Anda di halaman 1dari 6

7 (Tujuh) Puasa-Puasa Sunnah Yang Perlu Kita Ketahui

1) Puasa 6 hari dibulan syawwal


Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Raulullah shallahu alaihi wasallam bersabda:

!
"
#

% & '
(
) *
+
,

1
+
2

&

% &

barangsiapa yang berpuasa ramadhan, lalu menyambungnya dengan enam hari dibulan syawwal,maka
dia seperti berpuasa sepanjang tahun. (HR.Muslim: 116 !
Hadits ini meru"akan nash yan# $elas menun$ukkan disunnahkannya ber"uasa enam hari dibulan
syawwal. Ada"un sebab men#a"a Rasulullah shallahu alaihi wasallam menyamakannya den#an "uasa
setahun lamanya% telah disebutkan &leh 'mam (awawi rahimahullah bahwa beliau berkata:
berkata para ulama: sesungguhnya amalan tersebut sama kedudukannya dengan puasa sepanjang
tahun,sebab satu kebaikannya nilainya sama dengan sepuluh kali lipat, maka bulan ramadhan sama
seperti 10 bulan,dan enam hari sama seperti dua bulan. ()yarah (awawi:*+,6!
Hal ini dikuatkan den#an hadits Rasulullah shallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:
554 67558 %9:55;< 559/ ='55) 554> :55$/ ?;,< 2&3 :$ 4
=@)
berpuasa ramadhan seimbang dengan sepuluh bulan,dan berpuasa enam hari seimbang dengan dua
bulan,maka yang demikian itu sama dengan berpuasa setahun. (HR.(asaai dalam Al-kubra (-*6.!%Al-
Baiha/i (+-01!%dishahihkan Al-Albani dalam Al-'rwa2 (+1.3!.
A) Puasa sBnin dan CaDis
Berdasarkan hadits yan# diriwayatkan &leh 'mam Muslim dari Abu 4atadah radhiallahu2anhu bahwa
Rasulullah shallahu alaihi wasallam ditanya tentan# "uasa "ada hari senin5 Maka beliau men$awab:
*8 E

G !

/
+
>/ J+ K

, <
+

L
#

>

*8 M+ >
+

L
#

itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya,dan aku diutus,atau diturunkan kepadaku (wahyu).
(HR.Muslim:116-!
6u#a diriwayatkan &leh 'bnu Ma$ah dan yan# lainnya dari Aisyah radhiallahu anha bahwa beliau ditanya
tentan# "uasanya Rasulullah shallahu alaihi wasalam% maka beliau men$awab:
P

Q R

>

4 T

'

>

adalah beliau senantiasa menjaga puasa pada hari senin dan kamis (HR.7irmid8i (3,!%'bnu
Ma$ah:1310%An-(assai (-1*3!%'bnu Hibban (161!.dan dishahihkan Al-Albani dalam shahih 'bnu Ma$ah!
6u#a diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu2anhu bahwa (abi shallahu alaihi wasalam ber"uasa "ada
hari senin dan kamis. 9alu ada yan# bertanya: sesun##uhnya en#kau senantiasa ber"uasa "ada hari
senin dan kamis5 Beliau men$awab:
V

55<

N
+

55;

9
+
S

% 55Q

55Q

8
+
55W

+
8

55Q R

>

%55@1Y #9 = @

[
+
#

<

\+ '

.
+
U

F]

^'_ %

>`a3
+
!
+
b

9
+
%

'

: Q
+

Sc d$
dibuka pintu-pintu surga pada hari senin dan kamis,lalu diampuni (dosa) setiap orang yang tidak
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,kecuali dua orang yang saling bertikai,dikatakan: biarkan
mereka berdua sampai keduanya berbaikan. (HR.7irmid8i (-.-1!%'bnu Ma$ah (13.!%dan dishahihkan Al-
Albani dalam shahih 7irmid8i dan 'bnu Ma$ah!
e) Puasa fawud glaihissalaD
Berdasarkan hadits yan# datan# dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiallahu2anhu bahwa Rasulullah
shallahu alaihi wasalam bersabda
? h

55

i
a
_

>

&
j
#


+
] W

9
+
>

&
j
#


+
#
+
9

`>
+
`
+

4 V

^c

k
i
a
_

*
+
)

+)
+

+
@

>

*
+
K

F
+
1
+

+
#b
+
9

>

I
+
@

`>
+
` ?
+
h

^c
puasa yang paling dicintai Allah Taala adalah puasa !awud,beliau berpuasa sehari dan berbuka
sehari"!an shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya !awud,beliau tidur dipertengahan malam,lalu
bangun (shalat) pada sepertiga malam,dan tidur pada seperenamnya. (HR.Bukhari :1-1*%dan
Muslim:11,0!
:alam riwayat lain beliau shallahu alaihi wasalam bersabda:
&
j
#

] 8

>

&
j
#

4
+

*FG `>
+
`

o #

tidak ada puasa (yang lebih utama) diatas puasa !awud Alaihisssalam,setengah tahun,berpuasalah
sehari dan berbukalah sehari. (HR.Bukhari: 1*30%Muslim:11,0!
p) Puasa qira hari dalaD sBbulan
Berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasalam berkata ke"adanya:
55: K

&

55;

G =" @

55n

l
k
s
+
<

6 t8
"
9


"
: $

#
+
.

<

>

* F
k

4 6O t8
dan sesungguhnya cukup bagimu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan,karena sesungguhnya bagimu
pada setiap kebaikan mendapat sepuluh kali semisalnya,maka itu sama dengan berpuasa setahun
penuh. (HR.Bukhari:1*3%Muslim:11,0!
6u#a diriwayatkan &leh Aisyah radhiallahu anha bahwa beliau ditanya &leh Mu2ad8ah Al-Adawiyyah:
a"akah Rasulullah shallahu alaihi wasalam senantiasa ber"uasa ti#a hari dalam setia" bulan5 Maka
beliau men$awab: iya.9alu ditanya la#i: "ada hari yan# mana dari bulan tersebut5 Beliau men$awab:

+
#
+
9

: ;

u
k
/

%& E-

9
+
% s
+
9

0
beliau tidak peduli dihari yang mana dari bulan tersebut ia berpuasa. (HR.Muslim:116.!
6u#a dari hadits Abu Hurairah radhiallahu2anhu bahwa beliau berkata:
EFFv

EI4

>

B /

>

^U

2
a
E

'

>


"
: $

l %&
"
9

= 1

4 w" h

<

l-x

.>/
+
Teman setiaku #asulullah shallahu $alaihi wasalam memberi wasiat kepadaku untuk berpuasa tiga hari
dalam setiap bulan,mengerjakan shalat dua rakaat dhuha,dan agar aku mengerjakan shalat witir sebelum
aku tidur. (HR.Bukhari:11*.!
Hadits ini men$elaskan bahwa di"erb&lehkan "ada hari yan# mana sa$a dari bulan tersebut ia
ber"uasa%maka ia telah men#amalkan sunnah.(amun $ika ia in#in men#amalkan yan# lebih utama
la#i%maka dian$urkan untuk ber"uasa "ada "erten#ahan bulan hi$riyyah% yaitu tan##al 11%1 dan 1,. Hal ini
berdasarkan hadits yan# datan# dari Abu :8ar radhiallahu2anhu bahwa Rasulullah shallahu alaihi
wasalam bersabda:
?

55;

G y 55<

>

55;

G w

55
+
8


"
559

551

: ;

%& J Q

4
+
Oc 3
z
O

<

9
?

G P

>

wahai Abu !%ar,jika engkau hendak berpuasa tiga hari dalam sebulan,maka berpuasalah pada hari ketiga
belas,empat belas dan lima belas. (HR.7irmid8i:361%An-(asaai:--%ahmad:,+16-%'bnu ;hu8aimah:
-1-*%Al-Baiha/i: +-0-.:ihasankan &leh Al-Albani dalam Al-'rwa2:+1.1-1.-!
<uasa ti#a hari di"erten#ahan bulan ini disebut den#an hari-hari "utih. :alam riwayat lain dari hadits Abu
:8ar radhiallahu2anhu%beliau berkata:
V

!
+
#)
+
3

&

B ?

55;

G w

h1

55-

559

551

h1

: 55;

% 55&

#55
+
I

G P

>

G y <

>

#asulullah shallahu $alaihi wasalam memerintah kami untuk berpuasa tiga hari-hari putih dalam setiap
bulan:1&,1' dan 1(. (HR.'bnu Hibban:16,6!
disebut seba#ai hari-hari putih disebabkan karena malam-malam yan# terda"at "ada tan##al tersebut
bulan bersinar "utih dan teran# benderan#. (lihat:=athul Bari:+--6!
>an# lebih menun$ukkan keutamaan yan# besar dalam ber"uasa "ada hari-hari "utih tersebut% dimana
Rasulullah shallahu alaihi wasalam tidak "ernah menin##alkan amalan ini. )eba#aimana yan# disebutkan
&leh 'bnu Abbas radhiallahu2anhu bahwa beliau berkata:
S>


"
W

5)

E558 {

55-

|+ 9

S 0F)> *FG V
+
^F4 V

!#)3

"
2

adalah #asulullah shallahu $alaihi wasalam tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari putih,baik
diwaktu sa)ar maupun disaat mukim. (HR.At-thabarani: %dishahihkan Al-Albani dalam shahihul $ami2:**!.
}) Puasa gra~ah
Berdasarkan hadits Abu 4atadah radhiallahu2anhu bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasalam ditanya
tentan# "uasa "ada hari ara=ah%Beliau men$awab:
=

x-

>


+
W
k
s

9
+
menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. (HR.Muslim:116-!
*ecuali bagi mereka yang sedang wuku) di Ara)ah dalam rangka menunaikan ibadah haji,maka tidak
dianjurkan berpuasa pada hari itu" +erdasarkan hadits ,bnu Abbas radhiallahuanhu bahwa #asulullah
shallahu $alaihi wasalam berbuka di Ara)ah,-mmul .adhl mengirimkan segelas susu kepada beliau,lalu
beliau meminumnya. (HR.7irmid8i: 3,.%dishahihkan Al-Albani dalam shahih 7irmid8i!
6u#a diriwayatkan dari hadits 'bnu ?mar radhiallahu2anhu bahwa beliau ditanya tentan# hukum ber"uasa
"ada hari Ara=ah di Ara=ah5%beliau men$awab
E-@ y& J+ Z

B *
+
Q

+
9

0F8

G+ y &

>

*
+
Q

+
9

0F8
"
s

<

E</ y &

>

*
+
Q

+
9

0F8
*@G ^: I

S> * <


+
&
+
S> *
+
&
+
#4
+
/

I/> *
+
Q

+
9

0F8 Q

G+ y &

>

aku menunaikan ibadah haji bersama /abi shallahu $alaihi wasalam dan beliau tidak berpuasa pada hari
itu,aku bersama Abu +akar radhiallahuanhu beliau pun tidak berpuasa padanya,aku bersama -mar dan
beliau pun tidak berpuasa padanya,aku bersama -tsman dan beliau pun tidak berpuasa padanya" !an
akupun tidak berpuasa padanya,dan aku tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya.
(HR.7irmid8i:3,1.:ishahihkan Al-Albani dalam shahih 7irmid8i!
6)Puasa dibulan DuharraDChususnya ada hari gsyura 1 DuharraD)
Bulan muharram adalah bulan yan# dian$urkan untuk mem"erbanyak ber"uasa "adanya. Berdasarkan
hadits Abu Hurairah radhiallahu2anhu bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasalam bersabda:
= 552

55,

<

? h

55

l
+
552

>

55U

Q
+


+
: $

&

<

k
l
+
2

?
+
h

puasa yang paling a)dhal setelah ramadhan adalah bulan Allah: muharram,dan shalat yang paling a)dhal
setelah shalat wajib adalah shalat malam. (HR.Muslim:1161!
:an diantara hari-hari dibulan tersebut%lebih dian$urkan la#i ber"uasa "ada hari Asyura%yaitu tan##al 1.
muharram. Banyak hadits-hadits yan# menun$ukkan san#at dian$urkannya ber"uasa "ada hari Asyura.
:iantaranya adalah hadits Aisyah radhiallahu anha bahwa beliau berkata:

% &

>

%& + 2

&

8
+
QF8

#$
+
G

<

&

!#)3


Adalah Rasulullah shallahu alaihi wasalam memerintahkan ("erintah yan# mewa$ibkan! "uasa "ada hari
Asyura. Maka tatkala telah diwa$ibkannya ramadhan%maka sia"a yan# in#in ber"uasa maka silahkan dan
sia"a yan# in#in berbuka $u#a b&leh. (HR.Bukhari:1*03%Muslim: 11-,!
:alam riwayat Muslim dari hadits Abu 4atadah bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasalam ditanya tentan#
"uasa "ada hari Asyura%maka beliau men$awab:
=


+
W
k
s

9
+
menghapus dosa setahun yang telah lalu. (HR.Muslim:116-!
!an juga dianjurkan berpuasa pada tanggal sembilan muharram,berdasarkan hadits ,bnu abbas
radhiallahuanhu bahwa beliau berkata: tatkala #asulullah shallahu $alaihi wasalam berpuasa pada hari
$Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa padanya" 0ereka (para shahabat) berkata:wahai
#asulullah,itu adalah hari yang diagungkan oleh 1ahudi dan /ashara" 0aka bersabda #asulullah shallahu
$alaihi wasalam : jika tiba tahun yang berikutnya,insya Allah kita pun berpuasa pada hari kesembilan"
/amun belum tiba tahun berikutnya hingga #asulullah shallahu $alaihi wasalam wa)at"2 (HR.Muslim:111!
) Puasa dibulan syaban
:iantara bulan yan# dian$urkan mem"erbanyak "uasa adalah dibulan sya2ban. Berdasarkan hadits Aisyah
radhiallahu anha bahwa beliau berkata:
QWI

55$

E558 *55@& &


j

554

*
+
'
+
9

&> 2

&

Sc
"
: $

4 l

'

#)
+
3

J9/3
aku tidak pernah melihat #asulullah shallahu $alaihi wasalam menyempurnakan puasa sebulan penuh
kecuali ramadhan,dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dari bulan syaban%
(HR.Bukhari:1*6*!
;e@uali "ada hari-hari terakhir%sehari atau dua hari sebelum ramadhan %tidak di"erb&lehkan ber"uasa
"ada hari itu%terke@uali sese&ran# yan# men$adi hari kebiasaannya ber"uasa maka dib&lehkan%se"erti
sese&ran# yan# terbiasa ber"uasa senin kamis%lalu sehari atau dua hari tersebut berte"atan den#an hari
senin atau kamis. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah shallahu alaihi wasalam bahwa beliau bersabda:
*
+
Q

&
j
#


+
#
+
9

l
L

+
3

Sc %

&

S>
"
#

<

&

#&
+
b

3anganlah kalian mendahului ramadhan dengan berpuasa sehari dan dua hari,kecuali seseorang yang
biasa berpuasa pada hari itu maka boleh baginya berpuasa. (HR.Muslim:1.*-!
)em&#a Allah senantiasa menambah ilmu yan# berman=aat dan amal saleh kita yan# senantiasa diterima
disisi-(ya.
Kumpulan Niat Puasa Sunnah :
1.Niat Puasa Syawwal
!"#$%&'
N()(*+, S(,-( S.(/0* S.())(1 S,NN(+(N 1*11(/* +(2(1(/
(3tinya :
4 Saya niat puasa 5ulan Syawwal 6sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
;.Niat Puasa <ulan =>ulhi??ah @Puasa +a3wiyah A B(3aCahD.
&E"$%&'
N()(*+, S(,-( +(0)*.(/ S,NN(+(N 1*11(/* +(2(1(/
(3tinya :
4 Saya niat puasa +a3wiyah6 sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
FG"$%&'
N()(*+, S(,-( (0(H(/ S,NN(+(N 1*11(/* +(2(1(/
(3tinya :
4 Saya niat puasa (3aCah 6 sunnah7a38na (llah ta9ala.:
I.Niat Puasa JhaKa9 0amaKhan
L M NO$P Q"G ROS TU VW XY Z&' .
(3tinya :
4 Niat a7u puasa 8s[7 ha3i783ana \anti Ca3Khu 0amaKhan 783ana (llah +a2ala.:
].Niat Puasa <ulan -uha33am @Puasa 9(syu3aD
F"#$%&'
N()(*+, S(,-( 2(S.,0( 1*11(/* +(2(1(
(3tinya :
4 Saya niat puasa ha3i 9(syu3a 6 sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
^.Niat Puasa <ulan 0a?a5
_`P"#$%&'
N()(*+, S(,-( S.(/0* 0(a(< 1*11(/* +(2(1(
(3tinya :
4 Saya niat puasa 5ulan 0a?a5 6 sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
b.Niat Puasa S8nin c Kamis
def$d$%&'
g N()(*+, S(,-( .(,-,1 *SN(*N S,NN(+(N 1*11(/* +(2(1(
(3tinya :
4 Saya niat puasa ha3i S8nin6 Sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
dhi$d$%&'
N()(*+, S(,-( .(,-,1 K/j-*S S,NN(+(N 1*11(/* +(2(1(
(3tinya :
4 Saya niat puasa ha3i Kamis6 sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
k.Niat Puasa Sya95an
'_!"#$%&'N()(*+, S(,-( S.(/0*S.(/<(N 1*11(/* +(2(1(
(3tinya :
4 Saya niat puasa 5ulan sya95an 6 sunnah 7a38na (llah ta9ala.:
l.Niat Puasa =auK
FmEV$%&'
N()(*+, S(,-( =(),= S,NN(+(N 1*11(/* +(2(1(
(3tinya :
4 Saya niat puasa =auK 6 sunnah 7a38na (llah ta9ala
-[h[n 7[387sinya ?i7a aKa salah p8nulisan Ka3i 7umpulan K[anK[a Niat Puasa sunnah 5ai7 itu
niat puasa Syawal6niat puasa =>ulhi??ah (3[Cah +a3wiyah 6niat puasa JaKha 6niat puasa (syu3a
6niat puasa 0a?a5 6niat puasa S8nin Kamis 6niat puasa Sya25an6niat puasa =auK t83s85ut Kiatas.
S8m[\a Ki5837ah Kan Ki3iKh[i [l8h (llah S)+ atas niat Kan i5aKah puasanya 6
(amiin .aa 0[5al2alamin