Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN BAHASA

APAKAH BAHASA ?
Suatu sistem bunyi
suara yang arbitrari
yang digunakan oleh
sesuatu kelompok
manusia untuk
berhubungan
Bunyi suara
disebut bunyi
bahasa.
Bunyi bahasa
dilahirkan
manusia dengan
alat-alat
pertuturannya
dan digabungkan
untuk
membentukkan
kata.
Kebolehan melafazkan
kata, memahami erti
kata dan ayat.
Diperoleh daripada
kombinasi dua perkara.
Fakulti (
kemampuan
semula jadi )
Pendedahan
kebolehan
semulajadi dalam
masyarakat
sekeliling yang
berbahasa


KEMAHIRAN-
KEMAHIRAN
BAHASA
DEFINISI
Kebolehan atau
kepandaian
seseorang
berbahasa
Meliputi 3 kemahiran
Mendengar
Bertutur
Membaca dan
menulis

KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR
KEMAHIRAN
MENDENGAR
Melibatkan aktiviti
penerimaan mesej
atau maklumat
KEMAHIRAN
BERTUTUR
Melibatkan aktiviti
penghasilan
maklumat
Pendengar yang baik
dapat memahami
dan memproseskan
maklumat yang
didengari dalam
sesuatu interaksi
Penutur yang baik
dapat
menyampaikan
perasaan dan
pemikirannya
dengan tepat dan
berkesan dalam
interaksi
Asas perkembangan
kemahiran membaca
dan menulis

KEMAHIRAN MENULIS
DAN MEMBACA
Proses menyampaikan buah
fikiran, idea atau pendapat
dengan tepat dan berkesan
kepada khalayak atau
pembaca dengan
menggunakan bentuk grafik
Kemahiran yang sukar dan
hanya dapat dikuasai
melalui pengajaran.
5 kemahiran
kecil
kemahiran
membaca
Kemahira
n grafik
tatabahas
a
Stalistik
atau
ekspresif
retorika
Kemahira
n
organisas
i
DEFINISI
MEMBACA
1. Mengenal
pasti simbol-
simbol.
2. Hubungan
makna yang
sesuai atau
cocok dengan
simbol-simbol
tersebut
Proses yang kompleks
yang memerlukan
kemahiran tertentu.
Aspek bahasa
dan
komunikasi
Satu proses
pancaindera.
Proses mengenal
pasti perkataan.

Anda mungkin juga menyukai