Anda di halaman 1dari 4

KRITERIA PENCALONAN TOKOH WANITA KELANTAN 2015

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
A. KATEGORI TOKOH SITI KHADIJAH KHUWAILID
(KEUSAHAWANAN)
1. Warganegara Malaysia kelahiran Kelantan ATAU bermastautin
i Kelantan!
". Wanita SA#A$A!
%. &erumur %' tahun keatas!
(. Terlibat alam biang keusaha)anan se*ara akti+ lebih 1,
tahun!
'. Terlibat alam -enis .erniagaan yang sah an halal!
/. Mem.unyai sumbangan yang besar an .enting alam biang
berkaitan keusaha)anan terhaa. masyarakat umum!
0. Menun-ukkan k1mitmen yang tinggi alam usaha
.embangunan iri alam biang keusaha)anan!
2. Keutamaan ke.aa *al1n yang mem.unyai sumbangan yang
bermakna terhaa. .embangunan kaum )anita melalui
mekanisme keusaha)anan.
B. KATEGORI TOKOH SITI AISYAH ABU BAKAR (PENDIDIKAN)
1. Warganegara Malaysia kelahiran Kelantan ATAU bermastautin
i Kelantan!
". Wanita SA#A$A!
%. &erumur %' tahun keatas!
(. &erkhimat alam biang .eniikan sekurang-sekurangnya
1' tahun an ke atas 3+1rmal4 tiak +1rmal5!
'. Mem.unyai sumbangan yang besar an .enting alam biang
berkaitan .eniikan i .elbagai taha. 3taika4 sek1lah
renah4 sek1lah menengah4 .1n1k4 6PTA4 6PTAS5!
/. Menun-ukkan k1mitmen yang tinggi alam usaha
memartabatkan ilmu an .embinaan syakhsiah .ela-ar melalui
.eniikan!
0. 7al1n yang masih berkhimat alam biang .eniikan atau
telah bersara!
1
2. Keutamaan ke.aa *al1n yang mem.unyai sumbangan yang
bermakna terhaa. .embangunan kaum )anita melalui
mekanisme .eniikan.
C. KATEGORI TOKOH SITI AMINAH ABDUL WAHAB (ARMALAH /
IBU TUNGGAL)
1. Warganegara Malaysia kelahiran Kelantan ATAU bermastautin
i Kelantan!
". Wanita SA#A$A!
%. &erumur %' tahun keatas!
(. Masih beker-a atau telah bersara!
'. Mam.u meniik anak-anak sehingga ber-aya ke menara
gaing an s1leh4s1lehah!
/. Menun-ukkan usaha an k1mitmen yang tinggi alam
membantu masyarakat kearah .embangunan iri yang lebih
baik!
0. Terlibat se*ara akti+ alam .r1gram-.r1gram kemasyarakatan
an .r1gram-.r1gram berkaitan armalah.
D. KATEGORI TOKOH ZINNIRAH AL RUMIYAH (ORANG KURANG
UPAYA)
1. Warganegara Malaysia kelahiran Kelantan ATAU bermastautin
i Kelantan!
". Wanita SA#A$A!
%. &erumur %' tahun keatas!
(. Masih beker-a atau telah bersara!
'. Menun-ukkan k1mitmen yang tinggi alam usaha membantu
masyarakat 8KU i .elbagai taha. tan.a menghara.kan
.ulangan yang lumayan se*ara .eribai!
/. Terlibat se*ara akti+ alam .r1gram-.r1gram keba-ikan9
.embangunan masyarakat umumnya khususnya )anita an
lain-lain yang berkaitan!
0. Keutamaan ke.aa *al1n yang yang mem.unyai sumbangan
yang bermakna terhaa. .embangunan 1rang kurang u.aya.
E. KATEGORI TOKOH ZAINAB BINTI KHUZAIMAH
(KEMASYARAKATAN)
1. Warganegara Malaysia kelahiran Kelantan ATAU bermastautin
i Kelantan!
". Wanita SA#A$A!
%. &erumur %' tahun keatas!
"
(. Masih beker-a atau telah bersara an .enting alam biang
berkaitan kemasyarakatan i .elbagai taha.!
'. Menun-ukkan k1mitmen yang tinggi alam usaha membantu
masyarakat i .elbagai taha. tan.a menghara.kan .ulangan
yang lumayan se*ara .eribai!
/. Terlibat se*ara akti+ alam .r1gram-.r1gram keba-ikan9
.embangunan masyarakat umumnya khususnya )anita an
lain-lain yang berkaitan!
0. Keutamaan ke.aa *al1n yang yang mem.unyai sumbangan
yang bermakna terhaa. .embangunan kaum )anita.
SYARATSYARAT UMUM PENYERTAAN
15 Penyertaan aalah terbuka ke.aa semua )arganegara Malaysia
yang bermastautin i Kelantan KECUALI ke.aa kakitangan an ahli
keluarga kakitangan Urusetia Pembangunan Wanita9 Keluarga9
Keba-ikan an Kese-ahteraan Rakyat Kera-aan Negeri Kelantan.
"5 Setia. .enyertaan henaklah melalui b1rang .enyertaan yang
ikeluarkan 1leh .ihak urusetia an b1leh i*etak semula 1leh
.eserta.
%5 Setia. *al1n hanya layak untuk .en*al1nan SATU KATEGORI
SAHAJA.
(5 SET6AP PEN7A:8NAN henaklah iserahkan bersama BORANG
PENYERTAAN an SEKEPING GAMBAR berukuran .ass.1rt an
%R.
'5 Tarikh tutu. serahan b1rang .enyertaan aalah PADA ! RABIUL
AWAL / "1 DISEMBER 201# (RABU) JAM 12.00 TENGAH HARI.
SERAHAN BOLEH DIBUAT SECARA POS ATAU SERAHAN
TANGAN KEPADA SEKRETARIAT PENCARIAN TOKOH WANITA
NEGERI KELANTAN 2015$ PEJABAT URUSETIA PEMBANGUNAN
WANITA$ KELUARGA$ KEBAJIKAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT KERAJAAN NEGERI KELANTAN$ PT 10!$ WISMA DR
ALIAS$ JALAN TELIPOT 15150 KOTA BHARU$ KELANTAN (U/P %
UNIT PEMBANGUNAN WANITA).
/5 T1k1h Wanita Negeri Kelantan ",1' bagi setia. kateg1ri akan
menerima haiah )ang tunai9 .iala an si-il.
05 Pemenang akan imaklumkan melaui tele+1n an surat.
%
25 Ma-lis Penganugerahan akan iaakan .aa Ma-lis Sambutan #ari
Wanita Negeri Kelantan ",1' yang akan berlangsung .aa &'()
('*+,- .'/0 ','/ 1+-23'-,'/ ,24)1+'/.
;5 &ukti .enghantaran .1s bukan bukti .enerimaan. Pihak .engan-ur
berhak membatalkan .enyertaan yang tiak lengka. an sukar
iba*a. Penyertaan yang iterima sele.as tarikh tutu. -uga akan
ikira batal.
1,5 Semua k1s yang berkaitan engan ma-lis .enganugerahan
termasuklah k1s .engangkutan9 .engina.an 3-ika aa59 aalah
men-ai tanggung-a)ab .emenang.
115 Kesemua maklumat .enyertaan T1k1h Wanita Negeri Kelantan
3<ambar 4 maklumat t1k1h an sebagainya5 men-ai hak milik
.engan-ur. Pihak .engan-ur berhak menggunakan maklumat
tersebut untuk tu-uan .ublisisti9 .engiklanan an bahan .ameran
tan.a n1tis4 saguhati terlebih ahulu.
1"5 Ke.utusan .anel .enilai aalah MUKTAMAD. Sebarang
rayuan tiak akan ilayan.
U/(), &23'*'/0 52*('/.''/ 32*,'+('/$ &+6' -)3)/0+ ('6+'/
0!7#7858! /
)/5 % A1.'/+/ B'9+6'-/ A+&.'-/ S)&+6':'(+/ Z'*+/' % 01"
!;"8!11
(