Anda di halaman 1dari 6

RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN KRITIS PENULISAN ESEI

GRED SKALA
60 MARKAH
Deskriptor
Amat
Cemerlang

A+51-60
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tepat, releven dan terperinci
Skop senarai semak sesuai. Hubung kait idea jelas
ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat,komprehensif dan lengkap

Organisasi
Susun atur terbaik dan koheran. Idea dikembangkan
secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian tambahan

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang

A, A-


41-50
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tepat, releven dan sangat cukup
Skop senarai semak sesuai. Perhubungan idea yang
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang baik
Analisis idea tepat dan padat.

Organisasi
Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit.
Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi
fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah.

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
dengan sedikit kesilapan
Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang
lebih daripada cukup

Kepujian

B+, B, B-


31-40
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan releven dan baik.Skop senarai
semak releven dan memuaskan
Perhubungan idea sangat jelas

Kualiti Reviu
Reviu kritikal agak baik
Analisis idea agak dan mendalam

Organisasi
Susun atur agak baikdengan beberapa kesilapan.
Idea dikembangkan dengan agak baik dan
mengandungi fakta sokongan yang agak cukup.

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik
Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan
sekunder yang mencukupi

Lulus

C+, C


21-30
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan cukup dan releven
Hanya bilangan kecil skop senarai semak dipilih dan
digunakan.Sebahagian perhubungan idea jelas.

Kualiti Reviu
Reviu kritikal cukup
Analisis idea cukup

Organisasi
Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan
signifikan
Beberapa idea dikembangankan dengan sokongan
fakta/contoh

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik
dengan beberapa kesilapan
Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup

Gagal

C-, D+, D & F

0-20

Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tidak cukup dan tidak releven
Skop senarai semak tidak cukup
Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
Sedikit atau tiada reviu kritikal
Analisis idea tidak logik dan tidak menyakinkan

Organisasi
Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau
tiada huraian tambahan

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah
Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN KRITIS PENULISAN ESEI
GRED SKALA
30 MARKAH
Deskriptor
Amat
Cemerlang

A+26-30
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tepat, releven dan terperinci
Skopsenarai semak yg dipilih sesuai. Hubung kait idea
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat,komprehensif dan lengkap

Organisasi
Susun atur terbaik dan koheran. Idea dikembangkan
secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian tambahan

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang

A, A-


21-25
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tepat, releven dan sangat cukup
Skop senarai semak sesuai. Perhubungan idea yang
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang baik
Analisis idea tepat dan padat.

Organisasi
Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit.
Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi
fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah.

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
dengan sedikit kesilapan
Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang
lebih daripada cikup

Kepujian

B+, B, B-


16-20
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan releven dan baik.Jumlah ssenarai
semak yg dipilih releven dan memuaskan
Perhubungan idea sangat jelas

Kualiti Reviu
Reviu kritikal agak baik
Analisis idea agak dan mendalam

Organisasi
Susun atur agak baikdengan beberapa kesilapan.
Idea dikembangkan dengan agak baik dan
mengandungi fakta sokongan yang agak cukup.

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik
Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan
sekunder yang mencukupi

Lulus

C+, C


11-15
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan cukup dan releven
Hanya bilangan kecil senarai semak dipilih dan
digunakan.Sebahagian perhubungan idea jelas.

Kualiti Reviu
Reviu kritikal cukup
Analisis idea cukup

Organisasi
Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan
signifikan
Beberapa idea dikembangankan dengan sokongan
fakta/contoh

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik
dengan beberapa kesilapan
Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup

Gagal

C-, D+, D & F

0-10

Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tidak cukup dan tidak releven
Senarai semak tidak cukup
Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
Sedikit atau tiada reviu kritikal
Analisis idea tidak logik dan tidak menyakinkan

Organisasi
Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau
tiada huraian tambahan

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah
Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN KRITIS PENULISAN ESEI
GRED SKALA
10 MARKAH
Deskriptor
Amat
Cemerlang

A+9-10
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tepat, releven dan terperinci
Skop senarai semak yang dipilih dan sesuai. hubung
kait idea jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat,komprehensif dan lengkap

Organisasi
Susun atur terbaik dan koheran. Idea dikembangkan
secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian tambahan


Cemerlang

A, A-


7-8
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tepat, releven dan sangat cukup
Skop senarai semak sesuai. Perhubungan idea yang
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang baik
Analisis idea tepat dan padat.

Organisasi
Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit.
Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi
fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah.


Kepujian

B+, B, B-


5-6
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan releven dan baik.Jumlah senarai
semak releven dan memuaskan
Perhubungan idea sangat jelas

Kualiti Reviu
Reviu kritikal agak baik
Analisis idea agak dan mendalam

Organisasi
Susun atur agak baikdengan beberapa kesilapan.
Idea dikembangkan dengan agak baik dan
mengandungi fakta sokongan yang agak cukup.


Lulus

C+, C


3-4
Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan cukup dan releven
Hanya bilangan kecil senarai semak dipilih dan
digunakan.Sebahagian perhubungan idea jelas.

Kualiti Reviu
Reviu kritikal cukup
Analisis idea cukup

Organisasi
Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan
signifikan
Beberapa idea dikembangankan dengan sokongan
fakta/contoh


Gagal

C-, D+, D & F

0-2

Liputan dan Kandungan
Liputan kandungan tidak cukup dan tidak releven
Senarai semak tidak cukup
Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
Sedikit atau tiada reviu kritikal
Analisis idea tidak logik dan tidak menyakinkan

Organisasi
Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau
tiada huraian tambahan