Anda di halaman 1dari 9

SOLAF KPS 2014

JILID 1

JPN PERAK
CORAK
SOLAF KPS 2014
JILID 1
CORAK
Soalan berdasarkan :
Jadual
Graf
Carta bar
Rajah
Nyatakan:
Tujuan penyiasatan
Hubunan diantara dua benda yan di !anipulasi dan bererakbalas
Corak berdasarkan dari data yan diberi
Kesi!pulan atau apa yan telah dipelajari dari penyiasatan.
Corak
Cara mengenalpasti corak:
Perhatikan data dalam bentuk nombor/bar atau rajah
Kenalpasti susunan data yang diberi :
Cth: Nombor yang kecil ke nombor yang besar
Nombor besar ke nombor kecil
Nombor yang sama
Campuran nombor besar, kecil atau nombor yang sama
Ayat
"eninkat # $ari data !enunjukkan peninkatan% dari ke&il ke besar '
Cth: Apakah corak yang berubah pada jisim objek tersebut?
Jisim objek ( g) 1 2 3 4
Jaak (!m) 2" 20 1" 10


"enurun # $ari data# !aklu!at ' !enunjukkan penurunan% $ari besar
ke ke&il '
Cth: Apakah corak perubahan bagi jarak yang dilalui?
Jisim objek (g) 1 2 # 4
Jarak ( cm ) 25 20 15 10


Sa!a( tiada perubahan # $ari !aklu!at ianya tetap sa!a '
JPN PERAK
/ Data dari kecil ke besar
Data adalah dari besar ke kecil
Jawapan adalah meningkat
Jawapan adalah menurun
SOLAF KPS 2014
JILID 1
Contoh:
Apakah corak yang berubah bagi masa yang diambil untuk troli bergerak?
Ke$i%ggia% ke!&ama% 10 20 #0 40
'asa (a%g )iambi* (s) 5 5 5 5
Jaak (a%g )i*a*&i o*e+ $o*i (!m ) "0 ," -0 ."
Ja)apan adalah sa!a atau tiada perubahan

"eninkat * !enurun dan !eninkat # dari !aklu!at yan ber&a!pur '
Contoh : Apakah corak bilangan straberi yang dikeluarkan?
!uhu "#C $ %& '( '& )( )& *( *& (
+ilangan straberi dikeluarkan ' % ( , , , % '
Contoh soalan:
a$ Nyatakan corak perubahan bagi ketinggian tumbuhan.
b$ -uliskan corak perubahan bagi bilangan ayunan.
c$ Apakah corak perubahan bagi suhu planet apabila jarak planet dari matahari
semakin berkurangan.
d$ Nyatakan corak bagi pembolehubah yang dimanipulasikan.
e$ Apakah corak sai. belon apabila di panaskan?
JPN PERAK
Maklumat adalah sama
Maklumat dari kecil ke besar
Maklumat adalah sama
Maklumat dari besar ke kecil
Jawapan adalah meningkat, sama( tiada perubahan ), menurun
SOLAF KPS 2014
JILID 1
+AT,HAN
*. !ekumpulan murid menjalankan satu eksperimen bagi membuktikan
mikroorganisma boleh membesar. /ereka merenjis tiga keping roti dengan
beberapa titis air. 0oti itu kemudiannya dibiarkan didalam plastik selama
tiga minggu. Carta +ar menunjukkan keputusan yang diperolehi.
a
$
Nyatakan corak perubahan dalam bilangan tompok hitam dalam masa tiga
minggu?
111111111111111111111111111111111111111111111111..
)
.
-erdapat tiga bekas 2,3 dan 4 yang dipenuhi dengan *&&ml air dan dicampur
dengan bilangan gula yang berbe.a. !etiap bekas terdapat sekeping mangga.
!elepas tiga hari, rasa setiap keping mangga direkodkan seperti yang
ditunjukkan dijadual dibaah.
+ilangan gula 0asa sekeping mangga
* sudu penuh -iada rasa
) sudu penuh /anis
' sudu penuh Amat manis
a
$
Nyatakan corak perubahan bagi kemanisan sekeping mangga apabila
bilangan gula meningkat ?
1111111111111111111111111111111111111111111111111..
'. !atu eksperimen dijalankan dimana satu objek di golek menuruni satu satah
condong dan jarak yang dilalui oleh objek telah direkodkan dijadual dibaah.
5isim objek " g $ * ) ' %
5arak dilalui )( )& *( *&
a$ Nyatakan corak perubahan bagi jarak yang dilalui oleh objek.
111111111111111111111111111111111111111111111111..
JPN PERAK
+ilangan tompok hitam
0
5
10
15
20
25
1 2 3
/inggu
SOLAF KPS 2014
JILID 1
%
.
Carta bar di baah menunjukkan bilanagn rusa yang terdapat dihutan dari
tahun )&&% hingga )&&6
a$. Apakah corak bagi bilangan rusa di dalam hutan apabila tahun
meningkat?
11111111111111111111111111111111111111111111111
(
.
Carta bar dibaah menunjukkan masa yang diambil bagi bola ping pong untuk
berhenti pada permukaan yang berbe.a apabila di tolak dengan daya yang
sama.
a. Apakah corak bagi masa yang diambil untuk bola ping pong untuk
berhenti diatas permukaan yang berbe.a apabila ianya ditolak?
111111111111111111111111111111111111111111111..
,.
.
5adual dibaah menunjukkan bilangan penyu yang dijumpai dinegara ini dari
tahun )&&* hingga )&&(
-ahun )&&* )&&) )&&' )&&% )&&(
+ilangan penyu )(& )&( *(( *&( ((
JPN PERAK
-ahun
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007
+ilangan rusa
/asa yang diambil
Permukaan
0
10
20
30
40
50
60
! " #
SOLAF KPS 2014
JILID 1
a$ Nyatakan corak/ pola perubahan bilangan penyu.

1111111111111111111111111111111111111111111111111
6. Keputusan dari satu eksperimen yang direkodkan adalah seperti berikut.
Ketinggian lampu dari meja "cm$
'& )( )&
Panjang bayang7bayang "cm$ 8 *' *8
a
$
Nyatakan corak perubahan bagi panjang bayang7bayang.
111111111111111111111111111111111111111111111111.
8
.
5adual dibaah menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan.
+ilangan sudu yis * ) '
!ai. doh "cm $ * ) '
a$ Natakan corak perubahan bagi sai. doh.
1111111111111111111111111111111111111111111111111
9
.
:arith menjalankan satu eksperimen bagi mengetahui hubungan diantara
bilangan takal dan jisim objek.
+ilangan takal * ) '
5isim objek "kg$ ) % 8
a
$
Nyatakan corak perubahan jisim objek jika bilangan takal bertambah.
1111111111111111111111111111111111111111111111111
JPN PERAK
*&
.
5adual dibaah menunjukkan keputusan eksperimen yang telah dijalankan
oleh /ariah.
-ilanan stra) -erat yan dapat di sokon #k'
' &.%
, *.&
9 *.%
*) ).&
a$ Apakah corak berat yang dapat di angkat apabila bilangan stra
berkurangan?
111111111111111111111111111111111111111111111111
SOLAF KPS 2014
JILID 1
**. 0ajah dibaah merupakan carta bar yang menunjukkan berapa banyak
perkataan yang di;ahami oleh murid berumur , tahun, 8 tahun, *& tahun dan
*) tahun.
+ilangan
perkataan
, 8 *& *) <mur"tahun$
a) Apakah corak/ perubahan bilangan perkataan apabila umur murid
meningkat?

1111111111111111111111111111111..............................................
*)
.
=alam satu eksperimen, sekumpulan murid menggunakan kekuatan spring untuk
menggerakkan kereta mainan.
Jadual diba)ah !enunjukkan satu pe!erhatian
+ilangan kali spring di pusing 5arak dilalui "cm $ /asa diambil "!$
' %& *&
( %& 8
6 %& ,
a
$
Nyatakan corak perubahan bilangan kali spring dipusing.
1111111111111111111111111111111111111111111111111
*'
.
!arah,!u;i dan !a;an menjalankan satu eksperimen untuk mengetahui
hubungan diantara jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan sai.
bayang7bayang. /ereka merekodkan pemerhatian seperti jadual dibaah.
JPN PERAK
Jarak su!ber &ahaya
dari objek #&! '
.anjan bayan%
bayan #&!'
Sai/ bayan%
bayan #&!'
, )& *,
*& *, 2
*% *) 8
*8 8 ,
SOLAF KPS 2014
JILID 1
a
$
Nyatakan corak perubahan panjang bayang7bayang.
11111111111111111111111111111111111111111111111111
*%
.
% ekor tikus dimasukkan kedalam sangkar / dan *) ekor kedalam sangkar N.
Kedua7dua sangkar sama sai.. -ikus dalam sangkar N dan / diberi jumlah
makanan dan air yang sama banyak pada setiap hari. 5isim setiap tikus dalam
kedua7dua sangkar ditimbang setiap tiga minggu. Purata jisim tikus diambil.
a
$
Nyatakan corak/pola perubahan purata jisim tikus?
111111111111111111111111111111111111111111111111111
.
*(
.
!atu eksperimen dijalankan bagi mengetahui hubungan diantara pengguna dan
sumber makanan di suatu habitat. Pemerhatian direkodkan seperti jadual.
a
$
Nyatakan corak perubahan bilangan ular dari jadual diatas.
1111111111111111111111111111111111111111111111111.
*6. 0ajah dibaah menunjukkan ;asa7;asa bulan dari hari pertama hingga hari
ke lima belas berdasarkan -akim >amari.
JPN PERAK
*,
.
0ajah dibaah menunjukkan dua akti?iti 2 dan 3 yang dijalankan oleh @ai.al.
Akti?iti 2 menunjukkan objek yang paling berat
diangkat oleh @ai.al tanpa menggunakan takal.


Acti?ity 2 Acti?ity 3
Pemerhatian dari penyiasatan adalah seperti berikut:
Akti?iti +ilangan takal +erat objek yang dapat diangkat
2 & 6 kg
3 * *% kg
a$ Apakah corak perubahan berat objek yang boleh diangkat?
111111111111111111111111111111...................................................
!angkar +ilangan tikus Purata jisim tikus
/ % 6) g
N *) (& g
/inggu * ) ' %
+ilangan ular 9 *% *8 )'
+ilangan tikus %8 '8 ') ))
SOLAF KPS 2014
JILID 1
Nyatakan corak perubahan sai. bulan yang dapat dilihat dari hari pertama hingga
hari ke lima belas.
11111111111111111111111111111111111111111111111
*9
.
*&&ml air dituang kedalam tabung didih. !uhu air disukat. Kemudian air
dipanaskan dan suhu setiap ) minit di ambil sehingga minit ke ,.
a
$
Apakah corak perubahan suhu air?
11111111111111111111111111111111111111111111111..
)&
.
!eorang murid memasukkan *&& biji kacang kedalam sangkar. Kemudian dia
meletakan )& binatang 2 dan ( binatang 3 kedalam sangkar. =ia membuat
pemerhatian apa yang akan berlaku dan merekodkan pemerhatiannya.
:ari * :ari ) :ari ' :ari % :ari ( :ari ,
+ilangan kacang *&& 6( () %8 %8 %8
+ilangan binatang 2 )& *) ' & & &
+ilangan binatang 3 ( ( ( ( ( (
a$ Nyatakan corak perubahan dalam bilangan biji kacang.
1111111111111111111111111111111111111111111111111..
b$ Apakah corak perubahan binatang bilangan 3
11111111111111111111111111111111111111111111111111
JPN PERAK
*8. 0ajah dibaah menunjukkan alatan yang digunakan oleh murid dalam satu
eksperimen. Aadung yang digunakan mempunyai jisim yang sama. 5adual
dibaah menunjukkan maklumat yang diambil oleh murid.
+andul Panjang tali "cm $ +ilangan ayunan dalam '&saat
P *& '(
> *) %&
0 *( %,
! )& (&
a$ Nyatakan corak perubahan bilangan ayunan dalam masa '& saat.
11111111111111111111111111111111.........................................................
1
st
day 3
rd
day 7
th
day 10
th
day 15
th
day
"asa #!init' & ' ,
Suhu air #0C' )8 %& ()