Anda di halaman 1dari 3

Iata din ce cauza am fost trecuti la "contribuabili" si ni s-a

luat statutul de militar in rezerva !


In baza acordurilor de aderare a Romniei la Tratatul Atlanticului de Nord, din
15 aprilie 2008, Guvernul sa obli!at s" asi!ure militarilor urm"toarele
pla#oane medii de sold" $i pensie brut", calculat" lunar %n euro&
Nr'crt'
Gradul militar
Arme terestre
(euro)
() speciale
*Av,)a,Tc,Aa+
(euro)
,bserva-ii
1' .ld / )A0
1.750 2.450
125 / 25 3
%n #ct' de vec4ime
1.750 2.450
125 / 25 3
%n #ct' de vec4ime
2'
.!' )a5' 6lt'
Ad5
2.450 3.450
122 / 783
%n #ct' de vec4ime
2.450 3.450
122 / 783
%n #ct' de vec4ime
7'
07 )) 0l I8
)) 6rincipal
2.750 3.750
128 / 783
%n #ct' de vec4ime
2.750 3.750
128 / 783
%n #ct' de vec4ime
2' .lt / 0"pitan
3.650 4.950
122 / 283
%n #ct' de vec4ime
3.650 4.950
122 / 283
%n #ct' de vec4ime
5' )r / 0ol
5.050 7.750
122 / 283
%n #ct' de vec4ime
5.050 7.750
122 / 283
%n #ct' de vec4ime
9'
Gen1: Gen
2:
7.550 11.750
115 / 253
%n #ct' de vec4ime
7.550 11.750
115 / 253
%n #ct' de vec4ime
;'
6)0 Gr' 1 /
6)0 Gr' 9
2.250 3.750
1 20 / 753
%n #ct' de vec4ime
2.250 3.750
1 20 / 753
%n #ct' de vec4ime
<a aceste valori se adau!" sporul de vec4ime, sporul de #unc-ie, sporul
de risc %n teatrele de opera-iuni, !rada-ii, ordine, medalii, indemniza-ia de
instalare, indemniza-ia de reinser-ie %n economia civil", norma de 4ran" de
campanie, banii pentru uni#orm" $i #urnituri, aloca-ii pentru copii $i pentru
so-iile #"r" serviciu, costuri cu c4iria, transportul, comunicatiile, etc' 8ec4imea
%n serviciul militar activ, se stabile$te %n #unc-ie de !rade ast#el&
corpul !eneralilor ma=' 20 de ani,
o#i-eri superiori ma=' 75 de ani,
o#i-eri in#eriori / ma=' 70 de ani,
subo#i-eri $i mai$tri militari / 75 de ani,
solda-i $i !rada-i / ma=' 25 de ani,
personal civil con#orm codului muncii'
)inistrul Ap"r"rii Na-ionale poate acorda dispens" de la 15 ani, pentru
dep"$irea duratei de serviciu %n cazuri motivate, pentru !enerali $i o#i-eri
superiori, iar pentru celelalte cate!orii de cadre militare, comandan-ii de mari
unit"-i sau unit"-i independente, %n #unc-ie de necesarul de %ncadrare pe stat'
Acelea$i pla#oane de calcul se aplica $i militarilor concentra-i sau deta$a-i la
alte institu-ii publice din domeniul ordinii publice, si!uran-ei, protec-iei $i
escortei demnitari, misiuni diplomatice, etc'
6entru cadrele decedate %n misiuni de lupta, #amiliilor li se acord" un
a5utor e!al cu 150 de solde lunare brute, pentru invalizi $i clasa-i inapt pace $i
r"zboi, ca urmare a unor accidente sau r"niri %n timpul $i din cauza %ndeplinirii
obli!a-iilor de serviciu %n slu5ba patriei, militarii primesc un a5utor e!al cu 125
de solde lunare, la care se adau!" o pensie de invaliditate e!ala cu solda de
!rad $i #unc-ie a cole!ilor din activitate'
6ensia de urma$ pentru v"duve $i or#ani este de 0,5 > ultima sold"
ridicat" de c"tre de cuius'
Pensiile rezervitilor se vor actualiza trimestrial i vor fi eale cu
sol!a !e ra! i func"ie minus s#orurile$ care se #l%tesc militarilor !in
activitate$ la care se a!au% un s#or !e ore su#limentare$ efectuate #e
tim#ul serviciului. Guvernul Romniei, )inisterul de ?inan-e $i )inisterul
Ap"r"rii Na-ionale, vor lua toate m"surile or!anizatorice, pentru plata
obli!a-iilor de plat" #a-" de personalul din sistemul de ap"rare, $i pentru
rezervi$ti, %ntre 15 a lunii, pentru luna urm"toare' 6la#onul c4eltuielilor le!ate
de plata soldelor, salariilor $i pensiilor militarilor activi $i %n rezerv", se va
asi!ura de ANA?, din @u!etul de .tat, $i va #i inclus %n toate ne!ocierile cu
or!anismele #inanciare interna-ionale. Plata se va face &n mone!a
na"ional%$ calculat% conform ratei !e sc'im( valutar a )*+$ iar aran"ii
res#ect%rii o(lia"iilor asumate !e +omania$ #e aceast% linie cu *,-.$
este Pree!intele +om/niei P+0123 10*04-+2 i Parlamentul. <a
solu-ionarea unor eventuale contesta-ii sau ac-iuni %n 5usti-ie, )inistrul de
Austi-ie va lua m"suri s" comunice e=trasele din conven-iile interna-ionale
desecretizate %n parte, privind obli!a-iile de plat" ale statului #a-" de
persoanele care au lucrat sau lucreaz" %n structurile sistemului de ap"rare
na-ional", tuturor pre$edin-ilor de instan-e competente'
B Pentru ca!rele active i &n rezerv%$ c%rora li s5au #l%tit un nivel
inferior acor!urilor interna"ionale la nivel *,-.$ ince#an! !e la
interarea +omanei in *,-.$ 6irec"ia 7inanciar 8onta(il% a 1,#*$ &n
termen !e 60 !e zile$ va calcula i vira sumele cuvenite militarilor$ f%r%
alte formalit%"i$ cu res#ectarea i a altor 'ot%r/ri 9u!ec%toreti cone:e
investite cu titlu e:ecutoriu'
Acest accord bilateral cu ?)I si @anca )ondiala a #ost discutat in prealabil
$i ne!ociat cu toate or!aniza-iile ne!uvernamentale ale militarilor %n rezerv",
veterani, invalizi, v"duve $i or#ani, #iind parte a 6actului .ocial de .tabilitate
dintre societatea civil" $i militarii de carier" sau ap"r"torii patriei' 6ersonalul
din ata$atur", diploma-ie, produc-ie special", ma!istratura militara, servicii de
in#orma-ii militare $i de protec-ie, contraspiona5, din %nv"-"mntul militar, etc'
vor primi $i alte sporuri, ce se vor stabili prin re!lement"ri speciale'
Armele navale si aeriene, tancurile si rac4etistii ce deservesc unitatile de
scuturi antisatelit, mai primesc sporuri de con#identialitate si de risc'