Anda di halaman 1dari 51

HOSPITAL GUA MUSANG

POLI SI OPER AS I
UNI T FARMASI
DAN
BEKALAN
( EDISI KEDUA : 2012 )
Disemak dan disahkan oleh:
.....................................
Dr. Ariffin bin Noor
Pengarah Hospital
Hospital Gua Musang
Kelantan

UNI T FARMAS I DAN B EK ALAN


HOS PI TAL GUA MUS ANG
H
KANDUNGAN
i Senarai Kandungan

Pengenalan !nit "armasi dan #ekalan$
%
&erminologi
'
$ (isi) Misi dan *b+ektif !nit "armasi ,
- Piagam Pelanggan .
' Struktur *rganisasi
/
"ungsi dan skop perkhidmatan unit farmasi dan bekalan
0 Akta dan Peraturan '
1 Sumber Manusia /
, Kursus) 2atihan dan Pembela+aran #erterusan 34PD5 /
. *rientasi Anggota 0
6adual Giliran 7 Deployment 0
% Komunikasi Anggota 0
$ Disiplin Anggota 1
- Pen8apaian Anggota (Staff Perfomance) 1
' "asiliti)Peralatan dan 2ain92ain Sumber ,
/ Pen:elenggaraan dan Pembaikan (Repair and Maintenance) %.
0 Hubungan dan Komunikasi ;nter 7 ;ntra 96abatan %
1 Keselamatan
22
, #ekalan Kontigensi #en8ana %-
%. Kebersihan 7 Housekeeping %-
% <aktu *perasi %'
%%
Preskripsi
%/
%$
Penulisan Preskripsi
%0
%1
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 1
%
Pindaan dan Pembatalan Atas Preskripsi
%-
%% Pengendalian Preskripsi %'
%$ "ormulari %'
%- Pendispensan !bat %/
%' Kaunseling !bat9ubatan dan Pendidikan Pesakit %0
%/ Pengurusan Penggunaan !bat9!batan %,
%0 Pengurusan Sumber Ke=angan>Peruntukan $.
%1 Perolehan) Pen:impanan) Distribusi dan Ka=alan !bat9!batan $
%, Pelupusan dan Hapuskira ubat dan alatan perubatan $
$. ;nitiatif) Kreati?iti dan ;no?asi 7 Penambahbaikan Perkhidmatan $-
$ Promosi Perkhidmatan dan Akti?iti "armasi $'
$% Hak9hak pelanggan) =aris dan peker+a $'
$$ @u+ukan $'
$-
2ampiran
$/
POLISI OPERASI UNIT FARMASI - Edisi 2: 2012 Page 2
1). PENGENALAN UNIT FARMASI DAN BEKALAN
!ni t "ar masi Hospi t al Gua Musang memberikan perkhidmatan farmasi
:ang komprehensif kepada pelanggan :ang mendapat ra=atan sebagai pesakit luar
di fasiliti Kementerian Kesihatan Mala:sia 3KKM5.
!nit "armasi komited dalam memberikan
perkhidmatan
pen+agaan farmaseutikal :ang berkesan) selamat dan berkualiti dalam pelbagai
bidang farmakoterapi :ang pelbagai seperti Medication Therapy Adherence Clinic
3M&A45) @a=atan &erapi Gantian 3@&G5 Methadone) pendi di kan kesi hat an
dan kaunsel i ng ubat 9 ubat an.
!ni t "ar masi akan terus melaksanakan
transformasi
dalam sistem
pen:ampaian perkhidmatan melalui 8etusan idea kreatif dan ino?atif bagi
memudahkan akses pesakit kepada pengubatan. Di antara ino?asi bagi
kemudahan pesakit ialah Sistem temu+an+i ubat9ubatan iaitu SMS dan Ambil) telefon dan
ambil) kad temu+an+i dan !bat Melalui Pos Mala:sia 3!MP M5 :ang masih di
peringkat peran8angan.
Pen8apaian ob+ektif farmakoterapi adalah berkait rapat dengan penggunaan
ubat se8ara berkesan) selamat dan berkualiti. Pesakit perlu diberi penghakupa:aan
3empoerment) terhadap terapi pengubatan mereka. *b+ektif ini boleh di8apai
melalui pendidikan pesakit dan promosi penggunaan ubat berkualiti9konsumer
3A!M945. !nit "armasi +uga perlu mempun:ai sistem pengurusan dan
pen:ampaian maklumat ubat9 ubatan kepada pesakit dan +uga anggota kesihatan.
#agi memastikan akses pesakit kepada pengubatan mereka) !ni t
"ar masi Hospi t al Gua Musang sentiasa memastikan ketersediaan
(a!aila"ility) ubat9ubatan se8ara optima berdasarkan formulari ubat9ubatan di
hospital ini. Di samping itu +uga) pengurusan in?entori ubat9ubatan di sub9stor
farmasi dan stor perubatan dibuat se8ara efisien bagi memastikan stok ubat
men8ukupi untuk dibekalkan kepada pesakit.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI - Edisi 2: 2012 Page 3
Skop amalan per khi dmat an di uni t f ar masi adalah selaras dengan
halatu+u :ang digariskan oleh #ahagian Perkhidmatan "armasi) KKM. @u+ukan
utama amalan farmasi di Hospital Gua Musang adalah Dasar !bat Nasional
3D!NAS5) Akta dan Peraturan) Ka=alan) Arahan Pentadbiran)
Dasar dan Polisi *p e r a s i : a n g d i k e l u a r k a n o l e h #ahagian
Perkhidmatan "armasi dan Kementerian Kesihatan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI - Edisi 2: 2012 Page 4
%5 TERMINOLOGI
%. Amalan 5S (B!a"a Ka#$%n): Adalah sistem housekeeping berdasarkan konsep
ker+a orang 6epun :ang sentiasa mengamal Bstrategy for perfomance e#cellence$
bagi memastikan
penambahbaikan berterusan kepada semua proses) sistem dan sumber
manusia dalam organisasi bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan :ang
memenuhi keperluan pelanggan.
%.% Clinical Care Plan & P%n'()an U*a+ (Medication Management): Penglibatan
pega=ai farmasi dalam pembentukan dan pelaksanaan peran8angan klinikal
berkaitan terapi ubat9ubatan dan protokol ra=atan :ang melibatkan pengiraan dos)
kesan ad?ers ubat9ubatan dan kesilapan pengubatan (medication errors)%
%.$ Fa(ma)# Am*la+,(# (Am"ulatory Pharmacy)& "asiliti farmasi men:ediakan
perkhidmatan pen+agaan farmasi kepada pesakit luar di hospital dan kesihatan.
%.- Fa)#l#+# KKM: Hospital) Klinik Kesihatan) ;nstitusi Kesihatan di ba=ah Kementerian
Kesihatan Mala:sia saha+a
%.' Fll T#m% E-#.al%n+ (FTE): Nisbah bilangan keseluruhan masa berba:ar untuk
satu tempoh 3sepenuh masa) separuh masa5 berbanding dengan bilangan +am
beker+a bagi tempoh =aktu pe+abat 3;snin9 6umaat >Ahad9Khamis C -. 6am5 . "&D
adalah nombor dipakai bagi menun+ukan bilangan anggota sepenuh masa bagi
satu tugas>akti?i>tempat ker+a. Nombor ini tidak menggambarkan bilangan orang
sebenar) tetapi adalah bilangan masa ker+a bagi peker+a sepenuh masa dan
separuh masa atau kontrak.
%./ F,(mla(# U*a+/*a+an KKM (FUKKM) : Senarai ubat :ang lengkap dengan
maklumat ubat seperti dos) kumpulan ubat) kategori preskriber dan lain9lain :ang
digunapakai dalam fasiliti KKM. "!KKM ini dikeluarkan oleh #ahagian
Perkhidmatan "armasi Kementerian Kesihatan Mala:sia setelah dipersetu+ui dan
diluluskan melalui Mes:uarat Ka+isemula Senarai !bat KKM.
%.0 In+%(.%n)#: Akti?iti :ang dilaksanakan oleh Pega=ai "armasi bagi men:elesaikan
isu9isu :ang berbangkit semasa saringan preskripsi.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 5
%.1 Island Dispensing: Sistem pengurusan preskripsi dalam proses aliran ker+a
pendispensan di mana tugas pengisian9penglabelan dilaksanakan oleh seorang
anggota farmasi dan hasiln:a perlu disemak semula>semak silang oleh Pega=ai
"armasi > anggota farmasi :ang lain sebelum didispens atau dibekalkan kepada
pengguna.
%., K%)#0a+an A1am (Pu"lic Health)& Sebuah institusi) disiplin atau amalan sosial >
keba+ikan di mana akti?iti meliputi usaha sosial bagi melindungi) mempromosi dan
mengekalkan kesihatan dan kese+ahteraan mas:arakat.
%.. Kan+%( T%(*2a: Merupakan sistem perkhidmatan kaunter berkonsepkan mesra
pelanggan di mana tiada pemisah>pengadang antara anggota farmasi dan pesakit
semasa urusan pendispensan dilakukan.
%. K,,(!#na+,( 3 Runner: Anggota farmasi :ang di+adual untuk mengganti atau
membantu tugasan anggota sedia ada diperlukan bagi memastikan perkhidmatan
kepada pelanggan tidak ter+e+as
%.% La( 4a2+ B%2%(5a : Akti?iti farmasi :ang dilaksanakan diluar =aktu beker+a
biasa berdasarkan Perintah9Perintah Am #ab G.
%.$ MTAC (Medication Therapy Adherence Clinic): Pengurusan terapi ubat9ubatan
oleh pega=ai farmasi bertauliah dan terlatih bagi pesakit dengan pelbagai +enis
pen:akit :ang mengambil>menggunakan pelbagai +enis ubat. Pesakit akan
diberikan informasi dan khidmat nasihat bagi mengurus terapi ubat9ubatan mereka
supa:a taraf kesihatan dapat dikekalkan atau ditingkatkan serta mengelakkan
atau mengurangkan masalah berhubungkait dengan ubat9ubatan (drug'
related pro"lems).
%.- Ma2lma+ U*a+ (Drug (nformation)& Maklumat :ang diberikan kepada pesakit
dan anggota keluarga pesakit dari segi pen+agaan farmaseutikal.
%.' P%(20#!ma+an Fa(ma)# Am*la+,(# (Am"ulatory Pharmacy Ser!ices):
perkhidmatan :ang komprehensif :ang disumbangkan oleh pega=ai farmasi
bertauliah atau anggota farmasi terlatih
Perkhidmatan meliputi pengurusan
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 6
farmasi (Pharmacy Management) dan pen+agaan farmasi 3Pharmacy Care5 di
sektor farmasi ambulatori.
%./ P%(20#!ma+an Tam*a0 N#la# ()alue Added Ser!ices* )AS): Akti?iti amalan
farmasi :ang di8etuskan hasil kreati?iti dan ino?asi anggota farmasi dalam
meningkatkan kualiti pen:ampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan.
4ontoh) Sistem Pendispensan !bat #ersepadu 3SP!#5) Sistem &emu+an+i 3SMS
7&ake) Dri!e Thru* +MP , Malaysia) dalam akti?iti pendispensan ubat :ang
melibatkan preskripsi bekalan separa. (AS adalah perkhidmatan pilihan kepada
pesakit berdasarkan kriteria :ang ditetapkan sebelum perkhidmatan diberikan.
%.0 P%n5a'aan Fa(ma)%+#2al (Pharmaceutical Care)& Peranan komprehensif dan
proaktif pega=ai farmasi dalam pengurusan ra=atan dalam usaha membantu
pesakit memaksimakan ob+ektif pengubatan mereka. 6uga
me:elaras dan membantu dalam usaha meningkatkan komplian pesakit terhadap
farmakoterapi) mengehakupa:aan penggunaan ubat berkualiti kepada
mas:arakat melalui program ellness% Pega=ai farmasi +uga terlibat se8ara
terus dalam pengurusan dan pemonitoran pen:akit bagi melestarikan kualiti
hidup pesakit :ang dira=at ((mpro!e on -uality of .ife*-o.)%
%.1 P%n5a'aan Am*la+,(# (Am"ulatory Care)& @a=atan perubatan :ang diberikan
kepada pelanggan sebagai pesakit
luar (non'hospitali/ed) seperti di klinik pesakit luar hospital 3hospital
outpatient clinic)) +abatan atau bilik ke8emasan 30R1 Department5) klinik pakar
hospital) klinik kesihatan dan ra=atan ke rumah (Home Medication Re!ie5
%., P(%)2(#6)#: Satu arahan bertulis di atas slip 3Perubatan /A Pindaan $>,/5 :ang
sah dan lengkap daripada preskriber kepada pesakit untuk mendapat bekalan
ubat9ubatan dari unit farmasi atau dokumen permintaan atas talian 3online
prescription5.
%.%. P(%)2(#*%(: Pega=ai bertauliah :ang diberi kuasa menulis preskripsi se8ara
biasa atau online% Kela:akan preskriber untuk menulis atau memohon bagi
setiap kategori ubat adalah seperti :ang tersenarai dalam 2ormulari +"at'u"atan
33M%
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 7
%.% P%)a2#+ D#)7a5 n+2 M%n%()2an Ra1a+an !# 8a)#l#+# KKM la#n: Perkhidmatan
ini adalah meru+uk kepada pesakit :ang telah stabil :ang diru+uk ke Hospital
Daerah atau Klinik Kesihatan bagi meneruskan ra=atan susulan.
%.%% P,l#)# P%n''naan U*a+: Keputusan penggunaan ubat oleh +a=atankuasa :ang
dilantik. Keputusan dibuat berdasarkan faktor klinikal) Ao2 dan farmakoekonomik
:ang bertu+uan menghasil keputusan optima dalam ra=atan pesakit 38ontoh9
melalui 6a=atankuasa !bat 7 &erapeutik 36K!&5
di hospital
atau kesihatan) 6a=antankuasa Ka=alan ;nfeksi5.
%.%$ Ra1a+an T%(a6# Gan+#an (RTG): Akti?iti klinikal :ang diberikan oleh pega=ai
farmasi bertauliah dan terlatih kepada pesakit :ang disahkan memerlukan @&G di
ba=ah program Harm'Reduction%
%.%- Sa(#n'an: Penelitian :ang dibuat oleh pega=ai farmasi keatas preskripsi>
permohonan dari preskriber bagi memastikan semua ubat :ang ditulis adalah
menepati indikasi dan keperluan farmakoterapi pesakit preskripsi tersebut.
%.%' S%ma2 )#lan': Proses semakan semula ubat9ubatan :ang diisi berbanding
preskripsi 3cross checking) oleh pega=ai farmasi atau penolong pega=ai farmasi
bagi memastikan pengisian dan pelabelan :ang tepat dan betul.
%.%/ S#)+%m T%m5an5#: Kaedah penetapan tarikh pengambilan ubat
susulan menggunakan kad temu+an+i) SMS) telefon) faks) e9mel dan sebagain:a.
#ekalan ubat tersebut telah tersedia untuk kutipan pada tarikh :ang telah
dipersetu+ui pihak farmasi dan pesakit. Struktur ini mempun:ai lapisan 8arta
:ang pendek di mana anggota akan melapor terus kepada ketua 6abatan.
%.%0 S+(2+( (O('an#)a)#) H,(#$,n+al: Struktur *rganisasi adalah petun+uk hiraki
konstitusi di mana setiap peker+a>anggota mempun:ai hubungan dan tanggung
+a=ab (hom he1she must report to)% *rganisasi ke8il seperti hospital) klinik
kesihatan) sekolah) hotel selalun:a akan adopt struktur ini.
%.%1 U*a+ P)#2,+(,6#2: !bat9ubat :ang tersenarai di dalam 6adual Ketiga Akta @a8un
,'% 3disemak ,1,5.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 8
9) :ISI; MISI DAN OB<EKTIF UNIT FARMASI DAN BEKALAN
9.1 :ISI
9.2 MISI
9.9 OB<EKTIF
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page
9
=) PIAGAM PELANGGAN
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page
10
5) STRUKTUR ORGANISASI
'. 4arta organisasi perkhidmatan farmasi berbentuk struktur melintang
3hori/ontal5 dan menerangkan aliran hubungan serta tanggung+a=ab
setiap anggota) dipamerkan serta dikemaskini.
'.% &ugas dan tanggung+a=ab setiap anggota perlu di+elaskan dan
didokumenkan dalam "ail Me+a.
'.$ Mekanisma komunikasi perlu di=u+udkan bagi pen:ampaian maklumat serta
pen:elesaian isu dalam dan luar +abatan
>) FUNGSI DAN SKOP PERKHIDMATAN
9.1 FUNGSI
!nit "armasi men:ediakan perkhidmatan pen+agaan farmaseutikal :ang
optimum melalui pemberian ubat :ang tepat) betul) efektif) selamat dalam
masa :ang ditetapkan dengan kuantiti :ang men8ukupi. ;an:a termasuk
pen:aringan preskripsi) membuat inter?ensi terhadap sebarang masalah
preskripsi dengan preskriber bila perlu) pengisian ubat :ang betul) semak
silang ubat dan pendispensan. Memberikan maklumat berkaitan ubat melalui
perkhidmatan kaunseling ubat9ubatan dan pendidikan kesihatan kepada
pelanggan dan pen+aga untuk meningkatkan keberkesanan ra=atan dalam
meningkatkan kualiti penggunaan ubat.
9.2 SKOP PERKHIDMATAN
$.%.Men:ediakan perkhidmatan farmasi ambulatori dan kepada semua pelanggan
ambulatori seperti 6abatan Ke8emasan dan &rauma) Klinik Pakar 2a=atan) Klinik
Kesihatan berdekatan) pesakit dis8a+ dari =ad dan pesakit ra=atan harian.
$.%... Perkhidmatan "armasi Ambulatori :
Semua farmasi perlu melaksanakan perkhidmatan farmasi ambulatori seperti di
ba=ah berdasarkan akta) peraturan) polisi) garispanduan atau protokol :ang
ditetapkan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 11
a5. Pendispendan !bat.
b5. Pendispensan Dadah Merbaha:a 7 bahan psikotropik 3Dangerous Drug) DD59
8ontoh sediaan sirup bahan psikotropik.
85. Sediaan Dktemporanus
d5. Pra9pembungkusan 3pre'packing5 ke bentuk pek pengguna 38onsumer pa8k5.
e5. kaunseling ubat9ubatan.
f5. Medi8ation &herap: Adheren8e 4lini8 3M&A45
g5. Perkhidmatan Maklumat !bat 3Drug (nformation Ser!ice5
h5. Promosi Kesihatan dan Pendidikan Pesakit
;5. Pemantauan Kesan Ad?ers !bat 3AD@5.
+5. Pemantauan Kesilapan Pengubatan 3Medication 0rror5 :ang berlaku
k5. Perkhidmatan &ambah Nilai 3)alue Added Ser!ice5 bagi pendispensan :
Sistem Pendispensan Se8ara &emu+an+i 3Pharmacy Appoinment Ser!ice) PhAS5
seperti Sistem Pembekalan !bat #ersepadu 3SP!#5) SMS dan Ambil) Pandu 2alu)
!MP Mala:sia) Kad &emu+an+i dan sebagain:a.
$.%.%Men:ediakan perkhidmatan farmasi pesakit dalam 3bekalan =ad5 kepada semua
pelanggan bekalan =ad seperti 6abatan Ke8emasan dan &rauma) <ad) !nit
Haemodialisis) Klinik Pakar) De=an #ersalin dan De=an #edah.
$.%.%.. Perkhidmatan "armasi #ekalan <ad
Membekal ubat9ubatan kepada unit pengguna di Hospital Gua Musang se8ara:
!nit of !se 3!o!5 dan &radisional.
Menguatkuasakan kaedah pen:impanan ubat9ubatan :ang betul di =ad> unit
dengan melakukan pemeriksaan ke =ad9=ad atau unit pengguna. Pemeriksaan
=ad dilakukan setiap $ bulan oleh Pega=ai "armasi.
Memberi perkhidmatan kaunseling dan pendidikan kesihatan berkumpulan da
kaunseling indi?idu kepada pesakit9pesakit di dalam =ad.
Men:ediakan perkhidmatan pendispensan di katil pesakit 3bedside dispensing5
apabila di minta oleh kakitangan =ad.
Memantapkan sistem bekalan ubat kepada unit pesakit dalam melalui Program
4DS 3 Computerised Dispensing System5.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page
12
Pemantauan Kesan Ad?ers !bat 3AD@5 dan Medication 0rror :ang berlaku pada
preskripsi pesakit dalam.
$.%.$Men:ediakan perkhidmatan farmakokinetik iaitu Pemantauan Kesan &erapeutik
!bat 3&DM5 di Hospital Gua Musang bagi memastikan masa persampelan :ang
betul) ketepatan keputusan u+ian) kebolehkesanan keputusan u+ian 3tracea"ility)
dan pemantauan pesakit &DM di dalam =ad.
$.%.-.Men:edikan perkhidmatan farmakoterapi =ad :ang ada di Hospital Gua Musang
seperti Perubatan dan Paediatrik bagi memastikan pen+agaan farmaseutikal untuk
pesakit di dalam =ad dapat dilaksanakan. Di samping itu) perkhidmatan
pendispensan dan kaunseling untuk pesakit dis8a+ ber+alan dengan lan8ar dan
men:eluruh. Pega=ai "armasi <ad akan mengadakan akti?iti rondaan
3Pharma8istsE @ound5 di dalam =ad se8ara berkala dan melibatkan diri se8ara aktif
dalam perbin8angan semasa rondaan =ad bersama pega=ai perubatan.
$.%.'.Men:ediakan perkhidmatan perolehan dan bekalan farmaseutikal kepada unit9unit
pengguna seperti 6abatan Ke8emasan dan &rauma) =ad) de=an bersalin) de=an
de=an bedah) unit haemodialisis) unit forensik) unit fisioterapi) unit patologi) unit
pengime+an dan diagnostik dan unit sa+ian.
Melakukan perolehan se8ara teran8ang dan perbelan+aan berhemah dengan
mengaplikasi konsep A#4>(DN analisis dalam peran8angan pembelian.
Memastikan ka=alan ke atas stok ubat9ubatan dan perkakas perubatan pakai buang
di laksanakan dengan terperin8i dengan menetapkan kadar buffer stok untuk % bulan
penggunaan dan bulan untuk sub9stor. Memastikan kadar pusingan stok tahunan
antara - F / dan mengoptimakan penggunaan ruang stor untuk pen:impanan.
Pengurusan dan pemeriksaan stok: me=u+udkan sistem pemantauan ubat lambat
bergerak :ang bertarikh luput dengan 8olour tagging) pen:eragaman penggunaan
kad petak merah +ambu untuk item bertarikh luput dan hi+au untuk item tidak
bertarikh luput) men+alankan stok taking 3pengiraan stok5 dan ?erifikasi stok setiap
akhir tahun.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page
13
Memastikan suhu penstoran di patuhi untuk semua ?aksin dan ubat dengan
me=u+udkan mekanisma penga=asan terhadap operasi rangkaian se+uk 3%91G45 dan
memantau dengan 8epat sebarang kegagalan operasi rangkaian se+uk.
Memastikan kaedah pen:impanan barang9barang :ang diterima mengikut kaedah
"D"* 3 "irst DHpired) "irst *ut5 atau MDKD 3 masuk dahulu keluar dahulu5 serta
mengikut kaedah pen:impanan :ang bersesuaian.
Pembekalan stok ubat dan perkakas perubatan pakai buang di buat mengikut +adual
pembekalan ke8uali bagi kes ke8emasan. #agi item bukan standard) unit pengguna
perlu membuat permohonan terlebih dahulu melalu #orang Permohonan Pembelian
dan perolehan akan dilakukan bergantung kepada peruntukan :ang ada.
Memastikan Nota &erimaan barang 3D*5 disemak dengan teliti berdasarkan fiIikal
barangan :ang diterima bagi memastikan barangan :ang diterima adalah berkualiti)
tidak rosak dan belum luput.
Memastikan kaedah perolehan :ang dilaksanakan adalah mengikut arahan atau
pekeliling terkini daripada KKM. Sistem perolehan item APP2 adalah menggunakan
sistem ;ntegrasi <eb Portal Pharmaniaga 3P;<P5 dan H;S ) manakala pen:ediaan
Pesanan &empatan adalah melalui sistem ePerolehan 3eP5.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page
14
-5 AKTA DAN PERATURAN
Perkhidmatan "armasi di Hospital Gua Musang perlu memastikan semua
akta) peraturan) ka=alan) arahan pentadbiran) polisi) garispanduan dan
protokol dipatuhi.
-. Akta @a8un ,'% 7 Peraturan9Peraturan
-.% Akta Dadah Merbaha:a ,'% 7 Peraturan9Peraturan
-.$ Akta 6ualan Dadah ,'% 7 Peraturan9Peraturan
-.- Akta Pendaftaran Ahli "armasi ,' 7 Peraturan9Peraturan
-.' Akta !bat 3;klan 7 6ualan5 ,'/ 7 Peraturan9Peraturan
-./ Arahan Pentadbiran) Polisi 7 Garispanduan seperti :
-./. Arahan Pentadbiran dan Surat9Surat Pekeliling KKM.
-./.% Polisi !bat Kebangsaan (4ational Medicines Policy)
-./.$ Senarai !bat Asas Kebangsaan (4ational 0ssential Drug .ist)
-./.- "ormulari !bat KKM (M5H Drug 2ormulary)
4.6.5 Kod !bat Mala:sia (Malaysian Drug Codes)
-././ Garispanduan Sistem Pendispensan !bat #ersepadu 3 SP!#5

-./.0 Re6uirement for the De!elopment of Pharmacy 2acilities ) #P" KKM
-./.12ain9lain garispanduan) prosedur dan protokol Perkhidmatan "armasi dan
Kementerian Kesihatan Mala:sia
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page
15
'5 SUMBER MANUSIA
'. K%6%(lan An'',+a
'.. Agihan keperluan sumber manusia hendaklah berdasarkan kepada
2ull Time'06ui!alent (2T0)%
'..% Seorang pega=ai farmasi bertindak sebagai ketua
bagi setiap perkhidmatan farmasi di sesebuah hospital.
'..$ #ilangan anggota farmasi mestilah men8ukupi sepan+ang masa
beroperasi
'..- Seorang 7runner7 perlu di=u+udkan mengikut keperluan fasiliti pada
setiap masa.
'..' Anggota farmasi :ang bertugas di unit farmasi dan bekalan mestilah
mempun:ai kela:akan :ang diiktiraf. Anggota pelatih mesti beker+a
di ba=ah pen:eliaan anggota terlatih.
'../ Anggota farmasi perlu mematuhi Perintah Am dan Pekeliling
Perkhidmatan terkini serta Akta dan Peraturan.
/5 KURSUS; LATIHAN DAN PEMBELA<ARAN BERTERUSAN (?PD)
/. Semua pega=ai farmasi perlu men8apai mata 4PD minimum seban:ak -. dan
penolong pega=ai farmasi seban:ak $.. Semua anggota perlu men8apai
tempoh latihan berstruktur ber+umlah 0 hari.
/.% Semua anggota perlu diberi peluang untuk menghadiri kursus atau latihan
berkaitan kompetensi > penambahbaikan dalam bidang tugas :ang dilaksanakan
/.$ Semua anggota perlu digalakkan menghadiri program atau akti?iti pembela+aran
berterusan :ang dian+urkan oleh fasiliti atau agensi masing9masing.
/.- 2atihan adalah diperlukan bagi anggota :ang akan melaksanakan perkhidmatan
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 16
khusus seperti MTAC) @a=atan Gantian Methadone dan Smoking Cessation.
/.' Semua latihan perlu direkodkan dan dikemaskini di dalam buku log atau M:4PD
online.
05 ORIENTASI ANGGOTA
0. Semua anggota baru unit farmasi dan bekalan perlu menghadiri
program orientasi :ang diuruskan oleh institusi masing9masing.
0.% Semua pega=ai pen:elia unit farmasi dan bekalan perlu memastikan
anggota baru termasuk pega=ai farmasi pro?isional 3P@P5 diberikan orientasi
tentang perkhidmatan farmaseutikal :ang disediakan) akta dan peraturan
serta Pekeliling Perkhidmatan terkini.
0.$ 4atatan dan tandatangan pen:elia perlu direkodkan dalam buku
log atau diberikan surat> si+il pengesahan perlaksanaan dan kehadiran
bagi program orientasi anggota.
15 <ADUAL GILIRAN & DP!"#M$T
1. Sistem giliran perlu di=u+ud dan didokumentasikan bagi semua
anggota "armasi Ambulatori berdasarkan persetu+uan KP" atau pega=ai
pen:elia.
1.% Sistem "ackup1 pooling atau deployment perlu di+adual dan dilaksanakan
se8ara sistematik bagi menangani situasi "ottle neck dan don time%
,5 KOMUNIKASI ANGGOTA
,. Mes:uarat !nit "armasi dan #ekalan perlu diadakan se8ara
ber+adual dan didokumentasikan.
,.% Mes:uarat se8ara ad'hoc diadakan bagi menangani isu9isu :ang memerlukan
tindakan segera.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 17
,.$ Akti?iti9akti?iti berkaitan kekeluargaan dan ker+a berpasukan di unit farmasi amat
digalakkan seperti perlaksanaan hari keluarga) Team 8uilding dan gotong9
ro:ong.
,.- Pega=ai :>m bagi setiap skop perkhidmatan farmasi perlu dari masa ke masa
memberi penerangan (Con!ey all rele!ant messages) kepada semua anggota diba=ah
seliaann:a.
.5 DISIPLIN ANGGOTA
.. Semua anggota unit farmasi dan bekalan perlu mematuhi etika berpakaian
pen+a=at a=am dan mempraktikan nilai9nilai murni perkhidmatan a=am.
5 PEN?APAIAN ANGGOTA (%TA&& PR&"RMA$C)
. Setiap anggota perlu memiliki J"ail Me+aB :ang lengkap dan terkini.
.% Setiap ker+a perlu mempun:ai dokumen Standard 5perating Procedure (S5P) 1
protokol) Manual Prosedur Ker+a 3MPK5 atau arahan ker+a :ang lengkap dan terkini.
.$ Setiap Pega=ai Penilai Pertama 3PPP5 dan Pega=ai Penilai Kedua
3PPK 5 perlu memastikan Pega=ai Kang Dinilai 3PKD5 men:ediakan Sasaran
Ker+a &ahunan 3SK&5 dan persetu+uan dibuat ke atas SK& berdasarkan
sasaran umum dan sasaran spesifik. Semakan (re!ie) perlu dibuat dalam
tempoh / bulan +ika ada perubahan SK&.
.- Penilaian pen8apaian SK& perlu dilaksanakan
berdasarkan sasaran
dan pemarkahan :ang dipersetu+ui antara PPP dan PKD.
.' Pengiktirafan kepada anggota perlu berdasarkan ob+ektif dan polisi :ang +elas dan
saksama.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 18
%5 FASILITI; PERALATAN DAN LAIN/LAIN SUMBER
%. ;nfrastruktur :ang bersesuaian dan men8ukupi perlu disediakan bagi
kemudahan:
%.. Pelanggan
%..% Perlaksanaan Perkhidmatan
%..$ Anggota
%.% #agi memastikan pen8apaian optima dan pen+agaan pesakit :ang berkualiti)
ruang) peralatan dan lain9lain sumber perlu bersesuaian) memenuhi skop
perkhidmatan serta menepati keperluan akti?iti farmaseutikal.
%.$ 2okasi uni t f ar masi perlu berhampiran klinik bagi memudahkan pesakit
berurusan.
%.- "asiliti :ang dilengkapi &eknologi Maklumat 3;4&5 perlu
menggunakan kemudahan ini se8ara optima) 8ontohn:a aplikasi PH;S)4DS) H;S)
P;<P dan SDP".
%.' Pusat Maklumat !bat 3D;S5 perlu kemudahan komputer :ang dilengkapi
dengan internet serta perisian maklumat seperti Mi8romedeHL) 2eHi8ompL dan
sentiasa dikemas kini.
%./ Pen:ediaan ubat perlu mematuhi 9ood Preparation Practice (9PP). Penstoran
dan edaran 3distri"ution5 ubat perlu mematuhi 9ood Distri"ution Practice (9DP).
Pemantauan berkala perlu dilakukan ke atas semua lokasi pen:impanan
termasuk luar ka=asan farmasi 3unit pengguna5.
%.0 Kaunter pendispensan hendaklah berkonsepkan kaunter terbuka (open counter)%
Perkhidmatan kaunter khas seperti kaunter ekspres 3item mudah5) kaunter untuk
pesakit kurang upa:a) kanak9 kanak dan ibu mengandung serta kaunter untuk
=arga emas perlu diadakan.
%.1 @uang :ang sesuai) bersih) kemas dan bersistematik bagi akti?iti pen:ebatian >
pen8ampuran (compounding) dan pra9 pembungkusan perlu diadakan. "asiliti
dan peralatan perlu pen:enggaraan ber+adual dan direkodkan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 19
%., Kemudahan @uang Penilaian Pesakit) Khidmat Nasihat 3Kaunseling5) MTAC dan
RT9 perlu disediakan bagi pega=ai farmasi membuat penilaian) memberikan
kaunseling ubat9ubatan dan pendispensan kepada pesakit bagi
mempertingkatkan pengetahuan) kefahaman serta kepatuhan kepada ran8angan
pemonitoran dan regimen pengubatan mereka.
%.. Perlu ada polisi dan prosedur bagi penilaian) pemilihan) penggunaan) kalibrasi)
penga=asan dan pen:enggaraan sistem automasi farmasi.
%. Pen:enggaraan peralatan dan rekod kemudahan :ang bersesuaian diperlukan
bagi penga=asan dan pen:impanan rekod9rekod berdasarkan keperluan undang9
undang dan peraturan :ang berkaitan se8ara berintegriti.
%.% Kemudahan ruang pe+abat dan mes:uarat :ang bersesuaian adalah diperlukan
bagi pengurusan) pembela+aran dan latihan anggota.
%.$ Maklumat lan+ut berkaitan keperluan fasiliti boleh didapati daripada
MRe6uirement 2or The De!elopment 5f Pharmacy 2acilities (n Hospitals*
Health Clinics And 5ther Health 2acilities* Ministry 5f Health Malaysia* 0disi :*
;<<=7%
$5 PEN@ENGGARAAN DAN PEMBAIKAN ( RPAIR A$D MAI$T$A$C)
$. Pega=ai "armasi :>m atau anggota :ang diberi kuasa perlu memastikan
pen:elenggaraan peralatan dilaksanakan melalui s:arikat konsesi :ang dilantik
oleh KKM mengikut +adual :ang ditetapkan.
$.% Pen:enggaraan fasiliti dan peralatan termasuk ?alidasi dan kalibrasi perlu dibuat
oleh ?endor :ang bertauliah dan di+alankan mengikut +adual :ang ditetapkan
dalam manual pengendalian fasiliti atau peralatan tersebut.
$.$ Anggota :ang diberi kuasa dan tanggung +a=ab perlu memastikan semua aset
:ang disenaraikan di ba=ah farmasi ambulatori sentiasa dikemaskini dan
disenggara berterusan mengikut +adual.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 20
-5 HUBUNGAN & KOMUNIKASI INTER/ DAN INTRA/ <ABATAN
-. !nit "armasi dan #ekalan hendaklah memupuk hubungan harmoni inter9 dan
intra9 +abatan di mana perkhidmatan ini ditempatkan.
-.% Ker+asama dengan semua ketua +abatan klinikal perlu di=u+udkan bagi
memastikan perolehan ubat dapat dibuat se8ara kos9efektif dan penggunaan ubat
se8ara rasional dan berkualiti dapat direalisasikan berdasarkan keputusan :ang
dibuat melalui mes:uarat 6a=atan Kuasa !bat dan&erapeutik 36K!&5 :ang
efisien dan efektif.
-.$ #eker+asama dengan 6abatan Patologi bagi membantu meli8inkan akti?iti
farmakokinetik klinikal.
-.- #eker+asama dengan pihak pentadbiran dan ke=angan untuk perkhidmatan dan
pengurusan seperti perolehan) latihan dan pembangunan.
-.' Melibatkan diri dalam +a=atankuasa :ang ada kepentingan kepada akti?iti dan
perkhidmatan farmasi.
-./ Ketua Pega=ai "armasi > Pega=ai :ang diberi kuasa pen:eliaan perlu
beker+asama atau berkolaborasi dengan bahagian > sek:en > 8a=angan farmasi)
agensi kera+aan dan fasiliti kesihatan :ang lain di peringkat daerah) negeri dan
nasional seperti #iro Penga=alan "armaseutikal Kebangsaan 3#P"K5 dan Pusat
@a8un Negara 3P@N5 bagi kes kera8unan atau aduan produk.
-.0 #erurusan dengan s:arikat pengedar) pembekal) konsesi atau agensi :ang
mengendalikan produk farmaseutikal bagi mendapatkan informasi
terkini berkaitan produk :ang digunakan di fasiliti masing9masing. !rusan
ini perlu dilaksanakan dengan penuh berintegriti dan beretika.
-.1 #erurusan dengan semua +abatan>agensi :ang berkaitan bagi melaksanakan
program perkhidmatan farmasi.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 21
'5 KESELAMATAN
'. 2angkah 9 langkah :ang bersesuaian perlu diambil bagi men+amin keselamatan
pesakit) anggota farmasi dan ubat9ubatan.
'.% Akses ke farmasi han:a untuk anggota farmasi dan akses adalah terhad kepada
anggota lain :ang berurusan rasmi dengan farmasi saha+a.
'.$ Semua pintu ke farmasi perlu dilengkapkan dengan 8iri98iri keselamatan :ang
bersesuaian dengan situasi dan teknologi semasa.
'.- Han:a pega=ai farmasi>anggota farmasi :ang diberi kuasa boleh memiliki kun8i
ke farmasi. Sistem pengurusan kun8i unit farmasidilaksanakan dengan
men:ediakan buku rekod Pen:erahan Kun8i.
'.' Akses kepada ubat terka=al) psikotropik dan DD perlu dihadkan kepada anggota
:ang diberi kuasa oleh KP">pega=ai :>m farmasi.
'./ Akses ke Stor !nit 3sub9stor5 dan Stor !tama perlu dihadkan dalam =aktu
pe+abat saha+a atau polisi bagi keperluan ke8emasan.
'.0 Han:a anggota :ang diberi kuasa boleh mengeluarkan stok dari stor unit atau
membuat pesanan bekalan ke stor utama.
'.1 44&( digalakkan dipasang di stor unit farmasi dan stor utama dan diaktifkan
selepas =aktu pe+abat) hu+ung minggu dan 8uti umum. Setiap >triggered
alarm$ perlu disiasat dan dilaporkan dalam tempoh :ang ditetapkan 3bergantung
kepada peruntukan +abatan5.
'., Semua anggota farmasi hendaklah mengamalkan langkah9langkah keselamatan
semasa men+alankan tugas. Semua anggota farmasi perlu mengha:ati 9eneral
Safety Rules :ang dipamerkan oleh institusi atau fasiliti :ang menempatkan
farmasi. P,l#)# K%)%lama+an :ang berkaitan farmasi perlu diberi perhatian
se=a+arn:a.
'.. Semua anggota terutama anggota baru farmasi perlu diberi pendedahan atau
orientasi berkaitan polisi keselamatan. Setiap anggota perlu memahami 8iri98iri
keselamatan :ang berkait rapat dengan tugasan mereka.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 22
'. Semua anggota :ang terlibat dalam sediaan dan bekalan Asepti8 seperti 4D@ di
ACC1 Day Care Pharmacy perlu memahami dan mematuhi polisi mengendali
fasiliti dan peralatan bilik bersih serta produk :ang dihasilkan.
'.% Semua peralatan ke8emasan seperti pemadam api dan Spill 3its mestilah
dikedudukan :ang mudah di8apai) tiada halangan dan dalam keadaan sedia
diguna. Semua anggota perlu dilatih 8ara penggunaann:a.
'.$ Semua anggota perlu dilatih berkaitan keselamatan dan pen8egahan kebakaran
dan kesiapsiagaan menghadapi ben8ana (Disaster Preparedness) dan bersedia
dengan plan kontigensi.
'.- Pelan tindakan kebakaran "asiliti perlu dipamirkan dan dipatuhi oleh farmasi
semasa kebakaran berlaku.
'.' Pastikan ada prosedur keselamatan kebakaran dari 6abatan #omba 7
Pen:elamat dan pastikan prosedur dipatuhi bila berlaku kebakaran
'./ Semua stor kimia) mudah terbakar atau corrosi!e +ika ada perlu
dilabelkan dengan sempurna. Ka=asan pengendalian bahan ini perlu
dilengkapi bekalan air. Kit pembersih atau Spill 3its perlu ditempatkan di mana
bahan ini dikendali. #egitu +uga ruang dimana ubat sitotoksik dikendalikan
'.0 Semua anggota farmasi :ang mengendali bahan ini perlu dilatih teknik
menangani situasi ke8emasan dengan betul. Semua anggota farmasi :ang
mengendalikan bahan kimia perlu diberi latihan penggunan PPD.
15.18 #ahan9bahan mudah terbakar perlu ditempatkan dalam stor atau ruang khas
bersesuaian dengan spesifikasi pen:impanann:a. 2ume ca"inet atau
chemical hoods perlu digunakan +ika mengendali bahan mudah meruap.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 23
/5 BEKALAN KONTIGENSI BEN?ANA
/. !nit "armasi dan #ekalan perlu melaksanakan pengurusan bekalan) distribusi
ubat dan beker+asama dengan semua pihak berdasarkan polisi pentadbiran
setempat ketika berlaku ben8ana.
/.% Pega=ai "armasi >anggota farmasi :ang diarah melaksanakan tugas oleh
KP"> P" :>m perlu memastikan peranan farmasi di+alankan se8ara berintergriti.
/.$ Memastikan senarai ubat9ubatan :ang dipersetu+ui untuk kegunaan semasa
ben8ana dalam kedudukan siap siaga dan sedia dibekal seperti :ang
diran8angkan.
05 KEBERSIHAN &'"(%)PI$G
0. Persekitaran farmasi ambulatori perlu sentiasa bersih) tersusun) kemas dan
kondusif bagi memastikan perkhidmatan dapat diberikan se8ara efektif) berkualiti
serta selamat.
0.% KP"> Pega=ai "armasi :>m atau anggota farmasi :ang diberi amanah perlu
mempun:ai inisiatif dalam membuda:akan konsep 'S> konsep KaiIen di semua
fasiliti farmasi ambulatori di ba=ah seliaan. Ru?uk garis panduan @S di fasiliti
2armasi 33M 0disi Pertama* 5kto"er ;<,<%
0.% Memastikan pelan pen8egahan makhluk perosak 3pest Control5 dilaksanakan
berdasarkan +adual :ang ditetapkan.
0.$ Memastikan pematuhan kepada Amalan "armasi #aik 3GPP5 semasa
membuat pen:ediaan) distribusi dan penggunaan in?entori > produk
farmaseutikal.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 24
15 4AKTU OPERASI
18.1 Perkhidmatan "armasi di Hospi t al Gua Musang hendaklah dilaksanakan
seiring dengan =aktu perkhidmatan perubatan lain.
1.% <aktu operasi perkhidmatan perolehan dan bekalan adalah pada =aktu pe+abat
saha+a iaitu bermula 1... pagi F '... petang ke8uali pada hari khamis sehingga
$.$. petang.
18.3 *perasi semua perkhidmatan farmasi ambulatori dan pesakit dalam di luar =aktu
ker+a perlu meru+uk kepada 79aris Panduan Perkhidmatan 2armasi Selepas
Aaktu Pe?a"at Di 3linik 3esihatan* 3ementerian 3esihatan Malaysia7%
1.- Perkhidmatan farmasi atas panggilan dilaksanakan mengikut +adual bagi
memastikan perkhidmatan farmasi %- +am dapat dilaksanakan iaitu panggilan
aktif dan panggilan pasif. Pega=ai farmasi diberikan time9off selepas bertugas
di luar =aktu pe+abat.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 25
,5 PRESKRIPSI
,. P%(m,0,nan U*a+ 3 P%nl#)an P(%)2(#6)# (Prescri*ing + "rdering Medication)
,.. Senarai ubat9ubatan atau formulari setempat perlu disediakan dan
diru+uk bagi memastikan penggunaan ubat se8ara berhemah dan
berkualiti. Pemilihan ubat9ubatan untuk formulari perlu dibuat
berdasarkan analisis A#4 dan (DN dari senarai "ormulari !bat
Kementerian Kesihatan Mala:sia 3"!KKM5.
,..% Semua preskripsi ubat se8ara manual atau atas talian 3computeri/ed5
perlumenggunakan senarai>formulari ubat di institusi masing9masing.
,..$ A**re,iation9 Penulisan preskripsi ubat perlu menggunakan nama
generik saha+a. Penggunaan singkatan> a""re!iation :ang tidak
diluluskan perlu dielakkan.
,..- Un#+ 2(an m%+(#2 F Permohonan dan penulisan preskripsi perlulah
menggunakan unit metrik dan leading decimal serta trailing /ero perlu
dielakkan bagi mengatasi risiko kesilapan pengubatan.
,..' PRN F Semua permohonan dan penulisan preskripsi untuk ubat J"ila
perlu B PR4$ hendaklah men:atakan indikasi> tu+uan) dos dan
frekuensi maksima penggunaan>pengambilan.
19.1.6 Prinsip '# penggunaan ubat berkualiti perlu diterapkan bagi semua
proses pengendalian preskripsi.
,.% K%6%(lan Ma2lma+ A+a) P(%)2(#6)#
,.%. Adalah men+adi keperluan anggota farmasi untuk memastikan setiap
preskripsi :ang diba=a> permohonan atas talian 3computeri/ed5
dilengkapi dengan maklumat berikut sebelum ubat disediakan dan
didispen. ;ni bagi memastikan keselamatan pesakit dan keberkesanan
ubat9ubat :ang diberikan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 26
,.%.. #iodata Pesakit 3 seperti nama) umur) +antina) berat) nombor
pendaftaran >Kad Pengenalan5
,.%..% Diagnosis
,.%..$ Nama generik ubat
,.%..- Dos :ang dipreskrib>pohon
,.%..' "rekuensi
,.%../ &empoh preskripsi
,.%..0 Route
,.%..1 Se+arah Alahan dan AD@
,.%.., Se+arah Pengubatan
,... Nama) tandatangan dan 8op bagi preskripsi manual atau pengesahan
preskriber bagi preskripsi atas talian 3computeri/ed5.
,.. &arikh preskripsi dikeluarkan > permohonan dibuat 3atas talian> online5
%.5 PENULISAN PRESKRIPSI (A(T'"RI-ATI"$ "& PR%CRI.I$G)
%.. Semua preskripsi "armasi Ambulatori dan pesaki t dal am perlu
ditulis>dimohon dan ditandatangani > di?erifikasi oleh pakar>pega=ai perubatan >
anggota perubatan :ang diberi kuasa sebagaimana termaktub dalam "!KKM.
%..% Anggota farmasi perlu memastikan kesahihan preskriber melalui 8ontoh
tandatangan > ?erifikasi 3atas talian5 sebelum meneruskan proses pendispensan.
20.3 !bat9ubatan pakar 3kategori AN) A dan A>KK5 han:a boleh dimulakan oleh pakar
berkaitan seperti din:atakan dalam "!KKM. Pega=ai perubatan han:a boleh
meneruskan ra=atan saha+a dan sebarang perubahan perlu diru+uk kepada pakar
berkaitan.
%..- &empoh Sah Preskripsi ()alidity of prescription) bagi preskripsi ambulatori adalah
untuk tempoh bermula dari tarikh preskripsi dimohon>ditulis.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 27
%5 PINDAAN DAN PEMBATALAN ATAS PRESKRIPSI (M"DI&ICATI"$+
C'A$GI$G + CA$C!!ATI"$ "& MDICATI"$ "RDR%) OLEH
PEGA4AI FARMASI
%. Pega=ai farmasi boleh membuat pindaan ke atas preskripsi selepas mendapat
persetu+uan preskriber dan membuat ?erifikasi terhadap pindaan tersebut
dengan +elas.
%%5 PENGENDALIAN PRESKRIPSI
%%. Semua preskripsi :ang melebihi tempoh satu 35 bulan akan dibekalkan se8ara
separa dan bekalan susulan akan diberikan sehingga tempoh preskripsi tamat.
%%.% #ekalan susulan perlu diberikan melalui SP!# atau Perkhidmatan&ambah Nilai
Pendispensan ()alue Added Ser!ice) iaitu melalui pelbagai Sistem &emu 6an+i
"armasi 3PhAS5 seperti SP!#) SMS 7 Ambil) Kad &emu 6an+i) "armasi Pandu
2alu7 !MP Mala:sia.
Maklumat lan+ut berkenaan pelaksanaan PhAS boleh meru+uk kepada garis
panduan berkaitan.
%%.$ Seiring dengan konsep JMala:sia) @ak:at Didahulukan) Pen8apaian
DiutamakanB setiap fasiliti ambulatori perlu mena=arkan PhAS
berdasarkan keperluan pelanggan dan kemudahan setempat.
%%.- PhAS +uga adalah KP; K#MK :ang perlu dilaksanakan dan dipantau
se8ara berkala.
%%.' Pengendalian preskripsi ubat psikotropik dan DD hendaklah mematuhi akta
dan peraturan :ang berkaitan.
%%./ Semua preskripsi bagi pesakit dis8a+ untuk ru+ukan ra=atan lan+ut di fasiliti KKM
lain perlu dikendali dan diurus mengikut Garispanduan Pengendalian
Surat @u+ukan 3Salinan Kedua5 6un %..,.
%%.0 Pengendalian preskripsi KKM &anpa @u+ukan SP!# (Aalk'in) perlu dibuat
berdasarkan +ustifikasi profesional dan polisi setempat. Kesahihan preskriber
perlu ditentukan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 28
%%.1 Preskripsi selain dari KKM hendaklah diru+uk dan disahkan oleh pega=ai
perubatan.
%%., Preskripsi :ang telah habis dibekal hendaklah disimpan se8ara sistematik
untuk memudahkan pengesanan. Preskripsi dan salinann:a perlu disimpan
mengikut tempoh :ang ditetapkan dalam 6adual Pelupusan oleh pihak
Arkib Negara sebelum dilupuskan mengikut tata8ara pelupusan.
%$5 FORMULARI
%$. Senarai formulari ubat perlu disediakan dan dipersetu+ui dalam mes:uarat 6K&!
institusi atau +abatan masing9masing
%$.% Senarai ini perlu dika+i se8ara berkala bagi memastikan penggunaan ubat
se8ara rasional dan kos efektif berdasarkan pola keperluan semasa.
%$.$ "ormulari untuk semua kategori perlu berasaskan "!KKM. Pen:enaraian
semua ubat dalam formulari institusi perlu mengikut keperluan setempat
berdasarkan analisis A#4 dan (DN.
%$.- !bat :ang digunapakai oleh semua akti?iti dalam ra=atan perubatan dan
kesihatan perlu didasarkan kepada senarai NDD2 dan keperluan setempat.
%$.' Penggunaan !bat Kepakaran :ang tiada dalam formulari setempat) namun
dalam senarai "!KKM dan berada dalam pasaran Mala:sia untuk
ra=atan> indikasi spesifik perlu dipohon se8ara bertulis dan disahkan oleh
ketua +abatan kepakaran berkaitan. Permohonan tersebut perlu dibentangkan
dalam mes:uarat 6K&! dan disenaraikan sebagai !bat "ormulari Khas>
Ka=alan +ika mes:uarat meluluskann:a. !bat9ubat ini han:a boleh dimulakan
penggunaan oleh pakar> konsultan :ang memohon saha+a. !bat ini perlu
dipantau bagi memastikan tidak luput dalam simpanan.
%$./ KP" > Pega=ai "armasi :>m perlu memastikan peruntukan men8ukupi bagi
penambahan dan pembelian sebarang ubat9ubat baru ke dalam formulari
di institusi masing9masing.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 29
%$.0 !bat di luar "!KKM dan tidak disimpan untuk penggunaan harian 3not
a!aila"le for regular use) perlu diperolehi se8ara case'to'case "asis melalui
prosedur perolehan seperti ubat9ubat kepakaran. !bat9ubat ini tidak disenaraikan
dalam formulari institusi. Pembelian adalah berdasarkan setiap kes :ang
dipohon.
%$.1 !bat :ang tidak terdapat dalam senarai "!KKM perlu mendapatkan
kelulusan Ketua Pengarah Kesihatan berdasarkan prosedur :ang ditetapkan di
dalam "!KKM.
%$., !bat :ang tiada dalam "armakopeia Pia=ai 34on'0sta"lish 2ormulation5 #agi
sediaan ekstemporaneous :ang tiada dalam mana9mana farmakopeia pia=ai
seperti #P) pen:ediaan dan penggunaann:a adalah berdasarkan polisi
setempat dan +ustifikasi profesional dari pega=ai farmasi adalah diperlukan.
%$.. Penggunaan untuk indikasi :ang tidak didaftarkan atau tidak tersenarai dalam
"!KKM 3>5ff la"el$ Drug (ndication C 4ot .isted in 2+33M) perlu mendapat
kelulusan KPK.
%$. Permohonan untuk men:enaraikan ubat baru> indikasi baru :ang diluluskan Pihak
#erkuasa Ka=alan Dadah 3P#KD5 atau pemansuhan ubat dari senarai "!KKM
perlu dibuat melalui proforma :ang telah ditetapkan.
%-5 PENDISPENSAN UBAT
%-. P(,)%) 6%n!#)6%n)an
%-.. Penerimaan Preskripsi
%-..% Pen:aringan > Allocation -uantity Supply 3online prescription5
%-..$ Pelabelan >Print label 3online prescription5
%-..- Pengisian
%-..' Semak silang>Counter Checking
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 30
%-../ #eri dan +elaskan kaedah pengambilan ubat se8ara se8ara selamat
dan berkualiti kepada pesakit
%-.% P,l#)# P%n!#)6%n)an
%-.%. Pendispensan ubat kepada pesakit > proksi perlu dilaksanakan
dalam tempoh $. minit dari masa penerimaan preskripsi.
%-.%.% Semua Preskripsi perlu disaring dan di?erifikasi oleh
Pega=ai "armasi.
%-.%.$ Pendispensan DD 38ontuh9 2arutan>Sirup morfin5 dan Psikotropik perlu
mematuhi akta) peraturan dan protokol :ang ditetapkan
%-.%.- Pen:edian dan pendispensan ubat9ubat ekstemporanus perlu
mematuhi Amalan Pen:ediaan #aik dan Amalan "armasi #aik.
%-.%.' Melaksanakan sistem island dispensing dengan pen:aringan
sebelum pengisian dan semak silang sebelum pendispensan.
%-.%./ Semua ubat perlu disemak silang dan di?erifikasi oleh Pega=ai
"armasi sebelum didispen.
%-.%.0 Pendispensan dibuat oleh Pega=ai "armasi atau oleh anggota :ang
diberi kuasa melaksana pendispendan.
%-.%.1 Permohonan untuk pri!ilege Penolong Pega=ai "armasi bagi
Pendispensan methadone perlu mengikut prosedur :ang ditetapkan.
%-.%., !bat :ang tidak dituntut hendaklah dikendalikan berdasarkan
prosedur :ang ditetapkan.
%-.%.. Pemulangan ubat oleh pelanggan perlu dilaksanakan se8ara
#ersistematik mengikut prosedur :ang ditetapkan. @u+uk Garis
Panduan Pemulangan !bat.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 31
%-.%. Semua proses pendispensan perlu mematuhi prosedur dan
protokol :ang ditetapkan.
%'5 KAUNSELING UBAT/UBATAN DAN PENDIDIKAN KEPADA PESAKIT
%'. Kaunseling !bat9!batan Dan Pendidikan Kepada Pesakit adalah komponen
utama pen+agaan farmaseutikal :ang perlu diberi penekanan oleh semua
Pega=ai "armasi Hospital Gua Musang.
%'.% Pega=ai "armasi bertanggung+a=ab men:ampaikan perkhidmatan pen+agaan
farmaseutikal :ang berkesan serta penggunaan ubat berkualiti melalui
perkhidmatan kaunseling ubat9ubatan dan pendidikan pesakit.
%'.$ Semua pega=ai farmasi perlu memastikan informasi tambahan se8ara
bertulis perlu disertakan bagi memperkukuhkan lagi komunikasi se8ara lisan
(oral communication)
%'.- Pega=ai "armasi Hospital perlu memastikan pesakit atau pen+aga benar9benar
memahami:
%'.-.% Mengapa ubat tersebut perlu diambil
%'.-.$ #agaimana kaedah penggunaan>pengambilann:a
%'.-.- Apa faedah atau kesan pengubatan :ang di harapkan dari ubat tersebut
%'.-.' Apa kesan sampingan atau kesan ad?ers :ang perlu diperhatikan
%'.-./ Apakah tindakan :ang perlu dibuat +ika berlaku kesan sampingan>ad?ers
3ADR)
%'.' Pega=ai "armasi Hospital perlu melaksanakan pengehakupa:aan
(empoerment) pesakit bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman
terhadap keperluan mematuhi 3adherence) regimen pengubatan. Membuat
pemantauan outcomes melalui perkhidmatan kaunseling ubat9ubatan) kaunseling
M&A4 dan kaunseling @a=atan Gantian Metadon 3+ika pesakit diru+uk ke
Hospital5.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 32
%'./ Kaunseling) M&A4 dan @a=atan Gantian Metadon perlu dikendalikan oleh
Pega=ai "armasi dengan meru+uk kepada prosedur dan protokol :ang berkaitan.
%'.0 Semua pega=ai farmasi perlu men+alani latihan program M&A4 dan @a=atan
&erapi Gantian berdasarkan modul latihan sebelum mena=arkan perkhidmatan
tersebut.
%'.1 Pega=ai farmasi ambulatori perlu melibatkan diri menghasilkan polisi dan
prosedur administrasi ubat dalam Am"ulatory Care Setting dari masa ke semasa.
%/5 PENGURUSAN PENGGUNAAN UBAT/UBATAN
%/. @asional penggunaan ubat dalam unit farmasi perlu berdasarkan +ustifikasi faktor
klinikal) Kualiti Sepan+ang Ha:at 3-uality of .ife5 dan farmakoekonomik bagi
menghasilkan kesan ra=atan optima.
%/.% Pega=ai "armasi Hospital Gua Musang perlu terlibat se8ara aktif dalam
+a=atankuasa :ang membuat keputusan berkaitan penggunaan ubat serta
membentangkan laporan penilaian produk :ang menekankan aspek
keselamatan) keberkesanan dan kos.
%/.$ Pega=ai "armasi Ambulatori perlu terlibat bersama disiplin Ambulatori lain dalam
membentuk dan melaksanakan pelan pen+agaan klinikal (clinical care plan) yang
melibatkan penggunaan terapi ubat9ubatan.
%/.- Pega=ai farmasi perlu men:ediakan Perkhidmatan Maklumat !bat dengan
sumber :ang bersesuaian serta memberikan maklumat :ang tepat) komprehensif
dan terkini kepada pesakit dan semua pemberi perkhidmatan iaitu care'gi!ers
termasuk pega=ai perubatan) pega=ai farmasi dan lain lain anggota kesihatan
dalam tempoh :ang bersesuaian.
%/.' Pega=ai "armasi Hospital +uga perlu terlibat se8ara aktif dalam program
pen8egahan dan pas8a9pendedahan 3post e#posure5 :ang melibatkan
penggunaan ubat9ubatan seperti Program ;munisasi 3(aksin5) H;( 3HAA@&5)
Peran8ang Keluarga 3*4P5) Program #erhenti Merokok 34hampiHL dan N@&5
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 33
dan $su"stance a"use 1 harm reduction(Methadone) apabila diperlukan.
Pega=ai "armasi K>M Stor bertanggung+a=ab ke atas pengurusan stok dan
memastikan ian:a mematuhi &ata8ara Pengurusan Stor dan Arahan
Perbendaharaan. @u+uk Garis Panduan Pengurusan Stor "armasi Hospital 7
Kesihatan.
%05 PENGURUSAN SUMBER KE4ANGAN 3PERUNTUKAN
%0. KP"> Pega=ai "armasi :>m stor perlu pastikan peruntukan men8ukupi
selaras dengan skop perkhidmatan dan akti?iti :ang dita=arkan.
%0.% Dalam pengurusan perkhidmatan farmaseutikal) K P " > Pega=ai "armasi :m
perlu terlibat dalam 6a=atankuasa Pengurusan Ke=angan) Sumber Manusia)
Pembangunan) Peralatan) Aset dan ;n?entori "armasi.
%0.$ Pastikan perkhidmatan seperti ra=atan pengubatan) Perkhidmatan "armasi
klinikal dan lain9lain perkhidmatan :ang diberi mempun:ai parameter penilaian
kos dan +ustifikasi impak .
%15 PEROLEHAN; PEN@IMPANAN; DISTRIBUSI DAN KA4ALAN UBAT/
UBATAN
%1. Perolehan 7 Kebolehsediaan !bat 3purchasing and
maintaining the a!aila"ility of pharmaceutical products)
%1.. Prosedur perolehan ubat9ubatan perlu berdasarkan kepada pola
penggunaan semasa 3+iti/ation re!ie)) pengurusan in?entori (A8C
dan )04 Analysis) dan kos efektif kepada pesakit.
%1..% Kebolehsediaan !bat: KP"> Pega=ai "armasi :>m bertanggung+a=ab
memastikan ubat tersenarai dalam formulari Hospital Gua Musang
diperolehi) disimpan) dipantau dan sentiasa tersedia untuk memenuhi
keperluan ra=atan pesakit ambulatori.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 34
%1..$ Perolehan 7 penggunaan ubat9ubatan bukan "!KKM +ika tidak dapat
dielakkan perlu dibuat berdasarkan polisi dan prosedur :ang telah
ditetapkan.
%1..- Pembungkusan dan pelabelan ubat perlu mengambil kira 8iri
keselamatan bagi mengurangkan risiko kesilapan pengubatan
3Medication 0rror5.
28.1.5 Prosedur berkaitan akti?iti s:arikat pengeluar produk farmaseutikal
ambulatori perlu di=u+udkan. Akti?iti dan bahan promosi dari s:arikat
perlu dika+i) diulas dan diluluskan oleh pega=ai farmasi terlebih dahulu.
<akil s:arikat>pengeluar tidak boleh memasuki ruang pen:impanan dan
ka=asan pen+agaan pesakit (Patient care area)%
28.1.6 Penggunaan sampel ubat di luar formulari perlu dielakkan.
%1.% P%m%(#2)aan Ran' 3 Ka1a)an P%n"#m6anan U*a+
%1.%. Stok ubat di semua lokasi 3di dalam> luar ka=asan farmasi5 perlu
diperiksa se8ara berkala. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan oleh
pihak farmasi dan pemilik lokasi di mana ubat9ubat ditempatkan bagi
memastikan:9
tiada ubat luput)
tiada lambat bergerak
tiada produk panggil balik (recalled products)
tiada label tidak bersesuaian 3misla"elled).
keadaan pen:impanan mematuhi GSP
6uga memastikan susunan ubat :ang sistematik 3'S5 bagi mengatasi
kesilapan pengubatan. Sistem keselamatan perlu memastikan anggota
:ang tidak berkaitan 3non'authori/ed5 dan lain9lain 3pesakit) care'
gi!ers* housekeeping) other healthcare pro!iders5 &;DAK dapat
mengakses stok> simpanan ubat9ubatan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 35
%1.%.% Pega=ai farmasi perlu membuat penilaian) laporan serta 8adangan
penambahbaikan dan tindakan susulan
%1.%.$ Pega=ai farmasi perlu memastikan polisi pen:usunan dibuat se8ara
sistematik dengan melaksanakan sistem 'S dalam usaha menangani isu
kesilapan pengubatan.
%1.$ S+,23 P%n"#m6anan U*a+ D# Ka1a)an P%n5a'aan P%)a2# (Patient Care Area
%toc/)
%1.$. Stok ubat :ang disimpan di luar farmasi untuk kegunaan terus kepada
pesakit hendaklah disimpan dalam kuantiti minima mengikut senarai dan
kuantiti :ang dipersetu+ui 38ontoh klinik dan bilik ra=atan5.
%1.$.% Antara ubat :ang perlu disimpan ialah !bat kategori ke8emasan)
antidote9anti?enom dan ra=atan rutin saha+a.
%1.$.$ Pertimbangan se=a+arn:a perlu dibuat terhadap kemungkinan berlakun:a
kesilapan pengubatan dan kesan ad?ers bagi ubat :ang disimpan di luar
farmasi.
%1.$.- Pemantauan ke atas stok ubat9ubatan di luar premis farmasi perlu dibuat
se8ara berkala bagi memastikan penggunaan ubat berintegriti serta
menghindari berlakun:a pemesongan dan kehilangan.
%1.$.' Sekiran:a bekalan ubat terputus) tindakan :ang se=a+arn:a perlulah
diambil untuk memastikan bekalan ubat pesakit tidak terputus
(continuous supply).
%1.- U*a+ K%7%ma)an (!i0e %a,ing Drug)
%1.-. Pega=ai "armasi perlu memastikan keselamatan dan ketersediaan bagi
ubat kategori ke8emasan. Pega=ai "armasi Klinikal perlu memainkan
peranan dalam pengubatan kes ke8emasan.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 36
%1.' In8,(ma)# U*a+ T%(2#n# !an Pan''#l Bal#2 U*a+
%1.'. Mekanisme atau program se8ara berterusan (ongoing) perlu tersedia bagi
keperluan inter?ensi dan pen:ebaran maklumat berkaitan ubat panggil
balik 3recall product5) ubat keluaran baru dan kesan ad?ers ubat
%1.'.% !nit "armasi perlu mempun:ai prosedur tersedia 38ontoh identifikasi
pengguna) preskriber dan kaedah inter?ensi5 bagi mengurangkan risiko
kesan ad?ers.
%1.'.$ !nit "armasi dan #ekalan perlu ada prosedur atau protokol :ang +elas
dalam menguruskan produk panggil balik dan +uga pesakit.
%1./ P%man+aan K%)an A!.%() U*a+ (ADR)
%1./. Semua kes Ad!erse Drug Reaction 3AD@5 termasuk ?aksin 3AD";5
mestilah disiasat) dilapor dan didokumentasikan oleh Pega=ai "armasi
dengan menggunakan #orang 2aporan Kesan Ad?ers !bat atau se8ara
online. Semua laporan hendaklah dikompilasi dan dilaporkan kepada
Malaysian Ad!erse Drug Reaction Committee (MADRAC)
%1.0 K%)%lama+an P%n'*a+an (M%!#7a+#,n E((,()
%1.0. Pega=ai farmasi klinikal perlu memastikan semua kesilapan pengubatan
perlu dilaporkan berdasarkan garispanduan Medication 0rror Reporting
9uideline) Kementerian Kesihatan Mala:sia.
%,5 PELUPUSAN & HAPUSKIRA
%,. Semua ubat >peralatan :ang luput dan rosak di farmasi ambulatori perlu dilupuskan
dengan kadar segera.
%,.% Pega=ai "armasi :>m perlu memastikan semua prosedur pelupusan ubat>
peralatan di farmasi klinikal dan stor dilaksanakan mengikut &ata8ara Pengurusan
Stor.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 37
%,.$ KP"> Pega=ai "armasi :>m perlu pastikan semua prosedur hapus kira
dilaksanakan mengikut Arahan Pembendaharaan.
90) INISIATIF; KREATI:ITI; INO:ASI SERTA PENAMBAHBAIKAN KUALITI
PERKHIDMATAN.
$.. Semua anggota "armasi H o s p i t a l Gu a Mu s a n g perlu bersedia
menerima) melaksana dan merentasi perubahan 3transformasi5 bagi memastikan
perkhidmatan :ang diberikan menepati keperluan pelanggan dan
perkhidmatan :ang disediakan sentiasa rele?an.
$..% Semua anggota !nit farmasi dan bekalan perlu se8ara berterusan
meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan mengamalkan pelbagai kaedah
pengurusan kualiti seperti 'S) K;K* 2ailure Mode and Cause 0ffects Analysis* MS
(S5* Akreditasi dan lain9lain.
$..$ Semua anggota "armasi perlu memastikan Perkhidmatan "armasi :ang
diberikan men8apai pia=aian :ang ditetapkan. Pemantauan pen8apaian
dibuat berdasarkan indikator 3AAP ;ndikator5) KP; dan pen8apaian
perkhidmatan dilaporkan melalui borang P" mengikut +adual :ang ditetapkan.
91) PROMOSI PERKHIDMATAN DAN AKTI:ITI FARMASI
Setiap pega=ai farmasi Hospital Gua Musang perlu mengambil langkah proaktif
bagi mempromosikan perkhidmatan baru atau tambah nilai kepada pelanggan
serta membuat pemantauan kepuasan pelanggan.
LAIN/LAIN
Maklumat lan+ut :ang diperlukan oleh pega=ai farmasi Hospital gua Musang
berkaitan Amalan 7 Perkembangan "armasi serta 4a=angan Perkhidmatan
"armasi :ang lain boleh diru+uk kepada #P" Negeri Kelantan.
(.ampiran ,' Carta "rganisasi (nit &armasi1 'ospital Gua Musang)
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 38
99) RU<UKAN
Akta @a8un ,'% 3disemak ,1,5
% Akta Dadah #erbaha:a ,'% 3disemak ,1.5.
$ Peraturan9peraturan @a8un 3#ahan9bahan Psikotropik5,1,
- Garis Panduan Sistem Pendispensan !bat9ubatan #ersepadu 3SP!#5) #ahagian
Perkhidmatan "armasi) KKM
' Polisi dan Prosedur "armasi) KKM
/ Perintah9perintah Am dan Arahan Pentadbiran 9%..-
0 Prosedur *perasi Pia=ai "armasi Kesihatan %..'.
1 Dasar *perasi dan Polisi untuk Hospital "armasi di Mala:sia oleh #ahagian
Perkhidmatan "armasi Kementerian Kesihatan Mala:sia
, #uku Panduan Kaunseling !bat9ubatan #ahagian Perkhidmatan "armasi
Kementerian Kesihatan Mala:sia.
. 4ational Medicines Policy of Malaysia
5ccupational Safety C Health Management in Hospitals
% Polisi *perasi Ambulatori "armasi) ed :%.) #P" KKM
$ @eOuirement for de?elopment of pharma8: fa8ilities) ed $: %..,) #P" KKM
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 41
Lam6#(an 1
CARTA ORGANISASI
UNIT FARMASI DAN BEKALAN
HOSPITAL GUA MUSANG
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 42
92) HAK/HAK PESAKIT DI UNIT FARMASI

$%. Pesakit kurang upa:a) kanak9kanak :ang berumur kurang daripada tahun)
=anita mengandung dan =arga emas akan diberi keutamaan untuk
mendapatkan bekalan ubat di farmasi.
$%.% Pesakit akan diberikan ubat mengikut konsep '# : !bat :ang betul) pada
masa :ang betul kepada pesakit :ang betul) dengan dos dan 8ara
pengambilan :ang betul.
$%.$ Setiap pesakit akan diberi kaunseling ubat9ubatan sekurang9kurangn:a
sekali sepan+ang mendapat perkhidmatan di unit farmasi.
$%.- Pesakit mempun:ai hak untuk bertan:a kepada setiap Pega=ai "armasi
semua masalah berkaitan terapi pengubatan dan ubat9ubatan.
$%.' Pesakit :ang mendapat bekalan susulan se8ara temu+an+i mempun:ai hak
untuk memilih s:stem tambah nilai :ang disediakan seperti Kad &emu+an+i)
&elefon dan Ambil dan SMS dan Ambil.
32.6 Pesakit atau keluarga boleh men:uarakan sebarang aduan) komen dan
men8adangkan sebarang perubahan mengenai pen+agaan) perkhidmatan
atau berlaku diskriminasi mengenai perkhidmatan farmasi dan pesakit akan
diberitahu mengenai tindakan :ang diambil untuk men+amin kualiti
perkhidmatan tidak akan ter+e+as pada masa akan datang. ;a boleh
dilakukan se8ara bertulis atau menelefon terus kepada Pega=ai "armasi
bertugas.
32.7 Pesakit bertanggung+a=ab keatas kesan sampingan :ang didapati +ika
mereka tidak mengikut arahan dan ra=atan :ang diberi.
32.8 Pesakit haruslah menghormati anggota hospital) pesakit lain) ahli ahli
keluarga dan harta benda Hospital Gua Musang.
32.9 Pesakit harus mengikuti peraturan F peraturan hospital misaln:a) tidak
merokok di ka=asan larangan merokok.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 39
32.10 Pesakit haruslah mengikuti tarikh temu+an+i bekalan susulan :ang diberi untuk
mendapatkan ubat9ubatan) +ika tidak dapat mengikut tarikh temu+an+i :ang
ditetapkan) pesakit harus menelefon pihak farmasi hospital untuk mendapat
tarikh temu+an+i bekalan susulan :ang baru atau memaklumkan tarikh :ang
dipersetu+ui.
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 40
POLISI OPERASI UNIT FARMASI- Edisi 2: 2012 Page 40

Anda mungkin juga menyukai