Anda di halaman 1dari 185

Pskk/smkbr [1]

Pskk/smkbr [2]

Bilangan Kandungan Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan 1 - 4
BAHAGIAN 1

1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5
2.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 5
3.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 5
4.0 Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 5
5.0 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6
6.0 Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6
7.0 Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6
8.0 Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 7-10
9.0 Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia 10

BAHAGIAN 2
1.0 Kurikulum Kebangsaan 10
2.0 Perancangan Strategik SMK Balai Ringin 11
3.0 Pemakaian SKPM 12
4.0 Visi SMK Balai Ringin 12
5.0 Misi SMK Balai Ringin 12
6.0 Matlamat SMK Balai Ringin 12
7.0 Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah 13
8.0 Motto Sekolah 13
9.0 Falsafah Sekolah 14
10.0 Matlamat Sekolah 14
11.0 Budaya Sekolah 14
12.0 Ikrar Sekolah 14
13.0 Slogan Sekolah 14
14.0 Huraian Elemen Logo Sekolah 14 - 15
15.0 Carta Organisasi Sekolah 17
Pskk/smkbr [3]

BAHAGIAN 3

1.0 Falsafah, Visi dan Misi 18
2.0 Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum 19 - 22
3.0 Struktur Organisasi Kokurikulum 23
4.0 Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 24 26

BAHAGIAN 4

1.0 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 27 - 28

2.0 UNIT BERUNIFORM PBSM 29 37

3.0 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 38 44

4.0 UNIT BERUNIFORM PANDU PUTERI 45 52

5.0 UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM 53 58

6.0 UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH 59 70

7.0 UNIT BERUNIFORM PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA 71 77

8.0 UNIT BERUNIFORM PERSATUAN KADET BOMBA 78 84

BAHAGIAN 5

1.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA 85 91

2.0 SUKAN DAN PERMAINAN BOLA TAMPAR 92 95

Pskk/smkbr [4]

Bilangan Kandungan Muka Surat

3.0 SUKAN DAN PERMAINAN BOLA SEPAK 96 100

4.0. SUKAN DAN PERMAINAN BOLA JARING 101 107

5.0 SUKAN DAN PERMAINAN SEPAKTAKRAW 108 115

6.0 SUKAN DAN PERMAINAN HOKI 116 120

BAHAGIAN 6
1.0 KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU 121 130

2.0 KELAB DAN PERSATUAN BAHASA INGGERIS 131 136

3.0 KELAB DAN PERSATUAN BAHASA CINA 137 144

4.0 KELAB DAN PERSATUAN BAHASA IBAN 145 150

5.0 KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA 151 157

6.0 KELAB DAN PERSATUAN - SAINS 158 164

7.0 KELAB DAN PERSATUAN SENI VISUAL 165 169

8.0 KELAB DAN PERSATUAN SEJARAH 170 176

9.0 KELAB DAN PERSATUAN GEOGRAFI 177 - 183

10.0 PENGHARGAAN 184

Pskk/smkbr [5]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.
2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu
sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia.
3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
3.1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
3.2 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera;
3.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan
3.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

4.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau
ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk
memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
Pskk/smkbr [6]

5.0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan
nilai-nilai akhlak mulia.
6.0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi
meningkatkan kualiti kerja;
6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan
6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.
7.0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk
memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.
Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta
memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan.
7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah
mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan
penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta
menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.
7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga
KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang
melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri
kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga
KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.
Pskk/smkbr [7]

7.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan - Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang
dikatakan. Justeru, setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan
tindakan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat
mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang
dinyatakan dalam piagam pelanggan.
7.5 Berdisiplin dan beradab - Aktiviti yang berperaturan, mulia, berdisiplin, dan beradab adalah penting ke arah melahirkan
warga KPM yang cemerlang. Justeru, setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat
dalam ajaran agama, sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan, serta sentiasa berpandukan prosedur
dan kaedah yang sesuai dan betul.
8.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
8.1 Amanah - Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Antara
amalan amanah adalah:
8.1.1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menyeleweng dan cuai;
8.1.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan;
8.1.3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak
menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi;
8.1.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain
terhadap dirinya; dan
8.1.5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.

Pskk/smkbr [8]

8.2 Benar - Benar pada niat dan perbuatan seperti:
8.2.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang tersembunyi ataupun
mengharapkan balasan;
8.2.2 Bercakap benar dan menepati janji, tidak bercakap bohong dan mungkir janji;
8.2.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh; dan
8.2.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan, rela berkongsi pengalaman, ilmu
dan kepakaran untuk kejayaan bersama.
8.3 Bijaksana - Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta
keadaan seperti:
8.3.1 Menggunakan seluruh potensi, keupayaan, dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta
tidak mengambil jalan mudah;
8.3.2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti;
8.3.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa
mengikut perasaan dan emosi; dan
8.3.4 Sentiasa meningkatkan ilmu, kepakaran, dan profesionalisme.
8.4 Bersyukur - Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti:
8.4.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak;
Pskk/smkbr [9]

8.4.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam, atau
menaburkan fitnah;
8.4.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan, kegagalan, dan ujian serta tidak boleh berputus asa; dan
8.4.4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.


8.5 Dedikasi - Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti
seperti:
8.5.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah;
8.5.2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan;
8.5.3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa
berkualiti;
8.5.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar, teliti dan ceria, tidak cuai atau merungut; dan
8.5.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.
8.6 Ikhlas - Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan
ganjaran seperti:
8.6.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci, tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab;
8.6.2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi, bukan kerana pangkat, kedudukan, atau
mendapat perhatian orang lain;
Pskk/smkbr [10]

8.6.3 Memberikan layanan yang baik, tanpa mengira pangkat, status, atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih;
8.6.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka; dan
8.6.5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.
8.7 Penyayang - Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai, dan mengambil berat seperti:
8.7.1 Bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong serta meninggi diri;
8.7.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk;
8.7.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas;
8.7.4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan; dan
8.7.5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.
9.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. Setiap warga KPM
hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan
mendapat keredaan Allah swt. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.

BAHAGIAN 2

1.0 KURIKULUM KEBANGSAAN
Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
Pskk/smkbr [11]

dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk
menyampaikan pengetahuan.

2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN
Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan, SMK Balai Ringin berusaha
dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut:
2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia
ada;
2.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN;
2.3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti
pendidikan;
2.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam bidang akademik,
kokurikulum, dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi;
2.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang
cekap dan berkesan;
2.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran, kaedah
pengajaran berkesan, dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan;
2.7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan
berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui;
Pskk/smkbr [12]

2.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan
Bahagian KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah; dan
2.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang
ditentukan.
3.0 PEMAKAIAN SKPM - SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN
SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah, KPM untuk
mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara
berikut:

3.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan
melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6;
3.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas
untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada
pembangunan potensi individu murid; dan
3.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan, melaksanakan, menyelia, memantau, dan menilai
Perancangan Strategik sekolah.
4.0 VISI SMK BALAI RINGIN
SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.
5.0 MISI SMK BALAI RINGIN
Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah diri.
6.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN
Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut:
6.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi;
Pskk/smkbr [13]

6.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri;
6.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi;
6.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan;
6.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal; dan
6.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.

7.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN
Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan, pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah:

7.1.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.
7.1.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan
Falsafah Pelajaran Negara.
7.1.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk
mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.
7.1.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada
pembaharuan yang berterusan.
7.1.5 Menyediakan staf yang berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif.
7.1.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian
tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.
7.1.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan, murid, masyarakat dan
negara.
7.1.8 Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana.

8.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN
Disiplin, Tekun, Maju

Pskk/smkbr [14]

9.0 FALSAFAH SEKOLAH
Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
10.0 MATLAMAT SEKOLAH
10.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid
10.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan
10.3 Melahirkan murid yang sihat, berdisiplin, bermoral dan berakhlak mulia
10.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi
10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni
11.0 BUDAYA SEKOLAH
11.1 Bersikap prihatin
11.2 Berusaha ke arah kejayaan
11.3 Inovatif dan kreatif
11.4 Bersatu dan bekerjasama
11.5 Produktif dan berkualiti

12.0 IKRAR SEKOLAH
Maka kami, murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

12.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.
12.2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.
12.3 Belajar bersungguh-sungguh.
12.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.
12.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.
13.0 SLOGAN SEKOLAH
Sekolahku Harapanku
Pskk/smkbr [15]

14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH
HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
BALAI RINGIN
DISIPLIN TEKUN MAJU
The badge carries the national and state colours.
The Otter (locally named Ringin)
is the school symbol and also carries the schools name.
Pskk/smkbr [16]

BLUE SASH
The blue sash represents the symbol of unity,
leadership and authority.
YELLOW BOOK
The yellow book represents the book knowledge, it
lies on a white background representing
honesty/purity in attitude towards pursuing better
knowledge.
WHITE BACKGROUND
COGWHEEL
The cogwheel has 5 points representing the 5
principles of the Rukun Negara. The cogwheel also
carries the meaning: being industrious towards
progress.
THE EYE
The eye (in the centre), looking towards the
candlelight represents the attitude of being
farsighted towards a bright future. The blue pupil
represents unity among all in the school.
The school motto: Disiplin, Tekun, Maju
is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge.


Pskk/smkbr [17]

Pembestraian Sekolah
Perhimpunan
Majalah Sekolah
Diari Sekolah JK PPSMI
Inventori & Harta Modal
Pembantu Tadbir
Pejabat Am
Pentadbiran Am
Pekerja Rendah Awam
Kewangan & Akaun
Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Am Rendah
Guru Penasihat
Badan Pengawas
Koperasi SMK Balai
Ringin, Serian Bhd
AJK Kebersihan,
Kesihatan &
Keselamatan (3K)
Kantin Sekolah
JK Perancangan
Strategik Sekolah
Penolong Kanan
(Hal Ehwal Murid)
SARI AJI
JK Data & Dokumentasi
Tukang Masak
Pentadbiran Am
Ketua Kelas
Lembaga Disiplin
Murid
Badan Pengawas
Sekolah
Guru Tingkatan
Penyelaras PMR
Penyelaras SPM
* Geografi
* Pendidikan Seni Visual
* Pendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
* Pendidikan Moral
Penolong Kanan
(Pentadbiran & Kurikulum)
* Pendidikan Islam
* Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan
Pangkalan Data Sekolah
* Sejarah
Ketua Panitia
* Sains
Ketua Bidang
Kemanusiaan
Ketua Panitia
Guru SPBT Waden Asrama
JK Jadual Waktu
* Bahasa Iban
* Bahasa Cina
PIBG
PENGETUA
JK Kebajikan Staf
& Bilik Guru
Ketua Bidang
Sains & Matematik
Guru Pengurus
Sahsiah Murid
Ketua Penyelia Asrama
Penyelia Asrama
Unit Perkhidmatan
Bimbingan & Kaunseling
Guru Penyelaras
Tingkatan
Guru Biasiswa/
Bantuan Khas
Ketua
Waden Asrama
Pengurusan
Asrama
Pengurusan Sahsiah
Murid
Pengurusan
Kebajikan/ Kemudahan
Murid
HJH. MAIMUNAH HJ. BUJANG
JK Perkembangan Staf
Penolong Kanan
(Ko - Kurikulum)
PETRUS SIMON AWAN
JK Pembangunan Fizikal
Pusat Sumber Sekolah Kurikulum
LEONG MING MENG
Ketua Bidang
Bahasa
Ketua Bidang
Teknik & Vokasional
Penyelaras Pentaksiran
& Penilaian Sekolah
Ketua Panitia
Ketua Panitia
* Bahasa Melayu
* Bahasa Inggeris
* Matematik
Guru Perpustakaan &
Media
Penyelaras Pasukan
Beruniforn
Penyelaras
Kelab/Persatuan
Penyelaras
Sukan/Permainan
* Bahasa Melayu SPM
* Teknologi Maklumat Disiplin
* Matematik PMR
Jawatankuasa
Pembangunan Sukan
Psikososial/Kesejahteraan Mental
Keibubapaan
Kerjaya
Akademik
Guru Pasukan
Sekolah
Guru Rumah Sukan
Guru Khidmat Balai Maklumat
* Matematik SPM
Setiausaha
Kokurikulum
Setiausaha
Sukan
Pembangunan Diri
Pencegahan Dadah/Rokok * Kemahiran Hidup
* Ekonomi
Guru Cemerlang
Setiausaha Peperiksaan
Guru Khidmat Pusat Akses
Guru Khidmat Media
Guru Khidmat Makmal Komputer
Guru Khidmat Bilik BBM
Guru Khidmat Perpustakaan
Guru Khidmat Bilik Bahasa
15.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN
Pskk/smkbr [18]

BAHAGIAN 3

FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM

Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin, berketrampilan, mempunyai daya saing,
disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental, fizikal dan emosi yang tinggi agar
dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan


VISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah
menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014MISI

Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap
pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum
Pskk/smkbr [19]

1.0 PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi, gred A, dan jumlah bilangan murid seramai
1,750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, bidang
kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul.

Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan
berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. Hasrat ini
dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. Ciri-ciri yang
dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah
Pendidikan Negara.

Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan
pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan, permainan, kelab, persatuan dan badan
beruniform.


2.0 MATLAMAT KOKURIKULUM

Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak
Falsafah Pendidikan Negara iaitu;

1.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama, beradab, taat setia, bertanggungjawab, berdisiplin, jujur dan bersih, disamping
mempunyai ciri-ciri emosi, intelek dan jasmani yang seimbang.

1.2 Mengilap, mengukuhkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.Pskk/smkbr [20]


3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum
Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;


3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri
sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani, minat dan bakat pelajar
kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan
menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan
kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.
Pskk/smkbr [21]


4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses
pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persatuan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi
peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum
yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.


Pskk/smkbr [22]5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM


5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras
Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 Keahilan / Kehadiran
5.2.2 Penyertaan / Penglibatan
5.2.3 Kemudahan dan Peralatan
5.2.4 Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum
5.2.5 Kewangan dan Perbelanjaan
5.2.6 Matlamat dan Objektif
5.2.7 Perlembagaan dan Peraturan
5.2.8 Disiplin dan Keselamatan
5.2.9 Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan


Pskk/smkbr [23]

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM, SMK BALAI RINGIN.

PENGETUA
HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG


GURU PEN. KANAN KOKURIKULUM
PETRUS SIMON AWANPENYELARAS PENYLARAS PENYELARAS
UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN
LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHABBOMBA OLAHRAGA KELAB BAHASA INGGERIS

PKBM BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU

KRS HOKI KELAB SEJARAH

PENGAKAP BOLA TAMPAR KELAB SAINS

BSMM BOLA SEPAK/ FUTSAL KELAB MATEMATIK

PANDU PUTERI SEPAK TAKRAW KELAB BAHASA CINA

ST JOHN AMBULAN TENIS KELAB BAHASA IBAN

PUTERI ISLAM PING PONG KELAB GEOGRAFI

SOO BAKH DOO BOLA LISUT KELAB ERT
ASAHI KARATE DO BADMINTON
KELAB SENI VISUAL
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
MOHD. ZAIDAN SAPIAN
SETIAUSAHA SUKAN
AMNY ANCHING
GURU PASUKAN SEKOLAH
(JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK)

1. SUKAN OLAHRAGA
2. RENTAS DESA
3. JOGATHON
GURU RUMAH SUKAN [
RUMAH SUKAN [ KETUA ]
1. KENYALANG ZULL ALFFIAN
2. TEKUKUR - MOHD FIDAUS RIZWAN
3. HELANG NGIEN HOCK WUONG
4. PUNAI NOOR ASRUL ANUAR
5. CAMAR MEDIK SANGIN
6. NURI MOHD FIRDAUS ABDULLAH
JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Pskk/smkbr [24]

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN
SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM

(SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN)
( 2010 HINGGA 2014)

Pskk/smkbr [25]SASARAN PENCAPAIAN
DALAM, BADAN BERUNIFORM,
PERMAINAN, OLAHRAGA DAN KELAB
SMK BALAI RINGIN [2010-2014]


Bil

Permainan

Peringkat

2010

2011

2012

2013


2014

1

Olahraga
MSSS

MSSS Bahagian

60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil
MSSS Negeri 10 wakil 12 wakil 15 wakil 20 wakil

25 wakil


MSSM Kebangsaan
2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil
2
Rentas Desa
MSSS

MSSD
Johan Johan Johan Johan Johan
MSS Negeri

6 wakil

7wakil 8 wakil 9 wakil 10 wakil

MSSM Kebangsaan
2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil

Pskk/smkbr [26]

3Bolasepak
MSSS


MSSD Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan
MSSS Bahagian 3 Wakil 4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw
MSSS

MSSD
Naib Johan Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri

4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil 7 Wakil 8 Wakil
5

Bola Tampar
MSSS

MSSD
Ketiga Naib Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri
4 Wakil 5 wakil 7 wakil 10 wakil 13 wakil
6 Hoki MSSS MSSD Penyertaan Top 5 Top 3 Naib Johan Johan
7 PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan Johan Johan Johan Johan
KEBANGSAAN Top 5 Top 4 Top 3 Naib Johan Johan
8

Kadet Bomba

MSSD
Tempat
ketiga
Naib Johan Naib Johan Johan Johan

9

Kadet Remaja
Sekolah

MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan

Pskk/smkbr [27]


10Choral Speaking
Competition

MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan
11


Pertandingan
Drama

MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan

Johan

12

Public Speaking
Competition
MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan


Johan

13

Pesta Pantun

MSSD

Johan

Johan


Johan

Johan

Johan

MSSS Negeri

Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan

MSSSM
Kebangsaan
2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil
14

Pertandingan
Forum

MSSD Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan

15

Pertandingan
Koir
MSSD Naib Johan Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri

Top 3 Naib Johan Johan Johan

Johan


Pskk/smkbr [28]


BAHAGIAN 4

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM

Merangkumi :

a. Perancangan Strategik Pasukan
Beruniform

b. Perancangan Strategik Sukan dan
Permainan

c. Perancangan Strategik Kelab dan
Persatuan

Pskk/smkbr [29]
PERANCANGAN STRATEGIK
KOKURIKULUM
PASUKAN BERUNIFORM


Pskk/smkbr [30]BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
[ BSM ]

Pskk/smkbr [31]ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT)
BSMM, SMK BALAI RINGIN

KEKUATAN (Strength S)

S1 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited
S2 Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian
S3 Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat
S4 Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih
S5 Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab


KELEMAHAN (Weakness W)

W1 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100%
W2 Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang
kepentingan kegiatan kokurikulum
W3 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai
W4 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah
yang lain
W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 3, 5 & atas) akan
mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun
W6 Kekurangan alatan bantu mengajar

PELUANG (Opportunities - O)

O1 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah
O2 Sokongan padu daripada pihak PIBG
O3 Sokongan dari BSMM Cabang Serian

ANCAMAN (Threat - T)

T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang
kepentingan kegiatan kokurikulum
T2 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh
T3 Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli
barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka

Pskk/smkbr [32]PELAN STRATEGIK BSMM

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
Penglibatan ahli-ahli
BSMM kurang
memuaskan

1. Kehadiran ahli-ahli se-
masa perjumpaan tidak
100%

2. Penglibatan ahli-ahli
dalam aktiviti BSMM
kurang memuaskan

3. Ahli-ahli jawatankuasa
kurang pendedahan
dalam pengelolaan
aktiviti-aktiviti
persatuan
1. Meningkatkan peratus
kehadiran ahli-ahli
semasa perjumpaan
kepada 100%

2. Meningkatkan pengeta-
huan dan kemahiran
ahli-ahli jawatankuasa
dalam bidang
kepimpinan
1. Mempelbagaikan aktiviti
semasa perjumpaan

2. Menggalakkan guru
penasihat mengikuti
kursus/latihan yang
dianjurkan oleh
Ibu Pejabat BSMM atau
cabang-cabangnya

3. Menggalakkan ahli-ahli
jawatankuasa mengikuti
kursus kepimpinan yang
dianjurkan oleh Ibu
Pejabat BSMM atau
cabang-cabangnya
1. Peratus kehadiran
ahli- ahli semasa
perjumpaan
meningkat

2. Penglibatan ahli-ahli
dalam aktiviti
persatuan meningkat

3. Kemahiran dan
pengetahuan guru
bertambah.

4. Kepimpinan dan
kebolehan meningkat.
mengelolakan
aktiviti-aktiviti
persatuan


Pskk/smkbr [33]


SMK BALAI RINGIN
PELAN TAKTIKAL BSMM
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian
1 Pertolongan
Cemas
1. Meningkatkan pengetahuan
pertolongan cemas asas dari segi
teori dan praktikal
2. Meningkatkan pengetahuan
tentang jenis-jenis penyakit
dan cara-cara pencegahannya
3. Menarik lebih ramai penyertaan
Guru Penasihat :
Cikgu Constant
Ngadan
Cikgu Joseph Ak
Samson
Januari
hingga
Oktober
2010
RM150/Tabung
BSMM
Peratus kehadiran ahli-
ahli semasa perjum-
paan
2 Kawad Kaki 1. Mendedahkan ahli-ahli kepada
asas kawad kaki
2. Melahirkan ahli-ahli BSMM
yang mahir dalam kawad kaki
Guru Penasihat :
Cikgu Joseph Ak
Samson
Januari
hingga
Oktober
2010
RM50/PCG
Kokurikulum
Bilangan ahli yang
mahir dalam kawad
kaki
3 Khidmat
Sukarela
Bantuan
Pertolongan
Cemas
1. Memberi peluang kepada
ahli-ahli untuk mempraktikkan
pengetahuan pertolongan cemas
yang telah dipelajari
2. Meningkatkan penglibatan
ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti
persatuan
1. Penolong Kanan
KK
2. Guru Penasihat
Hari Sukan
Sekolah
2010
Peratus penglibatan
ahli-ahli dalam aktiviti
persatuan

4 Pertandingan
antara platun
1. Menilai pengetahuan ahli-ahli
tentang teori dan pratikal
pertolongan cemas asas
2. Menarik lebih ramai penyertaan
1. Guru Penasihat Sepember
2010
RM80/PCG
Kokurikulum
Peratus penglibatan
ahli-ahli dalam aktiviti
persatuan

5 Malam
Anugerah
BSMM
1. Memberi penghargaan kepada
ahli yang aktif dan cemerlang
selebih sepanjang tahun.
2. Meningkatkan kemahiran
pengelolaan Majlis
3. Menarik lebih ramai penyertaan
1. Pengetua
2. Penolong Kanan
KK
3. Guru Penasihat
Oktoner
2010
RM80/PCG
Kokurikulum/
Tabung BSMM
Peratus penglibatan
ahli-ahli dalam aktiviti
persatuan


Pskk/smkbr [34]


PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)

Nama Projek Pertolongan Cemas
Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal
2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya
3. Menarik lebih ramai penyertaan murid
Tempoh Januari hingga Oktober 2010
Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM
Guru terlibat Guru-guru Penasihat:
1. Cikgu Constant Ngadan
2. Cikgu Joseph Ak Samson

Proses kerja

1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Perlantikan penyelaras program
2. Kenal pasti tempat yang sesuai
3. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan
4. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian
seragam
5. Perlaksanaan aktiviti
5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat
5.2 Pratikal pertolongan cemas
5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat
Kekangan 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai
2. Masa yang sesuai
3. Kekurangan alat bantu mengajar
4. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat
Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya


Pskk/smkbr [35]


PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)

Nama Projek Kawad Kaki
Objektif 1. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad
2. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki
3. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan
Tempoh Januari hingga Oktober 2010
Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM
Guru terlibat Guru-guru penasihat BSMM :
1. Cikgu Joseph Ak Samson
Proses kerja 1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Perlantikan penyelaras program
2. Perlaksanaan Program
2.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas
2.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli
kumpulan yang mahir
3. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam
4. Kenal pasti Bakat
4.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas
4.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad
Kekangan 1. Kesuntukan masa
2. Pertembungan dengan aktiviti sekolah
3. Masalah tempat untuk latihan kawad
4. Bilangan ahli yang kurang
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM
Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program
Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnyaPskk/smkbr [36]


PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)

Nama Projek Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas
Objektif 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah
dipelajari
2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan
Tempoh Mulai bulan Febuari - Oktober
Kumpulan sasaran Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang
Guru terlibat 1. Penolong Kanan KK
2. Guru-guru Penasihat
Proses kerja1. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi, setiausaha dan ketua guru penasihat
2. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan
3. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas
3.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas
3.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit
4. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah
5. Perlaksanaan aktiviti
5.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas
5.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik
5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas
Kekangan 1. Kekurangan ahli untuk bertugas
2. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas
3. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat
Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya


Pskk/smkbr [37]


PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)

Nama Projek Pertandingan antara platun
Objektif 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah
dipelajari
3. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan
Tempoh Bulan Ogos
Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM
Guru terlibat Guru-guru Penasihat
Proses kerja 1. Perancangan program
1.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan
1.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan
1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak
1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang
2. Perlaksanaan program
2.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan
pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat
2.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk
menentukan pemenang
2.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah
Kekangan 1. Bilangan ahli yang ramai
2. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat
Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnyaPskk/smkbr [38]


PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)

Nama Projek Majlis Anugerah BSMM
Objektif 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.
4. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis
3. Menarik lebih ramai penyertaan
Tempoh Bulan Oktober
Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM
Guru terlibat 1. Pengetua
2. Penolong Kanan Kokurikulum
3. Guru Penasihat
Proses kerja

1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Perlantikan penyelaras program
2. Kenal pasti tempat yang sesuai
3. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan
4. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan
5. Perlaksanaan aktiviti
5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat
5.2 Atur cara majlis
5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat
Kekangan 1. Masa yang sesuai
2. Kekurangan bajet
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat
Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya

Pskk/smkbr [39]


PERSATUAN PENGAKAP


Pskk/smkbr [40]ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN


Kekuatan (Strength S )

S1 - Pengetua yang komited dan berpengalaman.
S2 - Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited dan
terlatih
S3 - Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.
S4 - Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk
pelajar terpilih


Kelemahan ( Weakness W )

W1 Kawasan sekolah yang terhad
W2 Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan
W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan
menjejaskan kehadiran
W4 Sekolah satu sesi yang berasrama harian
W5 - Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum
W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum


Peluang ( Opportunities O )

O1 - Sokongan dari PIBG.
O2 - Hubungan baik dengan agensi luar.
O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap DaerahAncaman ( Threat T )

T1 - Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti
kokurikulum
T2 - Sumbangan dan bantuan kewangan terhad
T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam
T4 Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan
Pskk/smkbr [41]
PELAN STRATEGIK
PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN


ISU
STRATEGIK
MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
KEJAYAAN
Jumlah pelajar
yang
mendaftar
menjadi ahli
tidak melebihi
300 orang
setiap tahun
1. Murid kurang berminat untuk
menjadi ahli pengakap

Meningkatkan jumlah penyertaan
murid dalam persatuan pengakap
menjelang 2014
Meningkatkan
program/aktiviti untuk
menarik minat pelajar
Peningkatan jumlah murid
yang menjadi ahli:
2010 = 300 orang
2011 = 310 orang
2012 = 320 orang
2013 = 330 orang
2014 = 340 orang
2. . Ramai pelajar tidak hadir
kerana beberapa alasan seperti
masalah pengakutan dan tiada
minat.
Memastikan setiap ahli hadir
untuk setiap aktiviti dan
mengambil bahagian secara aktif.

Mempromosikan aktiviti
pengakap kepada semua
pelajar sekolah.
Peningkatan peratusan
jumlah murid dalam
perjumpaan bulanan:
2010 = 60%
2011 = 70%
2012 = 800%
2013 = 90%
2014 = 100 %
3.Ahli-ahli yang ada sekarang
jarang berpeluang untuk terlibat
dalam aktiviti atau yang
berunsurkan unit berunifom di
peringkat zon atau daerah
Meninngkatkan penglibatan ahli
dalam aktiviti unit berunifom di
peringkat zon atau daerah seperti
Perkhemahan Tahunan Peringkat
Bahagian
Mendedahkan ahli kepada
latihan kawad kaki dan
ilmu pengakap lain
melalui aktiviti pada
setiap perjumpaan
Ahli terlibat dengan
Perkhemahan Tahunan
Peringkat Bahagian dan
Negeri sebagai ahli yang
berkesan.

Pskk/smkbr [42]

PELAN TAKTIKAL
PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN

BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Mempromosikan
aktiviti-aktiviti
menarik yang
telah dijalankan
Meningkatkan
peratus
kehadiran ahli
1. Guru penasihat
2.AJK
Januari
hingga
Oktober
80%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
menjelang
2014
85%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
Peningkatan
kehadiran
pelajar ke
perjumpaan
2. Perkhemahan
Tahunan
Menarik minat
pelajaruntuk
menyertai
persatuan
pengakap

1. Pengetua
2. Penolong Kanan
3.PenyelarasUnit
Beruniform
4. Guru Penasihat
April
Oktober
RM5000
- sekolah
50% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
pengakap
menjelang
2014
60% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
pengakap
menjelang
2014
Peningkatan
jumlah murid
yang menjadi
ahli:
2010 = 300 org
2011 = 310 org
2012 = 320 org
2013 = 330 org
2014 = 120 org
3. Lawatan Sambil
BelajarKe
Ibupejabat
Pengakap
Kuching
Menarik minat
pelajar
sekaligus
meningkatkan
pengetahuan
serta kemahiran
pelajar dalam
bidang
pengakap
1. Pengetua
2. Penolong Kanan
3.PenyelarasUnit
Beruniform
4.Guru Penasihat
Julai atau
Ogos
RM3000
-sekolah
50% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
pengakap
menjelang
2014
60% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
pengakap
menjelang
2014
Peningkatan
jumlah murid
yang menjadi
ahli:
2010 = 300 org
2011 = 310 org
2012 = 320 org
2013 = 330 org
2014 = 340 org

Pskk/smkbr [43]
PELAN OPERASI
PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN


Nama Projek Perkhemahan Tahunan
Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014
Tempoh April/Mei 2010
Kumpulan Sasaran 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan )
Guru Terlibat
1. Pengetua
2. Penolong Kanan KoKurikulum
3.Penyelaras Unit Beruniform
4.Guru Penasihat
Proses Kerja
1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut
1.1 tarikh,masa dan tempat
1.2 pengisian program
1.3 perlaksaanaan program
2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan,kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti
3. Perlaksanaan Program
3.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan )
3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan
3.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai
3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti
Kekangan
1. Masalah kewangan ( modal )
2. Prosedur menjalankan aktiviti luar
3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah
Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat
Penilaian
Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen
penilaian yang dibina khas
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan

Pskk/smkbr [44]
PELAN OPERASI
PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN


Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap
Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan
Tempoh Bulan Julai atau Ogos
Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih
Guru Terlibat
1. Pengetua
2. Penolong Kanan KK
3.Penyelaras Unit Beruniform
4.Guru Penasihat
Proses Kerja
1. Pelajar diberi penerangan mengenai
1.1 Objektif program
1.2 Pengisian program
1.3 Perlantikan AJK
2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan,kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti
3. Perlaksanaan Program
4. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching
5. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka
Kekangan
1. Masalah kewangan
2. Masa yang sesuai
Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK
Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dijalankan

Pskk/smkbr [45]
PELAN OPERASI
PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN


Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki
Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki
Tempoh: Januari hingga September
Kumpulan Sasaran: Semua ahli
Guru Terlibat: Semua guru penasihat
Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan:
1.1 Ucapan Guru Penasihat
1.2 Lantik AJK
1.3 Agihan Tugas
1.4 Jalankan Latihan
1.5 Buat Penilaian
Kekangan: Kekurangan juru kawad
Pemantauan: Pengetua, Penolong Kanan KK, Guru Penasihat
Penilaian: Guru penasihat
Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.Pskk/smkbr [46]


PERGERAKAN PANDU PUTERIPskk/smkbr [47]
ANALISA SWOT
Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin

KEKUATAN (S)
S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada
setiap aktiviti yang dilaksanakan.
S2 Sokongan daripada ibu bapa.
S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan, iaitu hari Rabu.
S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum
S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan
guru penasihat.
S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan.
S7 Persekitaran sekolah yang selamat.
S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya
adalah murid asrama.
S9 Sekolah satu sesi.
S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum.
KELEMAHAN (W)
W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi.
W2 Peralatan kurang sempurna.
W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti
kokurikulum.
W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%.
W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam
kokurikulum.
W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan
guru.
W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak
ada penilaian dalam sistem pendidikan.
W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari.

PELUANG (O)

O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah
dan PIBG.
O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan
oleh pihak luar dan NGO.

ANCAMAN (T)

T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha
memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan
yuran.
T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum
dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian
akademik .
T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad.
T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan
sekadar mengikut rakan.

Pskk/smkbr [48]


PELAN STRATEGIK
PERGERAKAN PANDU PUTERI
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN

Penglibatan ahli kurang
memuaskan

1.Kehadiran kurang
memuaskan
*Ramai pelajar tidak
hadir kerana beberapa
alasan seperti tiada
minat disebabkan hanya
satu jenis jantina, iaitu
perempuan sahaja.


2.Pemimpin kurang ilmu
kepimpinan
kepanduan.


1. Kehadiran 100%
*Memastikan setiap ahli
Pergerakan Pandu Puteri
hadir dan mengikuti
setiap aktiviti dan
mengambil bahagian
secara aktif.2.Pemimpin berwaran

1.Mewajibkan kehadiran
ahli.

2.Mempelbagaikan
aktiviti seperti Kursus
Kepimpinan Ketua
Pasukan, dan Ketua
Kumpulan Pergerakan
Pandu Puteri.

3.Pemimpin memohon
waran.

100 % ahli hadir.

Semua pemimpin
berwaran
Pskk/smkbr [49]


PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos /
Sumber
TOV ETR Indikator
Pencapaian

1.

Perjumpaan
Mingguan

Meningkatkan
kemahiran ahli
tentang ilmu
kepanduan

1.Pn.Roseline R.
2.Pn.Normala J.
3.Cik Linda Hon
Siew

Jan
Okt.

RM200
KK


Perjumpaan
jarang
dilakukan

Perjumpaan
Seminggu
sekali

100% ahli
menguasai
ilmu
kepanduan.

2.

Perkhemahan

Ahli mempraktikan
ilmu-ilmu
kepanduan.

1.Pn.Roseline R.
2.Pn.Normala J.
3.Cik Linda Hon
Siew

Jun

RM1000
KKTiada
perkhemahan

Setahun
sekali

100% ahli
berjaya lulus
dalam
perkhemahan.

3.

Lawatan Sambil
Belajar

Mendedahkan ahli
kepada
pengalaman baru.

1.Pn.Roseline R.
2.Pn.Normala J.
3.Cik Linda Hon
Siew

Oktober

RM200
KKTiada
lawatan

Setahun
sekali.

100% pelajar
dapat
melaporkan
hasil
pemerhatian /
pengalaman
lawatan.

4.

Pemimpin
Berwaran

Semua pemimpin
mempunyai waran.

1.Pn.Roseline R.
2.Pn.Normala J.
3.Cik Linda Hon
Siew

Jan.
Okt.

RM800
KK


Tiada
pemimpin
berwaran

Semua
pemimpin
berwaran.

100%
pemimpin
berwaran.
Pskk/smkbr [50]

PELAN OPERASI PANDU PUTERI

Nama Projek Perjumpaan Mingguan
Objektif Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan
Tempoh Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran Semua ahli
Guru Terlibat 1.Pn.Roseline Runggai
2.Pn.Normala Jahiri
3.Cik Linda Hon Siew
Proses Kerja 1. Mengambil kedatangan/Row Call
2. Aktiviti bulanan
3. Permainan kecil
4. Nyanyian
5. Lagu Dunia dan Taps

Kekangan Kehadiran pelajar tidak 100%
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum
Penilaian Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua
Penambahbaikan Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan
keberkesanannya.Pskk/smkbr [51]


PELAN OPERASI PANDU PUTERI

Nama Projek Perkhemahan Kecil
Objektif Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.
Tempoh Jun
Kumpulan Sasaran Semua ahli
Guru Terlibat 1.Pn.Roseline Runggai
2.Pn.Normala Jahiri
3.Cik Linda Hon Siew
Proses Kerja 1. Penyediaan Kertas Kerja
2. Mesyuarat AJK:
2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat
2.2 Lantikan AJK
2.3 Perincian tugas
2.3.1 Agihan tugas
Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan
Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai
2.4 Bincang kos
2.5 Bincang aktiviti
2.6 Tetap tarikh & tempat
3.Pembersihan tapak dan persediaan bahan
4.Pelaksanaan perkhemahan
5. Penilaian
6.Laporan & Refleksi
Kekangan 1.Masalah kewangan
2.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum
Penilaian Ujian Kemahiran
Penambahbaikan Perkhemahan bermalam

Pskk/smkbr [52]PELAN OPERASI PANDU PUTERI

Nama Projek Lawatan Sambil Belajar
Objektif Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru
Tempoh Oktober
Kumpulan Sasaran Semua ahli
Guru Terlibat 1.Pn.Roseline Runggai
2.Pn.Normala Jahiri
3.Cik Linda Hon Siew
Proses Kerja 1. Pemilihan tempat
2. Permohonan kelulusan
3. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa
4. Taklimat lawatan
5. Pelaksanaan lawatan

Kekangan 1.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum
Penilaian Laporan perkhemahan
Penambahbaikan Tempat lawatan yang lebih menarik


Pskk/smkbr [53]


PELAN OPERASI PANDU PUTERI

Nama Projek Pemimpin Berwaran
Objektif Semua pemimpin mempunyai waran
Tempoh Januari Oktober
Kumpulan Sasaran Semua ahli
Guru Terlibat 1.Pn.Roseline Runggai

Proses Kerja 1. Penyediaan buku log dan bahan
2. Permohonan untuk penilaian
3. Penilaian kawad ladam kuda
- pelaporan
- menaikkan bendera
- bersurai

Kekangan 1.Tempoh masa yang terhad
2.Kepelbagaian tugas pemimpin.
Pemantauan 1.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.
2.Pesuruhjaya Daerah Serian
3.Penolong Kanan Kokurikulum.
Penilaian Pemimpin lulus berwaran
Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.
Pskk/smkbr [54]
PERGERAKAN PUTERI ISLAM
Pskk/smkbr [55]
ANALISA SWOT
Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai RinginKekuatan (Strength S )

S1 - Hari perjumpaan diselaraskan

S2 - Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

S3 - Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk
pelajar terpilih

S4 - Sekolah satu sesi

S5- Persekitaran sekolah yang selamat

Kelemahan ( Weakness W )

W1 Kawasan sekolah yang terhad

W2 Ada guru kurang pengalaman

W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan
menjejaskan kehadiran

W4 - Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum

W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulumPeluang ( Opportunities O )

O1 - Sokongan dari PIBG.

O2 - Hubungan baik dengan agensi luar.Ancaman ( Threat T )

T1 - Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti
kokurikulum

T2 Bantuan kewangan yang terhad

T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam

T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan

Pskk/smkbr [56]

2. PELAN STRATEGIK PPIM

Isu Masalah Matlamat Strategi

Indicator Pencapaian


1. Peningkatan
peratusan kehadiran
pelajar dalam aktiviti
PPI

1. Ramai pelajar tidak
hadir kerana beberapa
alasan seperti masalah
pengakutan dan tiada
minat.

1. Memastikan setiap ahli
Pergerakan hadir untuk
setiap aktiviti dan
mengambil bahagian secara
aktif.


1. Mempromosikan PPI
kepada semua pelajar
sekolah pada papan notis
dan semasa perhimpunan
mingguan


1 Peningkatan dalam kehadiran
ahli bagi Pergerakan PPI.
2. Peningkatan
kemahiran pelajar
dalam aktiviti--aktiviti
PPI
1. Pelajar tidak mahir
dalam kemahiran PPI

2.Tidak menghadiri
ujian tentang asas-asas
agama
1. Meningkatkan
kemahiran pelajar dalam
aktiviti--aktiviti PPI

1. Ceramah @ bengkel
mengenai tanggung jawab
dan bidang tugas setiap
AJK utama dalam PPI

2.Mempelajari asas asas
agama
3.Memyediakan satu buku
aktiviti bagi setiap pelajar
untuk dinilai
1. Peningkatan bilangan AJK
yang memahami tanggung
jawab dan bidang tugas
masing-masing

2. Peningkatan bilangan ahli
PPI yang menunjukkan
kepimpinan yang berkesan
masing
3. Penglibatan ahli
dalam aktiviti PI atau
unit berunifom di
peringkat zon atau
daerah
1. Ahli-ahli PI yang ada
sekarang jarang
berpeluang untuk
melibatkan dalam
aktiviti PI atau yang
berunsurkan unit
berunifom di peringkat
zon atau daerah
1. Meninngkatkan
penglibatan ahli dalam
aktiviti unit berunifom di
peringkat zon atau daerah
seperti Perkhemahan
Tahunan Bersepadu Unit-
unit Berunifom.
1. Mendedahkan ahli
kepada latihan kawad kaki
(tatacara perjumpaan) dan
aktiviti-aktiviti seorang
muslimah
1. Ahli terlibat dengan
Perkhemahan Tahunan
Bersepadu Unit-unit
Berunifom sebagai ahli yang
berkesan.

Pskk/smkbr [57]


3. PELAN TAKTIKAL PPIM
ISU STRATEGIK :
Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam

MATLAMAT STRATEGIK :
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/Sum
ber
TOV ETR
Indicator
Pencapaian
1 Mempromosikan
aktiviti-aktiviti
telah dijalankan
oleh PPI
(aktiviti indoor )
Meningkatkan
peratus kehadiran
ahli PPI
1. Guru penasihat PPI Januari
hingga
Oktober
80%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
menjelang
2014
85%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
Peningkatan
kehadiran pelajar ke
perjumpaan
Pergerakan
PPI
2 Menyampaikan
matlamat
Kementerian
Pelajaran
Malaysia
mengenai bidang
kokurikulum dan
peranan markah
kokurikulum
dalam hasrat
mereka
melanjutkan
pelajaran ke
IPTA


Meningkatkan
bilangan pelajar
yang hadir ke
perjumpaan
Pengerakan PPI
melalui kesedaran
tentang pentingnya
aktiviti kokurikulum
dan kemasukan ke
universiti
awam(IPTA)
1. Penolong Kanan
KK
2. Guru penasihat PPI
Januari
hingga
Oktober80%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
menjelang
2014
85%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
Peningktatan
bilangan pelajar
yang memandang
serius tentang
aktiviti Pergerakan
Pengakap

Pskk/smkbr [58]3 Latihan Intensif
(Tatacara
perjumpaan)
1. Melahirkan ahli-
ahli yang mahir
dalam asas tatacara
perjumpaan

2. Sekurang-
kurangnya 80 % ahli
pengakap tahu asas
kawad kaki
menjelang tahun
2014


1. Guru penasihat PPI


Februari
hingga
September80% ahli
tahu asas
kawad kaki
90%
ahli tahu
asas kawad
kaki
mejelang
2014
Peningkatan
bilangan ahli yang
tahu asas kawad
kaki.
4 Kem Bersepadu
Unit Berunifom
Tahunan
1. Meningkatkan
kemahiran ahli-ahli
PPI melalui
perkhemahan di
peringkat lebih
tinggi
1. Pengetua
2. Penolong Kanan
KK
3. Guru penasihatApril
Penganjur 50% ahli
mempunyai
kemahiran
asas
berpengaka
p
menjelang
2014
50% ahli
mempunyai
kemahiran
asas
sebagai ahli
pergerakan
Keyakinan ahli-ahli
bertambah ada
peluang untuk
melibatkan diri
dengan
perkhemahan di luar
@ bersaing dengan
badan uniform lain
Pskk/smkbr [59]
4. PELAN OPERASI PPIM

Nama Projek: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan
Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki
Tempoh: Januari hingga September
Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI
Guru Terlibat: Semua guru penasihat
Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan:
1.1 Ucapan Guru Penasihat
1.2 Lantik AJK
1.3 Agihan Tugas
1.4 Jalankan Latihan
1.5 Buat Penilaian
Kekangan: Kekurangan juru kawad
Pemantauan: Pengetua, Penolong Kanan KK, Guru Penasihat
Penilaian: Guru penasihat
Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.


Nama Projek: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan
Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki
Tempoh: Jun hingga September
Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI
Guru Terlibat: Semua guru penasihat
Proses Kerja: Mesyuarat Perancangan :
1.1 Ucapan Guru Penasihat
1.2 Lantik AJK
1.3 Agihan Tugas
1.4 Jalankan Latihan
1.5 Buat Penilaian
Kekangan: Peruntukan dan logistik
Pemantauan: Pengetua, Penolong Kanan KK, Guru Penasihat
Penilaian: Guru penasihat
Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut
Pskk/smkbr [60]
PERSATUAN KADET REMAJA
SEKOLAH

Pskk/smkbr [61]
ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN


Kekuatan (Strength S)
S1- Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir
sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.
S2- Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak
menghadapi masalah untuk menghadiri
perjumpaan kelab
.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan
lain.
S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan
baik.
S5- Guru penasihat mengajar , mengenali dan
memahami masalah semua ahli.
S6- Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah
seperti pusat akses, perpustakaan, dewan dan
padang banyak membantu dalam perlaksanaan
aktiviti persatuan.
S7- Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian
seragam yang lengkap.

Kelemahan (Weakness W)
W1- Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan
kokurikulum.
W2- Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.
W3- Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk
menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.
W4- Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.
W5- Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah
yang lain.
W6- Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas
turun pada waktu petang.
W7- Selepas bulan jun tg. 3, dan 5, sudah terikat dengan jadual kelas
tambahan pada waktu petang.
Peluang (Opportunities O)

O1- Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari
tentang kepentingan kokurikulum melalui
permuafakatan bersama pihak sekolah.
O2- Sokongan padu daripada PIBG sedia
menyumbang apabila diperlukan.
O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan
kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia
menyumbangakan hadiah pertandingan )

Ancaman (Threat T)

T1- Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari
rumah tetapi tidak sampai di sekolah.
T2- Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.
T3- Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang
terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.
T4- Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam
KRS
Pskk/smkbr [62]

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 2014)
BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Pencapaian
KRS
kurang
memuaskan

1. Taraf keahlian KRS
kurang daripada
150 orang


1. Menaik taraf
kekuatan anggota
dari 1 kompeni
kepada 2 kompeni
yang melibatkan
seramai 200 orang
kadet putera dan
puteri.


1. Mempromosikan KRS
semasa minggu orientasi
Tingkatan 4 dan Tingkatan 1
setiap tahun.
2. Membuat demonstrasi hasil-
hasil kerja, modul latihan
serta pakaian oleh pelajar
senior.
3. Memastikan pelajar yang
sedia ada kekal dalam KRS.


1. Keanggotaan dalam KRS semakin
meningkat dari tahun ke tahun:
2010 125 orang
2011 150 orang
2012 175 orang
2013 195 orang
2014 200 orang

2. 50% ahli KRS tidak
menggunakan
pakaian seragam
rasmi KRS semasa
perjumpaan
2. Meningkatkan
peratus pelajar yang
menggunakan
pakaian seragam
yang lengkap
kepada 100%
menjelang tahun
2013.1. Mewajibkan pemakaian
pakaian seragam KRS No.4
semasa hari Rabu setiap
minggu.
2. Memastikan anggota
memakai pakaian seragam
semasa perjumpaan atau
latihan.


1. Pemakaian pakaian seragam KRS
semasa perjumpaan semakin
meningkat setiap tahun:
2010 50%
2011 60%
2012 70%
2013 80%
2014 100%
Pskk/smkbr [63]


3. Penglibatan dalam
menjalankan tugas
dan aktiviti KRS
kurang memuaskan4. Semua ketua
kompeni, platun
serta seksyen dapat
melaksanakan tugas
dengan baik.


5. Mengadakan kuliah
berdasarkan
kurikulum Kadet
Remaja Sekolah

6. Mengadakan ujian
kenaikan pangkat


1. Mengadakan latihan teori
serta praktikal sepanjang
tahun.
2. Menghantar pelajar ke
kursus anjuran Jabatan
Pelajaran Daerah serta
Negeri.
3. Melantik dan melatih pelajar
Tingkatan 6 untuk menjadi
jurulatih.
4. Mewajibkan setiap ahli
kadet menghadiri aktiviti
yang diadakan.
5. Diadakan sekali setahun.
6. Pangkat akan dihadiahkan
oleh pihak sekolah.


1. Penglibatan ahli dalam aktiviti
perjumpaan KRS sentiasa meningkat
dari tahun ke tahun:
2010 60% hadir
2011 70% hadir
2012 80% hadir
2013 90% hadir
2014 100% hadir

4. Ahli KRS masih
lemah dalam
menguasai kemahiran
berkawad kaki


1. Mewakili sekolah
dalam pertandingan
Kawad Kaki KRS

1. Mengadakan latihan kawad
kaki sekurang-kurangnya 1
jam pada setiap kali
perjumpaan.
2. Memastikan anggota
memakai pakaian seragam
semasa perjumpaan atau
latihan.

1. Penglibatan ahli dalam aktiviti
kawad kaki semasa sesi perjumpaan
KRS semakin meningkat:
2010 60% pelajar terlibat
2011 70% pelajar terlibat
2012 80% pelajar terlibat
2013 90% pelajar terlibat
2014 100% pelajar terlibat
Pskk/smkbr [64]
PELAN TAKTIKAL
KADET REMAJA SEKOLAH

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos /
sumber
TOV ETR
Indikator
Pencapaian
1 OPS.
KOMPENI
1. Lebih ramai pelajar dapat
bergerak aktif dalam KRS
Pengetua

Penolong Kanan
Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Semua Pegawai
KRS

2010- 2014 Keanggotaan
dalam KRS
2. OPS. PAKAIAN
SERAGAM
1. Agar pasukan dapat
mengambil bahagian dalam
aktiviti anjuran PPD, JPN
serta KPM.
2. Agar pelajar berasa lebih
berdisiplin semasa
memakai pakaian seragam
KRS.
Pengetua

Penolong Kanan
Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Semua Pegawai
KRS
2010- 2014 Pemakaian pakaian
seragam KRS
semasa
perjumpaan

3. OPS. TUGAS 1. Agar perjalanan aktiviti
dapat dilaksanakan dengan
lebih berkesan.
2. Agar aktiviti yang
dijalankan adalah lebih
3. berteraskan pelajar.
Pengetua

Penolong Kanan
Ko-Kurikulum

Guru Penasihat
Jan Okt. Penglibatan ahli
dalam aktiviti
perjumpaan KRS

Pskk/smkbr [65]
4. OPS. KULIAH 1. Meningkatkan kemahiran
serta pengetahuan ahli
tentang KRS.

Pengetua

Penolong Kanan
Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Pegawai KRS
Jan - Nov Penglibatan ahli
dalam aktiviti
perjumpaan KRS
5. OPS.
PANGKAT
1. Meningkatkan
pengetahuan, kemahiran
dan kepakaran ilmu KRS
bagi kadet yang
berkelayakan.

Pengetua

Guru Penasihat

Pegawai KRS
Jun Ogos Penglibatan ahli
dalam aktiviti
perjumpaan KRS
6. OPS. KAWAD
KAKI
1. Pelajar dapat mewakili
Daerah Lundu di dalam
pertandingan kawad kaki.
2. Memantapkan disiplin
melalui aktiviti kawad
kaki.
Penolong Kanan
Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Pegawai KRS
Jan - Nov Penglibatan ahli
dalam aktiviti
kawad kaki
Pskk/smkbr [66]

PELAN OPERASI
BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI
Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS
Tempoh : Jan Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
3. Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4.
2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.
3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.
Kekangan :
1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial.
2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan :
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Guru Penasihat
Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [67]

Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM
Objektif :
1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta KPM.
2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform.
Tempoh : Jan Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
3. Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu.
2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.
Kekangan :
1. Pelajar pasif.
2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam
Pemantauan :
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Guru Penasihat
Penilaian :
Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak
memakai uniform.)
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [68]

Nama Program : OPS. TUGAS
Objektif :
1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar.
Tempoh : Jan Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
3. Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun.
2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri.
3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih.
Kekangan :
1. Pelajar pasif.
2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan :
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Guru Penasihat
Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : OPS. KULIAH
Objektif :
1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar.
Tempoh : Jan Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
3. Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.
Kekangan :
1. Pelajar pasif.
2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan :
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Guru Penasihat
Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]
Nama Program : OPS. PANGKAT
Objektif : 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan.
Tempoh : Jun Ogos
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
3. Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Diadakan sekali setahun
2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.
Kekangan :
1. Pelajar kurang berkeyakinan
2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan :
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Guru Penasihat
Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

Nama Program : OPS. KAWAD KAKI
Objektif :
1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.
2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.
Tempoh : Jan Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
3. Guru Penasihat
Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan.
2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.
Kekangan :
1. Pelajar kurang berkeyakinan
2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan :
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Guru Penasihat
Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.Pskk/smkbr [72]
PERSATUAN KADET BERSATU
MALAYSIA ( DARAT)
[ PKBM ]Pskk/smkbr [73]

ANALISIS SWOT PKBM

KEKUATAN (STRENGTH S ) KELEMAHAN ( WEAKNESS W)
S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti
yang dilaksanakan
S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi.
S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi.
S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami
budaya penduduk setempat.
S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai
PKBM (Darat).
S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11, RAMD Kem Semenggo
Kuching membantu melatih PKBM
S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan.
S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam
kalangan semua ahli PKBM.
W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas
W2. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan
aktiviti PKBM.
W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan
menjalankan aktiviti bersama.
W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala.
W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan
bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan)

PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( THREAT T )
O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan
(Tentera).
O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan
dalam semua program PKBM.
O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM.
O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera
apabila tamat persekolahan.

T1. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan.
T2. Pengangkutan trak tentera
T3. Latihan dan pertandingan menembak berisiko.

Pskk/smkbr [74]PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 - 2014)

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

1. Masih terdapat
segelintir ahli yang
kurang minat
dalam aktiviti
PKBM
1 Kehadiran murid
semasa perjumpaan
kurang menggalakan.
1 Meningkatkan
kehadiran murid
semasa perjumpaan
PKBM(D).
1 Mempelbagaikan
aktiviti setiap kali
perjumpaan.
Peningkatan peratus k
ehadiran dan penyertaan
murid dalam aktiviti PKBM (D).
2 Kurang guru
penasihat PKBM(D).
Hanya 3 orang
mempunyai
pentauliahan/sijil
kejurulatihan.
2 Meningkatkan
bilangan guru
penasihat yang
bertauliah.
2 Menggalakkan guru
menghadiri kursus
kejurulatihan.PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 - 2014)

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
Indikator
Pencapaian
1 Kursus Bakal
Pegawai
Pasukan Kadet
Bersatu
Malaysia
(Darat)


Meningkatan
kemahiran dan
pengurusan
Pasukan Kadet
Bersatu Malaysia
(Darat).
Pengetua
PK Kokurikulum
Guru Penasihat
PKBM
Pihak tentera
Nov ATM Semua guru
penasihat
PKBM(D)
diberi
pentauliahan.
Peratus guru
penasihat
PKBM(D) diberi
pentauliahan
meningkat.

Pskk/smkbr [75]

2 Program
Perkhemahan
Bersepadu
Pasukan
Pakaian
Seragam
Peringkat
Sekolah.
Meningkatkan
penyertaan dan
penglibatan murid
menghadiri
perjumpaan
Pasukan Kadet
Bersatu Malaysia
(Darat).
Pengetua
PK Kokurikulum
Guru Penasihat
PKBM
April RM1000
Sekolah
90% murid
menghadiri
perjumpaan
PKBM(D).
menghadiri
perjumpaan
PKBM(D).
Peratus
penyertaan dan
penglibatan
murid
menghadiri
perjumpaan
PKBM(D)
meningkat.
3 Latihan
Berjadual
Bersama ATM.
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran murid
dalam aktiviti
kawat, menembak,
pandu arah dan
ilmu medan.
Pengetua
PK Kokurikulum
Guru Penasihat
PKBM
Pihak tentera
Januari -
September
ATM 60% murid
mempunyai
pengetahuan
dan
kemahiran
dalam aktiviti
kawat,
menembak,
pandu arah
dan ilmu
medan.
70% murid
mempunyai
pengetahuan
dan kemahiran
dalam aktiviti
kawat,
menembak,
pandu arah dan
ilmu medan.
Peratus murid
mempunyai
pengetahuan dan
kemahiran
dalam aktiviti
kawat,
menembak,
pandu arah dan
ilmu medan
meningkat.
Pskk/smkbr [76]


PELAN OPERASI


Nama Projek Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat)
Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).
Tempoh November
Kumpulan Sasaran Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM.
Guru Terlibat
Pengetua
PK Kokurikulum
Guru Penasihat PKBM
Proses Kerja
1. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah.
2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM.
3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan.
4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera.
5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun).
Kekangan
Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen
lain.
Pemantauan Pengetua , PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM
Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan
Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali
Pskk/smkbr [77]


Nama Projek Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah.
Objektif
Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu
Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain
Tempoh April
Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain
Guru Terlibat
Pengetua
PK Kokurikulum
Guru Penasihat PKBM
Guru Penasihat unit berunifor lain
Proses Kerja
1. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah.
2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang;
a) kawad
b) menembak
c) pandu arah
3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan
dijalankan.
4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat
5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu
Kekangan
Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi.
Guru-guru penasihat ada komitmen lain.
Pemantauan Pengetua , PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain.
Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan
Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.


Pskk/smkbr [78]Nama Projek Latihan Berjadual Bersama ATM.
Objektif
Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat, menembak, pandu arah dan
ilmu medan.
Tempoh Januari hingga September
Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM
Guru Terlibat
Pengetua
PK Kokurikulum
Guru Penasihat PKBM
Pihak tentera.
Proses Kerja
1. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM.
2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang;
a) kawad
b) menembak
c) pandu arah
3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan.
4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera.
5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu
Kekangan
Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi.
Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri.
Pemantauan Pengetua , PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera
Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan
Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali

Pskk/smkbr [79]

PERSATUAN KADET BOMBAPskk/smkbr [80]

ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA
SMK BALAI RINGIN


Kekuatan (Strength S )

S1 - Pengetua yang komited
dan berpengalaman.
S2 - Sebahagian guru mempunyai pengalaman,
dan komited .
S3 - Kerjasama yang baik antara semua guru
penasihat.
S4 - Program bekalan pakaian seragam yang
lengkap untuk pelajar terpilih


Kelemahan ( Weakness W )

W1 Kawasan sekolah yang terhad
W2 Ada guru kurang pengalaman dan
pengetahuan dalam persatuan ini
W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi
masalah pengangkutan menjejaskan
kehadiran
W4 Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat
dalam setiap aktiviti.
W5 - Kekangan masa untuk melaksanakan
Kokurikulum
W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam
kokurikulum


Peluang ( Opportunities O )

O1 - Sokongan dari PIBG.
O2 - Hubungan baik dengan agensi luar.
O3 Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah LunduAncaman ( Threat T )

T1 - Ibubapa kurang memahami tentang
kepentingan aktiviti kokurikulum
T2 - Sumbangan dan bantuan kewangan terhad
T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian
seragam
T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaanPskk/smkbr [81]


PELAN STRATEGIK 2010 2014
PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDUISU
STRATEGIK
MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
KEJAYAAN
1. Jumlah
pelajar yang
mendaftar
menjadi ahli
tidak melebihi
70 orang
setiap tahun
1. Murid kurang berminat untuk
menjadi ahli kadet bomba

Meningkatkan jumlah penyertaan
murid dalam persatuan kadet
bomba menjelang 2014
Meningkatkan
program/aktiviti untuk
menarik minat pelajar
Peningkatan jumlah murid
yang menjadi ahli:
2010 = 80 orang
2011 = 90 orang
2012 = 100 orang
2013 = 110 orang
2014 = 120 orang
2. . Ramai pelajar tidak hadir
kerana beberapa alasan seperti
masalah pengakutan dan tiada
minat.
Memastikan setiap ahli hadir
untuk setiap aktiviti dan
mengambil bahagian secara aktif.

Mempromosikan aktiviti
kadet bomba kepada
semua pelajar sekolah.
Peningkatan peratusan
jumlah murid dalam
perjumpaan bulanan:
2010 = 60%
2011 = 70%
2012 = 800%
2013 = 90%
2014 = 100 %


3.Ahli-ahli yang ada sekarang
jarang berpeluang untuk terlibat
dalam aktiviti atau yang
berunsurkan unit berunifom di
peringkat zon atau daerah
Meninngkatkan penglibatan ahli
dalam aktiviti unit berunifom di
peringkat zon atau daerah seperti
Perkhemahan Tahunan Peringkat
Bahagian
Mendedahkan ahli kepada
latihan kawad kaki dan
ilmu kobombaan lain
melalui aktiviti pada
setiap perjumpaan
Ahli terlibat dengan
Perkhemahan Tahunan
Peringkat Bahagian dengan
mencapai sekurang-kurang
satu kejayaan dalam
kategori yang
dipertandingkan..
Pskk/smkbr [82]

PELAN TAKTIKAL 2010-2014
PERSATUAN KADET BOMBA

BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Mempromosikan
aktiviti-aktiviti
menarik yang
telah dijalankan
Meningkatkan
peratus
kehadiran ahli
1. Guru penasihat
2.AJK
Januari
hingga
Oktober
80%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
menjelang
2013
85%
Kehadiran
ahli setiap
perjumpaan
Peningkatan
kehadiran
pelajar ke
perjumpaan
2. Perkhemahan
Tahunan
Menarik minat
pelajar untuk
menyertai
persatuan
Kadet Bomba

1. Pengetua
2. Penolong Kanan
3.Penyelaras Persatuan
Kadet Bomba
4. Guru Penasihat
April
Oktober
RM3000
- sekolah
50% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
kebombaan
menjelang
2014
60% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
kebombaan
menjelang
2014
Peningkatan
jumlah murid
yang menjadi
ahli:
2010 = 80 orang
2011 = 90 orang
2012=100 orang
2013=110 orang
2014=120 orang
3. Lawatan Sambil
Belajar Ke
Ibupejabat
Bomba Serian /
Kuching
Menarik minat
pelajar
sekaligus
meningkatkan
pengetahuan
serta kemahiran
pelajar dalam
bidang
kebombaan
1. Pengetua
2. Penolong Kanan
3.Penyelaras Persatuan
Kadet Bomba
4.Guru Penasihat
Julai atau
Ogos
RM2000
-sekolah
50% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
kebombaan
menjelang
2014
60% ahli
mempunyai
kemahiran
asas dalam
bidang
kebombaan
menjelang
2014
Peningkatan
jumlah murid
yang menjadi
ahli:
2010 = 80 orang
2011 = 90 orang
2012=100 orang
2013=110 orang
2014=120 orang

Pskk/smkbr
[83]

PELAN OPERASI TAHUN 2010
PERSATUAN KADET BOMBA


Nama Projek Perkhemahan Tahunan
Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013
Tempoh Mac / April 2010
Kumpulan Sasaran 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan )
Guru Terlibat
1. Pengetua
2. Penolong Kanan
3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba
4.Guru Penasihat
Proses Kerja
1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut
4. tarikh,masa dan tempat
5. pengisian program
6. perlaksaanaan program
2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan,kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti
4. Perlaksanaan Program
7. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan )
8. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan
9. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai
hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti
Kekangan
1. Masalah kewangan ( modal )
2. Prosedur menjalankan aktiviti luar
3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah
Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat
Penilaian
Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina
khas
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukanPskk/smkbr [81]
Pskk/smkbr [84]

PELAN OPERASI TAHUN 2010
PERSATUAN KADET BOMBA


Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian
Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan
Tempoh Bulan Julai atau Ogos
Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih
Guru Terlibat
1. Pengetua
2. Penolong Kanan
3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba
4.Guru Penasihat
Proses Kerja
1. Pelajar diberi penerangan mengenai
10. objektif program
11. pengisian program
12. perlantikan AJK
2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan,kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti
3.Perlaksanaan Program
13. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching
Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka
Kekangan
1. Masalah kewangan
2. Masa yang sesuai
Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK
Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dijalankanPskk/smkbr [85]
PELAN OPERASI TAHUN 2010
PERSATUAN KADET BOMBA


Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki
Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki
Tempoh: Januari hingga September
Kumpulan Sasaran: Semua ahli
Guru Terlibat: Semua guru penasihat
Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan:
1.1 Ucapan Guru Penasihat
1.2 Lantik AJK
1.3 Agihan Tugas
1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian
1.5 Jalankan Latihan
1.6 Buat Penilaian
Kekangan: Kekurangan juru kawad
Pemantauan: Pengetua, Penolong Kanan KK, Guru Penasihat
Penilaian: Guru penasihat
Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.


Pskk/smkbr [86]


BAHAGIAN 5

PERANCANGAN STRATEGIK
KOKURIKULUM 2010-2014

SUKAN DAN PERMAINANPskk/smkbr [87]
OLAHRAGA / RENTAS DESA


Pskk/smkbr [88]

SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA
KEKUATAN ( Strength S )

S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan.

S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.

S4 - Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada.

KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 Kehadiran murid khasnya murid harian
tidak memuaskan.

W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang
sesuai dan kemudahan alatan yang
terhad dan uzur.

W3 Kurang sokongan daripada
pihak ibu bapa.

W4 Jurulatih kerap bertukar .


PELUANG ( Opportunities-O )

O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat
kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapa

ANCAMAN ( Treat T )

T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti
kokurikulum tidak penting.

T2 Masalah kewangan untuk membeli
peralatan sukan
Pskk/smkbr [89]

PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA


ISU

MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Penglibatan semua
pelajar dalam aktiviti
sukan kurang
memuaskan
1. Bilangan pelajar
mendaftar sebagai ahli
kelab kurang
menggalakkan.

2. Peratusan ahli kelab
yang mendaftar sebagai
ahli berdasarkan ikut
kawan dan desakan
guru.3. Pelaksanaan aktiviti
yang telah dirancang
sepanjang tahun tidak
100% tercapai


1. Meningkatkan peratus
pelajar mendaftar sebagai
ahli tercapai menjelang
2010

2. Meningkatkan peratusan
ahli yang mendaftar
berdasarkan minat tercapai
menjelang 2010
3. 100% Pelaksanaan
aktiviti yang telah
dirancang dapat
dilaksanakan menjelang
2014
Taklimat dan kempen
bagi meningkatkan
penglibatan pelajar
dalam Sukan Olahraga/
Rentas Desa.
Penerangan dan sesi
ceramah/kursus bagi
meningkatkan motivasi
dan minat ahli kelab
Pemantauan latihan
secara berterusan
dilakukan bagi
memastikan
pelaksanaan aktiviti
yang telah dirancang.
Penghargaan dan
pengiktirafan diberi
bagi pelajar yang
cemerlang
Peratus pelajar
mendaftar sebagai ahli
meningkat tercapai
2010 60 org
2011 70org
2012 80 org
2013 90 org
2014 - 95 org

Menjuarai Kejohanan
Rentas Desa

Keseluruhan 3 tempat
teratas untuk Olahraga
Pskk/smkbr [90]PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014)
OLAHRAGA/RENTAS DESA

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
TOV ETR
Indikator
Pencapaian


1.

Klinik
Olahraga/Rentas
Desa


1. Meningkatkan
bilangan dan
peratusan pelajar
melibatkan diri
dalam aktiviti

2. Meningkatkan
tahap kemahiran
pelajar dalam
olahraga/Rentas Desa


PK
KoKurikulum,SU
Kokurikulum.
Guru Penyelaras


Januari
hingga
November


RM 100.00
Sumbagan
PIBG


Penglibatan ahli
kelab 100 %

Bilangan
pelajar hadir
semasa aktiviti
perjumpaan
kelab melebihi
55 %Bilangan
pelajar
mendaftar
sebagai ahli
kelab melebihi
60 org

Bilangan
pelajar hadir
semasa aktiviti
perjumpaan
kelab melebihi
60 %Peningkatan
bilangan
pelajar yang
mendaftar
sebagai ahli
kelab
tercapai

2.

Karnival
Olahraga/Rentas
Desa


1. Memupuk
kerjasama semangat
berpasukan dalam
kalangan murid.


PK
KoKurikulum,
SU.Kokurikulum
Guru Penyelaras
AJK kelab


Julai


RM 300
Peruntukan
kokurikulum


85 % pelajar
hadir setiap kali
aktiviti kelab
dijalankan100 % pelajar
hadir setiap
kali aktiviti
kelab
dijalankanPeningkatan
peratusan
pelaksanaan
aktiviti dan
keadiran ahli
kelab

Pskk/smkbr [91]PELAN OPERASI
OLAHRAGA /RENTAS DESA
Nama Projek
Klinik Olahraga/Rentas Desa.
Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju.
Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang.
Tempoh
Januari hingga Julai.
Kumpulan Sasaran
Murid tingkatan satu,dua dan empat.
Guru terlibat
Semua jurulatih yang terlibat.

Proses Kerja


1. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa.
1.1 Ucapan Ketua Jurilatih.
1.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa.
1.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan.
3. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti.
4. Kebajikan atlit dan jurulatih.

Kekangan
Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan, bukan atas dasar bakat, potensi dan minat
Pemantauan
Penolong Kanan Kokurikulum, SU Kokurikulum, Guru Penyelaras
Penilaian
Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan .
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut.


Pskk/smkbr [92]
PELAN OPERASI
OLAHRAGA/RENTAS DESA.
Nama Projek Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah
Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.
Tempoh Oktober
Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu,dua dan empat.
Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.
Proses Kerja 1. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.
1.1 Ucapan Pengetua/PKKKO
1.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.
1.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian atlit mengikut kategori
3. Format Pertandingan .
3.1 Pendaftaran pasukan
3.2 Jadual pertandingan
3.3 Teknikal Pertandingan
4. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.
Kekangan Kekurangan Pengadil, kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum, Setiausaha Kokurikulum.
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan.
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival.

Pskk/smkbr [93]BOLA TAMPAR


Pskk/smkbr [94]

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR


KEKUATAN (STRENGTH) S) KELEMAHAN (WEAKNESS W)

S1 Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama.

S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan
guru dan murid.

S3 - Sambutan yang baik daripada murid.

S4 - Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan
MSSM Bahagian Samarahan.

W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi
gelanggang dengan permainan lain).

W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang
tinggi.PELUANG (OPPORTUNITIES O) ANCAMAN (THREAT T)

O1 Sokongan yang padu daripada ibubapa
02 Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar.

T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.
Pskk/smkbr [95]
PELAN STRATEGIK
KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Pencapaian
permainan dalam
pertandingan MSSM
Bahagian Samarahan
tidak konsisten,
khasnya untuk
pasukan perempuan

1. Kurang kekuatan
mental untuk
menghadapi pasukan
lawan

1. Memastikan pasukan
mempunyai cukup
pengalaman untuk
pertandingan.
1. Mendapat pasukan
luar untuk perlawanan
persahabatan

1. Pasukan sekolah kekal
sebagai pasukan terbaik
MSSM bahagaian Samarahan

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM
KELAB BOLA TAMPAR

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
Latihan
Dalaman


1. Meningkatkan
kemahiran
bermain dan
kekuatan mental
1. Pengetua
2. PKKK
3. Guru
Penasihat

Sepanjang
tahun
Pasukan sekolah, khasnya
perempuan, yang tidak
gentar dalam pertandingan
MSSM Bahagian
Samarahan dan menjadi
juara.
Pskk/smkbr [96]


PELAN OPERASI
KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPARNAMA PROJEK Meningkat kekuatan mental
OBJEKTIF Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM
TEMPOH Sepanjang tahun
KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab, khasnya perempuan
GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab
1. En Patrick Bong
2. En Lim Tsing Teck

PROSES KERJA 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah
2. Mengadakan perjumpaan kelab
3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar

KEKANGAN 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain
2. Kekurangan sumber kewangan
3. Susah mendapat pasukan luar
PEMANTAUAN 1. PKKK
2. Guru Penasihat

Pskk/smkbr [97]BOLA SEPAK
Pskk/smkbr [98]

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK
PELUANG(OPPORTUNITIES) ANCAMAN(THREAT-T)
O1- Sokongan daripada PIBG T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas
O2- Hubungan baik dengan agensi luar
O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. .
KEKUATAN(STRENGTH S) KELEMAHAN(WEAKNESS-W)
S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited
dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak.
W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan
kemudahan padang yang baik.)
S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang
tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik
W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti
latihan yang bersistematik.
S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi
antara guru yang terlibat.
W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang
baik dan terkini dari pada guru pembimbing
S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap
sesi pemilihan.
W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk
menambahbaikan program latihan para pemain bola
sepak.
S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi
pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki
mengikut tahap umur.
W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki
peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam
latihan mahupun pertandingan
Pskk/smkbr [99]

PELAN STRATEGIK
KOKURIKULUM KELAB BOLA SEPAK

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
1) Pencapaian sukan dan
permainan kurang
cermerlang
Ahli kelab terlalu
ramai
1)Memastikan
nisbah antara
jurulatih dengan
ahli kelab adalah
bersesuaian
1) Menambah
bilangan jurulatih
Setiap kejohanan
mempunyai jurulatihnya
yang tersendiri.
2)Guru Penasihat
kelab kurang
berpengalaman dan
berkemahiran serta
pendedahan
Meningkatkan
kemahiran guru
penasihat/juru latih
Mengadakan
kursus/latihan
peningkatan
kemahiran dengan
menjemput
fasilitator dari
pertubuhan
berdaftar seperti
FAM/FAS
Guru /jurulatih boleh
meningkatkan kemahiran
dalam aspek
teknikal/taktikal dalam
kejurulatihan.
Pskk/smkbr [100]PELAN TAKTIKAL
KELAB BOLASEPAK


BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAP TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1 Penbahagian
kumpulan
Menimbangkan
jumlah
kejohanan dan
nisbah ahli
kelab dengan
guru/jurulatih
1)Pengetua
2)PKKK
3)Guru
penasihat/jurulatih
Sepanjang
tahun
Fokus/tumpuan
terhadap
kejohanan/bilangan
ahli dengan juru
latih adalah
seimbang
2 Latihan
dalaman
Meningkatkan
kemahiran
guru penasihat
/jurulatih
1)Pengetua
2)PKKK
3)Guru
penasihat/jurulatih
4 Jurulatih dari
persatuan bola
sepak
Serawak(FAS)
Ogos dan
Oktober
Rm200
sunbangan dari
pihak luar dan
PIBG
Mendapat ilmu
kejurulatihan yang
betul dari sudut
teknik dan taktikal.
3 Saya Boleh Meningkatkan
motivasi dan
keyakinan diri
pelajar dalam
menghadapi
kejohan
sepanjang
tahun.
1)Pengetua
2)PKKK
3)Guru
penasihat/jurulatih
Februari
dan Oktober
RM600
sumbang dari
PIBG
Semangat dan
keyakinan diri bagi
pemain yang
terpilih adalah
meningkat


Pskk/smkbr [101]

PELAN OPERASI
KOKURIKULUM-BOLA SEPAK

Nama Projek

Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur
Objektif
Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan
dan peringkat umur

Tempoh
Bulan April-Julai

Kumpulan sasaran
Semua ahli kelab

Guru terlibat
Semua guru penasihat kelab/juru latih

Proses kerja 1. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran
2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab
3. Pembahagian kumpulan
a. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan
b. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli
c. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat

Kekangan 1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak
2. Sumber kewangan terbatas
3. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan

Pemantauan 1. PKKK
2. Guru penasihat

Penilaian

Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih


Pskk/smkbr [102]

BOLA JARING
Pskk/smkbr [103]

ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING
KEKUATAN ( Strength S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan.

S3- Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru
memudahkan aktiviti dilaksanakan.

KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.

W3 - Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak
penting

W4 - Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan


PELUANG ( Opportunities-O )

O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu
ANCAMAN ( Treat T )

T1 Punca kewangan agak terbatas

Pskk/smkbr [104]


PELAN STRATEGIK
KELAB BOLA JARING

ISU

MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Kelab Bola
Jaring masih belum
memuaskan.1. Bilangan pelajar
mendaftar sebagai ahli
kelab amat rendah


2. Peratusan ahli kelab
yang mendaftar sebagai
ahli berdasarkan ikut
kawan

3. Pelaksanaan aktiviti
yang telah dirancang
sepanjang tahun tidak
100% tercapai


1. Meningkatkan peratus
pelajar mendaftar sebagai
ahli tercapai menjelang
2014

2. Meningkatkan
peratusan ahli yang
mendaftar berdasarkan
minat tercapai menjelang
2014
3. 100% Pelaksanaan
aktiviti yang telah
dirancang dapat
dilaksanakan menjelang
2014
Taklimat dan kempen
bagi meningkatkan
penglibatan pelajar
dalam kelab bola jaring

Penerangan dan sesi
ceramah/kursus bagi
meningkatkan motivasi
dan minat ahli kelab
Pemantauan secara
berterusan dilakukan
bagi memastikan
pelaksanaan aktiviti
yang telah dirancang.
Penghargaan dan
pengiktirafan diberi
bagi pelajar yang
cemerlang
Peratus pelajar
mendaftar sebagai ahli
meningkat tercapai
2010 - 30 org
2011 40 org
2012 50 org
2013 60 org
2014 70 org

Peratus ahli mendaftar
berdasarkan minat
tercapai
2010 - 40%
2011 45%
2012 50%
2013 55%
2014 60%

3. Peratusan pelaksanaan
aktiviti dirancang
mencapai 100%
2010 - 60%
2011 70%
2012 80%
2013 90%
2014 100%
Pskk/smkbr [105]PELAN TAKTIKAL
KELAB BOLA JARING

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
TOV ETR
Indikator
Pencapaian


1.

Klinik Bola
Jaring


Meningkatkan
bilangan dan
peratusan pelajar
melibatkan diri dalam
aktiviti

Meningkatkan
kemahiran pelajar
dalam permainan bola
Jaring


PK
KoKurikulum,
Guru Penyelaras


Februari
&
Jun


RM 100.00
Sumbagan
PIBG


Penglibatan ahli
kelab 100 %

Bilangan
pelajar hadir
semasa aktiviti
perjumpaan
kelab melebihi
55 %Bilangan
pelajar
mendaftar
sebagai ahli
kelab melebihi
60 org

Bilangan
pelajar hadir
semasa aktiviti
perjumpaan
kelab melebihi
60 %
Peningkatan
bilangan pelajar
yang mendaftar
sebagai ahli kelab
tercapai


2.

Karnival Bola
Jaring


Memupuk kerjasama
semangat berpasukan
dalam kalangan
murid.


PK
KoKurikulum,
Guru Penyelaras
AJK kelab


Julai


RM 300
Peruntukan
kokurikulum


85 % pelajar
hadir setiap kali
aktiviti kelab
dijalankan100 % pelajar
hadir setiap
kali aktiviti
kelab
dijalankanPeningkatan
peratusan
pelaksanaan
aktiviti dan
keadiran ahli
kelab
Pskk/smkbr [106]PELAN OPERASI
KELAB BOLA JARING

Nama Projek Klinik Bola Jaring
Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti
Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring
Tempoh Februari - Jun
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring
Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring
Proses Kerja 1. Taklimat Program Klinik Bola Jaring
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Program dijalankan pada hujung minggu.
4. Kewangan
Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan, bukan atas dasar bakat, potensi dan minat
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Penyelaras
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

Pskk/smkbr [107]PELAN OPERASI
KELAB BOLA JARING

Nama Projek Karnival Bola Jaring
Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.
Tempoh Bulan Julai
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring
Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring
Proses Kerja 1. Taklimat Program Karnival Bola Jaring
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid mengikut kategori
3. Format Pertandingan .
3.1 Pendaftaran pasukan
3.2 Jadual pertandingan
3.3 Teknikal Pertandingan
4. Kewangan
Kekangan Kekurangan Pengadil, kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

Pskk/smkbr [108]


SEPAKTAKRAWPskk/smkbr [109]ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAWKEKUATAN ( STRENGTH - S) KELEMAHAN ( WEAKNESS W )

S1 - Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan
berpengalaman.

S2.- Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang
tinggi.

S3 - Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah
tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.

S4 Sambutan yang baik daripada murid.

W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.

W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana
berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.

W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam
kelab Sepaktakraw.

W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.


PELUANG ( OPPORTUNITIES- O) ANCAMAN ( THREAT T )

O1 Sokongan daripada PIBG.

O2 Hubungan baik dengan agensi luar.

O3. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai
Ringin yang berdekatan dengan sekolah.


T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.

Pskk/smkbr [110]
PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 2014)
KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
1.Pencapaian sukan
dan permainan
kurang cemerlang.
1. Ahli kelab terlalu ramai.

1.Memastikan
nisbah antara guru
penasihat dengan
ahli kelab adalah
bersesuaian.
1.Menambah bilangan
guru penasihat.
1.Nisbah antara guru
penasihat dengan ahli kelab
adalah bersesuaian iaitu
1 : 30

2. Guru penasihat kelab
kurang berpengalaman dan
berkemahiran.
1.Meningkatkan
kemahiran guru
penasihat kelab
Sepaktakraw.
1. Mengadakan latihan
atau kursus
peningkatan kemahiran
dengan menjemput
fasilitator dalam
sekolah.

2.Guru penasihat kerap
melakukan latihan
Sepaktakraw.

3. Mengadakan
perlawanan
persahabatan dengan
pemain Sarawak.
1. Peningkatan kemahiran
guru penasihat kelab
Sepaktakraw.
Pskk/smkbr [111]
PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 2014)
KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
2. .Permainan kurang
cemerlang.
3. Kurang
pendedahan pemain.

1. Meningkatkan
penglibatan ahli dalam
aktiviti kelab.

2.Meningkatkan
kehadiran ahli kelab
sehingga 98%.
1. Mengadakan
perlawanan Sepaktakraw
antara kumpulan dalam
kelab.

2. Menyangkan rakaman
video tentang perlawanan
pemain Sepaktakraw
negara atau luar negara.

3. Menyertai perrlawanan
persahabatan antara
sekolah.
1. Keyakinan dan
penglibatan ahli
meningkat.
Pskk/smkbr [112]
PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 - 2014 )
KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Pembahagian
Kumpulan.
1.Mengimbangi
nisbah antara
bilangan ahli kelab
dengan bilangan
guru penasihat.

1. Pengetua
2. PKKK
3. Guru
Penasihat.

Sepanjang
tahun.
- - Nisbah bilangan ahli
kelab dengan bilangan
guru penasihat adalah
seimbang.
2. Latihan
Dalaman
1.Meningkarkan
kemahiran guru
penasihat dalam
permainan
Sepaktakraw.
1. Pengetua
2. PKKK
3. Guru
Penasihat.
4. Guru
Jemputan
Ogos dan
Oktober


- Guru penasihat kelab
Sepaktakraw yang
berkemahiran dan
berpengalaman.
3. Saya
Boleh
1. Meningkatkan
keyakinan diri
dan
penglibatan
ahli dalam
aktiviti kelab
1. Pengetua
2. PKKK
3. Guru
Penasihat.


Februari
dan
Oktober

- Keyakinan dan
penglibatan ahli
meningkat.


Pskk/smkbr [113]
PELAN OPERASI
KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW
NAMA PROJEK Pembahagian Kumpulan

OBJEKTIF Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.

TEMPOH Sepanjang tahun.

KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab.

GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab
1. En Saiful Azhar B Abu Bakar
2. En. Tini Ak Numpang
PROSES KERJA 1. Pengumpulan semua ahli.
2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab.
3. Pembahagian kumpulan.
2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan.
2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 15 orang ahli.
2.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan.
2.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah )
2.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat.
2.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat.

KEKANGAN 1. Gelanggang Sepaktakraw terhad.
2. Kekurangan sumber kewangan.
3. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan.

PEMANTAUAN 1. PKKK
2. Guru Penasihat

PENILAIAN 1. Perlawanan antara kumpulan

PENAMBAHBAIKAN 1. Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan.
Pskk/smkbr [114]

PELAN OPERASI
KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW

NAMA PROJEK Latihan Dalaman

OBJEKTIF Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw

TEMPOH Bulan Ogos dan Oktober

KUMPULAN SASARAN Guru penasihat

GURU TERLIBAT 1. Guru penasihat kelab Sepaktakraw.
- Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar
- Cikgu Tini Ak Numpang

PROSES KERJA 1. Perbincangan sesama guru penasihat.
2. Penentuan program.
3. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.
3.1 Taklimat
3.2 Tunjuk cara
4. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.
5. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan
kelab.
KEKANGAN 1. Kesuntukan masa.

PEMANTAUAN 1. Pengetua
2. PKKK
3. Guru Jemputan

PENILAIAN 1. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab.

PENAMBAHBAIKAN 1.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan
Pskk/smkbr [115]

PELAN OPERASI
KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW
NAMA PROJEK Saya Boleh

OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab

TEMPOH Februari dan Oktober

KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab Sepaktakraw

GURU TERLIBAT 1. Pengetua
2. PKKK
3. Semua guru penasihat kelab.
PROSES KERJA 1. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun.
2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah.
2.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK.
2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah.
2.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.
2.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan.
2.5 Membuat post mortem selepas perlawanan.

KEKANGAN 1. Kekangan masa
2. Kekangan gelanggang Sepaktakraw.
3. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain.

PEMANTAUAN 1. Pengetua
2. PKKK
3. Guru penasihat
PENILAIAN 1. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan.

PENAMBAHBAIKAN 1. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post- motem.

Pskk/smkbr [116]


HOKI

Pskk/smkbr [117]

ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN


Strength ( S )

Weakness ( W )


S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan.

S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan
proses interaksi.

S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan.

W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain
Opportunity ( O )


Threats ( T )

O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG dan
agensi luar.T1 Kos peralatan agak mahal

T2- Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.
melaksanakan aktiviti kelab
Pskk/smkbr [118]

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 )
KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB

ISU

MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN

Pencapaian Kelab Hoki
masih belum
memuaskan.
1. Bilangan pelajar
mendaftar sebagai ahli
kelab amat rendah


2. Peratusan ahli kelab
yang mendaftar sebagai
ahli berdasarkan minat
dan kesedaran belum
memuaskan3. Pelaksanaan aktiviti
yang telah dirancang
sepanjang tahun tidak
100% tercapai1. Meningkatkan peratus
pelajar mendaftar sebagai
ahli tercapai menjelang
2014

2. Meningkatkan
peratusan ahli yang
mendaftar berdasarkan
minat tercapai menjelang
2014
3. 100% Pelaksanaan
aktiviti yang telah
dirancang dapat
dilaksanakan menjelang
2014

Taklimat dan kempen
bagi meningkatkan
penglibatan pelajar
dalam kelab hoki.

Penerangan dan sesi
ceramah/kursus bagi
meningkatkan motivasi
dan minat ahli kelab
Pemantauan secara
berterusan dilakukan
bagi memastikan
pelaksanaan aktiviti
yang telah dirancang.
Penghargaan dan
pengiktirafan diberi
bagi pelajar yang
cemerlang

Peratus pelajar
mendaftar sebagai ahli
meningkat tercapai
2010 - 30 org
2011 40 org
2012 50 org
2013 60 org
2014 70 org

Peratus ahli mendaftar
berdasarkan minat
tercapai
2010 - 40%
2011 45%
2012 50%
2013 55%
2014 60%

3. Peratusan pelaksanaan
aktiviti dirancang
mencapai 100%
2010 - 60%
2011 70%
2012 80%
2013 90%
2014 100%
Pskk/smkbr [119]

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 - 2014 )
KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB

Bil Program Objektif
Tanggung
jawab
Tempoh
Kos/
Sumber
TOV ETR
Indikator
Pencapaian


1.

Klinik Hoki


Meningkatkan
bilangan dan
peratusan pelajar
melibatkan diri
dengan kelab PALS


PK
KoKurikulum,
Guru Penyelaras


Februari
&
Jun


RM 100.00
Sumbagan
PIBG


Penglibatan ahli
kelab 100 %

Bilangan
pelajar hadir
semasa aktiviti
perjumpaan
kelab melebihi
55 %Bilangan
pelajar
mendaftar
sebagai ahli
kelab melebihi
60 org

Bilangan
pelajar hadir
semasa aktiviti
perjumpaan
kelab melebihi
60 %
Peningkatan
bilangan pelajar
yang mendaftar
sebagai ahli kelab
tercapai


2.

Karnival Hoki


Memupuk kerjasama
semangat berpasukan
dalam kalangan
murid.


PK
KoKurikulum,
Guru Penyelaras
AJK kelab


Julai


RM 300
Peruntukan
kokurikulum


85 % pelajar
hadir setiap kali
aktiviti kelab
dijalankan100 % pelajar
hadir setiap
kali aktiviti
kelab
dijalankanPeningkatan
peratusan
pelaksanaan
aktiviti dan
keadiran ahli
kelab


Pskk/smkbr [120]


PELAN OPERASI
KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB

Nama Projek Klinik Hoki
Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS
Tempoh Februari & Jun
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki
Guru terlibat Semua guru kelab hoki
Proses Kerja 1. Taklimat Program Klinik hoki
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki
1.3 Pelantikan Penyelaras Program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan

3. Program dijalankan pada hujung minggu.

Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan, bukan atas dasar bakat, potensi dan minat
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras.
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek
Pskk/smkbr [121]BAHAGIAN 6


PERANCANGAN STRATEGIK
KOKURIKULUM
KELAB DAN PERSATUAN

Pskk/smkbr [122]

KELAB BAHASA MELAYUPskk/smkbr [123]ANALISIS SWOT
KELAB BAHASA MELAYU


KEKUATAN (STRENGTH S )

S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah
terhadap aktiviti yang dijalankan
S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat
S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan ,
pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam
pelaksanaan aktiviti kelab.
S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian
yang tinggal berdekatan dengan sekolah


KELEMAHAN (WEAKNESS W)

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang
kepentingan kokurikulum
W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan , tidak mencapai
100%
W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan

W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu
belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai
aktiviti seperti berpantun, bersyair, bersajak, pidato,
perbahasan dijalankan.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti
kokurikulum
O2 Sokongan padu daripada PIBG


ANCAMAN (THREAT T)

T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan
pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab
T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal
jauh dari sekolah
T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang
akademik

Pskk/smkbr [124]SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN


KEKUATAN (STRENGTH S )

S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir
sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan
S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru
penasihat
S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti
perpustakaan , pusat akses dan bilik
tayangan membantu dalam pelaksanaan
aktiviti kelab.
S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan
pelajar harian yang tinggal berdekatan
dengan sekolah


KELEMAHAN (WEAKNESS W)

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar
tentang kepentingan kokurikulum
W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan , tidak
mencapai 100%
W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan
W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab
Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai
2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti
berpantun, bersyair, bersajak, pidato, perbahasan
dijalankan.
Pskk/smkbr [125]

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa
terhadap aktiviti kokurikulum
O2 Sokongan padu daripada PIBG


ANCAMAN (THREAT T)

T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan
pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab
T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh
dari sekolah
T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang
akademik
PELAN STRATEGIK
KELAB BAHASA MELAYU

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Kelab
Bahasa Melayu kurang
memuaskan
1. Bilangan ahli kelab
tidak mencapai 50
orang.

2. Kehadiran pelajar
pada setiap kali
perjumpaan tidak
mencapai 100%

3. Bersifat akademik
dan dianggap
membosankan oleh
pelajar

1. Meningkatkan
bilangan ahli kelab
sehingga 60 orang
menjelang tahun
2014

2. Kehadiran 100%
menjelang tahun
2014

3. Memastikan pelajar
terlibat secara aktif
dalam pelbagai
aktiviti yang
1. Meningkatkan
bilangan pelajar
dalam Kelab Bahasa
Melayu

2. Meningkatkan
kehadiran dan
penglibatan pelajar
dalam pelbagai
aktiviti kelab.

3. Meningkatkan
kemahiran pelajar
dalam menguasai
1. Bilangan ahli Kelab
Bahasa Melayu :
2010 38 orang
2011 45 orang
2012 50 orang
2013 55 orang
2014 60 orang

2. Kehadiran pelajar:
2010 80%
2011 85%
2012 90%
2013 95%
2014 100%
Pskk/smkbr [126]
4. Kebanyakan ahli
tidak menguasai 2M
dilaksanakan 2M.


3. Penglibatan pelajar
secara aktif:
2010 5 %
2011 10 %
2012 15 %
2013 20 %
2014 25 %


PELAN TAKTIKAL
KELAB BAHASA MELAYU

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Promosi
Kelab
Bahasa
Melayu
Meningkatkan
jumlah ahli
Kelab Bahasa
Melayu setiap
tahun
Guru penasihat Kelab
Bahasa Melayu
Januari
Semasa
Karni-
val
Bulan
Bahasa

PCG - RM 100 Bilangan
ahli
kurang
daripada
20 orang
Bilangan
ahli
melebihi 20
orang
Bilangan ahli
meingkat setiap
tahunn
2. Kelas
Bimbingan

Meningkatkan
kemahiran
pelajar dalam
menguasai
2M.

Guru penasihat Kelab
Bahasa Melayu
Sepanjang
tahun
PCG
Kokurikulum
RM 100
Hanya
32 %
pelajar
menguasai
2M
50% pelajar
menguasai
2M
Kemahiran
pelajar
membaca dan
menulis.
3. Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab Sepanjang PCG Kurang Penglibatan Pelajar terlibat
Pskk/smkbr [127]
Rakan
Sebaya
penglibatan
pelajar secara
aktif dalam
setaip aktiviti
yang
dilaksanakan
Bahasa Melayu tahun Kokurikulum
RM 100
daripada
10 %
pelajar
yang
terlibat
secara
aktif
dalam
aktiviti
yang
dijalankan.

pelajar
secara aktif
dalam
setiap
aktiviti
kelab dapat
ditingkatkan
kepada 20%
secara aktif
dalam setiap
aktiviti yang
dijalankan.

Pskk/smkbr [128]
PELAN OPERASI I

Nama projek Promosi Kelab Bahasa Melayu
Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun.
Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa
Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin
Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu
Proses kerja 1. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui:
a. Perhimpunan sekolah
b. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. 1
c. Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz

Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum
Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian , penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan
keberkesanan program.

Pskk/smkbr [129]PELAN OPERASI II

Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya
Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan sasaran Semua ahli kelab
Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu
Proses kerja 1. Taklimat program kepada semua ahli kelab
a. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab
b. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka
dalam aktiviti kelab.
c. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan
2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi
3. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab
4. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod.
5. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang
bagi setiap aktiviti yang ditetapkan.
Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh
Pemantauan Guru penasihat kelab
Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian , penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.Pskk/smkbr [130]PELAN OPERASI III

Nama projek Kelas Bimbingan
Objektif Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M.
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan sasaran Semua ahli yang belum menguasai 2M
Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu
Proses kerja 1. Taklimat program kepada semua ahli kelab
a. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan.
b. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan .
c. Prestasi ahli direkodkan.
2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi

Kekangan Pelajar ponteng perjumpaan
Pemantauan Guru penasihat kelab
Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian , penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.Pskk/smkbr [131]

KELAB BAHASA INGGERIS

Pskk/smkbr [132]


ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada
setiap aktiviti yang dilaksanakan.

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang
kepentingan kokurikulum
S2 Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain W2 Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan
rujukan

S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk
menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang

S4 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli

W4 Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris
S5 Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak
membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab
W5 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti
lain di sekolah

W6 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana
malas turun pada waktu petang.

PELUANG ( O )

O1- Sokongan padu daripada PIBG sedia menyumbang apabila
diperlukan

02- Sokongan daripada ibu-bapa - ibubapa menyedari tentang
kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama
pihak sekolah

03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada
setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah
untuk pertandingan)ANCAMAN (T)

T1- Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk
perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah

T2- Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari
sekolah

T3- Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-
kadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang
Pskk/smkbr [133]

PELAN STRATEGIK
KELAB BAHASA INGGERIS

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Kelab
bahasa Inggeris kurang
memuaskan
1 Bilangan ahli kelab tidak
sampai 30 orang

1 Meningkatkan bilangan ahli
kelab sehingga 50 orang
menjelang tahun 2013

1 Meningkatkan penglibatan
pelajar
1 Bilangan ahli kelab Bahasa
Inggeris semakin bertambah
setiap tahun
2009 25 orang
2010 30 orang
2 Kehadiran pelajar pada
setiap kali perjumpaan
kurang dari 80%

2 Kehadiran menjelang Tahun
2013
2 Meningkatkan kualiti
aktiviti mengikut minat
pelajar dan perkembangan
terkini.
2011 35 orang
2012 40 orang
2013 50 orang

3 Bersifat akademik dan
dianggap membosankan
oleh pelajar
3 Memastikan 50% aktiviti
yang dilaksanakan dapat
menarik penyertaan pelajar
dan mengikut perkembangan
semasa

3 Meningkatkan penglibatan
guru
2 Kehadiran pelajar 100%
menjelang tahun 2013
2009 70%
2010 75%
2011 80%
2012 90%
4 50% pelajar yang menyertai
hanya untuk mendapat
markah kokurikulum dan
mengambil tandatangan
4 Memastikan semua aktiviti
kelab digerakkan oleh pelajar
100%


3
2013 100%

Aktiviti bertambah setiap tahun
2009 3 aktiviti
2010 4 aktiviti
2011 5 aktiviti
2012 6 aktiviti
2013 7 aktiviti

4 Bilangan pelajar yang bergiat
aktif (terlibat dalam pemilihan
dan pelaksanaan aktiviti
semakin bertambah
2009 10%
2010 15%
2011 20%
2012 25%
2013 30%Pskk/smkbr [134]


PELAN TAKTIKAL


Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos /
Sumber
TOV ETR
Indikator
Pencapaian

1 Mempromosikan Kelab
Bahasa Inggeris
Meningkatkan jumlah
ahli Kelab Bahasa
Inggeris
Guru penasihat
Kelab Bahasa
Inggeris
Semasa
Karnival
Bulan
Bahasa
RM 100/PCG
BI
Bilangan ahli
Kelab Bahasa
Inggeris kurang
daripada 30
orang
Bilangan ahli
Kelab bahasa
Inggeris
melebihi 50
orang
Bilangan ahli
meningkat setiap
tahun
2 Mencanai bakat Pelajar
(Mengadakan
pertandingan berunsur
kebahasaan untuk menarik
minat pelajar)
Menarik minat pelajar
untuk menyertai Kelab
Bahasa Inggeris
Guru penasihat
Kelab Bahasa
Inggeris
Sepanjang
tahun
RM 100/PCG
Kokurikulum
Tiada ahli kelab
Bahasa Inggeris
yang terlibat
dalam aktiviti
kokurikulum
peringkat negeri
Sekurang-
kurangnya 1
orang ahli
terlibat dalam
aktiviti
kokurikulum dan
wakili sekolah di
peringkat negeri
Bilangan ahli yang
mewakili sekolah
dan mendapat
tempat dalam
aktiviti yang
berkaitan dengan
Bahasa Inggeris
semakin bertambah

Pskk/smkbr [135]
PELAN OPERASI 1

Nama Projek Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris
Objektif Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun
Tempoh Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik
Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin

Guru Terlibat
Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris
Pn. Lily Roland
Pn. Mariatta Joshua

Proses Kerja

1

Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara
a. Melalui perhimpunan sekolah
b. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula
c. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan
2 Perlaksanaan aktiviti
a. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris


Kekangan

Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum

Penilaian

Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun


Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan
program
Pskk/smkbr [136]
PELAN OPERASI 2


Nama Projek
Mencanai bakat pelajar
(Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar)
Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris
Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat


Guru Terlibat

Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris
Pn. Lily Roland
Pn. Mariatta Joshua

Proses Kerja

1

Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar
2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri
3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri
mereka


Kekangan

Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama

Pemantauan Guru Penasihat
Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap
aktiviti
Pskk/smkbr [137]KELAB BAHASA CINA
Pskk/smkbr [138]

ANALISI SWOT
KELAB BAHASA CINAKEKUATAN ( Strength S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami budaya setempat dan ini
memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan


KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

W2- Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai
tanggungan yang ramai.

W3- Masalah pengangkutan

PELUANG ( Opportunities O)

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG
dan agensi luar

ANCAMAN ( Threat T )

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

T2 - Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada
membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan

Pskk/smkbr [139]

PELAN STRATEGIK

KELAB BAHASA CINA

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian
Pencapaian Kelab
Bahasa Cina Kurang
Cemerlang
1. Penglibatan
pelajar kurang
1.Meningkatkan
penglibatan pelajar
sebanyak
2010 = 10 orang
2011 = 12orang
2012 = 15 orang
2013 = 20 orang
2014 = 25 orang
menjelang tahun 2014

1. Meningkatkan kualiti
aktiviti
1. Penglibatan pelajar
meningkat menjelang
2014

2010 = 10 orang
2011 = 12 orang
2012 = 15 orang
2013 = 20 orang
2013 = 25 orang

2. Kehadiran
kurang
memuaskan
2.Meningkatkan
kehadiran pelajar
sebanyak 100 %
menjelang tahun 2014

2. Mempelbagaikan
aktiviti
1.Peratus kehadiran
pelajar Kelab Bahasa
Cina meningkat
Pskk/smkbr [140]

PELAN TAKTIKAL

KELAB BAHASA CINA

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Pencapaian
1 Ceramah Motivasi 1.Meningkatkan
kesedaran pelajar
tentang
kepentingan &
kedudukan
Bahasa Cina di
Antarabangsa
1.Guru Kelab
Jan

RM
100.00
Kehadiran
pelajar
meningkat di
setiap
perjumpaan
kelab
2

Buku Skrap
[topik-topik tentang
sejarah, kebudayaan
& kesusasteraan
cina ]
1. Meningkatkan
pengetahuan
tentang Bahasa
Cina
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab


Julai

RM
100 .00.
Duit Kelab
Pelajar
berupaya
menghasilkan
buku skrap
yang
berkualiti

3 Kuiz Bahasa Cina 1.Meningkatkan
pengetahuan
pelajar tentang
Bahasa Cina
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab
3. Semua guruOgos
RM 100.00
Duit Kelab
Pelajar
menguasai
pengetahuan
Bahasa Cina
4 Lawatan
Sambil
Belajar


1.Meningkatkan
pengetahuan &
Pengalaman
pelajar
1.Guru Kelab
Nov

RM
100.00
Semua ahli
kelab akan
menyertai
aktiviti ini

Pskk/smkbr [141]

PELAN OPERASI
KELAB BAHASA CINA

Nama Projek: Buku Skrap
Objektif : Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah, kebudayaan & kesusasteraan China
Tempoh : Januari / September
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina
Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina
Proses Kerja : 1. Taklimat program Buku Skrap
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
Mengenalpasti murid
3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan dalam 2 fasa
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan
5.2 - Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya
5.3 - Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti
5.4 - Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab

Kekangan : 1. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar
2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan

Pemantauan: Guru Kelab Bahasa Cina
Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program

Pskk/smkbr [142]

PELAN OPERASI
KELAB BAHASA CINA

Nama Projek: Ceramah Motivasi
Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum
Tempoh : Jan
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina
Guru Terlibat : 1. Lai Chun Kin
2. Bong Lee Phin
3. Ng Sze Fui
Proses Kerja : 1. Taklimat program Ceramah Motivasi
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan pada bulan Jan
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Guru mengambil kehadiran pelajar
5.2- Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan
mencerdaskan minda
5.3- Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa
5.3- Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100%

Kekangan : 1. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program
Pskk/smkbr [143]

PELAN OPERASI
KELAB BAHASA CINA

Nama Projek: Kuiz Bahasa Cina
Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina
Tempoh : Ogos
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina
Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina
Proses Kerja : 1.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4.Program dijalankan dalam 1 fasa
5.Pelaksanaan aktiviti
5.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster, melalui radio sekolah dan pengumuman semasa
perhimpunan
5.2- AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas
5.3- Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina
5.4- Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik
5.5 - Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah


Kekangan : 1. Pelajar tidak peka tentang iklan

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras , Guru Bahasa Cina
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program
Pskk/smkbr [144]

PELAN OPERASI
KELAB BAHASA CINA

Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar
Objektif : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar
Tempoh : Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina
Guru Terlibat : 1. Lai Chun Kin
2. Bong Lee Phin
3. Ng Sze Fui
Proses Kerja : 1.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4.Program dijalankan pada bulan Nov
5.Pelaksanaan aktiviti
5.1- mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat
5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup
5.3- mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus
5.4- peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru
pengiring
5.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan


Kekangan : 1.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program


Pskk/smkbr [145]


KELAB BAHASA IBAN


Pskk/smkbr [146]

SWOT KELAB BAHASA IBAN
SMK BALAI RINGINKEKUATAN (STRENGTH S )

S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir
sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan

S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru
Penasihat

S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti
perpustakaan , pusat akses dan bilik tayangan
membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar
harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah

S5 - Guru berpengalaman, komited dan terlatih


KELEMAHAN (WEAKNESS W)

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar
tentang kepentingan kokurikulum

W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan , tidak
mencapai 100%

W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan

W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan
pelajar kurang serius dengan perjumpaan
kelab.


PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap
aktiviti kokurikulum

O2 Sokongan padu daripada PIBG


ANCAMAN (THREAT T)

T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang
tinggal jauh dari sekolah

T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam
bidang akademik


Pskk/smkbr [147]

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Kelab
Bahasa Iban kurang
memuaskan
5. Bilangan ahli kelab
tidak mencapai 50
orang.

6. Kehadiran pelajar
pada setiap kali
perjumpaan tidak
mencapai 100%

7. Bersifat akademik
dan dianggap
membosankan oleh
pelajar


4. Meningkatkan
bilangan ahli kelab
sehingga 60 orang
menjelang tahun
2013

5. Kehadiran 100%
menjelang tahun
2013

6. Memastikan pelajar
terlibat secara aktif
dalam pelbagai
aktiviti yang
dilaksanakan
4. Meningkatkan
bilangan pelajar
dalam Kelab Bahasa
Iban

5. Meningkatkan
kehadiran dan
penglibatan pelajar
dalam pelbagai
aktiviti kelab.


4. Bilangan ahli Kelab
Bahasa Melayu :
2010 38 orang
2011 45 orang
2012 50 orang
2013 55 orang
2014 60 orang

5. Kehadiran pelajar:
2010 80%
2011 85%
2012 90%
2013 95%
2014 100%

6. Penglibatan pelajar
secara aktif:
2010 5 %
2011 10 %
2012 15 %
2013 20 %
2014 25 %


Pskk/smkbr [148]

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Promosi
Kelab
Bahasa Iban
Meningkatkan
jumlah ahli
Kelab Bahasa
Iban setiap
tahun
Guru penasihat Kelab
Bahasa Iban
Januari
Semasa
Karni-
val
Bulan
Bahasa

PCG - RM 100 Bilangan
ahli
kurang
daripada
20 orang
Bilangan
ahli
melebihi 20
orang
Bilangan ahli
meingkat setiap
tahunn
2. Pembimbing
Rakan
sebaya
Meningkatkan
penglibatan
pelajar secara
aktif dalam
setaip aktiviti
yang
dilaksanakan
Guru penasihat Kelab
Bahasa Iban
Sepanjang
tahun
PCG
Kokurikulum
RM 100
Kurang
daripada
10 %
pelajar
yang
terlibat
secara
aktif
dalam
aktiviti
yang
dijalankan.

Penglibatan
pelajar
secara aktif
dalam
setiap
aktiviti
kelab dapat
ditingkatkan
kepada 20%
Pelajar terlibat
secara aktif
dalam setiap
aktiviti yang
dijalankan.
Pskk/smkbr [149]
PELAN OPERASI

Nama projek Promosi Kelab Bahasa Iban
Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun.
Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa
Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin
Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban
Proses kerja 2. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui:
a. Perhimpunan sekolah
b. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. 1
c. Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz

Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik
Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum
Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian , penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan
keberkesanan program.Pskk/smkbr [150]
PELAN OPERASI

Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya
Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan sasaran Semua ahli kelab
Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban
Proses kerja 6. Taklimat program kepada semua ahli kelab
a. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab
b. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka
dalam aktiviti kelab.
c. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan
7. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi
8. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab
9. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod.
10. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang
cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan.
Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh
Pemantauan Guru penasihat kelab
Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian , penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

Pskk/smkbr [151]KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA

Pskk/smkbr [152]

ANALISIS SWOT
KELAB ERT

KEKUATAN ( Strength S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami budaya setempat dan ini
memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan


KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 - Kehadiran murid yang belum mencapai 100 %

W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan
kos yang tinggi.
PELUANG ( Opportunities O)

O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG
dan agensi luar

ANCAMAN ( Threat T )

T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

Pskk/smkbr [153]

PELAN STRATEGIK
KELAB ERT

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian
Pencapaian Kelab ERT
Kurang Cemerlang
3. Penglibatan
pelajar kurang
1.Meningkatkan
penglibatan pelajar
sebanyak
2010 = 10 orang
2011 = 20 orang
2012 = 30 orang
2013 = 40 orang
2014 = 50 orang
menjelang tahun 2014

1. Meningkatkan kualiti
aktiviti
1. Penglibatan murid
meningkat menjelang
2014

2010 = 10 orang
2011 = 20 orang
2012 = 30 orang
2013 = 40 orang
2014 = 50 orang

4. Kehadiran
kurang
memuaskan
2.Meningkatkan
kehadiran murid
sebanyak 100 %
menjelang tahun 2014

2. Mempelbagaikan
aktiviti
1.Peratus kehadiran
murid Kelab ERT
meningkat
Pskk/smkbr [154]

PELAN TAKTIKAL
KELAB ERT

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Pencapaian
1 Buku Skrap
Pemakanan
sihat dan
Kesihatan Diri

1. Meningkatkan
kesedaran murid
tentang isu-isu
kesihatan
1. Guru Penolong
Kanan KK
2. Guru Kelab

Jan

September


RM 100 .00.
Duit Kelab
Murid berupaya
menghasilkan
buku skrap
yang berkualiti

2

Demonstrasi
membuat kek
dan biskut
2.Meningkatkan
pengetahuan
murid tentang
kaedah yang
betul membuat
kek dan biskut.
1. Guru Penolong
Kanan KK
2. Guru KelabOgos
RM 100.00
Duit Kelab
Murid
menguasai
pengetahuan
asas membaut
kek dan biskut.
3 Perkembangan
Kendiri (Badan
Sihat Otak
Cerdas)
3. Meningkatkan
kesedaran murid
tentang
pentingnya imej
kendiri yang
positif dan
pentingnya
aktiviti
kokurikulum.
1.Guru Kelab Sepanjang
tahun
- Kehadiran
murid
meningkat di
setiap
perjumpaan
kelab
Pskk/smkbr [155]

PELAN OPERASI
KELAB ERT

Nama Projek: Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri
Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan
Tempoh : Januari / September
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT
Guru Terlibat : Guru Kelab ERT
Proses Kerja : 1.Taklimat program Buku Skrap
1.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras
1.2 Pelantikan Penyelaras program
2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
2.1 Mengenalpasti murid
3.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4.Program dijalankan dalam 2 fasa
5.Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan
5.2 - Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya
5.3 - Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti
5.4 - Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.
Kekangan : 1.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.
2.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan

Pemantauan: Guru Kelab ERT
Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program

Pskk/smkbr [156]

PELAN OPERASI
KELAB ERT


Nama Projek: Demonstrasi membuat kek dan biskut
Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.
Tempoh : Ogos
Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil subjek ERT
Guru Terlibat : Guru Kelab ERT
Proses Kerja : 1.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut
1.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras
1.2 Pelantikan Penyelaras program
2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4.Program dijalankan dalam 1 fasa
5.Pelaksanaan aktiviti


Kekangan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.
Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras , Guru Kelab ERT.
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program

Pskk/smkbr [157]

PELAN OPERASI
KELAB ERT

Nama Projek: Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas)
Objektif : Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti
kokurikulum
Tempoh : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT
Guru Terlibat : Guru Kelab ERT
Proses Kerja : 1. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas)
1.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras
1.2 Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan sepanjang tahun
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 Guru mengambil kehadiran pelajar
5.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan
kendiri, menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.
5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa
5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan
kehadiran 100%

Kekangan : Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab.

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan programPskk/smkbr [158]
KELAB SAINS


Pskk/smkbr [159]


ANALISIS SWOT
KELAB SAINSKEKUATAN ( Strenght S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami budaya setempat dan ini
memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan


KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

W2- Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk
menjalankan aktiviti.

W3 tidak minat belajar tentang sains

PELUANG ( Opportunities O)

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG
dan agensi luar

ANCAMAN ( Treat T )

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting
T2- Masalah pengangkutan bagi murid harianPskk/smkbr [160]PELAN STRATEGIK
KELAB SAINS

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian
Pencapaian Kelab Sains
kurang cemerlang
5. Penglibatan
pelajar kurang
1.Meningkatkan
penglibatan pelajar
sebanyak
2010 = 20 orang
2011 = 25 orang
2012 = 30 orang
2013 = 35orang
2014 = 40 orang
menjelang tahun 2014

1. Meningkatkan kualitI
aktiviti
1. Penglibatan pelajar
meningkat menjelang 2014

2010 = 20 orang
2011 = 25 orang
2012 = 30 orang
2013 = 35 orang
2014 = 40 orang

6. Kehadiran
kurang
memuaskan
2.Meningkatkan
kehadiran pelajar
sebanyak 100 %
menjelang tahun 2014

2. Mempelbagaikan
aktiviti
1.Peratus kehadiran pelajar
Kelab Sains meningkat

Pskk/smkbr [161]PELAN TAKTIKAL
KELAB SAINS

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Pencapaian
1 Membuat
replika
menggunakan
suratkhabar.
1. Meningkatkan
kesedaran tentang
kepentingan kitar
semula.
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab

Jan-

September


Pelajar
berupaya
menghasilkan
replika yang
berkualiti

2

Kuiz Sains 2.Meningkatkan
pengetahuan
pelajar tentang
Sains.
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab
3. Semua guruOgos
Pelajar
menguasai
pengetahuan
sains
3 Buku Skrap

1.Meningkatkan
kesedaran pelajar
tentang isu-isu
sains dan
teknologi.
1.Guru Kelab Sepanjang
tahun
- Kehadiran
pelajar
meningkat di
setiap
perjumpaan
kelab

Pskk/smkbr [162]PELAN OPERASI
KELAB SAINS

Nama Projek: Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.
Objektif : Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.
Tempoh : Januari - September
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar menengah atas
Guru Terlibat : Guru Kelab Sains
Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.
Proses Kerja : 7. Taklimat program
7.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras
7.2 Pelantikan Penyelaras program
8. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
8.1 Mengenalpasti murid
9. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
10. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan
5.2 - Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki.
5.3 - Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti
5.4 - Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.

Kekangan : 3. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar
4. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan

Pemantauan: Guru Kelab Sains
Penilaian : Memantau penerimaan replika yang dihantar
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program
Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival PendidikanPskk/smkbr [163]
PELAN OPERASI
KELAB SAINS

Nama Projek: Kuiz Sains
Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains
Tempoh : Ogos
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Sains
Guru Terlibat : Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains
Proses Kerja : 3. Taklimat program
10.1 Penerangan Program Guru Panasihat
4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
5. Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program
6. Program dijalankan dalam 1 fasa
7. Pelaksanaan aktiviti
5.1- Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains
5.2 - Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab
5.3- Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah


Kekangan : 2. Pelajar tidak peka tentang iklan

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras , Guru Sains dan Guru mata pelajaran
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program


Pskk/smkbr [164]

PELAN OPERASI
KELAB SAINS

Nama Projek: Projek Buku Skrap
Objektif : .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.
Tempoh : Januari- September
Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab sains
Guru Terlibat : Guru Kelab Sains
Proses Kerja : 1. Taklimat program
10.2 Penerangan Program Guru Panasihat
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program
4. Pelaksanaan aktiviti
4.1- Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab
4.2 - Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah


Kekangan : 5. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras , Guru Sains dan Guru mata pelajaran
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program


Pskk/smkbr [165]


KELAB SENI VISUAL


Pskk/smkbr [166]
ANALISIS SWOT
KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL
KEKUATAN ( Strenght S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih
dan berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak
pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami budaya setempat dan ini
memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam
kalangan guru memudahkan aktiviti
dilaksanakan

KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni
PELUANG ( Opportunities O)

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk
Menunjukkan sifat kepimpinan dan
bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu
bapa, PIBG dan agensi luar


ANCAMAN ( Treat T )

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting
Pskk/smkbr [167]PELAN STRATEGIK TAHUNAN
KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Pencapaian
Kelab
Pendidikan
Seni Visual
Kurang
Cemerlang
1. Penglibatan
pelajar kurang
1.Meningkatkan
penglibatan pelajar
sebanyak
2010 = 15 orang
2011 = 25 orang
2012 = 40 orang
2013 = 55 orang
2014 = 60 orang
menjelang tahun 2013
1. Meningkatkan kualiti
aktiviti
1. Penglibatan pelajar
meningkat menjelang 2014

2010 = 15 orang
2011 = 25 orang
2012 = 35 orang
2013 = 55 orang
2014 = 60 orang
2. Kehadiran
kurang
memuaskan
2.Meningkatkan
kehadiran pelajar
sebanyak 100 %
menjelang tahun 2013
2. Mempelbagaikan
aktiviti
1.Peratus kehadiran
pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual
meningkat


Pskk/smkbr [168]PELAN TAKTIKAL
KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR

Indikator
Pencapaian
1


Folio
[ isu-isu seni dan
budaya]

1.
Meningkatkan
kesedaran
tentang isu-isu
seni dan budaya
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab
Jan
September

Pelajar
berupaya
menghasilkan
folio
yang berkualiti
2 Membuat hasil karya 2.Meningkatkan
pengetahuan
pelajar tentang
Pendidikan Seni
Visual

1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab
3. Semua guru

Ogos

RM 100.00
Duit Kelab

Pelajar
menguasai
pengetahuan Pendidikan Seni
Visual


3
-

Badan Sihat
Otak Cerdas

1.Meningkatkan
kesedaran
pelajar tentang
pentingnya
aktiviti
kokurikulum

1.Guru Kelab Sepanjang
tahun

Kehadiran
pelajar
meningkat di
setiap
perjumpaan
kelab

Pskk/smkbr [169]

PELAN OPERASI
KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL

Nama Projek:

Folio / Karya

Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya

Tempoh : Januari / September

Kumpulan Sasaran :

Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual
Guru Terlibat : Guru Kelab Pendidikan Seni Visual
Proses Kerja : 1. Taklimat program Folio / Karya
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
Mengenalpasti murid
3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan dalam 2 fasa
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan
5.2 - Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya
5.3 - Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti
5.4 - Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab
Kekangan : 1. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar
2. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan
Pemantauan: Guru Kelab Pendidikan Seni Visual
Penilaian : Memantau penerimaan folio yang dihantar
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program


Pskk/smkbr [170]
KELAB SEJARAH
Pskk/smkbr [171]

ANALISIS SWOT
KELAB SEJARAH
KEKUATAN ( Strenght S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman

S2 - Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.

S3 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan

S4 - Guru memahami budaya setempat dan ini
memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S5 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan

S6 - Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.

S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang
dijalankan.
KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

W2 -Masalah pengangkutan

W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu
petang.

W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang
dijalankan.

W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhadPELUANG ( Opportunities O)

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG
dan agensi luar

O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan
seperti makmal.,makmal komputer dan sebagainya
memudahkan aktiviti yang dirancang.

ANCAMAN ( Treat T )

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada
membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan

T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah
mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihatPskk/smkbr [172]


PELAN STRATEGIK
KELAB SEJARAH

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian
Pencapaian Kelab
Sejarah Kurang
Cemerlang
11. Penglibatan
pelajar kurang
1.Meningkatkan
penglibatan pelajar
sebanyak
2009 = 10 orang
2010 = 20 orang
2011 = 30 orang
2012 = 40 orang
2013 = 50 orang
menjelang tahun 2013

1. Meningkatkan kualiti
aktiviti
1. Penglibatan pelajar
meningkat menjelang
2013

2009 = 10 orang
2010 = 20 orang
2011 = 30 orang
2012 = 40 orang
2013 = 50 orang

12. Kehadiran
kurang
memuaskan
2.Meningkatkan
kehadiran pelajar
sebanyak 100 %
menjelang tahun 2013

2. Mempelbagaikan
aktiviti
1.Peratus kehadiran
pelajar Kelab Sejarah
meningkat


Pskk/smkbr [173]

PELAN TAKTIKAL
KELAB SEJARAH


Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian
1 Buku Skrap
[ Isu isu
Kenegaraan ]
1.Meningkatkan
kesedaran tentang isu-isu
Kenegaraan
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab


Jan-

September


RM 100 .00.
Duit Kelab
Pelajar berupaya
menghasilkan buku skrap
yang berkualiti

2

Kuiz Sejarah 2.Meningkatkan
pengetahuan pelajar
tentang Sejarah
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab
3. Semua guru
Julai
RM 100.00
Duit KelabPelajar menguasai
pengetahuan Sejarah3 Badan Sihat
Otak Cerdas
1.Meningkatkan
kesedaran pelajar tentang
pentingnya aktiviti
kokurikulum
1.Guru Kelab Sepanjang
tahun
- Kehadiran pelajar meningkat
di setiap perjumpaan kelab


Pskk/smkbr [174]

PELAN OPERASI
KELAB SEJAEAH

Nama Projek: Buku Skrap
Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan
Tempoh : Januari / September
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah
Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah
Proses Kerja : 1. Taklimat program Buku Skrap
1.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras
1.2 Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
2.1 Mengenalpasti murid
3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan dalam 2 fasa
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan
5.2 - Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya
5.3 - Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .aktiviti
5.4 - Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab

Kekangan : 1. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar
2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan

Pemantauan: Guru Kelab Sejarah
Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program


Pskk/smkbr [175]

PELAN OPERASI
KELAB SEJARAH

Nama Projek: Kuiz Sejarah
Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah
Tempoh : Julai / Ogos
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah
Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah.
Proses Kerja : 1. Taklimat program Kuiz Sejarah
1.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras
1.2 Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan dalam 1 fasa
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa
perjumpaan kelab.
5.2- AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas
5.3- Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.
5.4- Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan
5.5 - Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab
5.6- Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah

Kekangan : Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan
Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras , Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran
Penilaian : Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program


Pskk/smkbr [176]
PELAN OPERASI
KELAB SEJARAH

Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas
Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum
Tempoh : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah
Guru Terlibat : 1. En. Andrew Teram
2. En. Vincent Lim
3. En. McKinley
Proses Kerja : 1. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas
1.3 Penerangan Program Ketua Penyelaras
1.4 Pelantikan Penyelaras program
2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
4. Program dijalankan sepanjang tahun
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Guru mengambil kehadiran pelajar
5.2- Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan
mencerdaskan minda
5.3- Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa
5.3- Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100%

Kekangan : Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab
Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan programPskk/smkbr [177]
KELAB GEOGRAFI

Pskk/smkbr [178]


ANALISIS SWOT
KELAB GEOGRAFI
KEKUATAN ( Strenght S )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan
berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami budaya setempat dan ini
memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan


KELEMAHAN ( Weakness W )

W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

PELUANG ( Opportunities O)

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG
dan agensi luar

ANCAMAN ( Treat T )

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting
Pskk/smkbr [179]PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 2014 )
KELAB GEOGRAFI

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian
Pencapaian Kelab
Geografi Kurang
Cemerlang
1. Penglibatan pelajar
kurang
1.Meningkatkan
penglibatan pelajar
sebanyak
2010 = 52 orang
2011 = 65 orang
2012 = 75 orang
2013 = 85 orang
2014 = 100 orang
menjelang tahun 2014

1. Meningkatkan kualiti
aktiviti
1. Penglibatan pelajar
meningkat menjelang
2014

2010 = 52 orang
2011 = 65 orang
2012 = 75 orang
2013 = 85 orang
2014 = 100 orang

2. Kehadiran kurang
memuaskan
2.Meningkatkan
kehadiran pelajar
sebanyak 100 %
menjelang tahun 2014

2. Mempelbagaikan
aktiviti
1.Peratus kehadiran
pelajar Kelab Geografi
meningkat

Pskk/smkbr [180]
PELAN TAKTIKAL
KELAB GEOGRAFI

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Pencapaian
1 Buku Skrap
[ Isu isu Alam
Sekitar ]
1. Meningkatkan
kesedaran
tentang isu-isu
alam sekitar
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab

Jan

September


RM 100 .00.
Duit Kelab
Pelajar
berupaya
menghasilkan
buku skrap
yang berkualiti

2

Kuiz Geografi 2.Meningkatkan
pengetahuan
pelajar tentang
Geografi
1. Guru Penolong
Kanan
Kokurikulum
2. Guru Kelab
3. Semua guruOgos
RM 100.00
Duit Kelab
Pelajar
menguasai
pengetahuan
geografi
3 Badan Sihat
Otak Cerdas
1.Meningkatkan
kesedaran
pelajar tentang
pentingnya
aktiviti
kokurikulum
1.Guru Kelab Sepanjang
tahun
- Kehadiran
pelajar
meningkat di
setiap
perjumpaan
kelab
Pskk/smkbr [181]
PELAN OPERASI
KELAB GEOGRAFI

Nama Projek: Buku Skrap
Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar
Tempoh : Januari / September
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi
Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi
Proses Kerja : 6. Taklimat program Buku Skrap
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
7. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
Mengenalpasti murid
8. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
9. Program dijalankan dalam 2 fasa
10. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan
5.2 - Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya
5.3 - Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti
5.4 - Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab

Kekangan : 1,Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar
2.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan

Pemantauan: Guru Kelab Geografi
Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan programPskk/smkbr [182]


PELAN OPERASI
KELAB GEOGRAFI

Nama Projek: Kuiz Geografi
Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi
Tempoh : Ogos
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi
Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan
Proses Kerja : 6. Taklimat program Kuiz Geografi
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
7. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
8. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
9. Program dijalankan dalam 1 fasa
10. Pelaksanaan aktiviti
5.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster, melalui radio sekolah dan pengumuman semasa
perhimpunan
5.2- AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas
5.3- Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi
5.4- Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan
5.5 - Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir
5.6- Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah


Kekangan : 3. Pelajar tidak peka tentang iklan

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras , Guru Geografi dan Guru mata pelajaran
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan programPskk/smkbr [183]


PELAN OPERASI
KELAB GEOGRAFI

Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas
Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum
Tempoh : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi
Guru Terlibat : 1.Raiyah Akip Ibrahim
2.Alfizah Putit
Proses Kerja : 11. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas
Penerangan Program Ketua Penyelaras
Pelantikan Penyelaras program
12. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran
13. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program
14. Program dijalankan sepanjang tahun
15. Pelaksanaan aktiviti
5.1 - Guru mengambil kehadiran pelajar
5.2- Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan
mencerdaskan minda
5.3- Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa
5.3- Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100%

Kekangan : 4. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab

Pemantauan: Pengetua , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Penyelaras dan Guru Geografi
Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa
Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program

Pskk/smkbr [184]PENGHARGAAN


Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada
Pengetua,
semua penolong kanan,
semua guru kanan,
semua guru serta kakitangan
diatas kerjasama, sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan
pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014.
SMK BALAI RINGIN
BERDISIPLIN, TEKUN, MAJU

SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN

Pskk/smkbr [185]