Anda di halaman 1dari 2

Jenis

Ciri
Penilaian Formatif Penilaian Sumatif
Pengertian Satu jenis ujian formal atau tak formal untuk
mengesan tahap penguasaan dan kemajuan
murid di dalam kelas.
Satu jenis ujian formal untuk mengesan
tahap pencapaian dalam sesuatu tap
persekolahan.
Tujuan
Mengesan penguasaan dan kemajuan murid
untuk membaiki kelemahan dengan kada
segera.
Mengesan pencapaian murid
berdasarkan beberapa unit pembelajaran
dan pemeringkatan gred murid di dalam
kelas.
Aktiviti
Menjalankan ujian formal atau tidak formal
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
sama ada dibuat secara individu, kumpulan
atau meneluruh.
Menjalankan ujian formal dalam
beberapa !aktu berdasarkan ketetapan
jadual secara individu mengikut kelas.
Masa Semasa sesi pengajaran dilakukan atau
setiap hujung bulan.
Semasa semester pertama "pertengahan
tahun# dan semester kedua "akhir tahun#.
$entuk
%jian tidak formal "pemerhatian dan sesi
soalja!ab#, atau formal "ujian bulan#
melibatkan ujian kertas pensel dam masa
ang singkat.
%jian formal adalah ujian kertas pensel
atau ujian, lisan dalam jangka masa ang
ditetapkan mengikut kesesuaianna.
Sasaran Secara individu, secara kumpulan atau kelas. Secara kelas
&iputan Meliputi sesuatu kemahiran "ujian tidak
formal# atau beberapa kemahiran "ujian
formal#
Meliputi beberapa unit pembelajaran
atau sesuatu tahap persekolahan
'ekod Tiada "bagi ujian tidak formal# dan
penggunaan senarai semak atau rekod
prestasi "bagi ujian formal#
Penggunaan rekod profil atau pensijilan.
Tindakan Membetulkan kelemahan dengan kadar
segera atau menjalankan aktiviti pengaaan
atau pemulihan di dalam kelas.
( Menempatkan murid kumpulan atau
kelas ang sesuai.
( Merancan g dan mengubahsuai
pelajaran atau kurikulum.
( Memberi sijil berdasarkan pencapaian
dalam peperiksaan.