Anda di halaman 1dari 14

PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

TOPIK 2
TAJUK 3 : PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
Sinopsis
Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Di dalam
topik ini perbincangan ini meliputi jenis-jenis pentadbiran oleh sesorang pentadbir serta
perancangan sesebuah organisasi, belanjawan dan komunikasi. Modul ini juga dibekalkan
dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan dan latihan terarah bagi memudahkan
kefahaman disamping sumber rujukan sebagai bacaan tambahan.
HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:
1. Menjelaskan konsep pentadbiran
. Memahami prinsip-prinsip perancangan
!. Menghuraikan prosedur dan proses komunikasi
". Menjelaskan keperluan di dalam susun atur stor
#. Menghuraikan peranan pentadbir di dalam membuat belanjawan
$. Mengkatergori jenis-jenis pengurusan dan pentadbiran
%. Mencadangkan lawatan ilmiah ke agensi berkaitan
Kerangka konsep tajuk Program Pembangunan Sukan
54
Organisasi Dan
Pena!"iran
Peng#r#san
Pen!i!i$an
Jas%ani !an
S#$an
Peran&angan
Be'an(a)an
Ko%#ni$asi
Te$no'ogi Da'a%
S#$an
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan


KANDUNGAN


3* +* PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
3*,. Organisasi
&endidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah
pendidikan jasmani mempun'ai ketua panitia dan dibawah kuasa guru penolong kanan akademik
3*,* De-inisi Organisasi
Sekumpulan indi(idu berusaha untuk men'empurnakan satu-satu tugas 'ang tidak boleh
dilaksanakan oleh seorang indi(idu sahaja. )ungsin'a, tujuan dan objektif organisasi akan jenis
struktur organisasi. Struktur pula menentukan tugas seseorang indi(idu dalam organisasi
tersebut dan perhubungan dengan indi(idu lain.
Mengikut &fiffner *1+$,- organisasi adalah persediaan 'ang sistematik untuk tindakan dan
menstrukturkan indi(idu serta fungsi kepada pertalian-pertalian 'ang produktif. .rganisasi juga
mencari satu pola kemahiran dan tanggungjawab 'ang boleh diselaraskan serta pen'atuan
tujuan melalui pengawasan.
3*2* De-inisi Pena!"iran
&entadbiran merupakan satu proses atau keadaan 'ang melibatkan atau lebih indi(idu
mengembleng tenaga untuk mencapai matlamat 'ang ditetapkan. /eith *1++,- pentadbiran
melibatkan proses perancangan, pengelolaan, bimbingan dan kawalan keatas sumber-sumber
55
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
'ang wujud untuk menghabiskan kerja 'ang diharapkan atau untuk mengarahkan program
kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu. Daughtre' 0 woods *1+%$- : pentadbiran
merupakan koordinasi akti(iti oleh indi(idu dalam kumpulan 'ang tersusun. &entadbiran
melibatkan pengurusan kakitangan, perancangan organisasi, penghasilan dan perhubungan
awam.
3*2*,* Per$aian anara Pena!"iran Dan Organisasi
.rganisasi dibentuk untuk membekalkan suatu struktur atau sistem 'ang berkesan bagi
mencapai tujuan satu-satu kumpulan. &entadbiran ialah sebahagian daripada organisasi.
1a membimbing tingkah laku indi(idu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan 'ang
ditetapkan. .rganisasi membekalkan struktur untuk mencapai sesuatu matlamat oleh
satu-satu kumpulan dan pentadbiran membekalkan unit-unit 'ang berfungsi untuk
menjalankan organisasi dengan berkesan. &entadbiran diperlukan untuk menubuh
sesuatu organisasi
3*3* Jenis.(enis Pena!"iran
a* Pena!"ir Laisse/.-aire
&entadbir jenis ini tidak menonjolkan diri malah tidak menunjukkan
kepimpinann'a. 1a membiarkan organisasi itu berfungsi dengan sendiri dengan
membolehkan indi(idu di dalam organisasi itu melakukan apa saja 'ang diingini.
&entadbiran jenis ini bersifat melepaskan autoriti dan kuasa mengarah.
&entadbir menggunakan sedikit sahaja kuasa formal dan tiada usaha untuk
mendapatkan kuasa tidak formal.
&entadbiran /aisse2-faire membolehkan percubaan idea-idea baru tanpa
kawalan dan ini men'ebakan wujudn'a program baru.
Ke'e%a0an Laisse/e 1aire
3ekurangan dari segi kepimpinan.
3akitangan adalah lemah.
&rogram dan polisi 'ang lemah dijalankan berterusan tanpa had
4uru dan jurulatih terus berkhidmat tanpa cabaran atau
pembetulan.
Tidak wujud keinginan untuk mencapai tahap cemerlang.
Tidak ban'ak perancangan jangka panjang.
"* Peng#r#san A#o$rai$ aa# A#oriai-
&entadbiran 'ang menggunakan pemerintahan kuasa mutlak. 3uasa dan autoriti
digunakan untuk berfungsi dan mengawal semua indi(idu di dalam organisasi.
&entadbir bukan ketua tetapi pemimpin. 1ni membolehkan masalah kakitangan
diatasi dengan senang.
3eputusan 'ang dibuat oleh pentadbir autokratik adalah berasaskan pendapat
56
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
dan bukan daripada pemikiran 'ang mendalam. 3etua suka mengarah dan
kakitangan tidak diberi peluang untuk membuat keputusan bersama.
&entadbir tidak bertimbang rasa malah menggunakan paksaan dalam kes-kes
tertentu. &entadbiran ini juga menghasilkan insan 5&ak Turut6 'ang kurang
berinisiatif dan berminat
$e'e%a0an a#o$rai-
3eputusan dibuat tanpa mengambil kira semua fakta.
&rogram dan polisi ditentukan oleh ketua.
Tidak terdapat kumpulan perbincangan untuk mendapat kata sepakat.
4uru atau jurulatih tidak dapat menimba pengalaman dalam mengarah dan
membangunkan program.
3akitangan menjadi penerima dan sebarang aduan dianggap sebagai cabaran
terhadap organisasi tersebut.
3*2* Peran&angan (Planning)
Merancang adalah elemen 'ang sangat diperlukan oleh organisasi sukan. 1ni bertujuan
supa'a objektif organisasi dapat ditentukan dalam jangka masa 'ang tertentu dan dapat
mewujudkan tata cara 'ang baik. 1ni bertujuan supa'a organisasi mendapat dan
menggunakan sumber 'ang diperlukan untuk mencapai objektif 'ang telah ditentukan.
Selain itu anggota organisasi dapat meneruskan akti(iti kerja 'ang telah ditentukan
selaras dengan objektif dan tata cara 'ang telah dipilih. la juga merupakan kemajuan ke
arah mencapai objektif sesebuah organisasi 'ang dapat mengawal dan dinilai supa'a
sama-sama membetulkan keadaan jika ia tidak memuaskan. &erancangan adalah satu
akti(iti penetapan matlamat dan objektif 'ang dirangka secara tersusun dan sistematik.
&erancangan 'ang baik dan berkesan adalah 'ang tidak bermasalah dan mudah untuk
dilaksanakan.
3*2*,* Kaegori peran&angan:
i* Peran&angan Sraegi$
dirangka bagi memenuhi objektif organisasi merangkumi pelan
tindakan dan akti(iti 'ang menjurus kepada kepentingan
57
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
kewujudan organisasi tersebut. *Master plan-.
ii* Peran&angan Operasi
dirangka secara terperinci untuk melaksanakan plan strategik.
iii* Peran&angan Jang$a pan(ang !an Jang$a Pen!e$
Melibatkan tempoh masa, boleh jadi satu tahun atau kurang7lebih
ditentukan berdasarkan objektif ingin 'ang dicapai.
i3* Peran&angan Ber-#ngsi
8ersifat bertindan dan ian'a berkaitan antara rancangan-
rancangan lain 'ang telah sedia ada.
contoh:
&erancangan sumber manusia
&erancangan kewangan
&erancangan program pembangunan atlet sekolah
3*2*2* Lang$a0.'ang$a0 !a'a% %erang$a ses#a# peran&angan:
Memilih idea 'ang terbaik
Mengenal pasti sumber 'ang boleh men'umbangkan kepada idea
Menjalankan kajian 'ang terperinci dan mengumpul maklumat penting
Men'emak semula semua idea dan pelan alternatif 'ang ada dan boleh
diguna pakai
Mencari dan memilih kaedah 'ang terbaik untuk memulakan tindakan
perancangan
Menentukan tempoh masa 'ang perlu dicapai
3enal pasti masalah 'ang bakal dihadapi terlebih dahulu
Menentukan struktur organisasi
Men'ediakan garis panduan 'ang boleh diguna pakai sebagai contoh
ketika ingin membuat sebarang keputusan penting panduan ini boleh
digunakan
Memikirkan kaedah pemantauan dan pengawalan 'ang terbaik
Memastikan rancangan ini bertulis *8lueprint- dan sebaikn'a dibukukan
untuk panduan mereka 'ang terlibat
Melaksanakan rancangan
Menilai keberkesanan perancangan untuk tujuan pembaikan dan rujukan
di masa hadapan
3*2*3* 1ae!a0 Peran&angan
Membantu memberikan hala tuju
Membantu organisasi menentukan masa hadapann'a
Membantu organisasi dalam pemantauan dan pengawalan
Membantu menjadikan organisasi berja'a dalam aspek pengurusann'a
3*4* Be'an(a)an
la melibatkan perancangan kewangan untuk mencapai keperluan program dan
58
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
mengekalkan rekod bajet serta memantau sistem perakaunan. 1a merupakan satu
dokumen 'ang men'atakan satu rancangan kewangan 'ang dapat menerangkan cara
mana duit dibelanjakan, untuk apa ia dibelanjakan, bila ian'a dibelanjakan dan dari
mana duit itu diterima. 8elanjawan merupakan satu ken'ataan sumber kewangan 'ang
formal 'ang diperuntukkan bagi melaksanakan akti(iti 'ang telah dikenal pasti untuk satu
jangka masa 'ang tertentu.
3*4*,* Pen5e!iaan Be'an(a)an
Menga%"i' $ira apa 5ang e'a0 !iran&ang$an pa!a a0#n $e)angan 5ang
se"e'#%n5a* Ini a!a'a0 #n#$ %enen#$an peran&angan (ang$a pan(ang !apa
!ipen#0i*
Menga%"i' $ira pen&apaian 5ang !i"#a pa!a a0#n 'a'#*
Menga%"i' $ira apa 5ang %#ng$in !i&apai pa!a a0#n 5ang a$an !aang
"er!asar$an $epa!a penga'a%an 5ang 'a'#*
Apa 5ang !i'a$#$an* Ini %e%er'#$an organisasi %en5enarai$an senarai
$e#a%aan*
Bagai%ana ia !i'a$#$an*
3*4*2* 6iri.&iri "e'an(a)an 5ang "ai$
Be'an(a)an se0ar#sn5a %en&er%in$an $eper'#an $e)angan #n#$
progra% organisasi "er$enaan 5ang "er#(#an %e%en#0i o"(e$i-n5a*
Se%#a pi0a$ %e'i"a$an !iri !a'a% %en5e!ia$an "e'an(a)an*
Be'an(a)an se0ar#sn5a %e%"eri anggaran 5ang ses#ai %engenai
pen!apaan #n#$ %en5ei%"ang$ann5a !engan per"e'an(aan*
Menga%"i' $ira $e%#ng$inan per"e'an(aan 5ang er!esa$ !an sera %era
%a'a0 peran&angan $e)angan 5ang i!a$ "e$# !an se%pi*
59
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
Be'an(a)an !ise!ia$an !engan 'e"i0 a)a' !ari a0#n $e)angan
se"enarn5a #n#$ %e%"eri pe'#ang $epa!a #gas.#gas ana'isa7 $rii$an
!an pe%"e#'an se%#'a*
Per%o0onan "e'an(a)an a!a'a0 rea'isi$*
Be'an(a)an !apa %e%en#0i $e0en!a$ asas organisasi s#$an*
3*4*3* Mengapa$a0 "e'an(a)an pening
Be'an(a)an !ig#na$an se"agai sa'a0 sa# a'a %enga)a' progra% $erana ian5a
!ise!ia$an !a'a% "en#$ ang$a 5ang %en#n(#$$an per#n#$$an )ang*
Per#n#$$an !a'a% "en#$ )ang ringgi ini "o'e0 !ig#na$an #n#$ %eng#$#r
a$i3ii 5ang "er"agai seperi 'ai0an7 pe%"e'ian7 per(a'anan7 pena!"iran !an
se"again5a* Aspe$ $e)angan ini s#!a0 en# a$an !apa %e%"eri %a$'#%a
%o!a' !an #n#ng "agi sa#.sa# organisasi*
Be'an(a)an (#ga !ig#na$an se"agai a'a %enga)a' progra% $erana ian5a a%a
(e'as !a'a% %eng#$#r presasi organisasi s#$an* Be'an(a)an "iasan5a !ise!ia$an
#n#$ sa# (ang$a %asa eren# !an "iasan5a #n#$ sa# a0#n* Se%asa
%en5e!ia$an "e'an(a)an7 %ere$a 5ang %en5e!ia$ann5a se0ar#sn5a %enga%"i'
per0aian o"(e$i- organisasi s#$an i# !an a$an %eno'ong organisasi i#
%e'a$sana$an progra% s#pa5a i!a$ 'ari !ari o"(e$i- !an %enen#$an seiap
%ere$a 5ang er'i"a accountable er0a!ap in!a$ann5a*
3*4*2* T#(#an Be'an(a)an
Men5aa$an ran&angan sera progra% organisasi s#$an*
Men#n(#$$an -a'sa-a0 sera po'isi organisasi s#$an "er$enaan*
Mengga%"ar$an $eper'#an )ang #n#$ organisasi s#$an erse"#*
Menen#$an pering$a progra% 5ang !iran&ang$an sera %eng0#rai$an
pene$anan organisasi s#$an*
Menen#$an progra% i# !ia!"ir$an !engan "ai$ er%as#$ %enga!a$an
a#r &ara pera$a#nan 5ang era#r*
3*8* Ko%#ni$asi
3omunikasi adalah merupakan salah satu aspek penting pengurusan dalam setiap organisasi.
&eranan pengurus dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan tidak ban'ak be2a di antara
pengurus di sektor lain. 3edua-duan'a memiliki matlamat 'ang sama untuk melaksanakan
60
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
sebarang perancangan 'ang telah dibuat dengan efektif dan efisien. 9ntuk memastikan kesemua
perancangan itu diterjemahkan kepada pelaksanaan, idea dan hasrat sesuatu perancangan itu
perlu disampaikan kepada anggota untuk mereka fahami dan ha'ati bersama. Medium
pen'ampaian 'ang terbaik ialah melalui komunikasi.
8erikut adalah beberapa definisi komunikasi:
&roses men'ampaikan maklumat atau pendapat kepada indi(idu atau kumpulan 'ang
melibatkan pertukaran mesej dengan tujuan mencapai maksud 'ang sama.
3omunikasi melibatkan minimum dua indi(idu, satu pihak 'ang menghantar mesej dari
satu pihak lagi menjadi penerima mesej tersebut.
Dalam komunikasi 'ang efektif, mesej tersebut perlu memberi makna 'ang sama kepada
penghantar dan penerima.
3*8*,* Proses Ko%#ni$asi
3omunikasi boleh dilihat sebagai suatu proses 'ang melibatkan tujuh
elemen penting seperti berikut:
a* Peng0anar aa# Pen5a%pai
Merupakan 1ndi(idu 'ang Memulakan 3omunikasi Tersebut
"* Mener(e%a0 (Enkod)
Sebelum mesej dihantar, penghantar akan menterjemah maksud kepada perkataan
dan gerak anggota adalah takluk kepada faktor kemahiran mengkod, penilaian
kemahiran mengkod, penilaian kebolehan penerima untuk memahami simbol 'ang
digunakan, dan judgment tentang kepatuhan simbol tersebut, pengalaman lepas,
status, pendidikan dan keadaan emosi ketika komunikasi dimulakan.
&* Mese(
Mesej mempun'ai simbol lisan dan bukan lisan 'ang digunakan untuk
men'ampaikan maksud kepada penerima. Mesej boleh dihantar melalui pelbagai
medium, 'ang pentingn'a ialah pemilihan medium 'ang bersesuaian untuk tujuan
61
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
komunikasi
!* Peneri%a
1ndi(idu 'ang Ditujukan Sesuatu Mesej
e* De$o!
Setelah menerima mesej, penerima akan mentafsir simbol 'ang digunakan untuk
memahami maksud penghantar mesej tersebut. 3omunikasi efektif berlaku apabila
penerima dan penghantar mesej mempun'ai kefahaman 'ang sama daripada
mesej. &erselisihan faham berlaku apabila maksud penghantar disalahtafsirkan
oleh penerima.
-* Gangg#an
4angguan adalah sebarang faktor dalam proses komunikasi 'ang mengganggu
pertukaran mesej dan pencapaian maksud bersama. 4angguan berlaku di mana-
mana dalam proses tersebut, contohn'a gangguan semasa mengkod mesej, statik
dalam talian telefon, keletihan, dan simbol 'ang digunakan.
g* Ma$'#% Ba'as
Maklum balas ialah respon penerima terhadap mesej 'ang telah ditafsirkan. la
melibatkan pembalikan proses komunikasi di mana penerima menjadi penghantar
dan menghantar mesej atau maklum balas kepada penghantar 'ang kini menjadi
penerima. Maklum balas amat penting bagi membantu pengurus mentafsirkan
keberkesanan komunikasi mereka.
Rajah maklum balas komunikasi
3*9* Te$no'ogi Da'a% S#$an
3*9*,* Te$no'ogi
merupakan satu konsep 'ang luas dan mempun'ai lebih daripada satu takrifan.
Takrifan 'ang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan
proses untuk men'elesaikan masalah manusia
3*9*2* S#$an
Sukan ialah salah satu akti(iti riadah. Sebahagian besar kegiatan lapang, surat khabar,
62
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
dan tele(is'en diberikan kepada sukan. Sukan dapat juga menjadi sumber pendapatan.
&endekatan pragmatik dalam mendefinisikan sukan ialah dengan melihat kegunaan
umum istilah tersebut Sukan ialah akti(iti 'ang mengandungi latihan kemahiran berguna
secara rekreasi. &eraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecemerlangan.
3*9*3* Te$no'ogi !a'a% s#$an
Teknologi merupakan salah satu aspek 'ang penting dalam sukan. &ada masa kini,
sukan dan teknologi mempun'ai kaitan 'ang sangat rapat. Seseorang indi(idu
memerlukan teknologi 'ang dapat membantun'a mendapatkan kesan semasa bersukan
Sebagai contoh, jika ditinjau kembali perkembangan Sukan .limpik pada 2aman ini,
setiap kali Sukan .limpik diadakan ia juga menjadi pusat pameran hasil sains dan
teknologi 'ang terbaru 8egitu juga dengan Sukan .limpik 8eijing, ia akan dilaksanakan
berdasarkan konsep :Sukan .limpik 'ang saintifik:
&enggunaan hasil pen'elidikan sains dan teknologi dalam proses pembinaan
gelanggang,infrastruktur komunikasi dan pengangkutan, akan menjadikan Sukan .limpik
mempun'ai lebih da'a tarikan. 9ntuk memastikan pertandingan dalam pelbagai acara
Sukan .limpik 8eijing berjalan dengan efisien,lancar dan selamat, peralatan
berteknologi canggih 'ang baru diselidik dan dikeluarkan juga telah digunakan dalam
pemeriksaan keselamatan gelanggang
;asil sains dan teknologi 'ang baru bukan sahaja akan digunakan dalam tempoh Sukan
.limpik, ia juga akan terus diperkenalkan dalam kehidupan penduduk selepas Sukan
.limpik berakhir
3*9*2* 6ono0 pengg#naan e$no'ogi !a'a% s#$an:
&eranan media massa juga sangat penting dalam sukan. 1a dapat
membawa liputan siaran secara langsung serentak ke ban'ak tempa.
&akaian renang berteknologi tinggi 'ang dipakai oleh Michael &helps 'ang
ringan dan melekat di tubuh menghalangn'a daripada gangguan semasa
berenang.
<ersi pasukan bola sepak =ameroon 'ang bere(olusi, ringan serta men'erap
peluh dengan baik serta men'ebabkan pemain kurang berasa letih.
3asut &uma 'ang ringan serta mudah liut 'ang dipakai oleh 9sain 8olt.
63
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
&emakaian topi 'ang bermuncung tirus oleh pelumba basikal-aerodinamik.
The Hawk-eye officiating System (tenis) Sistem ini membantu pengadil tenis
untuk mendapat kepastian sama ada bola itu dalam atau luar, mula digunakan
dalam 3ejohanan >imbledon ,,%.
8ut pemain bola sepak ?didas )#,i. 8ola world cup <abulani dikatakan bola
bulat terbaik dan paling tepat oleh )1)?. Menurut pembuatn'a, ?didas, bonggol
'ang berbentuk aerodinamik pada bola tersebut membolehkan ia mela'ang
dengan lebih stabil dan mencengkam pada semua keadaan cuaca.

Speedo /@A Aacer *renang- merupakan fabrik kain renang berteknologi tinggi,
buatan elastane-nylon !an polyrethane. Meningkatkan peredaran oksigen ke otot
dan meletakkan badan dalam kedudukan aerodinamik. 3elim baju ini dikimpal
secara ultrasonik untuk mengurangkan rintangan.
Mesin bola* Tenis, &ing &ong, sofbol-. Mesin bola dapat membantu pemain
melatih pukulan dengan konsisten. Mesin 'ang canggih ini boleh diatur untuk
menghantar bola jenis flat" topspin atau un!erspin.
Sistem &hoto )inish * olahraga- #lge $ptic Photo finish adalah sistem photo
finish dengan intergrate! e%aluation soft ware 'ang menggunakan teknologi
firewire yang terkini.
Swimming ?nal'2er * renang-. ?lat 'ang merekodkan masa dalam pertandingan
renang. Terdapat sensor sentuh pada hujung kolam renang dan masa akan
dicatat serta merta apabila perenang men'entuhn'a
3*:* Peng#r#san Sor Pen!i!i$an Jas%ani
Stor &endidikan <asmani merupakan bilik 'ang digunakan untuk men'impan barang-
barang &endidikan jasmani. Stor 'ang disusun kemas dan teratur akan men'enangkan
guru &endidikan <asmani untuk men'impan dan mengeluarkan peralatan &endidikan
64
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
<asmani.
Gambar stor sukan sekolah
3eperluan 8ilik stor &endidikan <asmani
Auang
Aak
/okasi
Tingkap
Siling
&redaran udara
3eselamatan
&intu
Pen(agaan Pera'aan
&en'alahgunaan alatan &endidikan jasmani adalah pen'ebab utama alatan &endidikan
<asmani rosak. Memandang keadaan di sekolah sekarang kurang guru &endidikan
jasmani, keban'akan guru-guru 'ang mengajar &endidikan <asmani bukan lulusan
&endidikan jasmani. 3etua &anitia perlulah memberi penerangan tentag pen'alah
gunaan alatan oleh pelajar 'ang akan men'ebabkan alatan &endidikan <asmani rosak.
65
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
Gambar stor sukan sekolah

Tugasan Terarah
&agi meningkatkan pengetahuan" an!a !isaran agar men!apatkan !an mengumpulkan
maklumat tambahan !ari bahan bacaan !an bahan multime!ia yang berkaitan pengurusan stor
sekolah

LAMAN WEB
'aman (eb Kementerian &elia )an Sukan ( K&S )
'aman web Kementerian kebu!ayaan" kesenian !an warisan *alaysia
66
P$RT+$',$
)okumen atau tugasan perlu !isimpan !alam portfolio !an !iserahkan kepa!a pensyarah
!alam bentuk -soft. !an -har!. copy
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

R/0/K#1
#siah #bu Samah (2334) Pan!uan Penyeliaan Pen!i!ikan 0asmani !an Kesihatan Sekolah
Ren!ah !an *enengah Kementerian Pen!i!ikan *alaysia
&ucher" 5 # (2363) +oun!ation of physical e!ucation Toronto7 The 8 *osby 5ompany
5olfer" 9 R" Hamilton" K : ; *agill" R # (23<=) 5ontemporary physical e!ucation ,owa7
(m 5 &rown Publisher
Pusat Perkembangan Kurikulum (>??2) Huraian sukatan pelajaran Pen!i!ikan 0asmani !an
Kesihatan PPK7 Kuala 'umpur
Teng &oon Tong (23<3) Pen!i!ikan 0asmani ; Pen!i!ikan Kesihatan Kuala 'umpur7
'ongman *alaysia
(ee :ng Hoe (>??>) Pen!i!ikan 0asmani ; Pen!i!ikan Kesihatan Shah #lam7 Karisma
Pro!uction S!n &h!
67