Anda di halaman 1dari 4

Unit Praktikum

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh


INTERNSHIP
:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ::
RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR
TARIKH 10 JULAI 2014
Nama mata pelajaran: Sains
Nama Kelas/tahun 5 Bijaksana Masa 10.30- 11.30 pagi (1Jam
Tajuk !a"a # $engem"ang ata% $enge&%t
Kemahiran
(Rujuk HSP)
'ema(iran memer(ati
'ema(iran "erk)m%nikasi
'ema(iran mem"%at in*erens
Hasil pembelajaran
+a,a ak(ir pengajaran ,an pem"elajaran ini- m%ri, ,apat #
1. $en.atakan se&ara lisan mengapa ses%at% "a(an ")le( menge&%t ata%
mengem"ang
2. $en.atakan se&ara "ert%lis mengapa jirim mengem"ang setela( ,ipanaskan.
3. $en.atakan se&ara "ert%lis mengapa jirim menge&%t setela( ,isej%kkan.
Aktiviti
pembelajaran
(/ara "agaimana
(en,ak men&apai
(asil pem"elajaran
ORIENTASI
1. 0%r% men%nj%kkan 1i,e) "e"erapa akti1iti .ang meli"atkan pengem"angan
,an penge&%tan.
2. $%ri,-m%ri, ,iminta %nt%k mem"%at pemer(atian ter(a,ap 1i,e) .ang
,it%nj%kkan.
3. 0%r% "ers)al ja2a" ,engan m%ri, "erkaitan taj%k pelajaran (ari ini.
PERKEMBANGAN
1. Setiap k%mp%lan ,ie,arkan ,engan "e"erapa )"jek ,an "a(an.
2. $%ri,-m%ri, ,iterangkan ,engan langka(-langka( akti1iti pa,a (ari terse"%t.
- $eletakkan ")la ping p)ng .ang kemek ke ,alam air panas
(pengem"angan
- Air "er2arna ,isej%kkan ,i ,alam "ikar "ersama ti%" ka&a. +er(atikan
paras air "er2arna terse"%t ter(a,ap ti%" ka&a.
3. Be"erapa )rang m%ri, ,iminta %nt%k mem"erikan se"a" (in*erens mengapa
kea,aan terse"%t "erlak%.
4. $%ri, ,an g%r% "er"in&ang mengenai akti1iti .ang ,ijalankan.
PENUTUP
1. 0%r% meminta "e"erapa )rang m%ri, %nt%k mem"%at kesimp%lan ter(a,ap
s)alan (taj%k .ang tela( ,i"in&angkan.
2. 0%r% mer%m%skan isi pelajaran pa,a (ari terse"%t.
Bahan bantu
mengajar
- Lapt)p - B)la ping p)ng
- +r)jekt)r - Air panas
- +en marker - Air "er2arna
- Lem"aran kerja - Bikar
Refleksi pengajaran
('en.ataan
seja%(mana (asil
pem"elajaran
ter&apai
Kehadiran __ / __
_________________________ _________________________
Tandatanan pelajar Tandatanan Ment!r / "uru #esar
Unit Praktikum
Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh
INTERNSHIP
:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ::
RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR
TARIKH 13 JULAI 2014
Nama mata pelajaran: Sains
Nama Kelas/tahun 5 Bijaksana Masa 10.30- 11.30 pagi (1Jam
Tajuk !a"a # $engem"ang ,an $enge&%t
Kemahiran
(Rujuk HSP)
'ema(iran memer(ati
'ema(iran $enja2a" S)alan Ba(agian B
Hasil pembelajaran
+a,a ak(ir pengajaran ,an pem"elajaran ini- m%ri, ,apat #
1. $%ri, ,apat men.elesaikan s)alan lati(an .ang ,ie,arkan g%r%.
2. $en.atakan aplikasi (arian .ang meli"atkan akati1iti pengem"angan ,an
penge&%tan.
Aktiviti
pembelajaran
(/ara "agaimana
(en,ak men&apai
(asil pem"elajaran
ORIENTASI
1. 0%r% men%nj%kkan 1i,e) "e"erapa akti1iti .ang meli"atkan pengem"angan
,an penge&%tan.
2. $%ri,-m%ri, ,iminta %nt%k mem"%at pemer(atian ter(a,ap 1i,e) .ang
,it%nj%kkan.
3. 0%r% meminta m%ri, %nt%k mem"%at kesimp%lan serta mengaitkann.a ,alam
ke(i,%pan se(arian.
PERKEMBANGAN
1. $%ri,-m%ri, ,ie,arkan ,engan s)alan lati(an "a(agian B.
2. Se&ara "erpasangan m%ri,-m%ri, ,iminta %nt%k melengkapkan s)alan .ang
ter,apat ,alam lem"aran .ang ,ie,arkan.
3. $%ri,-m%ri, ,iminta ,%,%k se&ara "erk%mp%lan %nt%k mem"%at
per"in&angan k%mp%lan.
4. 0%r% meminta 2akil ,aripa,a setiap k%mp%lan %nt%k mem"a&akan ja2apan
.ang tela( ,i"in&angakan )le( k%mp%lan mereka.
5. 0%r% "er"in&ang ,an memper"et%lkan ja2apan .ang ,i"erikan g%r%.
PENUTUP
1. 0%r% meminta "e"erapa )rang m%ri, %nt%k mem"%at kesimp%lan ter(a,ap
s)alan (taj%k .ang tela( ,i"in&angkan.
2. 0%r% mer%m%skan isi pelajaran pa,a (ari terse"%t.
Bahan bantu
mengajar
1. 'ertas s)alan "a(agian B - 4i,e)
2. +en marker - Lapt)p
3. +apan p%ti( - +em"esar s%ara
Refleksi
pengajaran
('en.ataan
seja%(mana (asil
pem"elajaran
ter&apai
Kehadir
an
__ __
_________________________ _________________________
Tandatanan pelajar Tandatanan Ment!r / "uru #esar
Unit Praktikum
Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh
INTERNSHIP
:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ::
RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR
TARIKH 24 JULAI 2014
Nama mata pelajaran: Sains
Nama Kelas/tahun 5 Bijaksana Masa 10.30- 11.30 pagi (1Jam
Tajuk 'ea,aan Jirim
Kemahiran
(Rujuk HSP)
'ema(iran memer(ati
'ema(iran mengelas
'ema(iran "erk)m%nikasi.
Hasil pembelajaran
+a,a ak(ir pengajaran ,an pem"elajaran ini- m%ri, ,apat #
1. $en.atakan se&ara lisan "ent%k-"ent%k jirim melal%i akti1iti 56eka Sa.a7.
2. $engelaskan )"jek ,an "a(an kepa,a tiga "ent%k jirim.melal%i akti1iti 5Apa
'%mp%lan Sa.a7
3. $en.atakan se&ara "ert%lis &iri-&iri "ent%k setiap jirim.
Aktiviti
pembelajaran
(/ara "agaimana
(en,ak men&apai
(asil pem"elajaran
ORIENTASI
1. 0%r% meminta m%ri, "era,a ,alam k%mp%lan masing-masing
2. $%ri,-m%ri, ,ie,arkan ,engan tiga )"jek .ang "erlainan "ent%k ,an
"a(ann.a.
3. $%ri, ,iminta %nt%k mem"%at pemer(atian ter(a,ap )"jek .ang ,i"erikan.
PERKEMBANGAN
1. 0%r% "ers)al ja2a" ,engan m%ri, "erkaitan )"jek .ang ,it%nj%kkan serta
pengeta(%an se,ia a,a .ag a,a pa,a mereka.
2. $%ri,-m%ri, ,ie,arkan ,engan pel"agai )"jek .ang "er"e8a ,engan kea,aan
jirimn.a.
3. Se&ara "erk%mp%lan- mereka ,iminta %nt%k mengelaskan serta
meng%mp%lkan )"jek terse"%t kepa,a tiga "ent%k .ang "er"e8a.
4. Se&ara ra2ak g%r% meminta setiap 2akil k%mp%lan %nt%k mem"erita(% tiga
"ent%k jirim .ang tela( ,ikelaskan.
5. $%ri,-m%ri, ,iterangkan ,engan &iri-&iri setiap jirim .ang a,a
9. $%ri,-m%ri, ,ie,arkan ,engan lem"aran kerja ,an mereka ,iminta %nt%k
melengkapkan lem"aran terse"%t "erkaitan &irri-&iri setiap jirim.
PENUTUP
1. 0%r% mem"im"ing m%ri, mem"%at r%m%san pem"elajaran pa,a (ari terse"%t.
Bahan bantu
mengajar
- B)t)l air - Bel)n - 6a.angan slai,
- B)ngka( ka.% - Lapt)p
- Air - +r)jekt)r
Refleksi pengajaran
('en.ataan
seja%(mana (asil
pem"elajaran
ter&apai
Kehadiran __ / __
_________________________ _________________________
Tandatanan pelajar Tandatanan Ment!r / "uru #esar
Unit Praktikum
Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh
INTERNSHIP
:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ::
RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR
TARIKH 03 :0:S 2014
Nama mata pelajaran: Sains
Nama Kelas/tahun 5 Bijaksana Masa 10.30- 11.30 pagi (1Jam
Tajuk 'ea,aan Jirim # +er%"a(an "ent%k
Kemahiran
(Rujuk HSP)
'ema(iran memer(ati
'ema(iran mengelas
'ema(iran "erk)m%nikasi.
Hasil pembelajaran
+a,a ak(ir pengajaran ,an pem"elajaran ini- m%ri, ,apat #
1. $engenalpasti pr)ses-pr)ses per%"a(an "ent%k.
2. $en.atakan se&ara lisan tiga per%"a(an "ent%k air ,engan "et%l
3. $ela"elkan pr)ses-pr)ses per%"a(an "ent%k mengg%nakan raja( .ang
,ise,iakan.
Aktiviti
pembelajaran
(/ara "agaimana
(en,ak men&apai
(asil pem"elajaran
ORIENTASI
1. 0%r% mena.angkan 1i,e) "erkaitan per%"a(an "ent%k air.
2. $%ri,-m%ri, ,iminta %nt%k mem"%at pemer(atian ter(a,ap 1i,e) .ang
,it%nj%kkan.
PERKEMBANGAN
1. $%ri,-m%ri, ,ie,arkan ,engan ka, (%r%* ,an mereka ,iminta %nt%k
men&ant%m se(ingga mem"ent%k "e"erapa perkataan.
2. $%ri,-m%ri, ,ipaparkan ,engan ta.angan slai, .ang mengan,%ngi
per%"a(an "ent%k air.
3. $%ri,-m%ri, ,ie,arkan ,engan se(elai kertas ma(j%ng ,an j%ga pen marker.
4. $%ri,-m%ri, ,iminta %nt%k melengkapkan raja( per%"a(an pr)ses-pr)ses jirim
,engan la"el .ang "et%l.
5. $%ri,-m%ri, "er"in&ang "ersama g%r% "erkaitan (asil ,apatan .ang
,iper)le(i.
PENUTUP
1. Be"erapa )rang m%ri, ,iminta %nt%k mem"%at kesimp%lan ter(a,ap s)alan
(taj%k .ang tela( ,i"in&angkan.
2. 0%r% mer%m%skan isi pelajaran pa,a (ari terse"%t.
Bahan bantu
mengajar
- 'a, (%r%* - 6a.angan slai,
- 'ertas ma(j%ng - Lapt)p
- +en marker - +r)jekt)r
Refleksi pengajaran
('en.ataan
seja%(mana (asil
pem"elajaran
ter&apai
Kehadiran __ / __
_________________________ _________________________
Tandatanan pelajar Tandatanan Ment!r / "uru #esar