Anda di halaman 1dari 1

INTERNSHIP

Unit Amalan Profesional


IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian : Ambilan Jan 2011
RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAAR
TARIKH 03 ogos 2014 (Ahad)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 1
Nama
Kelas/tahun
1 Mudarris (1M3) Masa 12.10 pm 1.10 pm
Tajuk
MATA UNTUK MELIHAT
5.2 Menganalisis pengetahan tentang pel!agai sai"
Kemahiran
(Rujuk HSP)
Ke#ahi$an sainti%i& ' Memerhati, Me!e"as#a, $er#%mui#asi
Ke#ahi$an !e$%i&i$ ' Mem&adi! da mem&e'a#a mem&uat uruta
Nilai #$ni (an si&ap sainti%i& ' Miat da &ersi(at i!i tahu teta! a"am
se#e"i"i!, mes)u#uri i#mat )a! di#uria#a Tuha
Hasil
pembelajaran
*ada a#hir pe!a+ara, murid dapat ,
1) Me)ata#a pe"&a!ai sai' iaitu &esar, #e-i", pa+a!, pede#, ti!!i, redah
2) Me)usu %&+e# me!i#ut uruta sai' )a! &etu" &erdasar#a !am&ar ra+ah.
Aktiviti
pembelajaran
(Cara bagaimana
hendak mencapai
hasil
pembelajaran)
1) .uru meu+u##a ti!a &ata! pese" /ara )a! &er&e'a sai' da pa+a!.
2) Murid me)ata#a setiap sai' &a!i #eti!a0ti!a &ata! pese" /ara terse&ut.
3) .uru memita murid me)usu se-ara meai# da meuru #eti!a0ti!a
&ata! pese" /ara terse&ut me!i#ut sai'.
1) Murid me+a"a#a a#ti2iti seperti di da"am &u#u a#ti2iti masi!0masi!.
3) Murid diedar#a de!a #ertas "u#isa da per"u me"u#is ti!a &ata! pese"
)a! &er&e'a sai' da meampa" da"am &u#u a#ti2iti terse&ut.
4) .uru me!edar#a "em&ara #er+a #epada murid utu# di"e!#ap#a.
5) Murid dis%a" +a/a& teta! t%pi# )a! te"ah dipe"a+ari hari ii.
Bahan bantu
menajar
$aha mau+ud (pese" /ara), &u#u %ta, &u#u te#s, papa hitam, &u#u a#ti2iti,
#ertas, !uti!, !am.
Re!eksi
penajaran
(Kenyataan
sejauhmana hasil
pembelajaran
tercapai)
Keha"ir
an
!! " !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tan#atan$an pela%ar Tan#atan$an Mentor " Guru &esar