Anda di halaman 1dari 296

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh

Nguyn Vn Thip
1
CHUYN NGNH KT CU
Trong phn ny chng ta kt hp l thuyt vi thc hnh.
Trong bi thc hnh ny chng ta xy dng m hnh v phn tch kt cu cho ta nh
trng hc nh hnh di.

M hnh kt cu ca cng trnh xy dng ch cn cc thnh phn nh mng, ct, dm, sn
tng v mi (phi chuyn th t sn chu lc).
L thuyt xy dng m hnh kt cu c gii thiu ti Tp 2 ca Phn 1, ti khng
nhc li ti y.
Trong phn ny, ti gii thiu mt s cng c l thuyt dng cho ring chuyn ngnh kt
cu v phn thc hnh.
Trong phn thc hnh, chng ta s xy dng m hnh kt cu nh hnh trn, t ti, phn
tch, t hp ti trng, chuyn sang Robot Structure Analysis tnh ton.
Vic to d n mi c gii thiu ti Phn 1 L THUYT CHUNG DNG CHO TT
C CC CHUYN NGNH.
Trong phn ny chng ta khi ng d n cho phn Structure Thit k kt cu.
D n thit k kt cu bt buc phi c hai m un ch o l Structure dng cc
thnh phn kt cu v Architecture dng cc thnh phn kin trc h tr nh cu thang, ca
i v ca s.
P3-1 KHI NG D N KT CU
P3-1.1 TO D N MI
P3-1.1.1 Chn chuyn ngnh thit k kt cu
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
2
mn hnh giao din gn, nn chn chuyn ngnh thit k nh gii thiu ti Phn 1
L THUYT CHUNG DNG CHO TT C CC CHUYN NGNH.
Cng nh trong phn mm Revit Structure, phn thit k kt cu ca Revit 2014 phi
c hai m un chnh l Architecture v Structure.
1. Ra lnh Options.

2. Hp thoi hin ra.
3. Nhn User Interface.
4. Nhn nh du chn:
Architecture tab and tools: thit k kin trc v cng c h tr.
Structure tab and tools: thit k cc m hnh kt cu nh dm, v ko v
cng c h tr.
Structural analysis and tools: phn tch kt cu v cng c h tr.
Massing and Site tab and tools: Hnh khi v B mt a hnh vi cng c
h tr.
Energy analysis and tools: phn tch nng lng v cng c h tr.
5. Nhn xa du ti tt c nhng mc thuc Systems.

6. Nhn OK.
P3-1.1.2 To d n kt cu mi
1. Ra lnh to d n mi New Project nh gi thiu ti Phn 1.
2. Hp thoi hin ra.
3. Nhn chn Structural Template.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
3

4. Nhn OK kt thc to d n. Mt ca s mi c to ra thit k.

P3-1.1.3 Cc khung nhn
P3-1.1.3.1 Cc khung nhn trn thanh trnh duyt
1. i vi cng trnh xy dng quan st di gc ca kt cu c phn mm to sn
cc khung nhn mt bng sn, khng c khung nhn mt bng trn (Ceiling Plans).
2. C cc khung nhn mt bng sn mc nh l Level 1 v Level 2 c t trong th
mc Structural Plans.
3. Ngoi ra c cc khung nhn ph: Level 1 Analytical v Level 2 Analytical quan st
cc phn tch ti trng.
4. Khung nhn 3D mc nh l Analytical Model: cc m hnh phn tch (hnh di bn
tri).
P3-1.1.3.2 c tnh ti thanh Properties
1. Discipline: ngnh. Ngnh mc nh l Structural kt cu. Ch hin th cc m hnh
kt cu ti tt c cc khung nhn (hnh di bn phi).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
4

2. Nhn Edit ti Visibility/Graphics hin th ha, hp thoi hin ra.

3. Ti Filter list, mc nh chn l Structural kt cu. Ti y thy nh du cc m
hnh c hin th thuc dng kt cu.
4. Nhn OK, kt thc hp thoi.
P3-1.1.4 Lu tr d n
1. Ra lnh Save nh gii thiu.
2. Hp thoi hin ra. t tn d n. Trong bi thc hnh g STR-truong ky thuat.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
5

3. Nhn Save.
P3-1.2 THIT LP CHO D N
P3-1.2.1 Thit lp n v o lng cho d n
Vic thit lp n v o lng cho d n c gii thiu ti phn l thuyt chung. Ti
y ch mang tnh kim tra.
Nu khi ci t, chn a phng l Vit Nam, v thit lp th mc mc nh l US
Metric, khi m d n, dng tp mu l Structural Analysis DefaultMetric.rte th mc nh l
h mt, khng cn phi dng lnh ny.

1. Ra lnh Manage Settings Project Units (phm tt: UN).

2. Hp thoi hin ra.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
6

3. Discipline: ngnh. Nhn nt chn qui tc. Trong ny c:

Common - dng chung cho tt c cc ngnh.
Structural - dng cho nh khung kt cu.
Electrical dng cho mng in.
Energy nng lng.
P3-1.2.1.1 n v o dng chung Common
1. Length: n v o chiu di. Nhn vo ca ct Format, hp thoi hin ra chn
n v:

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
7
Units: n v. Nhn nt , danh sch cc n v hin ra, nhn tri chut chn.
Rounding: lm trn s. Nhn nt , cc phng n lm trn s hin ra:

Units symbol: n v ghi sau ch s. Nhn nt chn cch ghi.

o None: khng ghi.
o mm: c ghi ch mm ng sau gi tr di nu chn n v l mi li mt.
Use digit grouping: c nh du, c nhm cc ch s theo hng nghn.
Nhn OK.
2. Area: n v o din tch. Lm tng t nh n v o di.

Ti Units, chn Square meters: mt vung.
Units symbol: n v ghi sau ch s. Nhn nt chn cch ghi.

o None: khng ghi.
o m
2
: c ghi ch m
2
ng sau gi tr din tch nu chn n v l mt vung.
Use digit grouping: c nh du, c nhm cc ch s theo hng nghn.
Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
8
3. Volume: n v o th tch.
Ti Units, chn cubic meters: mt khi.

Units symbol: n v ghi sau ch s. Nhn nt chn cch ghi.

o None: khng ghi.
o m
3
: c ghi ch m
3
ng sau gi tr th tch nu chn n v l mt khi.
Use digit grouping: c nh du, c nhm cc ch s theo hng nghn.
Nhn OK.
4. Angle: n v o gc.
Ti Units, chn mt trong cc phng n:
o Decimal degrees: gc thp phn.
o Degree minuts seconds: pht giy.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
9
Units symbol: n v ghi sau ch s. Nhn nt chn cch ghi.

o None: khng ghi.
o
o
: c ghi du
o
ng sau gi tr gc nghing nu chn n v l .
Use digit grouping: c nh du, c nhm cc ch s theo hng nghn.
Nhn OK.
5. Slope: dc. Nhn nt chn cch cho s liu. Trong ny c:
Slope Angle: cho theo gi tr gc.
Rise/1000: cho theo phn nghn.
Units symbol: n v ghi sau ch s. Nhn nt chn cch ghi.

o None: khng ghi.
o
o
: c ghi du
o
ng sau gi tr dc nu chn n v l .
Use digit grouping: c nh du, c nhm cc ch s theo hng nghn.
Nhn OK.
6. Mass density: khi lng ring. Nhn nt chn cch cho s liu. Trong ny c:

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
10
Ti Units, chn mt trong cc phng n:
o Kilograms per cubic meter: ki l gam/mt khi. nguyn nh mc nh.
nguyn.
o Pounds per cubic foot: pound/foot lp phng.
Units symbol: n v ghi sau ch s. Nhn nt chn cch ghi.

o None: khng ghi.
o kg/m
3
: c ghi kg/m
3
ng sau gi tr.
Use digit grouping: c nh du, c nhm cc ch s theo hng nghn.
Nhn OK.
P3-1.2.1.2 n v kt cu
1. Nhn chn Structural ti Discipline. Cc n v hin ra.

2. Cc n v y mc nh ph hp vi h mt.
Force: lc.
Linear Force: lc tuyn tnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
11
Area Force: p lc ln b mt.
.
3. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-1.2.2 Thit lp cc thng tin chung cho d n
Cc thng tin ny s c lu vo v xut ra ti h s thit k.
1. Ra lnh Manage Project Information.

2. Hp thoi hin ra.
3. Organization Name: tn c quan. G tn ti ct bn phi.
4. Organization Description: m t c quan. G ti ct bn phi.
5. Building Name: tn ta nh.
6. Author: tn tc gi.
7. Clien Name: tn khch hng. G tn ti ct bn phi.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
12
8. Project Address: a ch d n. Nhn nt Edit, hp thoi hin ra (hnh di bn phi),
g a ch, nhn OK.

9. Project Name: g tn d n.
10. Project Number: s th t d n.
11. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-1.2.3 Thit lp thng tin nng lng ca D n
Thng tin ca nng lng ca d n gm a im, loi cng trnh, cu trc ta nh
v.v. Cc thng s ny s nh hng n vic thit k h thng c kh ca ta nh nh iu
ha khng kh, cp nhit, lm mt, cp thot nc v.v
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Manage Settings Project Information.

o Hp thoi hin ra.
o Nhn nt Edit ti dng Energy Data nng lng.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
13
Analyze Energy Analysis Energy Settings.

2. Hp thoi cc tham s hin ra.

3. Building Type: loi cng trnh, nhn chn mt trong cc loi cng trnh c lit k.

Office: vn phng.
Parking Garage: nh xe.
Penitentiary: nh t.
Perfoming Arts Theatrs: nh ht.
Police Station: trm cnh st.
Post Office: bu in.
Religione Building: nh th.
Shool or Univercity: trng hc.
Museum: vin bo tng.
..
Trong v d ny chn Shool or Univercity: trng hc.
4. Location: v tr cng trnh, nhn chn a im xy dng cng trnh. V tr ny s l c
s v kh hu phn tch, tnh ton nhu cu cung cp kh nng si m hoc kh lnh
lm mt.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
14
Nhn nt nh hnh di.

Hp thoi tip theo hin ra. Nhn mi tn ti Define Location by: chn phng
thc xc nh v tr:
o Default City List: chn theo danh sch cc thnh ph c sn:
City: thnh ph. Nhn mi tn, cc thnh ph hin ra. Nhn chn thnh
ph c cng trnh xy dng.
Latitude: v .
Lonitude: kinh . Kinh v v c t ng hin th khi chn
thnh ph.
o Internet Mapping Service: chn theo bn internet. Phng n ny phi
ni mng.

o Hp thoi c cc thng s:
Project Address: g tn thnh ph hoc a phng, nhn Search.
Trong v d ny, ti chn M nh, T lim, H Ni.

Nhn OK, tr li hp thoi trc.
5. Ground Plane: mt bng nn mng: nhn mi tn, chn mt trong cc cao trnh c
trong bn v.
Mc nh l cao trnh thp nht.
Trong v d ny, nguyn l Level 1.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
15
6. Building Service: dng cung cp cho cng trnh. Nhn mi tn, chn:
Mc nh l VAV (Variable Air Volume) Single Duct: th tch khng kh
khng c nh, ng n. Trong v d ny, nguyn mc nh.
Radiant Heater Flue: cp nhit lan ta bng ng hi.
Radiant Heater No Flue: cp nhit lan ta khng dng ng hi.
Radiant Heater Multi-burner: cp nhit lan ta bng l si.
Forced Convection Heater Flue: cp nhit bng dng i lu c ng hi.
Forced Convection Heater No Flue: cp nhit bng dng i lu khng c ng
hi.
P3-2 LIN KT VI TP REVIT ARCHITECTURE
Nh chng ta bit, Revit Structure cng c kh nng thit k mt cng trnh hon
chnh t A n Z, khng khc g Revit Architecture, ngoi ra cc thnh phn ca n cn c
chc nng chuyn thnh s tnh ton kt cu v b tr ct thp. Nhng tit kim thi gian
cho k s kt cu khi phi xy dng li ton b cng trnh, chng ta c th s dng tp Revit
Architecture ca kin trc s.
Khi chng ta lm vic vi cc tp lin kt m hnh hoc a hnh, chng ta phi iu
chnh sao cho cc ta trong d n phi trng vi v tr ca m hnh.
Trong phn ny ti gii thiu cch nhp cc bn v t Revit Architecture.
Bn thit k kin trc bng Revit Architecrture phi l bn thit k hon chnh, a
vo tin hnh thit k phn kt cu.
P3-2.1 NHP BN LIN KT
Trong phn ny, ngay t khi bt u to d n mi, chng ta nhp bn lin kt Revit
Architecture v lm thc hnh trn d n ny.
P3-2.1.1 Ra lnh lin kt
1. M khung nhn mt bng tng 1.
2. Ra lnh Insert Link Link Revit.

3. Hp thoi hin ra. Chn tp cn a vo. Trong bi v d thc hnh, chn tp
Technical_Shool-current_m trong th mc Samples ca Revit 2014.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
16

4. Ti thng s Positioning (v tr bn lin kt), nhn nt , danh sch cc phng n
hin ra. Chn mt trong cc phng n:

Auto - Origin to Origin: t ng t gc ta bn ny trng vi gc ta bn
kia.
Auto - Center to Center: t ng t tm bn ny trng vi tm bn kia.
Auto By Shared Coordinates: t ng t theo ta c chia s ca bn
ny trng vi ca bn kia.
Manual Origin: ly gc ta cc bn v bng th cng, chng ta phi chn
im t sao cho cc im gc trng nhau.
Manual Center: ly tm cc bn v bng th cng, chng ta phi chn im
t sao cho cc im tm trng nhau.
Manual Base point: ly im gc ca cc bn v bng th cng, chng ta phi
chn im t sao cho cc im gc ny trng nhau.
Trong bi ny, mc nh Auto - Center to Center.

5. Nhn Open.
6. M hnh c a vo nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
17
P3-2.1.2 C nh bn ln kt
Chng ta phi c nh bn Revit Architecture g nguyn v tr khng b thay i nu
di chuyn cc i tng Structural.
1. Nhn tri chut vo bn lin kt.
2. Ra lnh Pin (phm tt PN).

3. Bn lin kt c k hiu cun ch nh hnh di.

P3-2.1.3 Di chuyn cc k hiu khung nhn mt ng
Chng ta phi di chuyn cc k hiu khung nhn mt ng c th nhn bao qut ton
b cng trnh.
1. Nhn chn k hiu khung nhn mt ng hng bc bng ca s ko t im 1 n
im 2.

2. Nhn gi v r chut n v tr nh hnh di, nh chut.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
18

3. Tip tc thc hin vi cc k hiu hng Ty, Nam v ng c kt qu nh hnh
di.


P3-2.2 CHUYN CC THNH PHN CA BN KIN
TRC THNH CC THNH PHN KT CU
i vi bn thit k c lin kt vi Revit Architecture, chng ta c th chuyn bng
cch sao chp mt s thnh vin ca bn lin kt to thnh cc i tng ca bn Structure.
Cc thnh phn ca bn kin trc (RAC) c th chuyn i sang thnh i tng kt cu
(Structure) l:
Grids (ng trc).
Levels (cao tng).
Columns (ct).
Walls (tng).
Floors (sn).
Khng chuyn i c dm.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
19
Cc bc thc hin:
1. Chn phng n chuyn i kiu ca cc i tng kin trc thnh cc kiu ca cc i
tng kt cu.
2. Sao chp cc i tng kin trc to ra cc i tng kt cu.
P3-2.2.1 Ra lnh chuyn i
1. M khung nhn mt bng tng.
2. Ra lnh: Collaborate Copy/Monitor Select Link.

3. Nhn vo bn lin kt. Cng c hin ra.

Cc bc tip theo l cc mc di y.
P3-2.2.2 Thit lp phng n chuyn i - Set options
Khi chng ta copy cc i tng Architectural, phn mm s chuyn cc i tng ny
thnh cc i tng Structural vi kiu hin hnh. cc i tng chuyn thnh ng kiu
cn thit, chng ta phi thit lp phng n chuyn i.
1. Nhn , hp thoi hin ra.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
20
2. Trn u hp thoi l cc i tng. Cc i tng ny l Levels, Grids, Columns,
Walls, Floors.
3. Categories and Types to copy: loi v kiu ca i tng cn sao chp.
Ct bn tri: Original Type kiu gc (ti bn RAC)
Ct bn phi: New Type kiu mi (ti bn RST).
Nhn chn kiu cn dng chuyn i. Nhn kiu bn Original, sau chn bn
New type.


4. Additional Copy Parametere: cc tham s thm cho i tng c sao chp.

Parameter: thng s.
Value: gi tr ca thng s.
Nhn nh du chn hoc cho gi tr ti Value.
P3-2.2.2.1 Chuyn i cao trnh - Levels
1. Nhn mc Levels c phng n chn:

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
21
2. Categories and Types to copy: loi v kiu ca i tng cn sao chp. Trong ny
c hai kiu k hiu cao trnh, h anh v h mt.
i vi k hiu h Anh, ti New type, nhn chn Dont copy this Type: khng
copy kiu ny.

H mt nguyn.
3. Additional Copy Parametere: cc tham s thm cho i tng c sao chp gm c:
Offset Level: ng cao mi s cch ng gc mt khong bng gi tr ti
Value.
Reuse Levels with the same name : c nh du dng li tn ca cao ti
bn gc.
Reuse matching levels: nhn chn mt trong cc phng n:
o Donreuse: khng dng li. Trong bi thc hnh nguyn phng n mc
nh ny.
o Reuse if Elements match exactly: dng li nu cc i tng ging ht
nhau.
o Reuse if within offset: dng li nu c khong chnh lch.

Add suffix to Level Name: thm k hiu vo ng sau tn cao . G ch.
Add prefix to Level Name: thm k hiu vo ng trc tn cao . G ch.
P3-2.2.2.2 Chuyn i li trc Grids
1. Nhn mc Grids c phng n chn:

2. Cc thng s ging nh Levels.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
22
P3-2.2.2.3 Chuyn i ct Columns
1. Nhn vo mc Columns, ni dung nh hnh di.
2. Categories and Types to copy: loi v kiu ca i tng cn sao chp.
Original Type kiu gc (ti bn RAC). Ti y c lit k cc kiu ct dng
trong bn v kin trc. Nu khi thit k ngi thit k dng ct kin trc th kiu
ct nm trong mc Columns, nu dng ct kt cu th kiu ct nm trong mc
Stuctural Columns.

New Type kiu mi (ti bn RST). Nhn chn kiu ct kt cu thay th.
o Nu bn kin trc l ct kin trc b tng ct thp th bn ny cng nn chn
kiu tng ng. Nu kch thc khng khp, c th chnh sau.
o Nu chn Dont copy this Type: khng sao chp kiu ny.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
23
o Nu bn kin trc l ct kt cu, c phng n Copy Original Type: sao chp
kiu ct gc bn kin trc.

3. Additional Copy Parametere: cc tham s thm cho i tng c sao chp gm c:
Split Columns by Levels : c nh du - tch ct theo cao (tng tng).

P3-2.2.2.4 Chn phng n cho tng Walls
1. Nhn vo mc Walls, ni dung nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
24
2. Categories and Types to copy: loi v kiu ca i tng cn sao chp.
Original Type kiu gc (ti bn RAC). Ti y c lit k cc kiu tng dng
trong bn v kin trc.
New Type kiu mi (ti bn RST). Nhn chn kiu tng kt cu thay th.
o Trong cc kiu tng kt cu, mc nh l Generic-200mm. C th nhn
chn kiu tng khc vi b dy tng ng vi tng kin trc.
o Nu chn Dont copy this Type: khng sao chp kiu ny.
o Nu bn kin trc l tng kt cu, c phng n Copy Original Type: sao
chp kiu tng gc bn kin trc.
3. Additional Copy Parametere: cc tham s thm cho i tng c sao chp gm c:
Copy windows/doors/openings : c nh du c copy c cc i tng
mang trn n nh ca ra vo, ca s, hc v.v...
P3-2.2.2.5 Chn phng n cho sn - Floors
1. Nhn vo mc Floors, ni dung nh hnh di.
2. Categories and Types to copy: loi v kiu ca i tng cn sao chp. Tng t
nh tng.

3. Additional Copy Parametere: cc tham s thm cho i tng c sao chp gm c:
Copy openings/inserts : c nh du - copy c cc hc, gi chn.
4. Nhn OK, kt thc thit lp.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
25
P3-2.2.3 Copy cc i tng
Sau khi chn phng n chuyn i, bc ny tin hnh sao chp cc thnh phn kin
trc thnh cc thnh phn kt cu.
1. Ra lnh Copy - thc hin vic sao chp.
2. Trn thanh Options c th chn ON Multiple chn nhiu i tng 1 lc.

3. Nhn chn vo cc i tng cn sao chp ti bn lin kt. Cc i tng c th l li
(grid), ct (column), sn (floor), tng (wall), cao (level).

4. Nhn , kt thc copy. Cc i tng Structural c to ra trng vi cc i
tng Architectural.
5. Ra lnh Monitor kim tra hai i tng Structural v i tng Architectural.
6. Nhn Finish , kt thc lnh.
P3-2.2.4 Thc hnh Copy cao
1. Nhn m khung nhn mt ng East.
2. Ra lnh Collaborate Copy/Monitor Select Link.
3. Ruy bng cng c hin ra. Nhn Copy .
4. Trn thanh Options, chn Multiple.
5. Gi phm Ctrl, nhn chn tng ng mt hoc ko ca s chn cc ng cao t
tng 1 n tng Roof trong bn Revit Architecture.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
26

6. Sau khi chn tt c cc ng li, nhn Finish trn thanh Options.

7. Nu c hp thoi hin ra thng bo. Nhn OK.

8. Nhn Finish , kt thc lnh.
9. Nu cho n bn lin kt, thy cc cao trnh c to ra nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
27

10. khng b trng lp, xa cc cao trnh mc nh l Level 1 v Level 2.
Nhn chn hai cao trnh Level 1 v Level 2.
G phm Delete, hp thoi hin ra, nhn OK.

P3-2.2.5 To khung nhn mt bng ca cc cao trnh copy
Cc cao copy t bn kin trc, khng t ng to khung nhn mt bng tng ng,
chng ta phi lm vic ny.
1. Ra lnh View Plan Views Structural Plan.

2. Hp thoi hin ra.
3. Chn tt c cc cao copy (gi phm Shift chn nhiu i tng).
4. Nhn OK (hnh di bn tri).
5. Cc mt bng va chn c hin th ti trnh duyt (hnh di bn phi).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
28

P3-2.2.6 Thc hnh copy li trc t m hnh kin trc
i vi bn thit k c lin kt vi Revit Architecture, trong bn ny c cc ng li
nhng chng ta khng th t ct vo cc giao im c.
Chng ta phi copy cc ng li ny chuyn n thnh i tng Structural.
1. M khung nhn mt bng tng 01-Entry Level.
2. Ra lnh: Coordinate Copy/Monitor Select Link.
3. Nhn tri chut vo bn lin kt. Cc cng c hin ra.
4. Nhn lnh Copy .
5. Ti thanh Options, nh du ON phng n Multiple.

6. Dng con tr, ko ca s, chn ton b cc ng li trc.
Nu c ln cc i tng khc, nhn nt Filter , hp thoi hin ra, nh du
chn Grids, xa du ti cc i tng khc.
Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
29

7. Nhn nt Finish trn thanh Options.
8. Cc li trc c gn k hiu , chuyn i ph hp vi k hiu gc.

9. Nhn Finish , kt thc lnh.
10. Li c chuyn sang mi trng Revit Structure.
11. Nu cho n bn lin kt, kt qu nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
30

P3-2.2.7 Thc hnh copy cc m hnh kin trc
Nh trn ni, cc m hnh kin trc gm ct, sn, tng. Khng copy c dm, mi.
1. M khung nhn 3D.

c th chn c tng kin trc sao chp thnh tng kt cu, trn thanh
Prooperties, ti mc Discipline chn Architectural.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
31

2. Ra lnh: Coordinate Copy/Monitor Select Link.
3. Nhn tri chut vo bn lin kt. Cc cng c hin ra.
4. Nhn , hp thoi hin ra.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
32
5. Ln lt, chn cc kiu kt cu cho ct (Columns), tng (Walls) v sn (Floors)
tng thch vi kiu kin trc nh gii thiu ti phn flys thuyt. Nhn OK.
6. Nhn lnh Copy .
7. Ti thanh Options, nh du ON phng n Multiple.

8. Dng chut ko thnh ca s chn tt c cc i tng trong bn lin kt (nu trong ny
c dm, dm khng chn c).

Nu c ln cc i tng khc, nhn nt Filter , hp thoi hin ra, nh du
chn Columns, Walls, Floors, xa du ti cc i tng khc. Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
33

9. Nhn nt Finish trn thanh Options.
10. Cc m hnh c gn k hiu , chuyn i ph hp vi m hnh gc.
11. Km theo hp thoi cnh bo nu c li. Trong v d ny, nhn Unjoin Elements.

12. Nhn Finish , kt thc lnh.
13. Cc m hnh chuyn sang mi trng Revit Structure.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
34
14. Nu cho n bn lin kt, nhn theo ngnh kin trc (Discipline: Architecture) kt qu
nh hnh di.

15. Nu nhn theo ngnh kt cu (Discipline: Structure) kt qu nh hnh di. Nh vy
cc bc tng vn khng c coi l cc thnh phn kt cu.

Kt qu chuyn i khng y , vn phi dng m hnh cn thiu.
P3-3 THC HIN THIT K TRC TIP
Nh phn trn chng ta nghin cu, vic chuyn i t m hnh kin trc sang m
hnh kt cu khng c nh mun. Chng ta phi kt hp thm c phn thit k trc tip.
Trong phn ny ti gii thiu bi thc hnh thit k m hnh kt cu trc tip ti d n,
khng cn bn lin kt.
P3-3.1 VCH CAO TRNH - LEVELS
Phn l thuyt to cao trnh c trnh by ti Phn 1 L THUYT CHUNG DNG
CHO TT C CC CHUYN NGNH.. Trong phn ny, chng ta p dng thc hin bi thc
hnh.
Trong bi thc hnh, chng ta phi vch cao trnh theo kch thc nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
35

P3-3.1.1 i tn v gi tr cao ca cc cao trnh mc nh
Khi to d n Architecture mi, lun c 2 cao trnh mc nh l Level 1 v Level 2 vi
cc mt bng sn v mt bng trn cng tn.
Chng ta phi i tn theo bi thc hnh.
1. M khung nhn mt ng: trong bi thc hnh, m khung nhn East (hng ng).
Nhn p vo tn mt ng East ti th mc Elevations (Building Elevation) trn
trnh duyt.

2. i tn cao trnh Level 1:
Nhn tri chut vo tn Level 1 ti trnh duyt.
G Tng 1 ti thng s View name trn thanh Properties:
Hp thoi hin ra. Nhn Yes.

1. Tip tc lm vi cao trnh Level 2:
Nhn tri chut vo tn Level 2 ti trnh duyt.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
36
G Tng 2 ti thng s View name trn thanh Properties:
Hp thoi hin ra. Nhn Yes.

2. Kt qu nh hnh di.

3. Thay i gi tr cao :
Nhn p vo gi tr ca cao trnh Tng 2. G 3800 (hnh di bn tri).
G Enter, kt qu nh hnh di bn phi.

P3-3.1.2 Vch cao trnh
1. Ra lnh Structure Datum Level (phm tt: LL).

2. Thanh cng c c dng:
3. Xa du ti Make Plan View : khng to khung
nhn mt bng km theo ( khi to mt bng trn).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
37
4. Nhn nt trn thanh cng c.
5. a con tr vo u mt cao trnh Tng 2 v a ln trn khong 3800, nhn chut.

6. R chut sang bn phi n khi ngang bng cc k hiu cao trnh tng di, nhn chut.

7. Kt qu nh hnh di.

8. Tip tc lp li nh trn vi tng trn hoc nhn nt : chn ng c.
Cho gi tr ti thng s Offset: g = 11400-7600 (theo u bi 11400 l cao
tng trn, 7600 l cao tng di, hiu hai cao l chiu cao tng). Kt qu s
l 3800.
Nhn chut v pha trn cao trnh Tng 3.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
38

Kt qu Tng 4 c to ra.
9. Nhn chut vo tn Tng 4, g Mi, g Enter (hnh di bn tri).
10. Tip tc v ng c cao trnh -2500 v i tn nh hnh di bn phi.

P3-3.1.3 To mt bng sn cho cc cao trnh va to
Trong khi vch cao trnh, khng nh du ti Make Plan View nn cc mt bng sn
khng c to ra.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
39
1. Ra lnh View Plan Views Structural Plan

2. Hp thoi hin ra. Nhn chn tn cc cao trnh (c th gi phm Shift chn tt c).
3. Nhn OK. Cc mt bng c to ra (hnh di bn phi).

P3-3.2 V LI TRC
Phn l thuyt to li trc c trnh by ti Quyn 1 Cc cng c dng chung
trong Revit 2013.
Trong phn thc hnh ny, chng ta phi v li trc vi kch thc nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
40
P3-3.2.1 V li trc
P3-3.2.1.1 Ra lnh v li trc
1. Kch hot khung nhn mt bng tng. C th l mt bng Tng 1.
2. Ra lnh Structure Datum Grid (phm tt GR).

3. Thanh cng c hin ra.

P3-3.2.1.2 V ng dc
1. Nhn nt
2. Cho gi tr Offset=0.
3. Nhn im 1, r chut, nhn im 2.

4. im cui ca ng li s hin ra k hiu trc.
5. Nhn nt .
6. Cho gi tr Offset=7300.
7. Nhn vo bn phi ng li va v. c ng th 2.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
41

8. Nhn nh du ti u ng li va v. Nhn p vo bn trong vng trn tn
trc. nhp liu hin ra. G 1.1 g Enter.

9. Cho gi tr Offset=2600.
10. Nhn vo bn phi ng li 1.1 va v. c ng th 3.

11. Nhn nh du ti u ng li va v. Nhn p vo bn trong vng trn tn
trc. nhp liu hin ra. G 2 g Enter.
12. Tip tc v cc ng li dc v i tn nh hnh di.
T .5 n 6.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
42
Cc s hiu t 6 n 10.

P3-3.2.1.3 V ng li ngang
1. Nhn nt
2. Cho gi tr Offset=0.
3. Nhn im A, r chut ngang sang phi, nhn im B nh hnh di.

4. Nhn p vo bn trong vng trn tn trc. nhp liu hin ra. G A g Enter.

5. V cc ng li v i tn nh hnh di.
T A n C.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
43

T C n E.

T E n H.

T H n J.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
44
6. V ng li cong .25:
Nhn chn cng c

Nhn nh du ti thng s Radius, g 1000.

Nhn vo giao im ng B.1 vi ng .5.
Ko n giao im ng D.1 vi ng .5, nhn chut.
R chut n v tr nh hnh di, nhn chut. ng li c v ra.

Nhn Modify, kt thc lnh.
Nhn vo ng li va v, nhn vo nt trn ti u mt, r ra ngoi giao im.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
45
i tn ng li l .25. Kt qu nh hnh di.

P3-3.2.2 Cn chnh ng li
to ra cc ng li trc nh bi thc hnh cho, thc hin cn chnh nh sau.
1. Nhn xa du k hiu ca cc ng li t s 7 n s 10.

2. Nhn vo ng s 7. Nhn m kha.
3. Nhn vo nt trn, gi v r chut n bn trn trc H.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
46
4. Lm nh vy vi cc trc tip theo t 8 n 10.

5. Kt qu nh hnh di.

Chng ta phi di chuyn cc k hiu khung nhn mt ng c th nhn bao qut ton
b cng trnh.
6. Nhn chn k hiu khung nhn mt ng hng bc bng ca s ko t im 1 n
im 2.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
47
7. Nhn gi v r chut n v tr nh hnh di, nh chut.

8. Tip tc thc hin vi cc k hiu hng Ty, Nam v ng c kt qu nh hnh
di.

P3-3.3 THC HIN DNG CT KT CU
Phn l thuyt c trnh by ti Cng c to cc thnh phn kt cu.
Trong bi thc hnh ny, chng ta phi dng ct cho 3 tng ca cng trnh nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
48
P3-3.3.1 Dng ct trn D450mm ti tng 1
1. M bn thc hnh to cao trnh v li trc lu tr ln trc.
2. M khung nhn mt bng Tng 1.
3. Ra lnh Structure Structure Column (phm tt CL).

4. Nhn nt Vertical Column.

5. Nhn nt ti thanh Properties, chn kiu ct M_Concrete-Round-Column
:450mm.

P3-3.3.1.1 Chn cc gi tr thng s ti thanh Properties

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
49
1. mc nh c nh du ti Move with grid : di chuyn theo li trc.
2. mc nh c nh du ti Room Bounding : c chc nng lm ranh gii phn
chia phng.
3. Structural: kt cu ca ct BTCT, gm:
mc nh c nh du Enable Analytical model : thuc m hnh phn tch
c.
Rebar Cover-Top Face: lp b tng o nh ct; Rebar Cover-Bottom Face:
lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) chn ct; Rebar Cover-Other Faces:
lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) cc mt khc (mt bn) u chn
Interior (Framing, columns) <40>: trong nh; dm, khung ko, ct.
P3-3.3.1.2 Chn vt liu cho ct
1. Nhn nt ti Structural Material: vt liu kt cu.

2. Hp thoi hin ra.

3. Nhn phi chut vo tn vt liu Concrete Cast-in-Place gray, nhn chn
Duplicate (to kiu mi).
4. Mt kiu vt liu mi c thm vo danh sch. Tn vt liu c thm k hiu (1).

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
50
5. Nhn phi chut vo tn vt liu mi, chn Rename (i tn). G tn Concrete
Cast-in-Place Concrete 28Mpa.

6. Nhn mc Graphics Properties, nhn chut vo Cut Pattern, hp thoi hin ra, nhn
chn Solid fill. Nhn OK.

7. Nhn mc Physical. Cc thng s vt l hin ra. Nhn ti cc nhm thng s
Mechanical v Concrete.

Cho Youngs Modulus: m un bin dng dc ca b tng cho bng
26,752.0Mpa.
Cho Shear Modulus: m un ct ca b tng cho bng 11,147.0Mpa.
Concrets Compression = 28.0Mpa.
Cc thng s khc mc nh.
8. Tr li hp thoi trc, nhn Apply. Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
51
P3-3.3.1.3 Chn cao trnh, chiu cao v dng ct
1. Nhn chn Height v Tng 2, nhn nh du Room Bounding.

2. Nhn nt At Grids - b tr vo cc giao im ca li.

3. Ko chut thnh ca s t phi qua tri ct ngang cc ng li trc t s 5 n s 1.

4. Gi phm Ctrl, nhn chn cc ng li ngang A, B. Cc ct c to ra.

5. Nhn nt Finish .
6. Tip tc nhn nt At Grids.
7. Nhn chn cc ng li dc t s 3 n s 1 v cc ng li ngang t C n J.
8. Nhn nt Finish.
9. Tip tc nhn nt At Grids.
10. Nhn chn cc ng li dc t s 10 n s 4 v cc ng li ngang t I n J.
11. Nhn nt Finish.
12. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
Nhn 2D (cc vng c ct c nh du bng hnh ch nht):
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
52

Nhn 3D:

13. Nu nhn ct ti ch Wireframe s thy trong tim ct c ng mu xanh. y l
ng phn tch kt cu. N cng c tn gi l Analytical Column.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
53

P3-3.3.2 Copy cc ct tng 1 ln tng 2, tng 3
1. M khung nhn mt bng tng 1.
2. Nhn chn tt c cc ct dng (dng con tr ko thnh ca s t tri qua phi im 1
n im 2). Nu c ln cc i tng khc, dng lnh Filter lc.

3. Nhn nt Copy to Clipboard.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
54

4. Nhn chn Paste Aligned to Selected Levels.
5. Hp thoi hin ra. Nhn chn Tng 2, Tng 3. Nhn OK.

6. Kt qu nhn 3D nh hnh di.

P3-3.3.3 Dng ct trn ng knh 750mm
1. M khung nhn mt bng Tng 1.
2. Ra lnh Structure Structure Column (phm tt CL).
3. Nhn nt Vertical Column.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
55

4. Nhn chn Depth v -2500, nhn nh du Room Bounding.

5. Nhn nt ti thanh Properties chn kiu ct M_Concrete-Round-Column
:750mm
6. Chn cc gi tr thng s ti thanh Properties:

mc nh c nh du ti Move with grid : di chuyn theo li trc.
mc nh c nh du ti Room Bounding : c chc nng lm ranh gii
phn chia phng.
4. Structural: kt cu ca ct BTCT, gm:
mc nh c nh du Enable Analytical model : thuc m hnh phn tch
c.
Rebar Cover-Top Face: lp b tng o nh ct; Rebar Cover-Bottom Face:
lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) chn ct; Rebar Cover-Other Faces:
lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) cc mt khc (mt bn) u chn
Interior (Framing, columns) <40>: trong nh; dm, khung ko, ct.
5. Chn vt liu:
Nhn nt ti Structural Material: vt liu kt cu.

Hp thoi hin ra. Nhn phi chut vo tn vt liu Concrete Cast-in-Place
Concrete 28Mpa (vt liu ny c to ra khi chn vt liu cho ct trn 450mm).
Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
56

6. Nhn nt At Grids - b tr vo cc giao im ca li.

7. Nhn chn cc ng li c cc giao im nm trong hnh c nh du bng hnh
cha nht bo gc, c hnh ct trn to hin ra nh hnh di.

8. Nhn nt Finish.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
57
P3-3.3.4 Dng ct thp
1. Nhn nt ti thanh Properties, chn kiu ct: UC_Universal Column-Column:
356x368x129UC.
2. Ti thng s kt cu Structural, mc nh.

3. Chn vt liu:
Nhn nt ti Structural Material: vt liu kt cu.

Hp thoi hin ra. Nhn phi chut vo tn vt liu Steel, 45 345. Nhn OK.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
58

4. Nhn chn Height v Tng 2, nhn nh du Room Bounding.

5. Nhn nt At Grids - b tr vo cc giao im ca li.

6. Nhn chn cc ng li nh dng ct trn 750mm lc trc. Cc ct thp c a
vo bn trn ct BTCT.

7. Nhn nt Finish.
8. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
9. Kt qu nhn 3D nh hnh di.

P3-3.3.5 Xa ct
Trong bi tc hnh, ti v tr ca ra vo ti hng th nhn b tri c mt ct BTCT v ct
st bn trn. Nhng khi v chn li trc, v tr ny c ct t ng v vo, chng ta phi xa i.
y cng l mt lnh ti ch a vo lm bi thc hnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
59
1. M khung nhn 3D.
2. Nhn chn 2 ct nh hnh di.

3. G phm Delete. Kt qu nh hnh di.

Kt thc bi thc hnh dng ct.
P3-3.4 TO MNG CHN CT
Phn l thuyt c trnh by ti Cng c to cc thnh phn kt cu.
Trong bi thc hnh, chng ta phi to mng ch cng trnh nh hnh di.
Trong c 2 loi mng: mng i 2 cc v mng i 4 cc.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
60
P3-3.4.1 Ra lnh to mng
1. M mt bng Tng 1. Trong mi trng Architecture, tng 1 khng nhn thy mng,
nhng trong mi trng Structure, tng 1 vn nhn thy mng.
2. Ra lnh Structure Foundation Isolated.

1. Nhn Load Family chn t tp th vin.
2. Th mc Library\US Metric t ng m ra, nhn chn th mc tip theo Strucural
Foundations.
3. Nhn, gi phm Ctrl, chn 2 tp M_Pile Cap-2 pile v M_Pile Cap-4 pile. Nhn
Open.

P3-3.4.2 To mng M_Pile Cap-2 pile
1. Nhn chn kiu mng M_Pile Cap-2 pile ti thanh Properties.

3. Xa du ti Rotate after placement.
4. Cc thng s v tr mng ti thanh Properties mc nh:
Level: cao trnh, Tng 1.
Offset =0.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
61
Move with grid : c nh du.

5. Chn vt liu:
Nhn nt ti Structural Material: vt liu kt cu.
Hp thoi hin ra. Nhn chn vt liu Concrete Cast-in-Place Concrete. Nhn
OK.

6. Chn thng s kt cu:

Enable Analytical model : c nh du.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
62
Rebar Cover-Top Face: lp b tng o nh mng, chn Exterior 10M to
16M <40>.
Rebar Cover-Bottom Face: lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) chn
mng, chn Cast against earth <75>.
Rebar Cover-Other Faces: lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) cc mt
khc (mt bn), chn Exterior 10M to 16M <40>.
7. Khi mng gn vi con tr. Nhn chut, vo giao im ti ng li 1-A nh hnh
di (tim ct trng vi tim cc u tin ca mng).

8. Nhn nt At Grids.
9. Nhn ko chut thnh ca s nh hnh di. Cc khi mng c gn vo cc giao
im.

10. Nhn Finish kt thc mt ln chn, cc khi mng c t vo nh hnh
di.

11. Nhn nh du ti Rotate after placement .
12. Nhn chut vo giao im ng li 1 vi ng B (hnh di bn tri).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
63
13. Xoay dc xung v nhn chut (hnh di bn phi).

14. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
15. Nhn chut vo mng va to.
16. Nhn nt Copy (hoc g CO).

17. Nhn nh du ti Multiple .
18. Nhn chut vo tim mng.

19. Tip theo nhn vo cc v tr nh hnh di. Nhn Modify, kt thc copy.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
64
20. Nhn chn cc mng nh hnh trn bn phi.
21. Nhn nt Copy (hoc g CO).
22. Copy cc mng ny sang ng li bn phi.

23. Tip tc ra lnh to mng, chn kiu M_Pile Cap-2 pile.
24. Nhn nt At Column .
25. Gi phm Ctrl, nhn vo dy ct di cng.

26. Nhn Finish kt thc mt ln chn, cc khi mng c t vo nh hnh
di (ti li trc s 10 khng c mng).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
65

27. Ti v tr li trc s 6 pha trn, t mng nh hnh di bn tri.
28. t mng ti li trc s 10 pha di (hnh di bn phi).

29. Ti trc H pha di (vng khoanh hnh ch nht. Khong cch tim mng n li trc
H l 800):

P3-3.4.3 t mng 4 cc M_Pile Cap-4 pile
1. Ra lnh Structure Foundation Isolated.
2. Nhn chn kiu mng M_Pile Cap-4 pile ti thanh Properties.
3. Chn vt liu v cc thng s kt cu ging nh mng 2 cc (M_Pile Cap-2 pile).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
66

4. Nhn nt At Columns.

5. Dng con tr, nhn ko thnh ca s chn ct, nhn chut.

6. Nhn, gi phm Ctrl, tip tc ko ca s chn ct dc, nhn chut.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
67
7. Nhn, gi phm Ctrl, tip tc ko ca s chn hng ct ngang bn di, nhn chut.

8. Nhn Finish kt thc chn. Mng c to ra.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
68
9. Nhn Modify (Esc 2 ln) kt thc lnh. Kt qu nhn 3D nh hnh di.

P3-3.5 V DM
Phn l thuyt c trnh by ti Cng c to cc thnh phn kt cu.
Trong bi thc hnh ny, chng ta phi to dm nh hnh di.

P3-3.5.1 V dm cho sn tng 2
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Ra lnh Structure Structure Beam (phm tt BM).

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
69
3. Thanh Options v Properties thng s dm hin ra.
P3-3.5.1.1 Chn kiu dm
1. Nhn nt ti Select Type chn kiu dm. Chn dm BTCT tit din ch nht:
M_Concrete-Rectangular Beam 400x800mm.

Nu khng c kiu dm ch nht trong d n, nhn nt Load Family chn t
tp th vin.

Hp thoi hin ra. Th mc Library\US Metric t ng m ra, nhn th mc tip
theo Structural Framing.

Nhn vo th mc Concrete: dm b tng ct thp. Nhn chn tp M_Concrete-
Retangular Beam.

Nhn Open.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
70
P3-3.5.1.2 Chn cao trnh v t th ca dm
1. Placement Plane: mt bng t dm. Nhn nt chn Level: Tng 2.

2. z-Direction Justification: cn chnh mt chun ca dm theo trc ng (Z) so vi cao
t dm. Nhn nt , chn Top: cn theo mt trn.
3. z-Direction Offset Value: cho = 0.
4. Lateral Justification: cn theo mt bn. mc nh Center: cn theo tim dm.
P3-3.5.1.3 Chn chc nng kt cu v lp b tng o
1. Structural Usage: cng dng. Nhn nt chn Girder.

2. Nhn nh du ti Enable Analytical Model : m hnh phn tch c.
3. Chn Interior (Framing, Columns) <40> cho cc v tr Rebar Cover Top Face:
lp b tng bo v mt trn; Rebar Cover Bottom Face: lp b tng bo v mt
di; Rebar Cover Other Faces: lp b tng bo v cc mt khc.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
71
P3-3.5.1.4 Chn vt liu
1. Nhn nt ti Structural Material: vt liu kt cu.

2. Hp thoi hin ra. Nhn phi chut vo tn vt liu Concrete Cast-in-Place
Concrete 28Mpa (vt liu ny c to ra khi chn vt liu cho ct trn 450mm).
Nhn OK.

P3-3.5.1.5 V dm
1. Cng c v dm nh hnh di.

2. Nhn t On Grids.

3. Nhn vo cc ng li s 1 (hnh di bn tri).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
72
4. Gi phm Ctrl, tip tc nhn vo cc ng li J (hnh di bn phi).

5. Gi phm Ctrl, tip tc nhn vo cc ng li A.
6. Nhn Finish kt thc chn li, cc thanh dm c t vo khong gia hai ct
trn cc ng li chn.

7. Tip theo ra lnh to dm, v dm M_Concrete-Rectangular Beam 400x800mm ti
cc v tr:
ng li trc B.
ng li trc s 3.
ng li trc I.
ng li trc s 2, khng c on t ng li trc I n J.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
73

Ti khoang t s 5 n s 6, trn cc ng A, B v 2 dm cch ng s 6
1500mm nh hnh di.

Ti khoang t s 9 n s 10, trn cc ng I, J v 2 dm cch ng s 6
1500mm nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
74

Tip tc v dm 400x800mm ti cc v tr t en tng ng vi cc ng li
trc ti nh du bng cc k hiu nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
75
P3-3.5.1.6 V dm 600x900mm
1. Ra lnh to dm.
2. Ti thanh Properties, nhn nt Edit Type. Hp thoi hin ra. Nhn Duplicate, hp
thoi tin theo hin ra. G tn kiu 600x900mm ti Name. Nhn OK.

3. Tr li hp thoi trc. Thay i cc gi tr a=600mm, b=900mm. Nhn OK.

4. Cc thng s khc gi nguyn nh dm 400x800mm.
5. Nhn t On Grids.
6. Nhn chut vo ng li s 1.1.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
76
7. Nhn Finish, dm c to ra.

P3-3.5.1.7 To dm 300x600mm
1. Nhn chn dm M_Concrete-Rectangular Beam 300x600mm ti thanh Properties.

2. Nhn nt , v dm bng cch nhn chut vo tim ct (1) ko n tim ct (2), nhn
chut nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
77
3. Tip tc v ti cc v tr khc, kt qu c cc thanh dm ti ng li 4 v 5 nh
hnh di (khoanh bng hnh ch nht bo gc):

4. Cc dm ti cc li trc pha di cng vy.

Hnh di minh ha dm v ti mt bng sn tng 1.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
78
Ti khung nhn 3D:

Nhn vo mt giao im gia ct v cc dm, ch khung dy s thy cc ng phn
tch giao nhau.

Cc ng phn tch ca dm nm trn mt dm v ti cc thng s:
z-Direction Justification: cn chnh mt chun ca dm theo trc ng (Z) so vi
cao t dm. Nhn nt , chn Top: cn theo mt trn.
z-Direction Offset Value: cho = 0.
P3-3.5.2 To h thng dm 400x800mm trn tng 2
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Ra lnh Structure Structure Beam System (phm tt BS).

3. Cc cng c, thanh Options v Properties hin ra.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
79


4. Nhn chn thanh dm M_Concrete-Rectangular Beam 400x800mm ti Beam
Type trn thanh Options hoc thanh Properties.

5. Chn Fixed Numer ti Layout Rule v cho gi tr ti Number = 3 trn thanh
Options hoc thanh Properties.

6. Nhn nt Automatic Beam System. Nhn vo cnh mp ngang ca u tin bn tri
trong bn v nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
80

7. Kt qu h thng 3 thanh dm c to ra.

8. Tip tc nhn vo cnh mp dc ca k tip (hnh di bn tri), kt qu nh hnh
di bn phi.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
81
9. Lm tng t vi gc di bn tri ca ta nh.

10. Kt qu nh hnh di.

P3-3.5.3 To cc thanh v h thng dm cho cc tng trn
1. M khung h mt bng Tng 2.
2. Nhn phi chut vo thanh dm M_Concrete-Rectangular Beam 400x800mm.
3. Trnh n ng hin ra, nhn chn Select All instances Visivle in View (chn tt c
cc i tng cng kiu trong khung nhn).

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
82
4. Ra lnh Modify Clipboard Copy to Clipboard .

5. Nhn nt ti Modify Clipboard Paste, nhn chn Aligned to Selected
Levels .

6. Hp thoi hin ra. Gi phm Ctrl, nhn nh du chn cao trnh Tng 3 v Mi. Nhn
OK.

7. Nhn phi chut vo thanh dm 600x900mm chn Select All instances Visivle in
View.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
83
8. Ra lnh Copy to Clipboard v Paste Aligned Selected Levels.
9. Nhn chn Tng 3 v Mi nh trn.
10. Nhn phi chut vo thanh dm 300x600mm chn Select All instances Visivle in
View.

11. Ra lnh Copy to Clipboard v Paste Aligned Selected Levels.
12. Nhn chn Tng 3 v Mi nh trn.
13. Nhn phi chut vo h thng dm chn Select All instances Visivle in View.

14. Ra lnh Copy to Clipboard v Paste Aligned Selected Levels.
15. Nhn chn Tng 3 v Mi nh trn.
Kt qu ton b cc thanh dm v h thng dm c a ln cc tng trn.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
84
P3-3.5.4 i kiu dm 300x600mm thnh 400x800mm ti tng 3
v tng mi
1. M khung nhn mt bng Tng 3.
2. Nhn phi chut vo thanh dm 300x600mm chn Select All instances Visivle in
View.

3. Nhn chn kiu dm 400x800mm ti thanh Properties.

4. Nhn Modify hoc Esc 2 ln, kt thc lnh.
5. M khung nhn mt bng Mi.
6. Thc hin tng t nh trn.
P3-3.5.5 Gn nhn cho dm to
Khi to dm, nu nhn nt Tag on Placement chm xung, mi thanh dm v ra u
c t ng gn nhn.

Nu khng chn phng n ny, nu mun c nhn phi thc hin gn nhn bng lnh
di.
1. Ra lnh Annotate Tag All.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
85
2. Hp thoi hin ra.

3. Nhn chn All objects in current view: tt c cc i tng c trong khung nhn
hin thi.
4. Ti danh sch bn di chn Structural Framing Tags: M_Structural Framing Tag:
Standard.
5. Nhn Apply, nhn OK. Cc thanh dm c gn nhn.
Hnh di l pn trch gc trn bn phi ca ta nh.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
86
P3-3.5.6 To h thng dm st cho mi ca vo
Hnh di l h thng dm st ti snh vo cn phi to ra.


P3-3.5.6.1 To cc thanh dm bao quanh h thng
1. M khung nhn mt bng tng 2.
2. Ra lnh to dm.
3. Nhn chn kiu dm UB-Univerrcal Beam 305x165x40UB.

4. Placement Plane: mt bng t dm. Nhn nt chn Level: Tng 2.
5. z-Direction Justification: cn chnh mt chun ca dm theo trc ng (Z) so vi cao
t dm. Nhn nt , chn Top.
6. Lateral Justification: cn theo mt bn. mc nh Center: cn theo tim dm.
7. Cc thng s khc mc nh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
87
8. Structural Material - vt liu: mc nh Steel, 45-345.

9. Structural Usage: cng dng. Nhn nt chn Girder.
10. Nhn nh du ti Enable Analytical Model : m hnh phn tch c.
11. Nhn nt Tag on Placement chm xung, mi thanh dm v ra u c t ng gn
nhn.

12. Nhn nt . V cc thanh dm ni cc ct st nh hnh di bn tri (cc thanh t
m).
13. V on dm gc di bn tri (hnh di bn phi).

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
88
14. Nhn nt .
15. Nhn im 1, im 2 v im 3 v dm cong nh hnh di bn tri. Kt qu nh
hnh di bn phi.

16. Nhn chn kiu dm UB-Univerrcal Beam 254x102x28UB.
17. z-Direction Justification: cn chnh mt chun ca dm theo trc ng (Z) so vi cao
t dm. Nhn nt , chn Top.
18. Structural Material - vt liu: mc nh Steel, 45-345.
19. Nhn nt , v tip vo hai v tr nh hnh di.

20. Nhn Modify hoc Esc 2 ln, kt thc lnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
89
P3-3.5.6.2 V h thng dm st
1. Ra lnh Structure Structure Beam System (phm tt BS).

2. Cc cng c, thanh Options v Properties hin ra.
3. Chn cc thng s ti thanh Options hoc thanh Properties.
Elevation: cao so vi mt phng lm vic chn. G -100.
Work Plane: mt phng lm vic. Mc nh l mt bng sn ang m, trong bi
ny l Tng 2.
Layout Rule: phng thc b tr, nhn chn Fixed Distance.
Fixed Spacing: g 1800.
Justification: cn chnh, nhn chn Center tnh t trung tm h thng ra hai bn.
Beam Type: kiu than dm, chn UB-Univerrcal Beam 254x102x28UB.


4. Nhn nt Sketch Beam System.

5. Dng cc cng c v hnh, v bin dng h thng nh hnh di bn tri.
6. Nhn Finish , h thng dm c to ra nh hnh di bn phi.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
90

7. Nhn chn tt c cc thanh ca h thng (gi phm Ctrl).
8. Structural Material - vt liu: mc nh Steel, 45-345.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
91
P3-3.5.6.3 i kiu thanh ca mt thanh trong h thng
1. Nhn vo thanh cui pha di ca h thng dm.
2. Nhn vo hnh cun ch xa boe rng buc. Cun ch b gch cho.
3. Nhn chn kiu dm UB-Univerrcal Beam 305x165x40UB ti thanh Properties.

4. Nhn Modify (Esc 2 ln) kt thc sa.
P3-3.6 TO V KO
P3-3.6.1 a mu th vin v ko v thanh dm vo d n
c kiu v ko v thanh dm trong v ko ng nh trong bi thc hnh, phi a cc
mu th vin vo.
1. Ra lnh Insert Load From Library Load family.

2. Hp thoi hin ra. Th mc Libraries\US Metric t ng hin ra, nhn chn th mc
tip theo Structural Trusses.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
92
3. Nhn chn tp M_Pratt Flat Truss, nhn Open.

4. Tip tc ra lnh Insert Load From Library Load family.
5. Nhn chn th mc Structural Framing, tip theo nhn th mc Steel.
6. Nhn chn tp M_HSS-Troun Structural Tubing, nhn Open.

7. Hp thoi tip theo hin ra, nhn chn kiu HSS114.3x8.6, nhn OK.

P3-3.6.2 To v ko bn phi mi snh vo
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Ra lnh Structure Structure Truss.

3. Cng c v thanh c tnh hin ra.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
93
P3-3.6.2.1 To kiu v ko mi theo mu M_Pratt Flat Truss
1. Nhn chn v ko M_Pratt Flat Truss.
2. Nhn Edit Type. Hp thoi hin ra.
3. Nhn Duplicate, hp thoi tip theo hin ra. G M_Pratt Flat Truss Short ti
Name. Nhn OK.

4. Ti hp thoi Type Properties, chn cc thng s sau:
5. Top chords: thanh trn.
6. Vertical Web: thanh chng thng ng.
7. Diagonal Web: thanh cho.
8. Bottom chords: thanh di. Cc thng s ging nhau:
Analytical Vertical Projection: hnh chiu ng phn tch theo phng thng
ng. Nhn chn Center of beam: tim dm.
Structural Framing Type: kiu dm kt cu, nhn chn M_HSS-Round
Structural Tubing:HSS114.3x8.6.

Start Release: lin kt ti im u.
End Release: lin kt ti im cui, c hai im ny, nhn chn mt trong cc
kiu sau: Pinned: ngm.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
94
Angle: gc nghing ca thanh so vi phng thng ng. G 0.
9. Cc thng s khc mc nh.

10. Nhn OK, kt thc hp thoi.
P3-3.6.2.2 Chn cc thng s v tr khung
1. Placement Plane: mt phng t khung. Nhn chn Tng 2.

2. Mc Constraints ging nh dm.

3. Mc Structural kt cu gm:
Create Top Chord : c nh du c thanh khung trn.
Create Bottom Chord : c nh du c thanh khung di.
Bearing Chord: chn thanh lm gi , nhn chn: Bottom: ly y khung lm
chun.
Rotation Angle: gc nghing ca khung so vi phng thng ng. G 0.
Bearing Vertical Justification: cn chnh theo thanh gi . Nhn chn: Center: ly
tim thanh lm chun.
Stick Symbol Location: v tr k hiu cm vo, nhn chn Bearing Chord.
4. Mc Dimension kch thc.
Truss height: chiu cao khung, g 1000.
Non Bearing Offset: gi tr chnh lch ca thanh khng c gi , g 0.
5. Nhn nt ti cng c Draw.

6. V ng ni hai im tim ct 1 v 2 nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
95

7. Kt qu khung c v ra.

Nhn mt ng nh hnh di.

P3-3.6.2.3 Thay i bin dng khung
1. M khung nhn 3D hoc mt ng, nhn chnh din vo khung ko.
2. Nhn tri chut vo khung cn thay i. Cc cng c hin ra.

3. Nhn nt Edit Profile .
4. Bin dng khung ko v cc cng c v hin ra.
5. Nhn vong ngang ph di. G phm Delete (xa i).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
96

6. Nhn Bottom Chord : v bin dng thanh di.

7. Nhn nh du ti Keep Concetric : nu c thay i bn knh s
ng tm.
8. Nhn cng c , v cung trn bn knh 4500, gc tm 60
o
nh hnh di.

9. Nhn , kt thc thay i bin dng. Kt qu nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
97
11. Cho cc gi tr ti thanh Properties:

Start Level Offset: -1270.
End Level Offset: -1270.
Nhn Apply. Kt qu nh hnh di.

12. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
P3-3.6.3 To v ko bn phi mi snh vo
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Nhn tri chut vo v ko va to.

3. Ra lnh Modify Copy.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
98
4. Nhn im gc ti nh ct.

5. R chut ln nh ct bn tri. G s 14300. G Enter.
6. Kt qu nh hnh di bn phi.

Ti khung nhn 3D, cho n cc i tng khc, cn li snh vo vi cc v ko nh hnh
di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
99
P3-3.7 TO SN KT CU
P3-3.7.1 To sn tng 1
1. M khung nhn mt bng Tng 1.
2. Ra lnh Structure Structure Floor Floor: Structural.

3. Cc cng c v hin ra.

4. Nhn chn kiu sn Generic 300mm.
5. Chn vt liu cho sn:
Nhn nt Edit Type. Hp thoi hin ra. Nhn Edit ti thng s Structure.

Nhn chut vo ct Material. Hp thoi hin ra, nhn chn tn vt liu Concrete-
Cast-in-Place Concrete 28MPa.
Nhn OK.

Tr li hp thoi trc, nhn OK. Nhn OK tip ti hp thoi u tin.
6. Cc thng s khc ti thanh Properties mc nh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
100

7. Nhn Boundary Line v bin dng.
8. Nhn nt , v bin dng c hnh dng nh hnh di.

Cc kch thc c th c trch thnh cc hnh di.
Gc trn bn phi:

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
101
Gc trn bn tri:

on gia:

Gc di bn phi:

9. Nhn Finish Edit Mode , sn c to ra.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
102

P3-3.7.2 To cc sn tng trn
P3-3.7.2.1 Copy sn t tng 1 ln cc tng trn
1. M khung nhn 3D.
2. Nhn chut chn sn va to ra ti tng 1.
3. Ra lnh Modify Clipboard Copy to Clipboard .
4. Nhn nt ti Modify Clipboard Paste, nhn chn Aligned to Selected
Levels .

5. Hp thoi hin ra. Gi phm Ctrl, nhn nh du chn cao trnh Tng 2 v Mi. Nhn
OK.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
103
P3-3.7.2.2 Sa bin dng sn tng 2
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Nhn chn sn tng 2.
3. Nhn nt Edit Boundry.

4. Sa bin dng thnh hnh nh hnh di.

5. Cc khu vc sa theo kch thc di y:
Sa li bin dng ti gc trn bn phi (khu vc A) nh hnh di bn tri.
Sa gc di bn phi (khu vc B, hnh di bn phi).

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
104
Khong gia (khu vc C):

6. Nhn Finish Edit Mode , kt thc sa.
P3-3.7.2.3 Copy sn t tng 2 ln cc tng 3
1. M khung nhn 3D.
2. Nhn chut chn sn va sa ra ti tng 2.
3. Ra lnh Modify Clipboard Copy to Clipboard .
4. Nhn nt ti Modify Clipboard Paste, nhn chn Aligned to Selected
Levels .

5. Hp thoi hin ra. Nhn nh du chn cao trnh Tng 3. Nhn OK.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
105
7. M khung nhn mt bng Tng 3.
8. Nhn chn sn tng 3.
9. Nhn nt Edit Boundry.

10. Xa on bin dng khu vc gia v ni thng nh hnh di.

11. Nhn Finish Edit Mode , kt thc sa.
P3-3.7.2.4 Thay i sn tng Mi
Trong phn Structure, khng c cng c to mi kt cu nn dng sn kt cu lm mi.
1. M khung nhn mt bng Mi.
2. Nhn chn sn tng mi.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
106
3. Nhn nt Edit Boundry.

4. Xa on bin dng khu vc gia v ni thng nh hnh di.

5. Nhn Finish Edit Mode , kt thc sa.
P3-3.7.3 To sn mi che li vo
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Ra lnh Structure Structure Floor Floor: Structural.

3. Cc cng c v hin ra.

4. Nhn chn kiu tm sn 160mm Concrete With 50mm Metal Dessk ti thanh
Properties.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
107

5. Dng cng c Draw, v bin dng nh hnh di.

6. Cc kch thc c th nh cc hnh minh ha di y.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
108

C th dng phng php: nhn nt ti cng c Draw, cho gi tr Offset bng cc
gi tr kch thc cho trn v nhn vo cc ng li tng ng sau dng lnh Trim
ct b phn tha.
7. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh. Sn c to ra.

P3-3.7.4 c im khi to sn trong Structure
Khi to sn kt cu trong Structure c cc c im sau:
1. Nu ct c phn giao vi sn th phn giao ca ct b t ng ct b.
2. Dm c phn giao vi sn th phn giao ca dm b t ng ct b.
C th m khung nhn mt ng kim chng.
Nhn tri chut vo mt chic ct, thy cc thng s cao trnh nh ct vn l tng trn.
Trong v d ny l Tng 2, gi tr Offset = 0.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
109
Nhn tri chut vo mt thanh dm, thy cc thng s cao trnh mt trn ca dm vn l
tng trn. Trong v d ny l Tng 2, gi tr Offset = 0.

Khi cho n sn, ct v dm b ct thp i bng phn giao vi sn.

P3-3.7.5 To cc hc thng xuyn tng
P3-3.7.5.1 To hc xuyn tng 2 v tng 3
y l hc cu thang gc ta nh.
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. a khu vc gc di bn tri vo mn hnh.
3. Ra lnh Structure Opening Shaft.

4. Cc cng c hin ra.
5. Ti thanh Properties cho cc gi tr:
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
110
Base Offset = -1500.
Unconnected Height = 6000.
Base Constraint: Tng 2.
Top Constraint: Unconnected.

6. Nhn nt Boundary Line , nhn nt , v hnh ch nht vi kch
thc nh hnh di.

7. Nhn nt Symbolic Line , nhn nt v ng k hiu nh hnh
di.

8. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
111
9. M khung nhn 3D, thy hc xuyn thng tng 2 v tng 3.

P3-3.7.5.2 To hc thng xuyn tng 2 qua mi
y l cc hc cu thang snh gia.
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. a khu vc gia ta nh vo mn hnh.
3. Ra lnh Structure Opening Shaft.

4. Cc cng c hin ra.
5. Ti thanh Properties cho cc gi tr:
Base Offset = -1500.
Unconnected Height = 12000.
Base Constraint: Tng 2.
Top Constraint: Unconnected.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
112
6. Nhn nt Boundary Line , nhn nt , v hnh ch nht ti v tr
nh hnh di bn tri v kch thc c th nh hnh di bn phi.

7. Nhn nt Symbolic Line , nhn nt v ng k hiu nh hnh
di.

8. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh.
9. Nhn vo ng k hiu chn hc va to.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
113
10. Ra lnh Modify Array (phm tt AR).

11. Cng c hin ra. Nhn nt . Ti Number g 3, xa du ti Group and
Associate, Move to: nh du chn 2
nd
, xa du ti Constain.

12. Nhn chut vo im gia ca hnh, r thng xung di.

13. G =8200+3000 (y l khong cch t tm hc n n tm hc kia; nh phi g du
= v y l biu thc ton hc). G Enter (hnh di bn tri).
14. Kt qu cc hc c nhn ra, cc hc cch nhau 3000 (hnh di bn phi).

15. Nhn Modify hoc Esc, kt thc lnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
114
Nhn 3D nh hnh di.

P3-3.8 DNG TNG KT CU
P3-3.8.1 Dng tng gc trn bn phi
P3-3.8.1.1 Dng tng
1. M khung nhn mt bng Tng 1.
2. a khu vc gc trn bn phi vo mn hnh.
3. Ra lnh Structure Structure Wall: Structural.

4. Nhn chn kiu tng Exterior 300mm Concrete ti thanh Properties.

5. Chn cc thng s kch thc:
Height: Mi.
Location Line: Wall Centerline (tim tng).
Base Constraint: chn tng, chn Tng 1.
Base Offset: khong chnh cao chn tng, g 0.
Top Constraint: nh tng, chn Up to Level: Mi.
Top Offset: khong chnh cao nh tng, g 0.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
115


6. Chn cc thng s kt cu Structural:

mc nh c nh du Enable Analytical model : thuc m hnh phn tch
c.
Rebar Cover-Top Face: lp b tng o nh ct, chn Exterior-10M to 16M<40>.
Rebar Cover-Interior Face: lp b tng o (lp b tng bo v ct thp) mt trong
tng; Rebar Cover-Other Faces: lp b tng o (lp b tng bo v ct thp)
cc mt khc u mc nh Interior (Slabs, walls, joist) 10M to 36M)
<200>.
7. Chn vt liu cho tng:
Nhn nt Edit Type ti thanh Properties. Hp thoi hin ra. Nhn Edit ti thng
s Structure.

Nhn chut vo ct Material. Hp thoi hin ra, nhn chn tn vt liu Concrete-
Cast-in-Place Concrete 28MPa.
Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
116

Tr li hp thoi trc, nhn OK. Nhn OK tip ti hp thoi u tin.
8. Nhn nt ti cng c Draw, v hnh tng nh hnh di.

9. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc lnh.
P3-3.8.1.2 Cn chnh v tr tng trn mt bng
1. Ra lnh Modify Align (phm tt AL).

2. Nhn chn mp sn (hnh di bn tri), nhn chn mp ct (hnh di bn phi), kha
li.

3. Tip tc chn tim mng, chn mp tng, kha li.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
117

4. Tip theo cn chnh hai u tng trng vi tim nm ngang ca mng.

5. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc lnh.
P3-3.8.1.3 Cn chnh tng theo chiu ng
1. M khung nh 3D.
2. Nhn chn 3 bc tng va dng.
3. Nhn nt Attach Top/Base.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
118
4. Nhn chn vo sn tng mi. Kt qu tng chm n mt di ca sn mi.

5. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc lnh.
P3-3.8.2 V tng gc di bn phi
1. M khung nhn mt bng Tng 1.
2. a khu vc gc di bn phi vo mn hnh.
3. Ra lnh Structure Structure Wall: Structural.

4. Nhn chn kiu tng Exterior 300mm Concrete ti thanh Properties.
5. Cc thng s ging nh cc bc tng gc trn va dng.
6. V tng v cn chnh trn mt bng nh hnh di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
119
7. Thc hin cn chnh theo chiu ng ging nh cc bc tng trc.
8. Kt qu chng ta dng xong m hnh kt cu cho ta nh.


Ht phn thc hnh dng m hnh.
P3-3.9 TO TH VIN M HNH KT CU
Trong phn ny ti gii thiu mt s th vin kt cu phc tp, cn cc m hnh n
gin nh cc thanh ti thy mi ngi u lm c d dng nn khng gii thiu ti y.
P3-3.9.1 To th vin ct kt cu
Trong v d ny, ti dng m hnh ct thp c tit din chn v nh ct kch thc khc
nhau.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
120
1. Ra lnh to mu th vin New Family.
2. Hp thoi hin ra. Chn tp: Metric Structural Column, nhn Open.

3. Mi trng lm vic hin ra.
4. Ti khung nhn mt bng c hnh cc mt phng khng ch kch thc tit din ct vi
cc tham bin:
Kch thc chiu rng c cho bng tham bin Width.
Chiu di cho bng tham bin Depth.
5. Ti khung nhn mt ng c cc cao trnh chn ct v nh ct.

P3-3.9.1.1 To tham bin v cc mt phng khng ch kch thc tit din
Ct c a vo d n vi s lng nhiu nn tham bin kch thc nn a vo Type
(kiu) khi thay i ch cn thay i kch thc ca kiu l cc ct cng kiu s c cp
nht.
1. Ra lnh Create Properties Family Types.

2. Hp thoi hin ra.
3. Nhn vo tham bin Depth, nhn Modify.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
121

4. Hp thoi tip theo hin ra, nhn chn:
Type: tham bin thuc kiu.
Name: g tn khc: H td chn ct. y l chiu cao tit din chn ct.
Group parameter under: nhn chn Dimenssions.
Nhn OK.

5. Tr li hp thoi trc, cho gi tr H td chn ct = 350mm. Nhn Apply.
6. Thc hin tng t, i tn Width thnh B rng cnh td (b rng cnh tit din). Cho
gi tr = 250mm.
7. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh hai tham bin sa.
Name: g H td nh ct.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 950.
Nhn Apply.

8. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
122
Chn cc thng s nh trn.
Name: g B dy thn s.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 18.
Nhn Apply.
9. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g B dy cnh t.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 22.
Nhn Apply.
10. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g Cung ln r.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 15.
Nhn Apply.
Kt qu cc tham bin c xc lp nh hnh di, nhn OK.

11. M khung nhn mt bng Ref.Level.
12. Ra lnh Create Datum Reference Plane (phm tt RP).

13. V cc mt phng v gn tham bin nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
123

P3-3.9.1.2 To hnh ct
1. M khung nhn mt ng Front.
2. Ra lnh Create Forms Sweep Blend.

3. Thanh cng c hin ra. Nhn chn Sketch Path cng c hin hnh
phc hin ra v ng dn.
4. Nhn nt v on thng ti mt phng gia, nhn im di cao trnh tng di,
ko ln trn, ni hai cao trnh, kha li.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
124

5. Nhn Modify, kt thc v.
6. Nhn Finish Edit Mode kt thc to ng dn.
7. V bin dng tit din chn ct:
Nhn nt Select Profile 1 to bin dng th nht. im u mt th nht c mu
cnh sen m. Trong v d ny im u cao trnh di nn v chn ct.

Nhn Edit Profile.

Hp thoi chn hng nhn hin ra. Nhn chn Floor Plane: Lower Ref.Level,
nhn Open View.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
125
V bin dng nh hnh di.
Nhn Modify, kt thc v.
Dng lnh Align, gn cc cnh vi cc mt phng khng ch kch thc, kha li.
Ghi kch thc bn knh cc cung ln, gn tham bin l Cung ln r.


Nhn Finish Edit Mode , kt thc to bin dng th nht.
8. V bin dng tit din nh ct:
Nhn nt Select Profile 2 to bin dng th hai.

Cc bc to bin dng ging nh bin dng th nht (chn ct). Kt qu nh hnh
di bn tri
9. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh v bin dng nh ct. Hai bin dng nh
hnh di bn phi.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
126

10. Nhn Finish Edit Mode ln na, kt thc lnh to ct. Ct nhn 3D nh hnh
di bn tri, nhn hnh chiu cnh nh hnh bn phi.

P3-3.9.1.3 Gn vt liu cho khi
Trong tham bin ca mu ct kt cu c tham bin Structural Material gn vt liu
cho cc cu kin. Nu khi to xong ct, khng gn tham bin ny cho m hnh, ct khng nhn
c vt liu.
1. Nhn tri chut vo hnh khi, nhn nt ti thng s Matrial trn thanh Properties.
2. Hp thoi hin ra, nhn chn Structural Material.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
127

3. Nhn OK.
P3-3.9.1.4 Lu tr v s dng
1. Ra lnh Save, lu tr nh cc th vin khc.
2. Vic s dng c gii thiu ti phn Dng ct kt cu.

3. Khi a ct vo d n, c th to kiu mi bng cch nhn Edit Type, hp thoi hin
ra. Thay i kch thc tit din, nhng ngi dng phi tun th theo tiu chun ct
thp ch I, theo bng tiu chun, khng nn cho ty s ph v hnh dng ct v d cho
gi tr cung ln khng ng qui chun, ct s khng to ra c.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
128

P3-3.9.2 To th vin dm kt cu
Vic to th vin dm thp c cc tit din bin i ging nh th vin ct thp gii
thiu ti phn trc.
Trong phn ny ti gii thiu to th vin dm b tng ct thp tit din ch T cnh ngn.

1. Ra lnh to mu th vin New Family.
2. Hp thoi hin ra. Chn tp: Metric Structural Framing-Beams and Braces, nhn
Open.

3. Mi trng lm vic hin ra. Khung nhn mt bng c m ra, trong c cc mt
phng v hnh khi nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
129

4. M khung nhn mt ng Left, c cc thnh phn nh hnh di. Ti y tim dm trng
vi cao trnh, nhng khi t dm vo, cao trnh li trng vi mt trn ca dm.

5. Nhn chn khi mc nh v xa i v khi khc.
P3-3.9.2.1 To tham bin v cc mt phng khng ch kch thc
Vic to cc tham bin da vo cc kch thc truyn thng ca tit din. Ti ch a vo
nhng tham bin bao qut cn cc tham bin khc, ty theo c th cho bng cng thc ph
thuc.
Dm c a vo d n vi s lng nhiu nn tham bin kch thc nn a vo Type
(kiu) khi thay i ch cn thay i kch thc ca kiu l cc dm cng kiu s c cp
nht.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
130

1. Ra lnh Create Properties Family Types.

2. Hp thoi hin ra. Nhn nt Add: to tham bin mi.

3. Hp thoi tip theo hin ra, nhn chn:
Type: tham bin thuc kiu.
Name: g tn khc: h. y l chiu cao tit din dm.
Group parameter under: nhn chn Dimenssions.
Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
131

Tr li hp thoi trc, cho gi tr h = 1800mm. Nhn Apply.
4. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh hai tham bin sa.
Name: g b1.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr b1 = 750. Nhn Apply.
5. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g b2.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr b2 = 1000. Nhn Apply.
Kt qu cc tham bin c xc lp nh hnh di, nhn OK.

6. M khung nhn mt ng Left.
7. Ra lnh Create Datum Reference Plane (phm tt RP).
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
132

8. V cc mt phng v gn tham bin nh hnh di.

P3-3.9.2.2 To hnh dm
1. M khung nhn mt ng Front.
2. Ra lnh Create Forms Sweep.

3. Thanh cng c hin ra. Nhn chn Sketch Path cng c hnh phc hin
ra v ng dn. Hp thoi hin ra, chn mt phng lm vic, nhn chn Center
(Front/Back), nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
133

4. Nhn nt v on thng nm trng vi cao trnh, ni hai mt phng nh hnh di.

5. Nhn Modify, kt thc v.
6. Ra lnh Align, gn ng dn v cc u mt ca ng dn vi cc mt phng tng
ng, kha li.

7. Nhn Finish Edit Mode kt thc to ng dn.
8. V bin dng tit din dm:
Nhn Edit Profile.
Hp thoi chn hng nhn hin ra. Nhn chn Elevation: Left, nhn Open View.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
134

V bin dng nh hnh di. Nhn Modify, kt thc v.
Dng lnh Align, gn cc cnh thng ng v nm ngang, cc u mt ng cho
vi cc mt phng khng ch kch thc, kha li.

9. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh v bin dng.
10. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh to hnh khi. Kt qu nhn 3D nh hnh
di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
135

P3-3.9.2.3 Gn vt liu cho khi
Trong tham bin ca mu ct kt cu c tham bin Structural Material gn vt liu
cho cc cu kin. Nu khi to xong dm, khng gn tham bin ny cho m hnh, dm khng
nhn c vt liu.
1. Nhn tri chut vo hnh khi, nhn nt ti thng s Matrial trn thanh Properties.
2. Hp thoi hin ra, nhn chn Structural Material.

3. Nhn OK.
P3-3.9.2.4 Lu tr v s dng
1. Ra lnh Save, lu tr nh cc th vin khc.
2. Vic s dng c gii thiu ti phn Lp dm.
Khi a dm vo d n, c th to kiu mi bng cch nhn Edit Type v thay i kch
thc tit din, nhng ngi dng phi tun th theo bng tiu chun, khng nn cho ty s
ph v hnh dng.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
136

P3-3.9.3 To th vin mng kt cu
Trong th vin ca Revit c cc loi mng cc, cc bn c th xem cch to cc kiu
mng ny bng cch dng cng c Edit Family.

Trong phn ny ti ch gii thiu mt loi mng ct hay dng ti Vit Nam nh hnh
di.

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
137
1. Ra lnh to mu th vin New Family.
2. Hp thoi hin ra. Chn tp: Metric Structural Foundation, nhn Open.

3. Mi trng lm vic hin ra. Khung nhn mt bng c m ra, trong c cc mt
phng nh hnh di bn tri.
4. M khung nhn mt ng Front, c cc thnh phn nh hnh di bn phi.

P3-3.9.3.1 To tham bin v cc mt phng khng ch kch thc
1. Ra lnh Create Properties Family Types.

2. Hp thoi hin ra. Trong ny c cc tham bin:
Structural Material: vt liu.
Width: bn rng tit din mng. Cho gi tr 1200.
Length: chiu di tit din mng. Cho gi tr 1000.
Cc tham bin ny cha c gi tr, c th cho ty nhng khng i tn c. Nu
mun, c th b qua cc tham bin ny, to tham bin mi.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
138

3. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi tip theo hin ra, nhn chn:
Type: tham bin thuc kiu.
Name: g tn khc: Chiu cao mng.
Group parameter under: nhn chn Dimenssions.
Nhn OK.

Tr li hp thoi trc, cho gi tr Chiu cao mng = 1200mm.
Nhn Apply.
4. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g chiu rng lp m.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = Width*1.2.
Nhn Apply.
5. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g chiu di lp m.
Nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
139
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = Length*1.2.
Nhn Apply.
6. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g chiu cao lp m.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 150.
Nhn Apply.
7. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g chiu rng mt trn.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = Width*2/3.
Nhn Apply.
8. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g chiu di mt trn .
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = Length*2/3.
Nhn Apply.
9. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn cc thng s nh trn.
Name: g chiu cao bc 1.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = Chiu cao mng/2.
Nhn Apply.
Cc gi tr v biu thc ca cc tham bin ti cho c tnh cht gi nh. Ty theo cu to
ca mng thc th, cc bn c th cho gi tr v cng thc khc.

10. Nhn OK, kt thc lnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
140
11. Ty theo s bc, c th cho thn cc tham bin. Trong v d ny ti lm mng vai vt
nn ch cn th l .
12. M khung nhn mt bng Ref.Level.
13. Ra lnh Create Datum Reference Plane (phm tt RP).

14. V cc mt phng v gn tham bin nh hnh di.

15. M khung nhn mt ng Front.
16. Ra lnh Create Datum Reference Plane (phm tt RP).
17. V cc mt phng v gn tham bin nh hnh di.

18. Nhn vo mt phng tham chiu di cng, t tn: Mt y mng.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
141

P3-3.9.3.2 To hnh mng
1. To lp m:
M khung nhn mt bng Ref.Level.
Ra lnh Create Forms Extrusion.

Thanh cng c hin ra. Nhn chn Set , hp thoi hin ra chn mt phng
lm vic. Nhn chn Mt y mng, nhn OK.

Nhn nt v hnh ch nht. Nhn kha cc cnh vi cc mt phng khng
ch kch thc.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
142

Nhn Modify, kt thc v.
Start Extrusion: g 0.
End Extrusion: nhn , hp thoi hin ra, chn Chiu cao lp m. Nhn OK.

Material: vt liu, nhn , hp thoi hin ra, nhn chn Structural Material,
nhn OK.

Nhn Finish Edit Mode kt thc to lp m. Kt qu nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
143

2. To khi chn mng:
Ra lnh Create Forms Extrusion.
Thanh cng c hin ra. Nhn chn Set , hp thoi hin ra chn mt phng
lm vic. Nhn chn Mt y mng, nhn OK.
Nhn nt v hnh ch nht. Nhn kha cc cnh vi cc mt phng khng ch
kch thc nh hnh di.

Nhn Modify, kt thc v.
Start Extrusion: g 0.
End Extrusion: nhn , hp thoi hin ra, chn Chiu cao bc 1. Nhn OK.

Material: vt liu, nhn , hp thoi hin ra, nhn chn Structural Material,
nhn OK.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
144
Nhn Finish Edit Mode kt thc to khi chn mng. Kt qu nh hnh
di.

3. To khi vt:
M khung nhn mt bng Ref.Level.
Ra lnh Create Blend.

Thanh cng c hin ra. Nhn chn Set , hp thoi hin ra chn mt phng
lm vic. Nhn chn Mt y mng, nhn OK.
Nhn nt v hnh ch nht. Nhn kha cc cnh vi cc mt phng khng
ch kch thc nh hnh di.

Nhn Modify, kt thc v.
Nhn Edit Top , v hnh bao mt trn.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
145
Nhn nt v hnh ch nht. Nhn kha cc cnh vi cc mt phng khng
ch kch thc nh hnh di.

Nhn Modify, kt thc v.
First End: nhn , hp thoi hin ra, chn Chiu cao bc 1. Nhn OK.

Second End: nhn , hp thoi hin ra, chn Chiu cao mng. Nhn OK.

Material: vt liu, nhn , hp thoi hin ra, nhn chn Structural Material,
nhn OK.
Nhn Finish Edit Mode kt thc to khi chn mng. Kt qu nh hnh
di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
146

4. M khung nhn 3D.
5. Ra lnh Modify Join Join Geometry.

6. Nhn chn tt c cc khi. Nhn Modify (Esc), kt thc lnh.

P3-3.9.3.3 Lu tr v s dng
1. Ra lnh Save, lu tr nh cc th vin khc.
2. Vic s dng c gii thiu ti phn To mng ct.
3. C th to ra cc kiu vi kch thc khc nhau.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
147


P3-3.9.4 To mng tng
i vi tng, khng th to th vin mng ring r.
Khi gn mng vi tng, trong Revit ch c hai mu th vin h thng, ch c th thay
i kch thc, khng th thay i hnh dng tit din.
C nhiu cch to mng cho tng:
Dng Model In-Place.
Dng g ni Wall Sweep t di chn tng vi tit din ng g v vt liu
ging nh tit din mng.
Dng dm Beam lm mng. Phng n ny thun tin hn c v c th to mt
th vin dm c tit din v vt liu ty . Ti s trnh by phng n ny.
P3-3.9.4.1 To th vin dm lm mng
Thc hin tng t nh th vin dm nn ti ch gii thiu tm tt.
1. Ra lnh to mu th vin New Family.
2. Hp thoi hin ra. Chn tp: Metric Structural Framing-Beams and Braces, nhn
Open.
3. To tham bin:
Mng ti tng bc tng khc nhau nn cc tham bin nn chn Instance.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
148

Cc tham bin nh hnh di.

4. V cc mt phng v gn tham bin kch thc nh hnh di.

5. Dng lnh Create Sweep to hnh.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
149
To ng dn:

To bin dng:

6. Kt qu nh hnh di

Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
150
P3-3.9.4.2 Lu tr v s dng
1. Ra lnh Save, lu tr nh cc th vin khc.
2. Vic s dng c gii thiu ti phn To dm.
3. Khi a dm vo, dng cng c , nhn vo mp chn tng. Chn vt liu v cho
kch thc ty

4. Mun tim dm trng vi tim tng, nhn phm Tab, nhn vo tim tng.

5. Kt qu nh hnh di.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
151

P3-3.9.5 To th vin v ko
Revit cung cp mt b h v ko th vin loi, nhng c th khng thch hp cho cng
trnh ca bn. Chng ta c th to th vin theo hnh dng v kch thc ty .

Trong bi v d, ti dng kiu v ko nh hnh di.

1. Ra lnh to mu th vin New Family.
2. Hp thoi hin ra. Chn tp: Metric Structural Truss, nhn Open.

3. Mi trng lm vic hin ra. Trong mi trng ny ch c mt mt phng Structural
Plans: Level 1.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
152

4. Ti khung nhn ny c hnh cc mt phng khng ch kch thc vi cc tham bin:
Kch thc chiu cao c cho bng tham bin Truss height.
Chiu di cho bng tham bin Truss Length.

P3-3.9.5.1 To tham bin v cc mt phng khng ch kch thc
1. Ra lnh Create Properties Family Types.

2. Hp thoi hin ra. Trong ny c cc tham bin mc nh.

3. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn Instance.
Name: g on nh ra.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
153
Group parameter under: nhn chn Dimenssions.
Nhn OK.

Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 600.

Nhn Apply.
4. Nhn nt Add, to thm tham bin mi. Hp thoi hin ra.
Chn Instance.
Name: g khong cch gia.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
154
Group parameter under: nhn chn Dimenssions.
Nhn OK.
Tr li hp thoi trc, cho gi tr = 400.
Nhn Apply.
5. Nhn OK.
6. Ra lnh Create Datum Reference Plane (phm tt RP).

7. V cc mt phng v gn tham bin nh hnh di.

P3-3.9.5.2 V hnh v ko
7. V thanh ging trn mi:
Ra lnh Create Top Chord.

V ng nh hnh di.
Nhn Modify, kt thc v.
Ra lnh Align, gn u mt ca cc vi cc mt phng tng ng, kha li.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
155

8. V thanh ging ngang bn di:
Ra lnh Create Bottom Chord.

V ng nm ngang nh hnh di.
Nhn Modify, kt thc v.
Ra lnh Align, gn u mt ca cc vi cc mt phng tng ng, kha li.

9. V thanh ging cho:
Ra lnh Create Web.

V ng nm ngang nh hnh di (nhng ng c mi tn ch vo).
Nhn Modify, kt thc v.
Ra lnh Align, gn u mt ca cc vi cc mt phng tng ng, kha li.
Revit 2014 Phn 3 Structure Thc hnh xy dng cng trnh
Nguyn Vn Thip
156

P3-3.9.5.3 Lu tr v s dng
1. Ra lnh Save, lu tr nh cc th vin khc.
2. Vic s dng c gii thiu ti phn To v ko.
3. C th to ra cc kiu vi kch thc khc nhau.

Nu cho gi tr on nh ra nh hn thanh dm ngang, s khng c on th ra ca thanh
trn.
Chuyn sang phn phn tch kt cu cho cng trnh.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
157
P3-4 PHN TCH KIM TRA M HNH
Trong bi ny chng ta nghin cu mt s phn c s v m hnh phn tch ci tin
mt cch thch hp cho vic xy dng m hnh vt l.
Trong c hc kt cu chng ta thy m hnh phn tch l din t 3D mt cch n gin
ha m vn m bo phn nh c st vi s lm vic ca kt cu ton b cng trnh. Trong
ny tp trung cc thng s v hnh dng, tnh cht vt liu v ti trng.
Chuyn cng trnh thc t v s ca cng trnh theo nguyn tc sau:
Thay cc thanh bng ng trc, thay cc bn hoc v bng cc mt trung gian.
Thay cc tit din bng cc c trng hnh hc ca n nh : din tch F v m men
qun tnh A.... tnh ton.
Thay cc thit b gi ta bng cc lin kt gi ta l tng.
Mi lin kt gia cc u thanh quy v hai dng: Khp v Ni cng.
a ti trng tc dng v trc ca n di dng ba loi chnh l: Ti trng tp
trung, ti trng phn b v m men tp trung .
M hnh phn tch (s kt cu) c t ng hnh thnh khi to ra m hnh vt l. C
th xut sang phn mm phn tch v thit k (analysis and design applications) nh phn
Robot Structural Analysis thng qua cng c chuyn i (i vi cc phin bn 2012 tr v
trc phi thng qua cc m un m rng Extensions ci b sung vo phn mm).
Bt k m hnh vt l kt cu no khi dng xong u c ng trc hoc mt trung gian
km theo.
Ti cc khung nhn, chn ch Wireframe (hnh di bn tri) v nhn nt di
y mn hnh, nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View (hnh di
bn phi), cc ng phn tch c mu hin ra.


Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
158
Kim tra giao din chuyn ngnh kt cu:
Trc khi tin hnh phn tch, phi kim tra li giao din phn mm. Trong phn to d
n cho thit k kt cu, chng ta chn cc thnh phn giao din chuyn ngnh, ti y ti
nhc li.
Ra lnh Options.

Hp thoi hin ra. Nhn User Interface.
Phi c nh du ti Structural analysis and tools. Nu khng nh du ti
y, cc cng c phn tch khng hin ra.
Nhn OK.

P3-4.1 KHUNG NHN PHN TCH
Khi to mt d n mi, chn tp mu l Structural Template, trn trnh duyt cc khung
nhn ta thy c 2 khung nhn mt bng tng l Levelx v Level x Analytical v khung nhn
3D l View1 Analytical.

Hai khung nhn ny khc nhau ch no?
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
159
Khung nhn mt bng tng Levelx, cho hin th cng trnh kt cu di dng m hnh vt
l cn khung nhn Levelx-Analytical, cho hin th cng trnh di dng m hnh phn tch hay
s kt cu.


Hnh di l m hnh vt l (3D) v m hnh phn tch (3D-Analytical Model) ca cng
trnh.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
160
P3-4.1.1 To khung nhn Analytical View
Khi to thm cc cao trnh, cc khung nhn mt bng phn tch khng ng to ra, phi
to ra chng v p cc thit lp ca khung nhn phn tch mu vo.
1. M khung nhn cn to thm khung Analytical (nh khung nhn mt bng tng - plan
hoc 3D).
2. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Trn ruy bng: View Duplicate View Duplicate View.

Nhn phi chut vo tn khung nhn trn trnh duyt, chn Duplicate View
Duplicate.

3. Tn khung nhn hin ra trn trnh duyt. Nhn phi chut vo khung nhn va to, chn
Rename (i tn).

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
161
4. Hp thoi hin ra. G tn mi c thm t Analytical phn bit. Nhn OK.

5. M khung nhn va to.
6. Ra lnh p dng thng s ca khung nhn mu cho khung nhn hin thi bng mt trong
cc cch sau:
Trn ruy bng: View Templates Apply new template to current view.

Nhn phi chut vo tn khung nhn va to, chn Apply View Template.

7. Hp thoi Apply View Template xut hin.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
162
8. Ti View Templates: cc khung nhn mu, gm c:
Displine Filter: ngnh, chn Structural (kt cu).
View Type Filter: kiu khung nhn, chn All (tt c).
Names: tn kiu, nhn mi tn, chn mt trong hai kiu sau:
o Structural Analytical Isolate: ch hin cc ng phn tch.

o Structural Model & Analytical Combine: hin c m hnh kt cu v cc
ng phn tch.

9. Nhn Apply Properties.
10. Nhn OK, kt thc lnh.

Hnh di minh ha khung nhn 3D thng v 3D Analytical.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
163


P3-4.1.2 Thc hnh to khung nhn phn tch
M bn v xy dng m hnh kt cu trong cc bi thc hnh trc.
Ti trnh duyt cc khung nhn, c sn cc khung nhnh phn tch Level 1
Analytical, Level 2 Analytical v 3D View Analytical Model.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
164
P3-4.1.2.1 i tn cc khung nhn
1. Nhn phi chut vo khung nhn Level 1 Analytical, chn Rename.
2. Hp thoi hin ra, g tn: Tng 1 Analytical. Nhn OK.
3. Thc hin tng t i tn Level 2 Analytical thnh Tng 2 Analytical.

P3-4.1.2.2 To khung nhn phn tch
1. Nhn phi chut vo tn khung nhn Tng 3, chn Duplicate View Duplicate.

2. Tn khung nhn hin ra trn trnh duyt. Nhn phi chut vo khung nhn va to, chn
Rename (i tn).
3. Hp thoi hin ra. G tn mi Tng 3-Analytical. Nhn OK.

4. Nhn phi chut vo tn khung nhn va to, chn Apply View Template.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
165

5. Hp thoi Apply View Template xut hin.

6. Ti View Templates: cc khung nhn mu, gm c:
Displine Filter: ngnh, chn Structural (kt cu).
View Type Filter: kiu khung nhn, chn All (tt c).
Names: tn kiu, nhn mi tn, chn Structural Analytical Isolate: ch hin cc
ng phn tch.

7. Nhn Apply Properties.
8. Nhn OK, kt thc lnh. Khung nhn ch hin th m hnh phn tch.
9. Thc hin tng t vi khung nhn mt bng Mi. Kt qu cc khung nhn nh hnh
di.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
166

P3-4.2 KIM TRA PHN TCH
Trong phn ny chng ta nghin cu cch kim tra cc gi v chy kim tra tnh bn
vng ca m hnh.
Phi chy kim tra ti cc cng on khc nhau ca d n v iu chnh cho n khp
nhau.
Mi thnh phn kt cu (ct, dm v.v..) phi c gi ti m hnh vt l vi im ta.
Ct c t nht mt gi . Cc gi c th l: ct khc, mng c lp hoc mng lin
tc, dm , tng, sn hoc on dc.
Tng c t nht 2 gi ti hai im hoc mt gi l mt ng. Gi c th l:
ct, mng lin tc hoc mng c lp, dm , sn hoc on dc.
Dm phi c t nht hai gi hoc mt gi ti mt u m c thit lp iu
kin gii phng lin kt c nh hoc mt mt gi . Cc gi c th l: ct, mng lin tc
hoc mng c lp, dm hoc tng.
Thanh ging ch c hai im . Cc gi c th l: ct, mng lin tc hoc mng c
lp, dm, tng, sn hoc on dc.
Sn c t nht 3 im ; mt ng v mt im khng cng nm trn cng mt
ng thng vi ng ni trn; hai ng khng cng nm trn mt ng thng hoc
mt mt . Cc gi c th l: ct, mng lin tc hoc mng c lp, dm hoc tng.
P3-4.2.1 Cc khi nim s dng cho m hnh phn tch kt
cu
Mi thnh vin ca cng trnh kt cu u c cc s hu ring ca mnh gm:
1. Analytical Projection Plane: mt phng cha hnh chiu
2. Physical Material Properties: vt liu.
3. Release Conditions: iu kin chuyn v.
4. Rigid Link: lin kt cng.
Chng ta ln lt nghin cu trong cc mc di y.
P3-4.2.1.1 Mt phng chiu phn tch - Analytical Projection Plane
Mt phng chiu phn tch l mt phng cha v tr v gii hn ca thnh vin m hnh
phn tch kt cu.
1. Ct (columns) c hai mt phng chiu mc nh ti nh v chn ct. y l cc mt
phng song song vi mt bng tng xc nh gii hn ca ct kt cu.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
167
2. Mt phng chiu mc nh ca tng (wall) l mt phng tim tng.
3. i vi dm (beams), mt phng mc nh c th t trn mt bng tng hoc theo
hnh dng tit din. Mt phng ny song song vi trc X ca dm.
4. i vi thanh ging (brace), mt phng mc nh c th t theo hnh dng tit din.
Mt phng ny song song vi trc X ca thanh.
5. Di y l cc phng n c th chn lm mt phng chiu cho cc thnh vin kt cu
c th:
Columns - Analytical Projection Plane Top (Ct - mt phng chiu trn
xung):
o Level (cao trnh).
o Top of Column (mt nh ct).
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Columns - Analytical Projection Plane Bottom (Ct - mt phng chiu bn
di):
o Level (cao trnh).
o Bottom of Column (mt chn ct).
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Walls - Analytical Projection Surface (Tng - mt hnh chiu):
o Centerline (tim tng).
o Interior Face (tim tng).
o Exterior Face (tim tng).
o Girdling (tim tng)..
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Walls - Analytical Top Projection Plane (Tng - mt hnh chiu trn):
o Level (cao trnh).
o Top of Wall (mt nh tng).
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Walls - Analytical Bottom Projection Plane (Tng - mt hnh chiu di):
o Level (cao trnh).
o Bottom of Wall (mt chn tng).
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Beams (Dm):
o Top of Beam (mt trn ca dm).
o Center of Beam (tim ca dm).
o Level (cao trnh).
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Brace (Thanh ging):
o Connection Dependent (lin kt ph thuc).
Structural Floor (Sn kt cu).
o Top of Floor (mt trn ca sn).
o Center of Floor (tim sn).
o Bottom of Floor (mt di ca sn).
o Level (cao trnh).
o Ref Plane (mt phng tham chiu).
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
168
P3-4.2.1.2 Tnh cht c l ca Vt liu - Physical Material Properties
Vt liu ca thnh vin kt cu c gp vo gi i cho phn mm phn tch v thit
k. Revit Structure cung cp cc loi vt liu mc nh l b tng ct thp (concrete), thp
(steel), g (wood) v gch (generic).
Chng ta c th s dng vt mc nh p dng cho kiu vt liu mi sau thay i
tnh cht c l ca n. Xem phn Vt liu.
P3-4.2.1.3 iu kin chuyn v - Release Conditions ti cc nt
1. S gii phng lin kt c 6 thnh phn ti trng:
Fx lc dc trc X.
Fy lc ct hng theo trc Y
Fz lc ct hng theo trc Z
Mx m men xon theo trc X.
My m men un theo hng trc Y
Mz m men un theo hng trc Z
Ch : Cc thnh phn ny ch p dng cho cc thnh vin thng nh thnh vin ca khung
kt cu (dm beam v thanh ging braces) v cc ct kt cu. Khng p dng cho
tng v sn kt cu.
2. Cc chuyn v trong Revit Structure l: c nh (Fixed), ngm (Pinned), m men un
(Bending Moment) hoc do ngi dng nh ngha.
Ngm cht (Pinned) c nh ngha l tt c cc khp c m men.
Khp c nh (Fixed) c nh ngha l khng b nh ra.
Khp m men un (Bending Moment) c nh ngha l c My v Mz khng c
m men xon.
Do ngi dng nh ngha (User-defined) l tt c cc loi khp c th s dng
trong k thut.
P3-4.2.1.4 Lin kt cng - Rigid link
Lin kt cng l lin kt ti nt u dm vi ct. Trong phn mm phn tch v thit k,
n c coi l thnh phn ca khung cng v cng v khng c trng lng.
P3-4.2.2 Thit lp m hnh phn tch - analytical model
settings
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Manage Project Settings Structural Settings.

Analyze Analytical Model Tools nhn mi tn .
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
169

2. Hp thoi Structural Settings hin ra. Nhn vo mc Analytical Model Settings, ni
dung hin ra nh hnh di.

3. Nhm Automatic Checks - cho php kim tra t ng: nhn nh du ti thnh
phn no th thnh phn c kim tra t ng:
Member Supports: gi.
Analytical/Physical Model Consistency: tnh bn vng ca kt cu.

Khi nh du vo thnh phn ny, cc nt Member Supports, v Analytical/Physical
Model Consistency ti cng c Analytical Tools b m i.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
170
4. Tolerances sai s, c th g cc gi tr tham s theo yu cu:
Support Distance: khong cch gia cc gi .
Analytical-to-Physical model distance: khong cch gia m hnh phn tch v
m hnh vt l.
Analytical adjustment distance: khong cch ca m hnh phn tch cn
chnh
Horizontal auto detect: khong cch t ng cn chnh trn mt phng nm
ngang.
Vertical auto detect: khong cch t ng cn chnh trn mt phng thng ng.
Phn mm s t ng kim tra gi v tnh bn vng ca cng trnh theo cc gi tr sai
s ny.

5. Member Supports Check: kim tra cc thnh phn gi :
Circular references: nhn nh du, kim tra theo th t vng trn.
6. Analytical/Physical Model Consistency Check: kim tra tnh bn vng vt l
ca m hnh, c cc phng n: c nh du c kim tra, khng nh du khng
kim tra.

Analytical model connectivity: kh nng lin kt ca m hnh phn tch.
Analytical model adjusted away from default location: xem m hnh phn
tch c c iu chnh cch xa v tr ban u khng.
Analytical Beam and Floor ovelap check: kim tra xem dm v sn c b
chng nhau khng.
Possible instability based on release conditions: kh nng n nh da trn
iu kin gii phng lin kt.
Analytical model outside phisical model: xem m hnh phn tch c nm
ngoi m hnh vt l khng.
Valid Phisical Material Asset: xem m hnh c gn vt liu cha.
7. Analytical Model Visibility: cho hin th m hnh phn tch c phng n:
Differentiate ends of linear analytical models: c nh du, phn bit cc
u mt tuyn tnh ca m hnh phn tch.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
171
8. Nhn OK.
9. Hp thoi hin ra. Ni dung thng bo: Bn c mun Revit thc hin phn tch v
kim tra agy by gi khng?
10. Nhn Yes, qu trnh kim tra c thc hin.

Kt qu c trnh by theo cc mc di.
P3-4.2.3 Kim tra gi - Run the member support checks
Kim tra cc gi Revit Structure pht hin ra cc thnh vin no trong m hnh
khng c gi .
C ai cch kim tra: kim tra t ng v kim tra th cng.
P3-4.2.3.1 Kim tra t ng
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Manage Project Settings Structural Settings.
Analyze Analytical Model Tools.
2. Hp thoi Structural Settings hin ra. Nhn vo mc Analytical Model Settings, ni
dung hin ra.
3. Ti nhm Automatic Checks nhn nh du ti cc phng n: Member
Supports: gi.

4. Khi nh du chn phng n ny, nt Member Supports b m i.

5. Member Supports Check c phng n: Circular references: kim tra theo th
t vng trn.
6. Nhn OK, ng hp thoi.
7. Cc i tng khng c gi hin ra mu vng, km theo hp thoi bng cnh bo kt
qu kim tra hin ra.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
172
8. Ti hp thoi ny, c hin cnh bo cc thnh phn kt cu khng c gi . C th
xem cc thnh phn b cnh bo bng 2 cch:
Nhn vo ti hp thoi, ln lt cc i tng b cnh bo hin mu vng t.

Nhn nt , hp thoi tip tc m ra.

o Nhn chut vo du + ti u danh mc cc thnh phn khng c gi nh
hnh di.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
173
o Tip tc nhn vo du + ch Warning, cc cnh bo thnh vin c th hin
ra. Nhn vo Structural Framing: UB-Universal Beam, nhn nt Show.
Thnh vin khng c gi c a vo mn hnh v c mu vng. C th
xoay nhn r hn nh hnh di.

9. Nhn Close, kt thc lnh.
10. Hnh nh dt y minh ha cc i tng khng c gi .

P3-4.2.3.2 Kim tra th cng
Khi khng dng kim tra t ng hoc vic kim tra t ng khng pht hin ra, chng ta
c th kim tra th cng.
1. Ti hp thoi Structural settings, khng nh du Automactic Check Member
Suport.
2. Ra lnh trn ruy bng: Analyze Analytical Model Tools Check Supports.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
174
3. Tip theo, ging nh phn kim tra t ng.
Ch : Vic kim tra ch c thc hin mt ln. Nu kim tra, pht hin ra cc i
tng khng gi , mc d chng ta khng chnh sa g, phn mm cng vn bo l
khng c thnh vin no khng c gi .
P3-4.2.4 Kim tra tnh bn vng - Run a consistency check
Bc ny theo l chy kim tra tnh bn vng ca cng trnh. Revit Structure s pht
hin ra cc thnh vin no trong m hnh khng bn vng (khng c kt ni cht ch vi cc
thnh vin khc).
Ging nh kim tra gi , cng c th kim ta t ng v th cng.
Nu kim tra t ng th nh du ti Analytical/Physical Model Consistency trong
hp thoi Structural settings.

Cc gi tr dung sai khi kim tra c trnh by ti lnh Thit lp m hnh phn tch -
analytical model settings.
Di y ti trnh by cch kim tra th cng.
1. Ra lnh trn ruy bng: Analyze Analytical Model Tools Consistency
Checks.

2. Hp thoi kt qu hin ra. Ti hp thoi ny, c hin cnh bo cc thnh phn kt cu
khng bn vng.

3. Nhn nt , hp thoi tip tc m ra.
4. C rt nhiu cc dng cnh bo khng bn vng ca kt cu.
5. V d di l cnh bo:
Decteced phisical connection between Strctural Elements, but did not detect
Analytical intersection: pht hin thy c lin kt vt l gia cc thnh phn kt
cu nhng khng thy c mi giao nhau ca s phn tch. Nhn chut vo du +
ti u danh mc cc thnh phn khng bn vng nh hnh di.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
175

Nhn m Warning. Chn Structural Columns: UC-Universal Column-Column.
6. Nhn nt Show. Thnh vin khng bn vng c a vo mn hnh.
7. Nhn Close, kt thc kim tra.
Sau khi kim tra, chng ta pht hin ch no cn thit k li hoc b sung, dng
cc cng c thit k hon thin.
Cng ging nh kim tra gi , tnh bn vng ch c kim tra mt ln.
P3-4.3 CN CHNH S TRNG KHT V LIN TC CA
CC THNH PHN KT CU
M hnh phn tch c xy dng ti Revit Structure c th c sai lch khng ph
hp cho vic gi trc tip n phn mm phn tch v thit k.
tnh ton v phn tch chnh xc, cc nt v cc ng phn tch gia cc thnh phn
kt cu phi trng kht hoc giao nhau nh cc v d di y.
1. Ct v dm.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
176
2. Dm v dm.

3. Dm v thanh ging.

4. Dm v tng.

P3-4.3.1 Chn ch hin th ng phn tch
Ti cc khung nhn, mun hin th cc ng phn tch (khung kt cu), phi chn ch
hin th.
1. M khung nhn quan st.
2. Ra lnh VG.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
177

3. Ti hp thoi nhn mc Analytical Model Categories.
4. Nhn nh du Show analytical model categories in this view.
5. Filter list: chn Structure.
6. Nhn nh du tt c cc i tng nh hnh trn.
7. Nhn OK.
8. Chn ch Wireframe (hnh di bn tri) v nhn nt di y mn hnh,
nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View (hnh di bn
phi), cc ng phn tch c mu hin ra.

P3-4.3.2 T ng tm kim v cn chnh
Vic t ng cn chnh trng kht c tin hnh i vi cc thnh phn kt cu nm ln
cn nhau.
P3-4.3.2.1 Qui tc t ng tm kim cn chnh
Vic t ng tm kim v cn chnh c thc hin theo qui tc sau y.
1. Hnh chiu bng - Horizontal Projection (xy - direction)
Trn mt bng, cc thnh phn c cn chnh theo th bc sau: tng (walls), ct
(columns), dm (beams) , v sn (floors). V d: nh ct chiu ln b mt ca
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
178
m hnh tng. Cnh mp ca tm (slab) cn chnh vi dm (nu khng c ct v
tng).
Cnh mp ca tm (Slab) khng cn chnh vi sn (Floor) khc trn mt phng
XY.
Khi tham s ca dm (t ng tm kim theo mt phng chiu nm ngang) c
chn, v n c kt ni vi ct, th dm gi nguyn trng thi c v im
cui ca dm c gn vi ct.
n lt dm vi tng, t ng ko di u dm n tng, gi nguyn hng v
dc ca dm. Nu dm songg song vi tng (c sai s), s t ng chiu
nguyn vn c dm ln tng.
2. Hnh chiu ng - Vertical Projection (z - direction)
Trn phng chiu ng, sn kt cu s xc nh bng cc mt phng chiu (xem
phn mt phng chiu ca cc i tng kt cu).
nh v y ca ca mt phng chiu thng ng ca tng v ct s cn chnh
trng kht vi hnh chiu ca sn kt cu.
Mt phng chiu ca dm s cn chnh trng kht vi hnh chiu ca sn kt cu.
3. Cc thnh phn cng chng loi - Elements of the Same Category
i vi cc thnh phn cng chng loi (nh sn vi sn, tng vi tng) vic
cn chnh t ng da trn s sp xp khi mi to ra, th t u tin cho i tng
no to ra trc.
Ngoi l, c trng hp thay i mt trong cc i tng c t ng cn chnh.
V d cho trng hp ny: tng 1 c to trc sau n tng 2, tng 3. C ba
tng u c t ng cn chnh. Nu mt phng chiu ca tng 2 thay i th
mt phng chiu ca tng 1 v tng 3 cng cng chnh ngang bng vi tim ca
tng 2.
P3-4.3.2.2 Dung sai cho t ng cn chnh
Nh chng ta bit, vic t ng cn chnh ch c thc hin vi cc v tr ln cn
nhau. V d, nu nu dung sai Horizontal auto detect: khong cch t ng cn chnh theo
phng nm ngang cho bng 300mm th mu mp tim tng cch tim dm <= 300mm th
Revit t ng ko tim tng v tim dm (ng phn tch) trng nhau.
thit lp dung sai cho gi tr ln cn ny, chng ta thc hin nh trnh by di y.
1. Ra lnh Manage Project Settings Structural Settings.
2. Hp thoi hin ra. Cho cc gi tr dung sai xc nh ln cn.

Support Distance: khong cch n gi .
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
179
Analytical-to-Physical model distance: khong cch gia m hnh phn tch v
m hnh vt l.
Analytical adjustment distance: khong cch ca m hnh phn tch cn chnh
Horizontal auto detect: khong cch t ng cn chnh theo phng nm ngang.
Vertical auto detect: khong cch t ng cn chnh theo phng thng ng.
3. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-4.3.2.3 Cc v d t ng cn chnh
1. Dm Beams.
Khi t ng cn chnh, trn mt phng chiu thng ng, chng ta thy dm (mt
im) gn vi hnh chiu ca sn kt cu (ng thng) nh hnh di.

2. Ct Columns.
Hnh di l hnh chiu bng ca ct (mt im) v tng (ng thng).

3. Sn v tng kt cu
Hnh di l tng vi tng (hnh bn tri) v tng vi sn (hnh bn phi).

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
180
Nu mt phng chiu ca tng l mt ngoi tng th sn cng cn chnh theo.

P3-4.3.2.4 Kt lun
Revit t ng tm v cn chnh cc thnh phn kt cu, khi thit k, chng ta cn ch
trng dng cc cng c bt im, xc nh chun cho ph hp.
P3-4.3.3 Cn chnh th cng
i vi nhng i tng c cc mt phng chiu cch xa nhau vt qu gi tr dung sai,
khng t ng cn chnh c, chng ta phi cn chnh bng tay.
Di y chng ta thc hin cho mt s trng hp.
P3-4.3.3.1 Ra lnh cn chnh
1. Ra lnh Analyze Analytical Model Tools Analytical Adjust (phm tt AA).

2. Cng c cn chnh hin ra.

P3-4.3.3.2 Cc bc tng c b dy khng bng nhau
Hnh di l hai bc tng chng ln nhau, c b dy khng bng nhau. Biu kt cu
khng trng kht. lm trng kht chng ta thc hin nh sau:
1. Nhn nt Wall Adjustment .
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
181
2. Nhn tri chut vo u mt ca ng th nht (hnh di bn tri). Nhn tri chut
vo u mt ca ng th 2 (hnh di bn phi).

3. Nhn tip vo nt Wall Adjustment, nhn vo cc u mt i din ca cc bc tng.
Kt qu hai ng trng nhau.

4. Khi lm trong khung nhn khng gian, nhn chn vo cc cnh thng ng.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
182
5. Nhn nt tr li trng thi cha cn chnh.

P3-4.3.3.3 Ct v dm
Tng t nh tng, chng ta c cc ct khng cng kch thc tit din ni vi nhau
bng mt dm nh hnh di.

1. Nhn chn tim ct c tit din to.
2. Nhn tim ct c tit din nh. Kt qu nh hnh di.

P3-4.3.3.4 Tng v dm
Trn mt bng tng nu xy ra trng hp nh hnh di, chng ta cng x l tng t
nh trn.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
183
1. Nhn vo u mt ca ng biu din kt cu tng (hnh di bn tri).
2. Nhn vo u mt ca ng da cam dm (hnh di bn phi).

3. Kt qu nh hnh di.

P3-4.3.3.5 u ni cc bc tng
Cc bc tng t nh trn.
Di y l cc hnh minh ha.

1. Nhn vo u mt ca ng biu din kt cu tng (hnh di bn tri).
2. Nhn vo giao im ca cc bc tng (hnh di bn phi).


Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
184
3. Kt qu nh hnh di.

4. Nhn nt Finish , kt thc lnh.
Ch :
Khi lm th cng ng chn th nht s cn chnh theo v tr ca ng chn
th 2.
C th dng lnh di chuyn m hnh vt l khong cch bng hoc nh hn gi tr
dung sai, vic cn chnh s t ng.
Khi cn chnh ng kt cu, thn tng c th lch nhau nhiu, dng lnh di chuyn
cho hai bc tng chng ln nhau hp l theo thit k.
P3-4.3.4 Thc hnh cn chnh
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Chn ch Wireframe (hnh di bn tri) v nhn nt di y mn hnh,
nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View (hnh di bn
phi), cc ng phn tch c mu hin ra.

1. a gc di bn tri ta nh vo mn hnh.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
185
2. Ra lnh Modify Align.

3. Nhn vo tim tng. Nhn vo u mt ca dm.

4. Hp thoi hin ra, nhn Unjoin Elements.

5. Kt qu dm ngn li nh hnh di bn tri. Khi ng phn tch t ng kt ni
vi nhau (hnh di bn phi).

6. Tip tc thc hin vi dm pha di.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
186


7. Nhn Modify, kt thc lnh Align.
8. Ra lnh Analyze Analytical Model Tools Analytical Adjust (phm tt AA).

9. Cng c cn chnh hin ra.

10. Nhn nt Wall Adjustment .
11. Nhn vo u mt ng phn tch ca bc tng. Nhn vo ng phn tch ca thanh
dm.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
187
12. Kt qu cc ng phn tch ni vi nhau nh hnh di. Nhn Finish , kt thc
lnh.

13. Thc hin tng t vi cc thanh dm v tng ti v tr ny trn tng 3.
P3-5 TI TRNG
P3-5.1 NH NGHA TI TRNG
P3-5.1.1 Ra lnh nh ngha ti trng
c ti trng gn cho m hnh, phi nh ngha cc trng hp ti trng.
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Manage Project Settings Structural Settings.

Analyze Loads Load Case.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
188
2. Hp thoi hin ra. Mc Load Cases t ng c kch hot.

Trong hp thoi c 2 phn. Phn trn l cc lot ti trng (case). Phn di l cc tnh
cht ti trng. Cc loi (Nature) ti trng nh gm:
Dead: tnh ti.
Live: hot ti.
Wind: gi.
Snow: tuyt.
RoofLive: hot ti trn mi.
Accidental: ti ngu nhin.
Temperature: tc dng ca nhit .
Seismic: tc dng ca a chn (ng t).
Vic nh ngha c trnh by ti cc mc di y.
P3-5.1.2 nh ngha lot ti trng Load case
Ti phn Load Case, c cc ct:
1. Name: tn lot ti trng. Ti y c cc tn mc nh:
DL1: dng cho tnh ti.
LL1: dng cho hot ti.
WIND1: dng cho gi.
SNOW1: dng cho tuyt.
LR1: dng cho hot ti trn mi.
ACC1: dng cho ti ngu nhin.
TEMP1: dng cho tc dng ca nhit .
SEIS1: dng cho tc dng ca a chn (ng t).
Tn ny c th i ty bng cch nhn chut vo cn i v g tn khc. V d
TT1 dng cho tnh ti v.v
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
189

2. Case Number (s th t ti trng) cp nht t ng.
3. Nature: tnh cht ti trng. Nhn chn. Danh sch ny cp nht t phn Nature bn
di hp thoi.

4. Category: loi ti trng. Nhn chn. Loi ti ny l cc tham bin phn mm
tnh ton.

5. Nhn nt Add (Duplicate) trong bng Load Cases thm trng hp ti trng. S
lng lot ti trng khng hn ch.

Lot ti trng c thm vo danh sch. Nt Add c thay bng nt Duplicate.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
190

Lot ti trng thm vo c th i tn, chn tnh cht ti Nature v loi ti trng
ti ct Category.
6. Nhn chut vo tn mt lot ti trng, nhn Duplicate.

Mt lot ti trng ging lot ti trng chn c to ra. C th i tn v chn
cc thng s khc.

7. Nhn nt Delete, xa ti trng.

P3-5.1.3 nh ngha tnh cht ti trng - Nature
Bng Load Natures bn di hp thoi. Cc tnh cht ti y s cp nht cho ct Nature
ca bng Load Cases bn trn. Ti y c th thc hin:
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
191
1. i tn ging nh Load Cases:

2. Vic thm, xa loi ti trng ging nh Load Cases.
3. Nhn OK.
P3-5.2 GN TI V T HP TI
P3-5.2.1 Chn ch hin th ti trng
Ti cc khung nhn, mun hin th ti trng khi gn ti, phi chn ch hin th.
1. M khung nhn quan st.
2. Ra lnh VG.
3. Ti hp thoi nhn mc Analytical Model Categories.
4. Nhn nh du Show analytical model categories in this view.
5. Filter list: chn Structure.
6. Nhn nh du Strctural Loads.

7. Nhn OK.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
192
P3-5.2.2 Ra lnh gn ti
1. M khung nhn 3D hoc mt bng tng.
2. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Trn trnh n: Analyze Loads Loads.

Phm tt: LD.
3. Cc cng c hin ra.

4. Cc lot ti c trnh by theo cc mc tip theo, khng nhc li phn ra lnh.
P3-5.2.3 Gn ti trng tp trung Point load
Ti ny gn cho khung, gin phng hoc khng gian, u ct.
1. Ti cng c Modify|Place Loads, chn Point Load.

2. Chn mt phng t ti: ti Placement Plane, nhn nt chn mt phng t ti
(xem phn mt phng lm vic Workplane). Ti trng c phng tc dng vung gc
vi mt phng ny.

3. To kiu mi hoc thay i kiu k hiu ti trng:
Nhn nt Edit Type ti thanh Properties. Hp thoi hin ra. Trong ny tn kiu
mc nh l Point Load 1.
Ti hp thoi Type Properties, nhn Duplicate to mt kiu ti trng mi da
trn kiu c, hp thoi hin ra.
o Ti Name, g tn mi, nhn OK.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
193

Cc thng s hnh thc ca k hiu ti trng gm:
o Force Arrowhead: u mi tn biu din lc. Nhn chn.
o Force Scale: t l di ng lc khi hin th trn bn v (y ch l t l
biu din, khng phi l t l gi tr lc).
o Moment Arrowhead: u mi tn biu din m men.
o Moment Scale: t l di ng biu din m men.

Nhn OK, kt thc.
4. Cho cc gi tr thng s ti thanh Properties.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
194
Is Reaction : c nh du c phn lc.
Load Case: lot ti trng, nhn chut chn theo danh sch nh ngha ti phn
trc.

Orient to: nhn chn hng ca ti trng (ti trng c hng vung gc vi mt
phng c chn):
o Workplane: mt phng lm vic.
o Project: mt phng chiu.

Cc thng s Fx, Fy, Fz: lc tc dng dc trc.
Mx, My, Mz: m men quay quanh cc trc.
5. t ti:
a con tr n v tr cn t ti, nhn chut.

Mi ln nhn chut, c mt ti trng.
C th t ti ti bt k im no trn m hnh.

6. Nhn Modify, kt thc lnh.
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
195
P3-5.2.4 Gn ti trng phn b theo chiu di Line load
Ti ny gn cho khung, gin phng hoc khng gian.
1. M khung nhn mt bng hoc 3D.
2. Ti cng c Modify|Place Loads, chn Line Load.

3. Chn mt phng t ti: ti Placement Plane, nhn nt chn mt phng t ti
(xem phn mt phng lm vic Workplane). Ti trng c phng tc dng vung gc
vi mt phng ny.

4. To kiu k hiu biu din ti trng: ging ti trng tp trung. Nhn Edit Type
cho thng s khc.
Force Arrowhead: u mi tn biu din lc. Nhn chn.
Linear Force Scale: t l di ng lc khi hin th trn bn v (y ch l t
l biu din, khng phi l t l gi tr lc).
Distance between Arrows: khong cch gia cc mi tn biu din ti.
Moment Arrowhead: u mi tn biu din m men.
Moment Scale: t l di ng biu din m men.

Nhn OK.
5. Chn phng n v cho gi tr ti trng: ti thanh Properties chn v cho cc gi
tr sau:
Is Reaction : c nh du c phn lc.
Load Case: lot ti trng, nhn chut chn theo danh sch nh ngha ti phn
trc.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
196

Orient to: nhn chn hng ca ti trng (ti trng c hng vung gc vi mt
phng c chn):

o Work Plane: h trc ta t trn mt phng lm vic. Trc Z vung gc
vi mt phng lm vic.
o Project: h ta gc, trc X theo hng East (ng), Y theo hng North
(Bc), v trc Z hng ln trn.
Uniform Load : c nh du, ti trng phn b u (hnh di bn tri), chng
ta ch cho mt gi tr ti trng v m men. Khng nh du, ti trng phn b
khng u (hnh di bn phi), cho hai gi tr lc v m men.
Projected Load : c nh du cho gi tr cc lc trn hnh chiu.
Cc thng s Fx, Fy, Fz: lc tc dng dc trc.
Mx, My, Mz: m men quay quanh cc trc.

6. V ng tc dng:
Ti cng c Draw, c cc lnh xc nh bin dng ng b tr ti trng.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
197
Khi v ng ny bng cc cng c v hnh, cn ch bt im ng t lc
trng vi biu kt cu, vic tnh ton mi thc hin chnh xc.

Hnh di minh ha vic dng lnh Line, vch mt ng dc theo cnh
mp ca nn tng 2.

Nt dng chn ng phn b lc da vo cc ng trc, dm, mp sn,
mp tng v.v... Nhn tri chut vo i tng ni trn, mt ng b tr ti trng
c xc nh.

C th cho gi tr ti trng khc v t vo v tr mi.
7. Nhn Modify, kt thc lnh.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
198
P3-5.2.5 Gn ti trng phn b trn b mt - Area load
Ti trng ny gn cho sn v tng, mi.
1. M khung nhn mt bng hoc 3D.
2. Ti cng c Modify|Place Loads, chn Area Load.

3. Ti trong m hnh ph thuc vo kiu h ta c chn cho d n. Trong Revit
Structure c mt s h trc ta dng cho ti trng nh:
H ta thng gc (X, Y, Z) c kch hot khi ra lnh gn ti nh hnh di.

Mt phng lm vic (work plane) chnh l mt phng hin thi ca i tng.
Mt phng ch th (host work plane) l mt phng s chn t ti.
4. Cc cng c tng ng hin ra.

5. Chn mt phng t ti: dng cc cng c ti Workplane v Tools xc nh mt
phng t ti (xem phn Mt phng lm vic.
6. Chn phng n v cho gi tr ti trng ti thanh Properties ging nh ti trng
theo tuyn:

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
199
7. Dng cng c Draw v ng bao khp kn.

8. C th nhn nt nhn chut vo cc i tng l dm hoc tng to ng
bao (khng chn c sn).

9. C th s dng cng c Modify sa v to ng bao hon chnh.
10. Nhn Finish Edit Mode , kt thc lnh. Ti trng c t nh hnh di.

P3-5.2.6 Cc loi ti t trn vt ch th - Hosted
Trong thanh cng c gn ti, ta thy c cc cng c Hosted Load nh hnh di.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
200
Vic ra lnh, gn ti v cc tham s ging nh cc loi ti gii thiu trn.
iu khc bit y l nu dng cc lnh gn ti khng phi Hosted th cc v tr t ti
c th v bt k, c th khng lin quan n cc i tng kt cu m chng ta xy dng,
cn cc lnh gn ti Hosted th bt buc ti trng phi t vo cc i tng thnh vin kt cu
ca cng trnh.
Phi chn nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View mi chn
c m hnh phn tch.

1. Hosted Point Load ti trng tp trung.
Ti trng ny bt im vo cc nt kt cu (u ct hoc u dm).

2. Hosted Line Load ti trng phn b theo ng.
Ti trng ny bt vo tim tng, dm, mp sn, mp tng kt cu.

3. Hosted Area Load ti trng phn b trn din tch.
Ti trng ny bt vo cnh mp tng, mp sn kt cu (hnh di bn tri). Sau
khi nhn chut, lc c phn b trn ton mt sn hoc tng (hnh di bn
phi).

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
201
P3-5.2.7 Thay i gi tr ti trng cho mt v tr c th
1. Nhn tri chut vo ti trng t.
2. C th dng cc cng c Modify nh cc i tng m hnh khc.
3. Chn phng n v cho cc thng s khc ti Properties.

P3-5.2.8 T hp ti trng
Sau khi gn ti trng, chng ta phi t hp ni lc cho cng trnh kt cu.
Hnh di minh ha mt t hp c thit lp.
Vic thit lp t hp ni lc ph thuc vo dng kt cu v tiu chun ca cc nc khc
nhau. Chng ta phi tham kho ti cc ti liu v kt cu. y ti ch gii thiu cch to ra
mt t hp ni lc.

1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Manage Project Settings Structural Settings.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
202

Analyze Loads Load Combinations.

2. Hp thoi hin ra. Nhn mc Load Combinations.

3. Nhn nt Add ti nhm Load Combination. Mt t hp c to ra.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
203
4. Ct Name tn t hp, g tn bt k. V d: TH-1.
5. Ct Type kiu ti trng, nhn chn. C 2 kiu:
Combination t hp. Cho ra kt qu cc lc thnh phn v phn lc.
Envelope t hp bao. Cho ra kt qu Max v Min ca ti trng tng hp.

6. Ct State trng thi, chn mt trong cc la chn sau:

Serviceability: kh nng phc v.
Ultimate: ti hn. La chn ny l t hp bt li nht cho cng trnh tnh ton
cho ra cc kt lun bo m tnh an ton cao ca cng trnh.
7. Ti nhm Edit Selected Formula, nhn Add cho cng thc. Cc cng thc y
s c cp nht ln ct Formula ca bng Load Combination.

Ct Factor h s. H s ny ph thuc vo tiu chun nh ni trn. G s, v
d: 1.4. H s ny c t ng cp nht ln ct Formula bn trn.
Ct Case or Combination, chn tn ti trng s dng trong lc t ti. V d:
TT1.
Mi ln nhn Add, thm mt h s v mt ti trng c cng vo cng thc.

Nhn Delete: xa dng chn.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
204
8. Ti nhm Load Combination Usage s dng t hp, nhn Add thm phng thc
s dng (mt dng hin ra).
Name: t tn.
Set: nhn nh du, tn y s c cp nht ln ct Usage ca bng Load
Combination bn trn.
Nhn Check None: khng thit lp.
Nhn Delete: xa dng chn.


9. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-5.3 CC IU KIN XUNG QUANH
Cc iu kin xung quanh (Boundary conditions) l thnh phn m hnh phn tch xc
nh iu kin gi ca thnh phn kt cu vi mi trng xung quanh. V d, nn t di
mng ca cng trnh. Cc thnh phn ny c s dng thng tin v bo m k thut nn
mng cho phn mm phn tch.
P3-5.3.1 Thit lp hnh dng k hiu iu kin xung quanh
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Manage Project Settings Structural Settings.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
205
Nhn vo mi tn ti Analyze Boundary Conditions.

2. Hp thoi hin ra. Nhn mc Boundary Conditions Settings.

3. Ti y chn cc phng n cho cc kiu k hiu biu din cho cc iu kin xung
quanh. Hnh dng cc k hiu ny c chn mc nh theo loi gi .
Fixed: gi c nh.
Pinned: ngm.
Roller: ngm trt.
User Defined: do ngi dng nh ngha.
Area and Line Symbol Spacing: khong cch gi din tch v ng k hiu.
4. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-5.3.2 Gn iu kin xung quanh
1. Ra lnh: Analyze Boundary Conditions.

2. Cng c tip theo hin ra.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
206
3. Chn trng thi gi : nhn mi tn ti State, chn mt trong cc trng thi trong
danh sch:
Fixed: c nh.
Pined: ngm.
Roller: trt.
User: t ngi dng nh ngha.

4. Point gi ti mt im:
Gi ny c t ti chn hoc u ct, u dm.
a con tr vo chn ct, u ct hoc u dm, nhn chut.

5. Line gi l mt ng:
Gi ny c t ti chn tng, dm, mp sn.
a con tr vo chn tng, dm, hoc mp sn, nhn chut gi c to ra.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
207
6. Area gi l mt mt (ton b mt sn).
Nhn vo mt cnh mp ca sn, ton b dn c t iu kin xung quanh.

7. Nhn Modify, kt thc lnh.
P3-5.3.3 Thay i c tnh ca iu kin xung quanh
1. Nhn tri chut vo k hiu c.
2. Ti thanh Properties nhn chn ti State.

3. Nu chn User, c cc tham s tip theo:
Translate in: chuyn v. Chn thng s ti cc phng X, Y, Z.
o Fixed: c nh.
o Release: c chuyn v.
o Spring: l xo. Thng s ny c thm tham s Spring Modulus: m un bt
(l xo).

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
208
Rotate About: xoay quanh cc trc X, Y, Z. Chn cc phng n ging nh
chuyn v.

P3-5.4 THC HNH GN TI
Vic chn ch hin th ti trng ti khung nhn thc hin nh phn l thuyt gii
thiu.
Trong phn ny ch thc hnh nh ngha lot ti, gn ti, t hp ti trng v gn iu
kin bin.
P3-5.4.1 nh ngha lot ti
1. Ra lnh Analyze Loads Load Case.

2. Ti hp thoi, nhn vo cc lot ti SNOW1, LR1, ACC1, TEMP1, SEIS1, nhn
Delete (xa cc lot ti ny).

3. Hp thoi hin ra, nhn Yes.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
209
4. Nhn vo DL1, g TT1 (tnh ti).
5. Tng t, i tn LL1 thnh HT1, WIND1 thnh GIO1.
6. Ti ct Categories nguyn.

7. Ti phn di, cng i tn: Dead thnh Tnh ti, Live thnh Hot ti, Wind thnh
Ti trng gi.

8. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-5.4.2 Gn ti
P3-5.4.2.1 Gn hot ti cho sn
1. M khung nhn 3D.
2. Nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
210
3. Ra lnh Analyze Loads Loads (phm tt: LD).

4. Nhn chn Hosted Area Load.

5. Chn Load Case: HT1, cho Fz=-2kN.
6. Nhn chn vo cnh mp sn tng 2.

7. Ti trng c gn vo cho sn.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
211
8. Tip tc nhn chn cnh mp ca sn tng 3 v mi.
9. Nhn Modify, kt thc lnh, kt qu nh hnh di.

P3-5.4.2.2 Gn ti trng gi
1. M khung nhn 3D, xoay hng nhn nh hnh di.

2. Ra lnh Analyze Loads Loads (phm tt: LD).

3. Nhn chn Line Load.
4. Nhn chn cao trnh t ti: Mi.

Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
212
5. Chn Load Case: GIO1, cho Fz=0.0kN/m, Fy=0.0kN/m, Fx=0.85kN/m.
6. V on thng v bt im (1 v 2) vo mp mi .

7. Nhn Modify, kt thc lnh
P3-5.4.3 T hp ti trng
P3-5.4.3.1 Ra lnh to t hp ti trng
1. Ra lnh Analyze Loads Load Combinations.

2. Hp thoi hin ra. Mc Load Combinations t ng kch hot.
3. Thc hin t hp nh ti cc mc tip theo.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
213
P3-5.4.3.2 T hp tnh ti v hot ti TT + HH
1. Nhn nt Add ti nhm Load Combination. Mt dng c to ra.
Ti ct Name, g TT+HT.
Ct Type, mc nh Combination.
Ct State mc nh Serviceability.
2. Ti nhm Edit Selected Formula, nhn Add cho cng thc.
Ti ct Factor, g 1.4. H s ny c t ng cp nht ln ct Formula bn trn.
Ti ct Case or Combination, chn TT1.
Tip tc nhn Add.
Factor: g 1.6.
Case or Combination: chn HT1.

P3-5.4.3.3 Thm t hp tnh ti + hot ti + gi
1. Nhn nt Add ti nhm Load Combination. Mt dng c to ra.
Ti ct Name, g TT+HH+GIO.
Ct Type, chn Envelope (t hp bao).
Ct State, chn Untilmate (ti hn).
2. Ti nhm Edit Selected Formula, nhn Add cho cng thc.
Ti ct Factor, g 1.2. H s ny c t ng cp nht ln ct Formula bn trn.
Ti ct Case or Combination, chn TT1.
Tip tc nhn Add.
Factor: g 0.5.
Case or Combination: chn HT1.
Tip tc nhn Add.
Factor: g 1.3.
Case or Combination: chn GIO1.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
214

3. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-5.4.4 Gn iu kin bin
1. M khung mt bng Tng 1.
2. Nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View.

3. Ra lnh: Analyze Boundary Conditions.

4. Nhn mi tn ti State, chn Pinned: ngm.
5. Nhn Point gi ti mt im. Gi ny c t ti chn hoc u ct, u dm

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
215
6. a con tr vo tim ct, nhn chut.

7. Nhn vo tt c cc ct c trong bn v.
8. Tip theo nhn Line gi l mt ng. Gi ny c t ti chn tng, dm,
mp sn.
9. Chn Fixed ti State.

10. a con tr vo tim cc bc tng c trong bn v.

11. Nhn Modify, kt thc lnh.
12. M khung nhn 3D.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
216
13. Chn ch Wireframe (hnh di bn tri) v nhn nt di y mn hnh,
nhn nh du Show Analytical Model Categories in this View (hnh di bn
phi), cc ng phn tch c mu hin ra.

14. Cho n ton b mng:
Nhn phi chut vo mng nh.
Chn Hide in View Category.

15. Cc gi hin ra nh hnh di.

Cng vic ca Revit Structure n y l kt thc. Mun tnh ton c phi chuyn
sang Robot Structural Analysis.
P3-5.4.5 Chuyn d liu sang RSAP tnh ton
Trong Revit 2013 c tch hp lun m un chuyn m hnh t Revit Structure sang
phn mm Robot Structural Analysis tnh ton. Trong Revit 2014, khng c s tch hp t
ng ny. Chng ta phi ti v v ci t. a ch ti v:
Exchange app (http://apps.exchange.autodesk.com/RVT/Home/Index).
Sau khi hon thin m hnh, gn ti, t hp ti trng, chuyn sang Robot Structure
Analysis tnh ton.
C th chuyn m hnh kt cu cha c ti v cc iu kin phn tch sang Robot
Structure Analysis t ti, t hp ti v tnh ton cng c.
thc hin c vic ny, trong my phi ci t phn mm Robot Structure
Analysis 2014.
1. Ra lnh Analyze Structural Analysis Robot Structural Analysis Link
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
217

2. Hp hin ra. nh du chn Send model.

P3-5.4.5.1 Chn cc phng n lin kt
1. Nhn chn Send Options.

2. Hp thoi tip theo hin ra.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
218

3. Ti Basic Options c cc phng n sau:
Scope and correction: phm vi v s hiu chnh gm c:
o Send entire Revit project (ignore current selection) a nguyn vn m
hnh kt cu sang tnh ton (la chn ny mc nh).
o Send only current selection ch a nhng m hnh c chn sang tnh
ton.
o Execute model correction in Robot nu phng n ny c chn, t
ng v m hnh tng thch trong Robot.
Specify the case that contains self-weight: lot ti trng cha trng lng
bn thn. Mc nh l tnh ti.
o C th nhn vo mi tn chn trng lc s c gn vi ti trng no.
Trong bi thc hnh, nguyn TT1.
o Ignore self-weight c nh du: b qua trng lc. Mc nh l khng
nh du, nguyn mc nh.
Bar end releases: - gii phng lin kt ti u mt ca thanh. Chn mt trong
hai phng n:
o Do not use Revit settings khng s dng cc thit lp ti Revit.
o Use Revit settings c s dng cc thit lp ti Revit. Trong bi thc
hnh chn phng n ny.
4. Nhn mc Additional Options c cc la chn:
Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
219

Materials vt liu, chn mt trong cc phng n:
o Use Robot default materials dng vt liu mc nh ca Robot.
o Define new materials in Robot to vt liu mi trong Robot vi cc c
tnh nhn dng nh ngha trong Revit (dng vt liu c nh ngha trong
Revit). Trong bi thc hnh, chn phng n ny.
o Select material of the best matching parameters chn vt liu t
Robot c cc thng s ph hp nht vi vt liu nh ngha ti Revit.
Curtain walls: cc tng knh vch knh, chn mt trong cc phng n:
o Analytical model only (no system panels, no mullions) ch chuyn cc
m hnh phn tch (khng c cc tm panel ghp, khng c chn song). Trong
bi thc hnh, chn phng n ny.
o Analytical model and mullions (no system panels) m hnh phn tch
c chn song (khng c cc tm panel ghp).
o System panels and mullions (detailed model) m hnh l cc tm panel
ghp vi cc chn song .
Transfer (optionally): cc phng n chuyn i, c th nhn nh du ty :
o Use drawing model offsets as analytical ng v bng cch offset trn
thanh cng c xem nh m hnh phn tch trong Robot.
o Use Plan views as backrounds dng cc khung nhn mt bng lm
phng nn.
o Reinforcement projects (beams, columns, spread footings) chuyn
ct thp c khi to trong Revit sang Robot.
o Steel connections chuyn c cc mooie lin kt ca khung thp.
o Trong bi thc hnh, khng nh du chon phng n no.
5. Nhn OK, kt thc chn phng n.
6. Tr li hp thoi trc.
Autodesk Revit 2013 Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
220
P3-5.4.5.2 Thc hin chuyn i
1. Ti hp thoi Integration with Robot Structural Analysis c phng n:
Use Autodesk Robot Structural Analysis RTD file:
khng nh du s khi ng Robot v chuyn i m hnh.
C nh du s chn th mc v lu tr d liu trong mt tp c ui l *.rtd,
khng khi ng Robot. Sau ngi dng t khi ng Robot v m tp *rtd
tnh ton.

Trong bi thc hnh, khng nh du.
2. Nhn OK.
3. Vic chuyn i bt u, phi i phn mm lm vic.

4. Robot c khi ng.

Autodesk Revit 2013 - Structure Phn tch m hnh v t ti
Nguyn Vn Thip
221
5. Khi hon thnh, hp thoi hin ra thng bo: Vic chuyn i hon thnh. Bn c
mun xem bo co kt qu khng? Nhn Yes, hin bn bo co, nhn No, khng hin
bo co.

6. M hnh c chuyn sang Robot nh hnh di.

7. Cng vic tip theo thuc Robot Structural Analysis.
Cc phng n chuyn i khc c th phi vit thnh chuyn ring. Xin dng li
y.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
222
P3-6 B TR CT THP REINFORCEMENT

Nh t u ti gii thiu, Revit Structure khng c kh nng tnh ton thit k kt
cu k c vic thit k b tng ct thp.
Phn t ct thp c gii thiu ti y ch l cc cng c t thp th cng theo ch
quan ca ngi v.
V vy vic t ct thp ch dng xut ra thnh khung nhn b tr thp trong h s thit
k ch khng phi tnh ton kt cu. Cho nn khng phi t thp cho tt c cc i tng
nh ct, dm, sn, mi ca ton cng trnh m chng ta ch t thp cho mt i din cho cc
loi i tng m thi. V d trong cng trnh c 10 ct 300x400, 20 ct 200x300 th chng
ta khng phi t thp cho c 30 ct m ch t cho 1 ct 300x400 v 1 ct 200x300 i din
thi.
t thp v chn mc b tng ng, chng ta phi tham kho cc ti liu v tiu chun
v b tng ct thp.
Ct thp c b tr trong cc cu kin b tng ct thp nh ct (columns), dm
(beams), tng (walls), mng (foundations), v sn ht cu (structural floors).
Cng c t ct thp ca Revit Structure gip chng ta nhanh chng t, sa ct thp
cho cc m hnh ni trn.
Vic t ct thp c thc hin ti khung nhn mt ng, mt bng hoc mt ct.
P3-6.1 LP B TNG BO V CT THP REBAR
COVER
Lp b tng bo v ct thp c cho theo qui chun ty tng loi m hnh t thp.
Trong Revit Structure c mt s chun mc nh, chng ta c th thay i thit lp cc chun
. Khi t ct thp, cc thanh thp c bt im theo ng chun ny.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
223
Di y l mt s qui nh lp b tng bo v theo TCXDVN 356:2005:
Bn v tng c chiu dy:
o T 100mm tr xung: 10mm (15mm).
o Trn 100mm: 15mm (20mm).
Dm v sn c chiu cao:
o Nh hn 250mm: 15mm (20mm).
o Ln hn hoc bng 250mm: 20mm(25mm).
Ct: 20mm (25mm).
Dm mng: 30mm.
Mng:
o Lp ghp: 30mm.
o Ton khi khi c b tng lt: 35mm.
o Ton khi khi khng c b tng lt: 70mm.
Gi tr trong du (... ) p dng cho kt cu ngoi tri hoc ni m t.
P3-6.1.1 Cc lp bo v ct thp trong cc m hnh b tng ct
thp
Bt k m hnh no trong Rvit Structure c cu to b tng ct thp u c cc lp bo
v c a vo hp thoi Element Properties nh sau:
1. Rebar Cover - Top Face: lp bo v mt trn.
2. Rebar Cover - Bottom Face: lp bo v mt di.
3. Rebar Cover - Interior Face: lp bo v mt trong.
4. Rebar Cover - Exterior Face: lp bo v mt ngoi.
5. Rebar Cover - Other Faces: lp bo v cc mt khc.
Hai lp di y cho php t thp nhiu lp khc nhau ghp li:
Additional Top/Exterior Offset: khong thm cho mt trn/mt ngoi.
Additional Bottom/Interior Offset: khong thm cho mt di/mt trong.
Hnh di minh ha cc lp ny.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
224
P3-6.1.2 nh ngha lp bo v ct thp (b tng o)
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Structure Reiforcement Rebar Rebar Cover Settings.
(nhn mi tn ti Reinforcement, chn Rebar Cover Settings).


Structure Cover. Thanh Options hin ra, nhn nt ti dng Cover
Settings.

2. Hp thoi hin ra. Trong hp thoi c mt s lp bo v mc nh. C th thay i hoc
thm mt s lp khc.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
225
3. Description: tn lp bo v.
4. Setting: gi tr lp bo v.
5. Nhn vo tn lp bo v, g tn khc. V d g tn cc lp bo v v cho gi tr theo
TCVN
6. Nhn nt Add. Mt dng hin ra. G tn mi v cho gi tr.

7. Nt Duplicate: to lp tng t.
8. Delete: xa lp.
9. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-6.1.3 p dng cc lp bo v cho m hnh
Khi dng cc m hnh kt cu BTCT c cc thng s lp b tng o cho tng loi i
tng c th.

Nhng, vn c th thay i nu cn thit.
1. Ra lnh: Structure Cover.

2. Thanh cng c hin ra.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
226
3. Nhn nt gn gi tr lp bo v cho tt c cc mt ca m hnh kt cu.
a con tr n m hnh, nhn chut.
C th dng ca s chn nhiu i tng sau dng Filter lc.

Nhn mi tn ti Cover Settings, chn lp bo v cn dng.

Nhn tri chut vo ch trng, kt thc lnh ny.
4. Nhn nt gn gi tr lp bo v cho mt mt ca m hnh kt cu.
a con tr n mt m hnh, nhn chut.
Nhn mi tn ti Cover Settings, chn lp bo v cn dng.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
227
Nhn tri chut vo ch trng, kt thc lnh ny.
5. Nhn Modify hoc Esc, kt thc lnh Cover.
P3-6.1.4 Thay i lp bo v
1. Nhn tri chut vo m hnh.
2. Ti nhm Structural, trn thanh Properties nhn chn lp bo v cho tng mt nh
hnh di.

3. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-6.2 T CT THP REBAR
Hnh di minh ha ct thp c b tr trong mt thanh dm.

P3-6.2.1 Ra lnh t ct thp v chn cc phng n
Vic t ct thp c thc hin ti cc khung nhn hnh ct, mt bng hoc mt ng.
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
228

2. Cc cng c v Options hin ra.
3. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, c cc phng n:

Parllel to Work Plane: song song vi mt phng lm vic. Phng n ny c
thm la chn mt phng lm vic Placement Plane. Nhn chn, mt trong cc
phg n:
o Current Work Plane: mt phng lm vic hin thi (nu xc nh). Dng
cho ct ai ct hoc dm.
o Near Cover Reference: mt lp bo v gn nht. Dng cho sn hoc tng.
o Far Cover Reference: mt lp bo v xa nht. Dng cho sn hoc tng.

Parllel to Cover: song song vi mt phng ca lp bo v.
Perpendicular to Cover: vung gc vi mt phng lp bo v. Dng cho cc
thanh ct thp dc.
4. Chn hnh dng thanh ct thp:
Nhn chn ti danh sch Rebar Shape nh hnh di (ti y ch c tn, khng
c hnh minh ha).
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
229

Nhn nt bn cnh, danh sch thanh thp c hnh minh ha hin ra.

5. Chn ng knh thanh: Nhn , chn ng knh.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
230
6. Chn kiu mc thanh ct thp: nhn chn ti Hook At Start: mc ti u thanh;
Hook At End: mc ti cui thanh.

None: khng c mc.
Standard-90deg: mc vung.
Standard-q80deg: mc thng.
hiu r hn cc thng s ca mt thanh, chng ta xem cc hnh m t di y.


Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
231


7. Chn phng n b tr: chn ti Rebar Set trn thanh Properties (hnh di bn
phi) hoc ti thanh Options (hnh di bn tri).

Single: mt thanh.
Fixed number: cho s thanh. G s thanh ti Quantity bn di.

Maxcimum Spacing: khong cch ti a (tnh t tim thanh). G s ti Spacing
bn di.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
232

Number with Spacing: s thanh v khong cch. G s ti Quantity v
Spacing bn di.

Minimum Clear Spacing: khong cch ti thiu gia cc mp thanh lin k. G
s ti Spacing bn di.

8. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Nhn nh du vo khung nhn no th ti khung nhn c hin
th thanh ct thp. Nhn OK.

9. Thc hin t ct thp:
a chut vo mt ct ct hoc dm, thanh ct thp hin ra, nhn chut.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
233

P3-6.2.2 To kiu thanh c ng knh ty
Trong cc ng knh mc nh ca cc thanh ct thp c ng knh t 10mm tr ln.
Mun c ng knh khc, thc hin nh trnh by di y.
1. Ra lnh t ct thp: Structure Reinforcement Rebar..
2. Nhn Edit Type. Hp thoi hin ra, thay i cc thng s ca thanh:
3. Nhn Duplicate, hp thoi hin ra, t tn mi, v du 6M, nhn OK.

4. Tip theo thay i cc thng s:

Material: vt liu. Nhn chn vt liu (xem phn Vt Liu).
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
234
Bar Diameter: ng knh thanh. G s.
Standard Bend Diameter: ng knh vng un chun. G s.
Standard Hook Bend Diameter: ng knh vng un mc chun. G s.
Stirrup/Tie Bend Diameter: ng vng un ca thanh ai ch U hoc ch T. G
s.
Hook Lengths: di mc. Nhn nt Edit, h thoi hin ra, c th thay i ti
y.
o Rebar Hook Type: kiu mc.
o Auto Calculation: c nh du, phn mm t tnh ton.
o Hook Length: nu khng chn t ng tnh ton th g s ti y.
o Offset Length: l phng n dng trong bng thng k.
o Nhn OK, kt thc hp thoi.

Nhn OK, kt thay i.
Di y l cc trng hp c th.
P3-6.2.3 t ct thp cho ct
Vic t ct thp cho ct c thc hin ti khung nhn mt ct Section View. Mt ct
trong Revit ch c mt ct theo chiu ng cng trnh ch khng c mt ct ngang cng trnh
thy mt ct ct.
Chng ta dng mt tham chiu v chn n lm mt phng lm vic ct ngang qua ct lm
mt phng t ct thp. Xem phn Mt phng lm vic Work Plane, ti y ti ch ni
cc bc lm.
P3-6.2.3.1 To mt phng lm vic ct ngang qua ct
1. M khung nhn mt ng. a vng c ct cn t ct thp vo mn hnh.
2. Ra lnh Structure Work Plane Reference Plane (phm tt RP).

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
235
3. V ng ct ngang qua to mt phng ct ngang ct nh hnh di.
4. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
5. Nhn vo mt phng va to, t tn mat-cat-ngang t1 nh hnh di.
6. Nhn chut vo vng trng, kt thc lnh.

7. M khung nhn mt bng tng nh ct cn t thp. Trong v d ny l Level 2.
8. Zoom to mt nh ct cn t thp trn ton mn hnh.

9. Nhn Set, chn mt phng lm vic.

10. Hp thoi hin ra, nhn chn Name, nhn mi tn, chn tn mat-cat-ngang t1.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
236

11. Nhn OK.
P3-6.2.3.2 t ct ai cho ct
Nn t ct ai trc v ct dc bn trong ct ai. Ct ai s nm st ranh gii vi lp
bo v, khi t thp dc s bit c v tr chnh xc.
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

2. Cc cng c v Options hin ra.
3. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Parllel to Work Plane:
song song vi mt phng lm vic.

4. Ti Placement Plane, chn Current Work Plane.

5. Ti Rebar Set, chn:
Layout: Minimum Clear Spacing.
Spacing: 200.

6. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
237
7. Nhn chn ng knh thanh (hnh di bn phi).

8. C th thay i kch thc hnh ct ai ti Dimenssions. Hnh di minh ha cc kch
thc hnh dng ca ct ai.

9. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

10. a con tr vo u ct, xc nh v tr v nhn chut.
11. Nhn Modify, kt thc lnh. M khung nhn 3D kt qu nh hnh di bn phi.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
238

P3-6.2.3.3 t thp dc ct
1. M khung nhn mt bng tng nh ct cn t thp. Trong v d ny l Level 2.
2. Zoom to mt nh ct cn t thp trn ton mn hnh.

3. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

4. Cc cng c v Options hin ra.
5. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Perpendicular to
Cover: vung gc vi mt cp pha.

6. Ti Rebar Set, chn:
Layout Rule: Fixed Number.
Quantity: 2.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
239

7. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

8. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
9. Nhn chn ng knh thanh(hnh di bn phi).

10. Chiu di thanh: gi tr bin s B ti Dimensions l chiu di thanh t ng cp nht
bng chiu di ct tr i phn b tng o. C th g s khc ngn li.

11. a con tr vo u ct, xc nh v tr v nhn chut. Hai thanh c to ra.

12. Nhn chut tip to cp khc hoc nhn Modify, kt thc lnh.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
240
13. Dng lnh Mirror to cc thanh i xng:
Nhn chut vo thanh va to.
Ra lnh Modify Mirror (phm tt MM).

Nhn vo ng tim ct. Nhn Modify, kt thc lnh. Cp i xng c to ra.

14. Thay i v tr ct dc bng cch nhn chut vo thanh cn cho v tr khc, nhn vo
kch thc cho gi tr khc chnh xc hn (hnh di bn phi).

P3-6.2.4 t ct thp cho dm
Vic t ct thp cho dm cng nh ct c thc hin ti khung nhn mt ct Section
View, cho nn trc ht chng ta phi to mt ct.
1. M khung nhn mt bng tng, zoom a on dm cn dng vo mn hnh.
2. Ra lnh to mt ct, v ng ct nh hnh di.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
241

3. M khung nhn mt ct. Ti y c th thit lp phng n cho khung nhn n mt s
ng nt khng cn thit.
t li t l khung nhn, trong v d ny chn 1:20;
Chn Fine ti Detail Level.

4. Dng lnh zoom a tit din dm ln ton mn hnh.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
242
P3-6.2.4.1 t ct ai cho dm
Thc hin ging nh t ct ai cho ct.
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

2. Cc cng c v Options hin ra.
3. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Parllel to Work Plane:
song song vi mt phng lm vic.

4. Ti Placement Plane, chn Current Work Plane.

5. Ti Rebar Set, chn:
Layout: Minimum Clear Spacing.
Spacing: 200.

6. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh c nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
243
7. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
8. Nhn chn ng knh thanh (hnh di bn phi).

9. C th thay i kch thc hnh ct ai ti Dimenssions. Hnh di minh ha cc kch
thc hnh dng ca ct ai tng t nh ct ai cho ct.

10. a con tr vo tit din dm, xc nh v tr v nhn chut.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
244
11. Nhn Modify, kt thc lnh.
12. Thay i kch thc thanh v s thanh:
Nhn chut vo thanh ct thp.
Gi v r chut xung nh hnh di.

Ti Rebar Set, chn:
o Layout: Minimum Clear Spacing.
o Spacing: 200.

13. Ti khung nhn 3D:

P3-6.2.4.2 t ct dc cho dm
1. M khung nhn hnh ct to ct ai.
2. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
245
3. Cc cng c v Options hin ra.
4. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Perpendicular to
Cover: vung gc vi mt cp pha.

5. Ti Rebar Set, chn:
Layout Rule: Fixed Number.
Quantity: 2.

6. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

7. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
8. Nhn chn ng knh thanh(hnh di bn phi).

9. Chiu di thanh: gi tr bin s B ti Dimensions l chiu di thanh t ng cp nht
bng chiu di dm tr i phn b tng o. C th g s khc ngn li.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
246

10. Thc hin ging nh t ct dc cho ct.

11. C th dng cc lnh Mirror v Copy to ra cc ct dc nh hnh m t di y.


Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
247
P3-6.2.5 Thay i thanh thp v
P3-6.2.5.1 Thay i kiu hnh dng, ng knh
Sau khi t thp, cng nh cc i tng khc, chng ta vn c th thay i loi thp,
hnh dng v kch thc khung thp.
1. Nhn tri chut vo thanh ct thp.
2. Nhn chn kiu hnh dng khc.

3. Nhn chn ng knh khc.

4. Nhn vo nt kim sot, gi v r chut, ko hnh.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
248

5. Nhn thanh cch spacebar o chiu nh hnh di.

P3-6.2.5.2 Thay i s lng thanh ct thp
1. M khung nhn mt ng hoc 3D v zoom a ct hoc dm t ct ai ln ton
mn hnh.
2. Nhn tri chut vo ct ai. Cc cng c hin ra.
3. Nhn nt ti tham s Layout chn cch b tr nh gii thiu phn trc.
Chn ti Rebar Set trn thanh Properties (hnh di bn phi) hoc ti thanh
Options (hnh di bn tri).

4. Kt qu nh hnh di bn tri.
5. C th dng nt kim sot ko di hoc thu ngn ton b chiu di ct thp (hnh
di bn phi).
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
249

6. Thay i cho thanh ct dc cng tng t.


P3-6.2.6 t ct thp cho tng hoc sn ti khung nhn song
song vi mt tng hoc sn
1. M khung nhn mt ng song song gn vi bc tng nht hoc khung nhn mt bng
sn.
2. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
250
3. Cc cng c v Options hin ra.
4. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Parllel to Work Plane:
song song vi mt phng lm vic.

5. Ti Placement Plane, chn mt trong cc phng n t ai:

i vi sn v tng ch chn c mt trong hai phng n:
o Near Cover Reference: mt lp bo v gn nht (lp thp st mt trn ca
sn mt tng gn ngi dng).
o Far Cover Reference: mt lp bo v xa nht (lp thp st mt di ca
sn hoc mt bn kia ca tng).
Hnh di minh ha vic chn hai pha t khc nhau ca cc thanh cng phng.

6. Chn kiu thanh thp ging nh dm v ct.
7. a con tr vo mt ca tng hoc sn, nhn chut. Mi ln nhn chut t c mt
thanh.
8. Nhn Modify, kt thc lnh.
9. Vic dng la chn Layout to mt lot cc thanh ch to ra trn b dy ca tm ch
khng to ra theo mt b rng.
V d ti Layout, ti chn l Fixed Number v cho gi tr l 3, khi nhn hnh ct,
chng ta thy thp c b tr nh hnh di.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
251

14. Mun to ra mt li thp, chng ta phi dng lnh Copy hoc Array.
P3-6.2.7 t ct thp cho sn v tng ti khung nhn mt ct
Vic t thp trong khung nhn hnh ct c li l chng ta nhn thy cc lp thp phn b
theo b dy ca tm v c th dng Layout ri thp theo b rng ca tm.
C th t thp dc (vung gc vi mt ct) hoc ngang (song song vi mt ct).

1. To mt ct i qua tng hoc sn cn t thp.
2. M khung nhn mt ct.
P3-6.2.7.1 t ct thp dc
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

2. Nhn nt Perpendicular to Cover t thp vung gc vi mt ct.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
252
3. Vic chn hnh dng, ng knh thanh v cc thng s khc nh gii thiu ti cc
phn trc.
4. Chn phng n b tr nh hnh di.

5. Tm v tr thch hp, nhn chut. Mi ln nhn chut c mt dy ct thp.

P3-6.2.7.2 t ct thp ngang
Sau khi t ct thp dc, nu cha kt thc lnh, vn thc hin tip tc theo cc bc
di y. Nu kt thc lnh, phi ra lnh li.
1. Ti nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Parllel to Work
Plane: song song vi mt phng lm vic.

2. Ti Placement Plane, chn Current Work Plane.

3. Ti Rebar Set, chn:

4. Tm v tr thch hp, nhn chut. Mi ln nhn chut c mt dy ct thp.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
253
5. Kt qu nhn mt ng (tng) v mt bng (sn) nh hnh di.

P3-6.2.7.3 Sa li thp to ra bng lnh Layout
1. Nhn tri chut vo li thp.
2. Nhn vo nt kim sot, gi v r chut thay i din tch t thp.

P3-6.2.8 t thp cho tng hoc sn bng lnh Area
Reinforcement
Lnh ny cho php t 4 lp thp (2 dc, 2 ngang) to thnh li mt co cho tng v
sn theo mt hnh bao khp kn ty . i vi cu thang, c th dng bn sn nghing.
Vic t thp c th thc hin ti cc khung nhn mt bng, mt ng, 3D.
P3-6.2.8.1 V ng bao mng t thp
1. M khung nhn thun li cho vic t thp.
2. Ra lnh Structure Reinforcement Area.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
254
3. Nhn chn bc tng hoc sn cn ri thp.

4. C th dng cng c xoay hng nhn vung gc vi mt phng tm cn t thp v
chnh xc:
Nhn pi chut vo khi lp phng. Chn Orient to Plane.
Hp thoi hin ra, nhn OK.

5. Cc cng c v hnh phc hin ra.

6. Nhn Rebar Line: v ng bao khp kn ca din tch t ct thp.
7. Dng cc cng c Draw v ng bao.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
255

8. Nhn Modify, kt thc v.
9. Nhn nt chn hng t cc ng thp chnh. C th nh hng
bng mt trong cc cch sau:
Nhn nt , v mt ng thng. ng ny l hng t thp.

Nhn nt , nhn chn cnh mp ca ng bao lm hng t thp.

Nhn Modify, kt thc v.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
256
P3-6.2.8.2 Chn cc thng s cho mng li ct thp
Cc thng s ti thanh Properties.
1. Mc Construction c:
Layout Rule: cch ri thp. Nhn chn:

o Maxcimum Spacing: khong cch li nht. Phng n ny, cho khong cch
ti Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Spacing:

o Fixed Number: cho s thanh. Phng n ny, cho s thanh ti Exterior
(tng) hoc Top (sn) Major Number of Lines.

Additional Exterior (Top i vi sn) Cover Offset: thm khong chnh ca lp
bo v mt ngoi tng (mt trn sn).
Additional Interior (Bottom i vi sn) Cover Offset: thm khong chnh ca
lp bo v mt trong (mt di sn). Nu cc gi tr ny khc 0, thanh ct thp s
cch xa lp bo v thm mt khong.
View Visibility States: trng thi hin th, nh gii thiu ti cc phn trc.
Thanh Properties bn tri ca tng, bn phi ca sn.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
257
2. Chn phng n hin th thanh ct thp: nhn Edit ti View Visibility States nh
trnh by ti cc phn trc.
3. Layers: cc lp ct thp.
Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Direction : hng ct thp chnh lp mt
ngoi (tng) hoc bn trn (sn). C nh du, c lp ct thp; khng nh du ti
ct Value, khng c lp thp ny, cc thng s tip theo di y khng kch hot.
Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Bar Type: kiu thanh chnh lp mt ngoi
(tng) hoc bn trn (sn). Nhn chn ng knh thanh.

Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Hook Type: kiu mc thanh chnh lp mt
ngoi (tng) hoc bn trn (sn). Nhn chn tng t nh cc thanh ct thp khc
gii thiu ti cc phn trc:

Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Hook Orientation: hng ca mc thanh
chnh lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn).
Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Spacing: khong cch gia cc thanh chnh
lp mt ngoi (tng) hoc bn trn (sn).
Exterior (tng) hoc Top (sn) Major Number of Lines: s thanh chnh lp mt
ngoi (tng) hoc bn trn (sn).
Tng t c Exterior (tng) hoc Top (sn) Minor: thanh nh lp mt ngoi (tng)
hoc bn trn (sn); Interior (tng) hoc Bottom (sn) Major: thanh chnh lp mt
trong (tng) hoc bn di (sn); Interior (tng) hoc Bottom Minor: thanh nh lp
mt trong (tng) hoc bn di (sn).
Thng s cho tng:

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
258
Thng s cho sn:

10. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh.
P3-6.2.9 Thay i mng ct thp v bng Area
P3-6.2.9.1 Thay i bin dng din tch b tr thp
1. M khung nhn hnh ct nhn thy tm ct thp (i vi tng c th m khung nhn
mt bng).
2. Nhn tri chut vo mng ct thp (hnh di bn tri).
3. Nhn nt Edit Boundary (hnh di bn phi).

4. Hp thoi hin ra, nhn chn hng nhn, nhn Open View (hnh di bn tri).
5. Bin dng hin ra. Dng cc cng c Draw v Modify, v li bin dng. (hnh di bn
phi).

6. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
259
P3-6.2.9.2 Bung cc lp ct thp thnh cc i tng ring
1. M khung nhn hnh ct nhn thy tm ct thp (i vi tng c th m khung nhn
mt bng).
2. Nhn tri chut vo mng ct thp.
3. Nhn Remove Area System, cc lp ct thp bung ra thnh cc i tng ring r. V
d, khi to ra, c h thng gm 4 lp lin kt vi nhau thnh mt i tng, nay mi lp
l mt i tng c th chnh sa ring r hoc xa i.

1. Hnh di l cc lp c chn tch ra.

2. C th thay i bin dng bng nt Edit Sketch.
3. Thay i phn b bng Rebar Layout.
4. Nhn Esc, kt thc sa.
P3-6.2.9.3 Thay i thng s ca mng ct thp
1. M khung nhn hnh ct nhn thy tm ct thp (i vi tng c th m khung nhn
mt bng).
2. Nhn tri chut vo mng ct thp.
3. Nhn nt , o chiu mc ca thanh ct thp nu c mc.

4. Thay i cc thng s ti thanh Properties nh gii thiu ti phn to mng.
5. Sau khi thay i va , nhn Apply, kt thc lnh.
6. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc sa.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
260
P3-6.2.10 t ct thp bng cc tm an
Cng c ny ging nh lnh t ct thp Area, ch khc l cc thanh tp c an thnh
cc tm t trc.
Vic t tm ct thp c th thc hin ti cc khung nhn mt bng, mt ng, 3D.
P3-6.2.10.1 V mng t tm an
1. M khung nhn thun li cho vic v hnh bao ca mng ct thp.
2. Ra lnh Structure Reinforcement Fabric.

3. Nhn chn bc tng hoc sn cn ri thp.

4. Cc cng c v hnh phc hin ra.

5. Nhn Boundary Line : v ng bao khp kn ca khu vc t ct
thp. Dng cc cng c Draw v ng bao. Khi ng bao c ni kn, cc tm
an t ng hin ra.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
261
11. Nhn nt chn hng t cc tm li thp ging nh mng ct thp
v bng Area.
12. Chn cc thng s tm li ct thp ti thanh Properties:
Fabric Sheet: chn kiu tm, nhn , chn tm.

Location: v tr, nhn , chn:
o Top: lp trn hoc Bottom: lp di (dng cho sn).
o Exterior: lp ngoi; Interior: lp trong (dng cho tng).

Lap Splice Position: v tr mi ni chng. nhn , chn:

o Aligned: cc mp tm chm vo nhau.

o Half-way Stagger: xen k chnh gia.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
262
o Pass Stagger: xen k ton b.

Major Lap Splice Length: di on chng nhau theo hng chnh.
Minor Lap Splice Length: di on chng nhau theo hng ph.

Nhn Apply.
13. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh. Mng ct thpe c to ra gm cc tm
an.

P3-6.2.10.2 Sa mng li ct thp
1. a con tr vo mng ct thp to.
2. Nhn phm Tab, khi hnh mng ct thp hin ra, nhn chut.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
263
3. Cc thng s v cng c chnh sa hin ra. C th tin hnh chnh sa.
4. Nhn chut vo nt kim sot, gi v r chut thay i kch thc.

5. Nhn Edit Sketch , bin dng hin ra v li.
6. Chn li cc phng n ti thanh Properties.

7. Nhn Modify, kt thc sa.
P3-6.2.11 Thay i thng s tm li ct thp
1. Nhn tri chut vo tm li ct thp.

2. Nhn Edit Type, hp thoi hin ra. Chn cc thng s.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
264
4. Mc Construction c:
Major Direction Wire Type: ng knh dy ct thp cho hng chnh. Nhn
chn.
Minor Direction Wire Type: ng knh dy ct thp cho hng ph Vung gc
vi hng chnh). Nhn chn

Default Major Lap Splice Length: di mc nh on chng nhau theo hng
chnh. C th g s khc.
Default Minor Lap Splice Length: di mc nh on chng nhau theo hng
ph. C th g s khc.


5. Material and Finishes: vt liu dy thp. Nhn chn nh cc i tng khc.

6. Structural: kt cu, c:
Sheet Mass: khi lng tm. C th g s khc.

7. Layers: cc lp ct thp.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
265
Overall Length: tng di ca mt tm.
Major Start Overhang: khong nh ra ti u tm.
Major Layout Pattern: phng thc an thp theo chiu chnh. Nhn , chn:

o Actual Spacing: khong cch hin thi.
o Maxcimum Spacing: khong cch li nht. C hai phng n ny, cho
khong cch Major Spacing:

o Fixed Number: cho s thanh. Phng n ny, cho s thanh ti Major
Number of Wires.

o Fixed Number with Spacing: cho s thanh v khong cch gia cc thanh.
Phng n ny, cho s thanh ti Major Number of Wires v Major Spacing.

Overall With: b rng ca tm.
Tng t c Minor: hng ph c cc thng s ging hng chnh.
8. Nhn OK, kt thc lnh.
P3-6.2.12 t thp cho sn v tng bng lnh Path
Reinforcement
Lnh ny dng to ra mt ng dn b tr thp. V d nh b tr thp to snh xung
quanh hc cu thang ca sn hoc bao quanh mt khong trng ca tng, vng v.v
Vic t thp c th thc hin ti cc khung nhn mt bng, mt ng, 3D.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
266
P3-6.2.12.1 Ra lnh v bin dng
1. M khung nhn thun li cho vic t thp.
2. Ra lnh Structure Reinforcement Path.

3. Nhn tri chut vo sn hoc tng cn ri thp.

4. Cc cng c hin ra.

5. Dng cc cng c Draw, v ng dn di ct thp l mt ng h.
6. Nhn Modify, kt thc v.
7. Nhn hnh 2 mi tn o chiu b tr thp.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
267
P3-6.2.12.2 Chn cc thng s ti thanh Properties
1. Mc Construction c:

Layout Rule: cch ri thp. Nhn chn:

o Maxcimum Spacing: khong cch li nht. Phng n ny, cho khong cch
ti Bar Spacing:

o Fixed Number: cho s thanh. Phng n ny, cho s thanh ti Number Of
Bars.

Additional Offset: thm khong chnh ca lp bo v.
View Visibility States: trng thi hin th, nh gii thiu ti cc phn trc.
2. Layers: cc lp ct thp.
Thanh Properties bn tri ca tng, bn phi ca sn.
Face: mt t thp, nhn chn:
o Exterior: mt ngoi (tng) hoc Top: mt trn (sn).
o Interior: mt trong (tng) hoc Bottom: mt di (sn).

Bar Spacing: khong cch gia cc thanh.
Primary Bar - Type: kiu thanh. Nhn chn ng knh thanh.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
268

Primary Bar Length: di thanh. Gi tr ny quyt nh b rng ca din tch
t thp.
Primary Bar Start Hook Type: kiu mc u thanh.
Primary Bar End Hook Type: kiu mc cui thanh.
Primary Bar Hook Orientation: hng ca mc.
Altenating Bar : thanh thay th. Khng nh du, c mt lp nh trn. C nh
du, thm mt lp ct thp na. Cc thng s c kch hot ging nh lp trc.

3. Nhn Apply, kt thc cho thng s.
4. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh.
P3-6.2.12.3 Thay i din tch t ct thp bng lnh Path
1. Nhn vo din tch t thp.
2. C th dng cc nt kim sot di chuyn ng dn.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
269
3. Thay i cc thng s ti thanh Properties.

4. Nhn Edit Path , thay i ng dn.
5. Nhn Remove Path System, bung cc tm li thp thnh cc i tng ring.

P3-6.2.13 t thanh ct thp theo hnh v sn
Trong mt s trng hp nh thp ni mng vi tng, chng ta phi un thp theo hnh
ring. Hnh c v bng hnh phc. Sau y l ni dung mc ny.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
270
P3-6.2.13.1 V thanh thp
1. M khung nhn hnh ct i qua ch giao nhau gia tng v mng. Zoom ch giao nhau
ln ton mn hnh.

2. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

3. Thanh cng c hin ra. Nhn chn Sketch Rebar.

4. Nhn chn vo hnh khi cn t thp.

5. Cng c Draw hin ra. Dng cc lnh v v thanh thp (hnh di bn phi). Mi ln
ch v c mt thanh.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
271
6. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc v.
7. Nhn chn ng knh thanh.
8. Cc thng s khc ging nh cc thanh gii thiu ti cc phn trc.

9. Nhn Finish Edit Mode , kt thc v thanh thp.
10. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
11. Nu c chn mc (Hook), ch cn v mt on thng.
12. Hnh di minh ha mt kiu v hnh dng thanh thp khc.

P3-6.2.13.2 V thanh ct thp c nhiu on nm trn cc mt phng khc
nhau
1. Khi ang v hnh dng thanh ct thp, nhn nt Multi-Planar.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
272
2. Hai u thanh thp c hai vung. no c nh du, u c ni on ct thp
na.

3. M khung nhn 3D s thy on ct thp ni vo. Ti y c th thay i khi nhn nh
du vo vung.

4. Nhn Finish Edit Mode , kt thc v thanh thp. Thanh thp ko di ht chiu di
ca dm hoc mng.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
273
5. C th cho gi tr di ti C.

6. Hoc nhn vo nt kim sot, gi v r chut.

P3-6.2.13.3 Sa thanh thp v
1. Nhn chut chn thanh ct thp v.
2. C th nhn vo cc nt kim sot, gi v r chut, thay i kch thc, v tr ca thanh.

3. Nhn nt Edit Sketch , bin dng hin ra v li hnh dng.
4. Chn li ng knh thanh, thay i cc thng s mc, s thanh (Layout Rule).
Nu chn Layout Rule nhiu thanh, cc thanh b tr theo hng vung gc vi
mt ct hin thi.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
274

5. Thay i kch thc ti Dimenssions.

6. Nhn thanh cch (Spacebar) o chiu mc v kt qu nh hnh di bn tri.
7. Dng lnh Mirror to hnh i xng (hnh di bn phi).

8. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc sa.
P3-6.3 THC HNH V CT THP
lm bi thc hnh, m bn v cng trnh kt cu thc hnh ti cc phn trc.
P3-6.3.1 To thanh ct thp 6
Trong cc thanh ct thp mc nh khng c thanh 6, chng ta phi to ra.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
275
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

2. Nhn Edit Type. Hp thoi hin ra, thay i cc thng s ca thanh:
3. Nhn Duplicate, hp thoi hin ra, t tn mi, v du 6M, nhn OK.

4. Tip theo thay i cc thng s:

Bar Diameter: ng knh thanh. G s.
Cc thng s khc nguyn.
5. Nhn OK, kt thc hp thoi.
6. Nhn Modify, kt thc lnh.
P3-6.3.2 V ct thp cho ct
P3-6.3.2.1 To mt phng lm vic ct ngang qua ct
1. M khung nhn mt ng hng South. a vng c ct cn t ct thp vo mn
hnh.
2. Ra lnh Structure Work Plane Reference Plane (phm tt RP).

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
276
3. V ng ct ngang qua to mt phng ct ngang ct nh hnh di.

4. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
5. Nhn vo mt phng va to, t tn mat-cat-ngang-t1 nh hnh di.
6. Nhn chut vo vng trng, kt thc lnh.

7. M khung nhn mt bng Tng 1.
8. Zoom to mt nh ct cn t thp trn ton mn hnh.

9. Nhn Set, chn mt phng lm vic.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
277
10. Hp thoi hin ra, nhn chn Name, nhn mi tn, chn tn mat-cat-ngang-t1.

11. Nhn OK.
P3-6.3.2.2 t ct ai cho ct
Nn t ct ai trc v ct dc bn trong ct ai. Ct ai s nm st ranh gii vi lp
bo v, khi t thp dc s bit c v tr chnh xc.
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

2. Cc cng c v Options hin ra.
3. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Parllel to Work Plane:
song song vi mt phng lm vic.

4. Ti Placement Plane, chn Current Work Plane.

5. Ti Rebar Set, chn:
Layout: Minimum Clear Spacing.
Spacing: 200.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
278
6. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
7. Nhn chn ng knh thanh 10M (hnh di bn phi).

8. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

9. a con tr vo u ct, xc nh v tr v nhn chut.

10. Nhn Modify, kt thc lnh. M khung nhn 3D kt qu nh hnh di.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
279

P3-6.3.2.3 t thp dc ct
1. M khung nhn mt bng Tng 1.
2. Zoom to mt nh ct cn t thp trn ton mn hnh.
3. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

4. Cc cng c v Options hin ra.
5. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Perpendicular to
Cover: vung gc vi mt cp pha.

6. Ti Rebar Set, chn Layout Rule: Single.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
280
7. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

8. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
9. Nhn chn ng knh thanh 25M (hnh di bn phi).

10. a con tr vo u ct, xc nh v tr nh hnh di, nhn chut.

11. Nhn Modify, kt thc lnh.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
281
12. To cc thanh thp khc bng Array:
Nhn chut vo thanh va to.
Ra lnh Array (phm tt AR).

Nhn nt .
Nhn, gi v r chut, chuyn tm xoay vo tm ct.

Ti Number: g 6, nhn chn Last, ti Angle g 360, g Enter.


Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
282
P3-6.3.3 t ct thp cho dm
Vic t ct thp cho dm cng nh ct c thc hin ti khung nhn mt ct Section
View, cho nn trc ht chng ta phi to mt ct.
1. M khung nhn mt bng Tng 2, zoom a on dm cn dng vo mn hnh.
2. Ra lnh to mt ct, v ng ct nh hnh di.

3. M khung nhn mt ct. Ti y c th thit lp phng n cho khung nhn n mt s
ng nt khng cn thit.
t li t l khung nhn, trong v d ny chn 1:20;
Chn Fine ti Detail Level.

4. Dng lnh zoom a tit din dm ln ton mn hnh.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
283
P3-6.3.3.1 t ct ai cho dm
Thc hin ging nh t ct ai cho ct.
1. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

2. Cc cng c v Options hin ra.
3. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Parllel to Work Plane:
song song vi mt phng lm vic.

4. Ti Placement Plane, chn Current Work Plane.

5. Ti Rebar Set, chn:
Layout: Minimum Clear Spacing.
Spacing: 150.

6. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh c nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
284
7. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
8. Nhn chn ng knh thanh 6M (hnh di bn phi).

9. a con tr vo tit din dm, xc nh v tr v nhn chut.

10. Nhn Modify, kt thc lnh.
11. Thay i kch thc thanh v s thanh:
Nhn chut vo thanh ct thp.
Gi v r chut xung nh hnh di.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
285
12. Ti khung nhn 3D:

P3-6.3.3.2 t ct dc cho dm
1. M khung nhn hnh ct to ct ai.
2. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

3. Cc cng c v Options hin ra.
4. Nhm Placemant Orientation: hng t ct thp, nhn nt Perpendicular to
Cover: vung gc vi mt cp pha.

5. Ti Rebar Set, chn:
Layout Rule: Fixed Number.
Quantity: 2.

6. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
286

7. Nhn chn ti thanh Rebar Shape Browse (hnh di bn tri).
8. Nhn chn ng knh thanh 22M (hnh di bn phi).

9. a con tr vo v tr nh hnh di, nhn chut.

10. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
11. Nhn chn cc thanh ct thp va to.
12. Ra lnh Copy .
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
287
13. R chut t vo cc v tr nh hnh di.

Nhn 3D:

P3-6.3.4 t ct thp cho tng kt cu
1. M khung nhn 3D.
2. a bc tng pha u hi vo mn hnh.

3. Ra lnh Structure Reinforcement Area.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
288
4. Nhn chn bc tng.

5. Nhn pi chut vo khi lp phng. Chn Orient to Plane.
6. Hp thoi hin ra, nhn OK.

7. Cc cng c v hnh phc hin ra.

8. Nhn Rebar Line: v ng bao khp kn ca din tch t ct thp.
9. Dng cc cng c Draw v ng bao v hng t ct thp chings nh hnh di.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
289

10. Nhn Modify, kt thc v.
11. Chn phng n hin th thanh ct thp:
Nhn Edit ti View Visibility States.
Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn 3D.
Nhn OK.

12. Chn cc thng s ti thanh Properties:
Layout Rule: cch ri thp. Nhn chn Fixed Number: cho s thanh.

Nhn nh du ti:
o Exterior Major Direction .
o Exterior Minor Direction .
o Interior Major Direction .
o Interior Minor Direction .
Exterior Major Number of Lines, g 50.
Exterior Minor Number of Lines, g 50.
Interior Major Number of Lines, g 50.
Interior Minor Number of Lines, g 50.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
290

Exterior Major Bar Type: kiu thanh chnh lp mt ngoi. Nhn chn ng
knh thanh 13M.
Interior Major Bar Type: kiu thanh chnh lp mt trong. Nhn chn ng knh
thanh 13M.
13. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

P3-6.3.5 t ct thp quanh hc cu thang bng Path
1. M khung nhn mt bng Tng 2.
2. Zoom khu vc cu thang nh hnh di.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
291
3. Ra lnh Structure Reinforcement Path.

4. Nhn tri chut vo sn hoc tng cn ri thp.

1. Cc cng c hin ra.

2. Dng cc cng c Draw, v ng dn di ct thp l mt ng h bao quanh hc cu
thang n hnh di.

3. Nhn Modify, kt thc v.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
292
4. Chn cc thng s ti thanh Properties:
Mc Construction c:

o Layout Rule: cch ri thp. Nhn chn: Maxcimum Spacing: khong cch
li nht.
o Bar Spacing: g 150.
Chn phng n hin th thanh ct thp:
o Nhn Edit ti View Visibility States.
o Hp thoi hin ra. Mc nh nh du ti khung nhn ang m. Nhn nh du
thm vo khung nhn Tng 2.
o Nhn OK.

Mc Layers: cc lp ct thp.
o Face: mt t thp, nhn chn: Top: mt trn
o Primary Bar - Type: kiu thanh. Nhn chn ng knh thanh 13M.
o Primary Bar Length: di thanh. Gi tr ny quyt nh b rng ca din
tch t thp. G 2000.
o Primary Bar Start Hook Type: kiu mc u thanh. Chn Standard 90
deg.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
293
6. Nhn Apply, kt thc cho thng s.
7. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

P3-6.3.6 t ct thp theo hnh v phc
1. M khung nhn Tng 1.
2. To ng hnh ct nh hnh di.

3. M khung nhn hnh ct va to.
4. Zoom ch chn tng nh hnh di.

Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
294
5. Ra lnh Structure Reinforcement Rebar.

6. Thanh cng c hin ra. Nhn chn Sketch Rebar.

7. Nhn chn vo hnh bc tng.

8. Cng c Draw hin ra. Nhn , v on thng (hnh di bn phi).

9. Nhn Modify (Esc 2 ln), kt thc v.
10. Nhn chn ng knh thanh 22M.
11. Hook at End: mc cui thanh, nhn chn Standard-90deg.
12. Cc thng s khc ging nh cc thanh gii thiu ti cc phn trc.
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
295

13. Nhn , o chiu mc.
14. Nhn Finish Edit Mode , kt thc v thanh thp. Kt qu nh hnh di bn phi.
15. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.

9. Nhn vo thanh ct thp va to.
10. Nhn Mirror (phm tt MM).

11. Nhn nh du Copy .
12. Nhn vo tim mng (hnh di bn tri). Mt thanh i xng c to ra (hnh di bn
phi).
Autodesk Revit 2014 Phn 3 - Structure B tr ct thp
Nguyn Vn Thip
296

13. Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh.
Phn t ct thp (Reinforcemnt) chnh thc ca Revit Structure kt thc ti y.
Cc m un chnh thc ca Revvit Structure c phn to m t lin kt kt cu thp,
phn ny ch c trong Extenssions.
Phn Extenssions c nghin cu ring, khi no c iu kin ti s gii thiu tip.