Anda di halaman 1dari 2

Apakah kepentingan bahasa dan komunikasi dalam kehidupan.

- Menurut Harrel seorang yang mempunyai keupayaan yang tinggi dalam komunikasi
berkemungkinan tinggi untuk berjaya dalam kerjayanya
- Menurut Bernard Baruch (Decker, !"#$ kemahiran menyuarakan pendapat mempunyai
kepentingan yang tinggi dalam komunikasi.
o %omunikasi merupakan akti&iti atau proses dalam usaha menyampaikan idea dan
maklumat
- 'ntuk meminta orang lain lain berubah atau meminta pertolongan daripada orang lain
- merupakan kenderaan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu, maklumat, dan idea.
Dengan komunikasi jugalah kita boleh menukar (ikiran orang lain.
o )ekiranya pelajar dapat melengkapkan diri dengan kemahiran berkomunikasi selain
kemahiran dalam ilmu kejuruteraan, maka pelajar sebenarnya melengkapkan diri
untuk menempah sebuah kejayaan.
- menjadikan seseorang itu lebih mudah mendapat ka*an dan diterima dalam sesuatu
masyarakat.
Huraikan bentuk-bentuk inter&ensi yang boleh dilakukan terhadap kanak-kanak autistik yang
bermasalah pertuturan+
'ntuk pertuturan, terdapat banyak perkara yang boleh guru lakukan untuk memperbaik
masalah lisan murid autistik. ,ertama, guru perlu melatih murid untuk mematuhi arahan yang mudah.
)ebagai contoh, arahan -Duduk. , -/ihat. dan sebagainya. Arahan yang mudah ini akan memberi
pemahaman kepada murid dan dia mampu mengikutinya. 0uru juga perlu memastikan murid autistik
menyebut perkataan arahan bersama guru dengan tujuan murid tersebut dapat mengingat arahan
dan melakukannya. )eterusnya guru boleh memberi arahan yang lebih panjang selepas terdapat
perubahan pada murid yang mematuhi arahan mudah.
%edua, guru perlu mengaplikasikan teknik %omunikasi Augmentati( dan Alternati( (AA1$
dalam proses memperbaik masalah komunikasi kanak-kanak autisme. 2eknik AA1 yang mempunyai
# komponen iaitu teknik komunikasi, sistem simbol dan kemahiran komunikasi. 2eknik komunikasi
terbahagi kepada dua iaitu dengan bantuan dan tanpa bantuan. 2eknik komunikasi tanpa bantuan ini
boleh dipraktikkan oleh guru bersama murid autistik dalam kelas. Hal ini kerana kaedah ini tidak
memerlukan alat sokongan luaran atau prosedur khas. 0uru hanya perlu menggunakan kaedah
pertuturan, bahasa isyarat, bahasa badan dan mimik muka. )elain itu, kaedah ini tidak menggunakan
kos mahupun sebarang alat sokongan luar. 3amun demikian, guru perlu melakukan kaedah ini
berulang kali setiap hari untuk memastikan kanak-kanak autistik dapat mengingat pembelajaran
mereka dengan mudah.
%etiga, inter&ensi yang boleh dilakukan untuk kanak-kanak autistik ialah dengan memba*a
mereka ke la*atan sambil belajar. /a*atan sambil belajar mampu membuatkan murid lebih seronok
untuk belajar di samping melihat tempat yang menarik. Murid juga dapat menambah perbendaharaan
kata dengan la*atan sambil belajar. Misalnya, la*atan ke 4oo untuk kanak-kanak autistik boleh
memberi peluang kepada mereka untuk mengenal nama-nama hai*an di alam sebenar. Dengan
adanya pengalaman langsung, murid autistik dapat belajar untuk memperbaik lisan dengan lebih
baik.
1iri bahasa
- recepti&e - menerima dan menta(sir maklumat
- ekspresi( menunjukkan maklumat