Anda di halaman 1dari 8

Siklus Karbon dan Oksigen

Oleh:
Mayvika Farah Fadhila
25010111130224
Daur Oksigen
Oksigen (O2 dala!
keadaan bebas "erda#a"
di a"!os$er dan di dala!
air% Oksigen dia!bil a"au
digunakan oleh !akhluk
hidu# se#er"i "u!buhan&
he'an& dan !anusia
un"uk #erna#asan
(res#irasi% Oksigen yang
dia!bil ke!udian digan"i
oleh "u!buhan hi(au
yang !ele#as oksigen ke
a"!os$er #ada saa"
$o"osin"esis%
Daur karbon berkai"an era"
dengan daur oksigen di ala! ki"a
ini& kerena oksigen (O2 !asuk
ke ko!#onen bio"ik !elalui
#roses res#irasi un"uk !e!bakar
bahan !akanan&yang ke!udian
dihasilkan karbon dioksida ()O2%
Daur Karbon dan
Oksigen
Daur Karbon dan
Oksigen
Daur Karbon dan
oksigen
Keterangan Siklus Karbon
Oksigen

Su!ber*su!ber )O
2 di udara berasal dari res#irasi !anusia dan
he'an& eru#si vulkanik& #e!bakaran ba"ubara& dan asa# #abrik%

Karbon dioksida di udara di!an$aa"kan oleh "u!buhan un"uk ber$o"osin"esis


dan !enghasilkan oksigen

Oksigen nan"inya akan digunakan oleh !anusia dan he'an un"uk beres#irasi%

+e'an dan "u!buhan yang !a"i& dala! 'ak"u yang la!a akan !e!ben"uk
ba"ubara di dala! "anah%

,a"ubara akan di!an$aa"kan lagi sebagai bahan bakar yang (uga !ena!bah
kadar )02 di udara%
Peran daur oksigen pada proses
Fotosintesis dan respirasi

Di ala!& oksigen bebas dihasilkan dari


$o"olisis air sela!a $o"osin"esis
oksigenik%

-ersa!aan ki!ia yang sederhana


un"uk $o"osin"esis adalah:
6CO
2 + 6H2O + foton C6H12O6 + 6O2

Di oksigen !olekuler& O2& sanga"lah #en"ing un"uk res#irasi sel


organis!e aerob%

Oksigen digunakan di !i"okondria un"uk !e!ban"u !enghasilkan


adenosina "ri$os$a" (./-
Kesei!bangan siklus
oksigen
0aik "urunnya )O
2 dan O2 a"!os$er se1ara !usi!an disebabkan
oleh #enurunan ak"ivi"as Fo"osin"e"ik%

Dala! skala global ke!balinya )O2 dan O2 ke a"!os$er !elalui res#irasi ha!#ir
!enyei!bangkan #engeluarannya !elalui $o"osin"esis%

Dala! biogeoki!ia "erda#a" hubungan an"ara ) dan O % -ada #roses #erna#asan


"u!buhan& dihasilkan )O2 dan oksigen%

Di dala! ekosis"e! nor!al& "er(adi kesei!bangan an"ara daur karbon dan


oksigen% Oksigen disera# he'an dan "u!buhan un"uk oksidasi ke!udian
hasilnya beru#a karbon dioksida yang dile#askan ke udara%
/234M.K.S4+