketua untuk membela nasib
rakyatnya. mereka tidak akan membiarkan kekejaman berlaku.
ereka akan menghukum orang yang melakukan kekejaman
itu.
bela
tersunjam
#elek pandangan dengan makri$at,
Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,
#iada mengasihi orang yang jahat,
#akut akhirnya menjadi $a%ihat.
Orang yang berakal akan memberikan pandangan/pendapat
berdasarkan ilmu. ereka sangat mengasihi ketua dan rakan
tetapi tidak menyukai orang yang jahat kerana bimbang
mereka akan mendapat aib/malu.
telek
makri$at
$a%ihat
Sebagai lagi tanda berakal,
Perintah syarak tidak menyangkal,
enjauhkan tamak hendak ta&akal,
Ibanya tahu dunia tak kekal.
Orang yang berakal juga tidak akal menentang ajaran/hukum
agama. ereka akan berusaha untuk menjauhi sikap tamak
dan sentiasa berserah kepada #uhan kerana sedar baha&a
kehidupan di dunia tidak akan kekal.
syarak' hukum Islam
ta&akal
ibanya
!ika ia dikasihi raja,
#iadalah ia melanja(lanja,
#iadalah menyombong pada bekerja,
"engan taulannya bersamaan sahaja.
)alaupun orang yang berakal ini disayangi oleh
ketua/pemerintah namun mereka tidak akan melakukan
sesuatu perkara sesuka hati, tetap bekerja dan tidak bersikap
sombong kepada rakan(rakan.
melanja(lanja
Apabila raja kasih sangat,
akin itu makin ia ingat,
Segala taulannya hatinya dihambat,
erendahlah diri serta berkhidmat.
Apabila semakin disayangi oleh ketua/pemerintah, orang yang
berakal ini akan sentiasa beringat(ingat dan tidak lupa diri.
ereka akan mengeratkan hubungan dengan rakan(rakan dan
sentiasa bersikap rendah diri serta berdedikasi dalam
pekerjaan/ tugas yang diamanahkan.
ditambat
"emikianlah lagi dengar olehmu,
#anda berakal kasihkan ilmu,
Suka mentelaah tiadalah jemu,
encari kupasan jangan tersemu.
Orang yang berakal sentiasa berusaha untuk menambahkan
ilmu pengetahuan. ereka sentiasa belajar tanpa rasa jemu
dan membuat penyelidikan agar tidak mudah diperdayakan.
tersemu
*
SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL
Bentuk Syair Gaya a!asa "nsur Bunyi
!umlah rangkap ' +++++++++
Bil. Baris ' ++++++++++++
Bil. Perkataan ' ++++++++ hingga +++++++
Bil. Suku Kata ' ++++++++ hingga +++++++
,ima akhir ' +++++++++++
In-ersi' #iadalah ia melanja(lanja. Asonansi ' pengulangan -okal
Aliterasi ' pengulangan konsonan
#ema ' .iri(ciri orang yang berakal dan kepentingannya.
#ersoalan Nilai #en$a%aran &uraian
Kemuliaan orang yang berakal. Kebijaksanaan
Kita perlulah berusaha untuk menjadi
orang yang bijaksana agar memperoleh
kebahagiaan.
Orang yang berakal akan dipandang mulia dan
dihormati.
#anggungja&ab sebagai seorang
ketua.
Bertanggungja&ab
Kita haruslah bertanggungja&ab terhadap
tugas yang diamanahkan.
Orang yang berakal dapat menjadi ketua yang
adil dan membenci kekejaman.
Persahabatan dan kasih sayang. Kasih sayang
Kita perlulah mengasihi rakan(rakan dan
menjauhi orang yang tidak baik si$atnya.
Orang yang berakal akan mengasihi sahabat dan
menjauhi orang yang tidak baik si$atnya kerana
bimbang akan terikut(ikut perangai jahat
tersebut.
Kepatuhan kepada perintah #uhan
dan ajaran agama.
Kepatuhan kepada #uhan
Kita hendaklah patuh kepada perintah
#uhan dan ajaran agama.
Orang yang berakal setiasa mematuhi perintah
#uhan kerana mereka mengetahui kehidupan di
dunia hanya sementara.
Ilmu pengetahuan membentuk
sahsiah seseorang.
/emah tinggi
Kita seharusnya bersikap hemah tinggi
dalam kehidupan seharian.
Orang yang berakal sentiasa merendah diri dan
tidak menyombong diri &alaupun disayangi oleh
ketua/pemerintah.
Semangat untuk terus belajar dan
menambah ilmu pengetahuan.
Kerajinan
Kita perlulah rajin menimba ilmu
pengetahuan dan sentiasa belajar tanpa
rasa jemu.
Orang yang berakal mencintai ilmu pengetahuan
dan sentiasa belajar tanpa rasa jemu.
0