Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS IPOH
31150 HULU KINTA
PERAK DARUL RIDZUAN
KERTAS KERJA
PROGRAM
BINA INSAN GURU (BIG) FASA III
WAJ3114
TARIKH :
24 Februari 2012
JUMAAT!
TEMPAT :
SEKOLAH JENIS KE"ANGSAAN TAMIL KAMPUNG SIMEE
#1400 IPOH$ PERAK%
1% PENGENALAN
Guru merupakan pembina generasi a!a"sia# e!a!ui Pr$gram %ina Insan
Guru ini& pe!a'ar akan !ebi( mengena!i s)ai! kepimpinan "ang berbe*a +an mengena!
pas)i ben)uk,ben)uk pengurusan -emer!ang "ang mampu mengena! pas)i ben)uk,
ben)uk pengurusan -emer!ang "ang mampu menguba( ik!im pen+i+ikan se)empa)#
.us)eru kursus %ina Insan Guru /%IG0 merupakan sua)u usa(a ke ara(
pembinaan +an pemben)ukan kua!i)i insan guru "ang +i(asra)kan se!aras +engan
1a!sa2a( Pen+i+ikan Kebangsaan /1PK0 +an 1a!sa2a( Pen+i+ikan Guru /1PG0#
Pr$gram ini +irea!isasikan me!a!ui sa)u pake' ak)i3i)i !uar +an +a!am kampus
sepan'ang enam semes)er )emp$( penga'ian# e!a!ui penga!aman "ang +iper$!e(i
+i(arap pe!a'ar +apa) menu'u ke ara( pembangunan +iri sebagai insan guru "ang
ber)erusan#
2% RASIONAL
Pr$gram k(i+ma) pen+i+ikan kepa+a k$muni)i +i!aksanakan un)uk memenu(i
keper!uan suka)an pembe!a'aran Pr$gram %ina Insan Guru/ %IG0 bagi Kursus
Pr$gram I'a*a( 4ar'ana u+a Perguruan /PI4P0 semes)er 3# Perun)ukan masa
bagi men'a!ankan pr$gram k(i+ma) pen+i+ikan kepa+a k$muni)i "ang )erkan+ung
+a!am suka)an a+a!a( se!ama 5 'am#
#% TUJUAN
Tu'uan Pr$gram %ina Insan Guru ini ia!a( supa"a pe!a'ar +apa) menun'ukkan
ke2a(aman )er(a+ap kepen)ingan perk(i+ma)an kepa+a k$muni)i +an
mengembangkan kema(iran berk$munikasi +a!am pe!bagai bu+a"a semasa
men'a!ankan ak)i3i)i +i sek$!a(# 4e!ain i)u& pe!a'ar 'uga +apa) meng(a"a)i +an
menampi!
kan -iri,-iri ker$(anian& ni!ai& e)ika +an ak(!ak keguruan +i samping +apa) memimpin
pr$gram +an mengambi! peranan masing,masing se-ara ak)i2 +a!am kumpu!an#


4% O"JEKTIF
Me&a&ui Pr'(ra) K*i+)a, Pe-+i+i.a- Ke/a+a K')u-i,i "IG 0 Fa1a III$
/e&a2ar0/e&a2ar +a/a, :
6#1 engera)kan ika)an si!a)urra(im +an memupuk ker'asama an)ara
pe!a'ar +engan 7arga Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( ser)a
me7u'u+kan semanga) berpasukan +a!am me!aksanakan )ugas se-ara
berkumpu!an#
6#8 emberi kese+aran )en)ang (ubungan k$muni)i +an peranan ser)a
)anggung'a7ab guru +a!am memberikan perk(i+ma)an berkua!i)i +a!am
men'a"akan +asar,+asar +an 7a7asan pen+i+ikan negara#
6#3 e!engkapkan sa(sia( para pemimpin pe!a'ar +ari perspek)i2
ke)a(anan 2i*ika!& ke-er+asan em$si& kekua)an r$(ani ser)a 'a)i +iri#
6#6 e!a)i( para pe!a'ar agar +apa) mengimp!ikasi -iri,-iri kepimpinan
-emer!ang "ang +iama!kan $!e( 7arga sek$!a( berkenaan#
3%TARIKH
86 1ebruari 8018 /.umaa)0
4%TEMPAT LA5ATAN
4ek$!a( .enis Kebangsaan Tami! Kampung 4imee& 31600 Ip$(& Perak#

6%SASARAN
Pe!a)i( PI4P a)ema)ik /Uni) .130 9 1: ;rang /6 !e!aki& 15 perempuan0
en)$r
Pens"ara( Pengiring Uni) K$kuriku!um
9 1 ;rang
9 1 ;rang
.um!a( 9 81 ;rang
7%ALAMAT SURAT8 MENYURAT 9
Pen"e!aras %ina Insan Guru&
Uni) K$kuriku!um&&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( Perak &
31150 Hu!u Kin)a& Perak#
Te! 9 05,5331311 sambungan 38#
A)au
Aniga!a a<p a(a+e3an&
4e)iausa(a Pr$gram %IG PI4P /Uni) .130&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( Perak &
31150 Hu!u Kin)a& Perak#
Te! 9 016,:663516
9%PENGANGKUTAN
%as Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus& Ip$(& Perak#

10% JA5ATANKUASA INDUK
Penaung 9 Tn#H'#Ab+#Ka+ir bin#%asiran
Pengerusi 9 Tn H'# a) Ak(ir bin H'# Ab+u!!a(
Timb# Pengerusi 1 9 En# $(+ Ra*a!i bin .aa2ar
Timb# Pengerusi 11 9 En# $(+ Ra+*i bin .$(ari
4e)iausa(a 9 En#Ham*a( bin 4amsu+in
Pen# 4e)iausa(a 9 En# =usri bin a) .$($r
Urus se)ia 9 En# Zu!k(airi bin a(mu+
%en+a(ari 9 Pen$!$ng Pega7ai Ta+bir
en)$r 9 En K(airu! Anuar bin Amran
9 Tuan H'# $k()ar bin Rais
11% JA5ATANKUASA KERJA
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a Ker'*a-ia-;M'ra& 9 />aki! .apim0
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a Pera&a,a- 9 /Uni) K$kuriku!um0
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a Da,a;)a.&u)a, 9 />aki! HEP0
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a Ma.a-a- 9 /Lan)ikan bebas0
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a A.,i<i,i 9 /Ke)ua .uru!a)i(0
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a Keba2i.a- +a- Ke1e&a)a,a- 9 /Lan)ikan bebas0
Pe-(eru1i Ja:a,a-.ua1a Pe-i&aia- 9 />aki! 4UP0

12% JA5ATANKUASA PELAJAR
en)$r 9 Puan Hamsia( %) $(+ Da(a!an
Pengerusi 9 4angkaran a<! Gnanas(akaran
Naib Pengerusi 9 Re3a)(i a<p ?e!$$
4e)iausa(a 9 Aniga!a a<p a(a+e3an
Naib 4e)iausa(a 9 Diganes7ari a<p anikam
%en+a(ari 9 4usi!a a<p Pi-(ai"a Rama!ingam
AJK
Pera!a)an 9 4anmuga a<! Kris(nan
D$kumen)asi 9 Ran-(ani)(e3e a<p Ra'en+eran
Rub" Dann" a<p R$ber)
Ker$(anian 9 .ee3i)(a a<p uni"an+"

akanan 9 Ramana De3i a<p Anan)(an
L$gis)ik 9 Eu+iis()ran a<! Ganeasa $$r)("
Ra'i3 Ra$ a<! $(an Ra7
@en+era(a)i 9 Pri"a)(arisini a<p Gunasi!an
4ubas(in" a<p 4ubramaniam
Ak)i3i)i 9 T(e3arani a<p $(an
Di3"aa a<p Kris(nan
Kese!ama)an 9 Pirema!a)(a a<p Karunani)(e
L$gaambigai a<p 4i3aanan)(an
Tugas,)ugas K(as 9 T(urka+e3i a<p 4ubar(inam

1#% ATUR=ARA PROGRAM
Ma1a A.,i<i,i Ti-+a.a-
5#30 pagi
%erkumpu! +i gara' bas
Pe!a'ar PI4P
A#00 pagi
%er)$!ak ke 4ek$!a( .enis Kebangsaan Tami!
Kampung 4imee& Ip$(& Perak#
Peman+u<en)$r
A#30 pagi
Tiba +i 4ek$!a( .enis Kebangsaan Tami!
Kampung 4imee& Ip$(& Perak#
Pe!a'ar PI4P
A#30,:#00 pagi
4esi berkena!an +an bermesra +engan pi(ak
pen)a+biran sek$!a(#
A.K +an 7aki!
4.K/T0 Kampung
4imee
:#00,1#00
pe)ang
embua) %a(an ban)u menga'ar<
enga+akan sesi $)i3asi<
G$)$ng R$"$ng
Rujuk Lampiran B
Pe!a'ar PI4P
+an muri+ 4.K/T0
Kampung 4imee
1#00 pe)ang %er)$!ak pu!ang Peman+u<en)$r

14% PER"ELANJAAN
Per.ara Kua-,i,i Ju)&a*
inum pagi R 8#00 B 81 $rang R 68#00
akan )enga(ari R 6#50 B 81 $rang R :6#50
JUMLAH RM 1#4%30
13% SENARAI NAMA PELATIH
Rujuk Lampiran A
14% PENUTUP
A+a!a( +i(arapkan agar pi(ak )uan +apa) memper)imbangkan pr$'ek ini# Ker'asama
+aripa+a pi(ak )uan sa"a +a(u!ui +engan u-apan )erima kasi(# A+a!a( +i(arapkan
pr$gram ini +apa) memberikan pen+e+a(an kepa+a pe!a'ar .13 +engan
menun'ukkan kepa)u(an +an mema(ami ser)a meng(a"a)i ni!ai e)ika keguruan#
4e!ain i)u& (arap pe!a'ar +apa) membina pemikiran "ang p$si)i2 +an m$)i3asi ken+iri
)er(a+ap ker'a"a keguruan# 4em$ga sega!a ak)i3i)i "ang )e!a( +iran-ang +apa)
+i'a"akan +engan s$k$ngan +an ker'asama +aripa+a semua pi(ak#
Di1e+ia.a- '&e* :
CCCCCCCCCCCCC
ANIGALA A;P MAHADE>AN !
PI4P .13&
4e)iausa(a&
Pr$gram %ina Insan Guru 8018&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$(#
Di1e)a. '&e* :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
HAMSIAH "INTI MOHD DAHALAN !
en)$r Uni) .13&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( Perak#
Di1a* '&e* :
?????????????%%
EN HAM@AH SAMSUDIN!
Pen"e!aras %IG& &
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( Perak#
Di1'.'-( O&e* :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
EN MOHD%RA@ALI "IN JAAFAR!
Ke)ua Uni) K;KURIKULU& &
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( Perak#
Di&u&u1.a- O&e* :
??????????????
TN% HJ A"D KADIR " "ASIRAN!
Pengara(&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$( Perak#
Lampiran A
SENARAI NAMA PELATIH J1#
BI
L NAMA PELATIH NO.KP NO AKAUN
1 Aniga!a a<p a(a+e3an :11118,05,581D 051116100008555:
8 Diganes7ari a<p anikam :10513,0A,5:5D 0A8888:000015A55
3 Di3"aa a<p Kris(nan :10:83,16,5A68 101558:0000::36:
6 Eu+iis()ran a<! Ganeasa $$r)(" :10D8D,05,55D: 0518361000015865
5 .ee3i)(a a<p uni"an+" :1050D,0A,D300 0A1008:A868A6DDD
D L$gaambigai a<p 4i3aanan)(an :10:85,0A,5:18 0A1066100001501:
5 Pirema!a)(a a<p Karunani)(e :11805,0:,50A6 0A88A8:000883836
A Pri"a)(arisini a<p Gunasi!an :10:10,08,53A8 08::58:0000D:::5
: Ra'i3 Ra$ a<! $(an Ra7 :11810,05,51:: 0813D8:000005811
10 Ramana De3i a<p Anan)(an :10D81,0A,D13A 0A1008:A861560:5
11 Ran-(ani)(e3e a<p Ra'en+eran :10805,08,55DD 051158:00016A15:
18 Re3a)(i a<p ?e!$$ :1058D,08,D36A 0811:8:00000:115
13 Rub" Dann" a<p R$ber) :10531,0A,D150 0A:008:0001:8555
16 4angkaran a<! Gnanas(akaran :10A01,05,53:: 0813D8:000005D:5
15 4anmuga a<! Kris(nan :10A16,08,56A: 083008:00000A586
1D 4ubas(in" a<p 4ubramaniam :10318,08,5D30 0A106610000156:5
15 4usi!a a<p Pi-(ai"a Rama!ingam :10:85,0A,DD60
1A T(e3arani a<p $(an :10:0D,10,D106 081008:0000D8655
1: T(urka+e3i a<p 4ubar(inam :10105,05,56:0 051088:0000D8655

Lampiran B
ATUR=ARA PROGRAM
A.,i<i,i Huraia-
embua) ba(an ban)u
menga'ar
4asaran 9 Terbuka kepa+a muri+,muri+ )a(un 1&8 +an 3#
Tempa) 9 Ke!as
;b'ek)i2 9 enarik per(a)ian muri+ )er(a+ap pembe!a'aran
+an memban)u mema(ami $b'ek)i2 pem!a'aran#
Ak)i3i)i 9
i# enggunakan ker)as ma('ung +an ka+ mani!a
+engan +i(iasi +an +iser)akan +engan sa'ak& !agu&
s!$gan "ang berkai)an +engan pr$ses penga'aran
+an pembe!a'aran#
en-eriakan su+u)
ba-aan muri+,muri+
4asaran 9 Terbuka kepa+a semua muri+#
Tempa) 9 4u+u) ba-aan sek$!a(
;b'ek)i2 9 emupukkan sikap memba-a +a!am +iri muri+,
muri+ supa"a menge)a(ui )en)ang kepen)ingan memba-a
+a!am ke(i+upan ser)a menarik per(a)ian muri+ un)uk
memba-a +i ka7asan )ersebu)#
Ak)i3i)i 9
i# emba!u)kan me'a,me'a "ang +ise+iakan +i su+u)
ba-aan#
ii# e!eka)kan unsur,unsur perka)aan semanga) a)as
me'a memba-a#
iii# en"usunkan buku,buku "ang +ise+iakan +i su+u)
ba-aan#
emberi kempen
m$)i3asi
4asaran 9 Terbuka kepa+a muri+,muri+ )a(un 6&5 +an D#
Tempa) 9 Ke!as
;b'ek)i2 9 e7u'u+kan sikap p$si)i2 +a!am +iri muri+ +an
meningka)kan 'a)i +iri mereka un)uk ber'a"a ser)a
mengama!kan ke(i+upan "ang seimbang +ari segi aspek
'asmani&em$si&r$(ani& in)e!ek +an s$sia!#
Ak)i3i)i 9
i# emben)uk s!$gan semanga)#
ii# ena"angkan 3i+e$ semanga) bagi memupuk 'a)i
+iri muri+,muri+#
iii# Ak)i3i)i kumpu!an
%a(an,ba(an "ang +iper!ukan un)uk men"e+iakan %a(an %an)u enga'ar
1# L@D
8# AH.UNG PAPER
3# ANILA KARD
6# AKER PEN
5# A6 PAPER
D# KERTA4 >ARNA
5# ED;U%LE 4IDED GUF
A# RI%EN
:# GUNTING
10# P;L=4TRENE
11# GU
18# PE%ALUT %UKU
13# @R=;N @;L;UR4
16# @ELL;PHANE TAPE
15# TUTA@K
1D# 4UGAR PAPER
LATTER HEAD IPG KAPU4 IP;H
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
E1 ALA=4IA9 RAK=AT DIDAHULUKAN& PEN@APAIAN DIUTAAKANF
Ruj. Tuan:
Ruj. Kami: IPGKI/H3/ BIG3-( )
Tarikh: ............................
Guru %esar
4ek$!a( .enis Kebangsaan Tami! Kampung 4imee&
31600& Ip$(&
Perak Daru! Ri+*uan#
Tuan&
PER;H;NAN ENGADAKAN PR;GRA KHIDAT PENDIDIKAN KEPADA
K;UNITI
Dengan ($rma)n"a perkara +i a)as a+a!a( +i ru'uk#
8# 4uka-i)a +imak!umkan ba(a7a sa)u pr$gram k(i+ma) pen+i+ikan kepa+a
k$muni)i akan +ia+akan +i sek$!a( )uan<puan ber+asarkan mak!uma) beriku)9
Tarik( 9 86 1ebruari 8018
asa 9 5#30 pagi , 1#00 pe)ang
Tempa) 9 4ek$!a( .enis Kebangsaan Tami! Kampung 4imee
1$kus 9 K(i+ma) Pen+i+ikan Kepa+a K$muni)i
3# Un)uk mak!uma) !an'u) berkai)an !a7a)an ini& bersama,sama sura) ini +iser)akan
sa!inan ker)as ker'a berkenaan pr$gram )ersebu)#
6# 4ega!a usa(a +an ker'asama "ang +iberikan ama)!a( +i(argai +an +i+a(u!ui
+engan u-apan )erima kasi(#
4ekian& )erima kasi(#
A"ERKHIDMAT UNTUK NEGARAB
4a"a "ang menuru) perin)a(&

/ TUAN HA.I A%D KADIR %IN %A4IRAN 0
Pengara(&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$(
Hu!u Kin)a Perak Daru! Ri+*uan
Jawatankuasa Kerja
Program Bina Insan Guru Siri 3 ,
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kampus Ipoh, Hulu Kinta
Perak arul !id"uan# $ele%on& '()*+,,,,)3
-------------------------------------------------------------------------
E1 ALA=4IA9 RAK=AT DIDAHULUKAN& PEN@APAIAN DIUTAAKANF
Tarikh:
Pengara(&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$(&
Hu!u Kin)a Perak Daru! Ri+*uan#
e!a!ui&
en)$r Uni) .13&
Pn Hamsia( %in)i $(+ Da(a!an&
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$(
Tuan&
PER;H;NAN ENGADAKAN PR;GRA KHIDAT PENDIDIKAN KEPADA
K;UNITI
Dengan ($rma)n"a perkara +i a)as a+a!a( +i ru'uk#
8# 4uka-i)a +imak!umkan ba(a7a sa)u pr$gram k(i+ma) pen+i+ikan kepa+a
k$muni)i akan +ia+akan +i sek$!a( )uan<puan ber+asarkan mak!uma) beriku)9
Tarik( 9 86 1ebruari 8018
asa 9 5#30 pagi , 1#00 pe)ang
Tempa) 9 4ek$!a( .enis Kebangsaan Tami! Kampung 4imee&
Ip$(& Perak
1$kus 9 K(i+ma) Pen+i+ikan Kepa+a K$muni)i
3# Un)uk mak!uma) !an'u) berkai)an pr$gram ini& bersama,sama sura) ini +iser)akan
sa!inan ker)as ker'a berkenaan pr$gram )ersebu)#
6# 4ega!a usa(a +an ker'asama "ang +iberikan ama)!a( +i(argai +an +i+a(u!ui
+engan u-apan )erima kasi(#
4ekian& )erima kasi(#
A"ERKHIDMAT UNTUK NEGARAB
4a"a "ang menuru) perin)a(&

/ANIGALA A<P AHADE?AN0
4e)iausa(a&
Pr$gram %ina Insan Guru& Ke!as . 13
Ins)i)u) Pen+i+ikan Guru Kampus Ip$(
Hu!u Kin)a Perak Daru! Ri+*uan

Anda mungkin juga menyukai