Anda di halaman 1dari 2

Kel. Drs.

Usman
Jl. Matahari No. 21 Kel. Harapan Jaya Kepada Yth,
Sukarame Bandar Lampun Bapak/Ibu/Sdr/i :
Minggu, 30 Desember 2012
Mohon maa apabi!a ada kesa!ahan
da!am
"enu!isan nama dan ge!ar
!ssalamu"alaikum #r.#$
Sa!am si!aturahmi teriring doa semoga #!!ah S$% senantiasa me!impahkan &ahmat dan
'ida(ah)*(a
kepada kita semua, sho!a+at serta sa!am semoga se!a!u ter,urah kepada -un-ungan
kita
*abi Besar Muhammad S#$
Dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Sdr)I untuk dapat hadir da!am
a,ara %as(akuran
Dan #.ikah atas !ahirn(a ,u,u kami putra dari #nanda S%!H&' M!&!D(N! Bin Drs
USM!N
Yang kami berinama :
!KB!& N!U)!L !L*)!+H
Yang Ins(a #!!ah akan di!aksanakan pada :
'ari/%angga! : Minggu ma!am senin, 30 Desember 2012
"uku! : 1/030 $IB 1Ba2da Is(a3
#!amat : 4!, Matahari *o0 21 ke!urahan 'arapan 4a(a
Sukarame 5 Bandar 6ampung
Merupakan suatu kehormatan bagi kami seke!uarga apabi!a Bapak/Ibu/Sdr/I berkenan
hadir untuk bersama)sama da!am a,ara tersebut0
#tas kehadirann(a dan doan(a kami u,apkan terimah kasih0
#assalamu"alaikum #r.#$.
Hormat kami,
Drs Usman
Sekeluara