Anda di halaman 1dari 3

NAMA: MOHD HASHIM MISRON

No. Metrik : M20102001422


JURNAL 2002 PENDIDIKAN GURU
BIL: 15 TAHUN 2002. HALAMAN 37 Hingga 46

TAJUK : PENGGUNAAN PAKEJ PERISIAN SISTEM PAPAN CERITA


BERELEKTRONIK (SPCB) DALAM PEMBINAAN KANDUNGAN PERISIAN
PENDIDIKAN MULTIMEDIA.
PENGKAJI : 1. CHOO WOU ONN
2. HALIMAH BADIOZE ZAMAN
ALAMAT ;

JABATAN SAINS MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA,


BANGI.

ABSTRAK
Dalam kajian ini pengkaji menulis dengan lengkap meliputi, latarbelakang penggunaan
teknologi maklumat dalam pendidikan dan mencadangkan perisian papan cerita
berelektronik (SPCB) bagi menyelesaikan masalah kaedah dalam konvensional dalam
pembinaan perisian multimedia dalam pendidikan. Dalam kajiannya juga terdapat
metadologi yang baik serta menyeluruh dan mempunyai harapan yang tinggi demi
membantu sistem pendidikan negara.
1.0 PENGENALAN
1.1

Pengenalan yang menyeluruh, pengkaji banyak menyentuk aspek-aspek :-

Sekolah Bestari

Teknologi terkini

Multimedia Super Corridor (MSC)

Teori Kemahiran

Pendidikan berasaskan Web

Penggunaan Multimedia, melibatkan pengkalan data dan Lukisan Grafik dalam


matapelajaran Matematik dan dinamakan (SPCB)

1.2

Dalam kajian ini diharap pengkaji dapat menyesuaikan perisian (SPCB) ini

kepada subjek lain yang berkaitan.


2.0 PERNYATAAN MASALAH
2.1

Penulis dapat menyatakan masalah yang menarik kerana merangkumi, kaedah

dahulu dengan kaedah sekarang, dimana kaedah baru melibat penggunaan perisian
dapat melibatkan teks, suara, grafik, video dan animasi, ianya menjimatkan masa dan
kos.
3.0

KEPENTINGAN KAJIAN

3.1

Penyelidik memfokuskan kepada

90 buah sekolah yang telah di Bestarikan.

Penulis juga dapat menjana idea inovatif dan kreatif. Kepentingan kajian adalah
meningkatkan prestasi pendidikan pelajar, dimana mengikut saranan YB Dato Sri Mohd
Najib Tun Abd Razak mantan Menteri Pendidikan Malaysia tahun 1996. Bagi
mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat untuk melaksanakan kurikulum.
3.2

Kajian ini dapat membantu pembinaan isi kandungan perisian pendidikan

multimedia untuk sekolah Bestari dalam:-

Mengurangkan masa pengaksesan papan cerita secara manual.

Meningkatkan keberkesanan pembangunan papan cerita.

Mengaplikasikan lebih berkesan konsep pejabat maya.

Pengubahsuaian lebih cepat

4.0

SKOP KAJIAN

4.1

Penyelidik menyelidik pembangunan pakej perisian

SPCB dalam skop dua

bahagian iaitu Pengkalan data dan Antara muka pengguna


5.0

ERTI PAPAN CERITA ,KEPENTINGAN DAN KELEBIHANNYA

5.1

Penyelidik menerangkan

fungsi papan cerita dimana ianya boleh digunakan

secara kreatif dalam pembinaan multimedia bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
Pengkaji merjuk pendapat Heinich et al (1986) dan Gasyeksi (1993) dimana Multimedia
interaktif menorong pengguna untuk beriteraksi dengan perisian melalui computer.
Perisian melibatkan paparan menu, gambar, grafik yang bergerak, suara atau audio
dimana ianya sangat sesuai dalam pembinaan perisian multimedia.Pengkaji juga
mengaitkan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan perisian multimedia
pendidikan interaktif dapat menghasikan pengalaman yang mencabar pemikiran para
pelajar dan dapat mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
6.0

KESIMPULAN DAN ULASAN

6.1

Dalam kajian ini penyelidik mengsyorkan pakej perisian SPCB digunakan

sepenuhnya

dalam

pembangunan

perisian

multimedia

secara

berkesan

bagi

penggunaan teknologi maklumat terkini dalam pengajaran dan pembelajaran lebih


bersistematik dan berkesan.
Berdasarkan kepada ulasan kritikan didapati pengkaji telah mengasilkan satu kertas
konsep yang lengkap, menarik dan mudah difahami oleh pembaca. Apabila pembaca
mengamati penulisan tersebut didapati bahawa Perisian yang dicadangakan amat
berguna jika diaplikasikan pada penggunaan penghasilan perisian multimedia bagi
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bagi sekolah Bestari dan sekolah
harian.