Anda di halaman 1dari 6

Ujian Imlak

Menurut John W. Oller, Jr (1979) melalui bukunya yang bertajuk


LanguageTet at !"hool # ( Longman $rou% Lt&.), 'mlak meru%akan atu
ujian kemahiran men&engar.
(agi beliau juga, ujian imlak bukanlah eka&ar menguji keu%ayaan muri&)
muri& atau %elajar untuk mengeja malah lebih &ari%a&a itu.
'mlak menguji kontruk kemahiran men&engar &alam euatu bahaa &an
ke*ahaman mengenainya &alam bahaa yang &i&engar.
'ni bermaku&, eeorang itu ti&ak mungkin *aham bunyi bahaa yang
&i%er&engarkan &alam imlak ekiranya &ia ti&ak *aham truktur linguitik
bahaa terebut, ama a&a &ari egi *onologi ( item bunyi ), tatabahaa,
%erben&aharaan kata &an emantik ( item maknanya ).
+ontohnya, !eeorang Melayu yang ti&ak mengetahui bahaa -uia &ari
egi item bunyi, tatabahaa, %erben&aharaan kata &an item makna
bahaa itu ti&ak mungkin boleh memahami bahaa yang &i&engarnya &an
menuli emula a%a) a%a yang &i%er&engarkan &alam ujian imlak bahaa
terebut. (ear kemungkinannya, eeorang muri& Melayu yang
men&engar imlak &alam bahaa -uia ti&ak &a%at membe.akan yang
mana bunyi a/al &an yang mana bunyi akhir euatu %erkataan -uia
terebut.
0i ata raional inilah, Oller (1979) mengangga% baha/a ujian imlak
ebagai atu ujian yang ah bagi mengukur kemahiran eeorang itu
men&engar &alam euatu bahaa yang &i%er&engarkan.
'mlak &a%at menguji ke*ahaman %en&engaran &alam euatu bahaa
&engan te%at &an bukan ejaan emata) mata.
1emahiran men&engar menja&i emakin %enting kerana %en&engar
&ikehen&aki menuli emula a%a) a%a yang &i&engarnya &alam ujian
imlak.
2jian imlak yang &imaku&kan oleh Oller ialah menuli emula euatu
keratan ( %etikan %aragra* ) yang &i%er&engarkan, &an bukan atu enarai
ejaan yang ter&iri &ari%a&a 13 atau 43 %erkataan yang biaa ter&a%at
&alam euatu ujian ejaan.
(erban&ing &engan teknik lain, ujian imlak lebih %rakti kerana lebih
mu&ah &ari egi menye&iakan bahan ujian, menta&birnya &an
memerikanya.
0ari a%ek %ere&iaan guru %ula, guru hanya memilih keratan yang
hen&ak &i%er&engarkan ke%a&a %elajar ahaja.
'a ti&ak memerlukan %eralatan e%erti mein tai%, tenil, mein %en&ua,
&ak/at "etakan, ra&io atau kaet.
0ari egi menta&birkan ujian, guru ti&ak %erlu menge&arkan kerta oalan
&alam bentuk aneka %ilihan, e%erti mana yang &i%erlukan a%abila
menggunakan teknik lain.
$uru hanya memba"akan bahan yang euai yang telah &i%etik &ari%a&a
buku atau majalah.
0ari egi tin&ak bala muri& %ula, mereka &ikehen&aki men&engar &engan
teliti , memahami a%a yang &i&engar &an menuli emula a%a yang
&i&engar.
Teknik ini &iangga% euai bagi %eringkat ren&ah &an menengah.
Arahan bagi Ujian Imlak
5&alah %enting bagi muri&) muri& &iberikan arahan yang jela tentang
ujian ini %a&a %eringkat a/al, ebaik ahaja ujian terebut hen&ak
&ijalankan.
5rahan e%erti yang berikut boleh &iberikan e"ara lian,)
+ontoh arahan guru.
!aya ingin menguji kemahiran kamu men&engar &an memahami keratan
"erita yang akan aya ba"akan. Oleh kerana ujian ini &alam bentuk imlak, kamu
&ikehen&aki menuli emula keratan yang akan aya ba"akan e"ara nyaring.
1amu akan men&engar aya memba"akan "erita ini tiga kali. 6a&a kali yang
%ertama, aya akan memba"akannya mengikut ka&ar kelajuan orang ber"aka%.
1amu hanya men&engar &an "uba *ahamkan ebanyak yang boleh. 6a&a kali
yang ke&ua, aya akan memba"anya &engan hentian ementara &an mengikut
ka&ar kelajuan yang euai bagi kamu men&engarnya. 1amu tulikan emula
etia% %erkataan yang kamu &engar. (erhubung &engan ba"aan e%erti koma
bernoktah ( 7 ) &an noktah ( . ) akan aya beritahu a%abila a&a. 6a&a kali yang
ketiga, aya akan memba"a e"ara keeluruhan keratan "erita ini emula
menurut ka&ar kelajuan orang ber"aka%. !ambil itu kamu emaklah a%a yang
telah kamu tuli.
Contoh Keratan Ujian Imlak.
!aya &an a&ik aya yang ke"il8 berjalan menyuur %antai 6ulau 6angkor8
yang %ermai itu.8 0i tengah laut, 8 kelihatan bebera%a buah %erahu nelayan8
menuju ke te%i %antai.8 !eharian mereka bera&a &i tengah laut8 men"ari re.eki.8
9anya %a&a /aktu enja8 baharu mereka balik.8 Jauh ke tengah lagi8 kelihatan
ke%ulan aa%8 &ari ebuah ka%al8 yang nam%aknya menuju ke utara.8 Jika kami
memba/a tero%ong8 u&ah tentu kami boleh nam%ak8 ka%al itu &engan jela.8
Cara Menyampaikan Ujian
Cara membacakan keratan Imlak
(a"akan keeluruhan keratan atu kali ke%a&a muri& ebelum 2jian 'mlak
itu &ijalankan.
!ele%a imlak &ijalankan, ba"akan tek itu keeluruhannya ekali lagi
untuk emakan muri&.
Ja&i guru memba"akan tek itu tiga kali, iaitu ebelum %engujian, e/aktu
%engujian &an ele%a %engujian.
1a&ar kelajuan ba"aan hen&aklah euai &engan keem%atan muri&
men&engar, memahami &an menuli, &an keratan &iba"akan &engan gaya
yang natural ( biaa ).
(a"aan hen&aklah mengikut tan&a ba"aan, je&a &an intonai yang betul.
!ebaik) baiknya, je&a atau tem%at hentian ementara hen&aklah %a&a unit
ba"aan yang mengikut unit %emikiran. 'ni a&alah untuk menyenangkan
muri& men&engar men&engar &an memahami unit itu &an menulinya
emula &alam maa yang agak elea &an men"uku%i.
!ebutan bunyi %erkataan hen&aklah jela mengikut ebutan bahaa yang
tan&ar&.
2jian imlak haru &ijalankan &alam uaana yang enya%, tan%a
gangguan atau kebiingan.
Cara Memberi Markah
Markah %enuh bagi euatu 2jian 'mlak a&alah mengikut jumlah bilangan
%erkataan yang ter&a%at &alam keratan imlak yang &iba"akan.
Mialnya, 433 markah %enuh bagi keratan yang mengan&ungi 433 %atah
%erkataan atau 133 markah %enuh bagi keratan yang mengan&ungi 133
%atah %erkataan, &an eum%amanya.
6engagihan markah a&alah e%erti yang berikut,
a) 1 markah : bagi etia% %erkataan yang betul te%at &engan ba"aan
&ari%a&a tek aalnya.
b) 1 markah : bagi etia% %erkataan yang terila% ejaannya, teta%i
mem%unyai kaitan *onologi &engan %erkataan aalnya7 &an ti&ak
memba/a maku& ayat8 keeluruhan tek aalnya. Mialnya jika ;bilik;
&itulikan ebagai ;bilek;, atau ;ti&ur; &itulikan ebagai ;ti∨ &an
eum%amanya. (iaanya, yang &imaa*kan ialah kelainan *onem yang
ti&ak mengubah maku& &alam (ahaa Melayu.
5tau
< markah : bagi keila%an e%erti &i ata. ( item %emarkahan ini hanya
&igunakan jika guru %erlu menggunakan item %emarkahan yang lebih
ketat untuk membe.akan golongan (a) &an (b).
") 3 markah : bagi etia% %erkataan yang alah ejaannya &an ti&ak a&a
kaitan *onologi &engan %erkataan aalnya &an ti&ak memba/a ebarang
maku& atau memba/a maku& yang berlainan &ari%a&a kontek ayat8
keeluruhan tek aalnya.
(ukan Oller ahaja yang telah mengutarakan 2jian 'mlak ebagai atu
alat yang ah &an boleh &i%er"ayai bagi menguji kemahiran men&engar.
9eaton ( 1979,1=> ) juga telah mengakui kebolehan ujian terebut bagi
menguji ke*ahaman men&engar &an ubkemahiran yang berkaitan
&engannya a%abila beliau berkata,
The integrated skills thus involved in tests of dictation include listening,
comprehension, the auditory memory span, spelling, the recognition of sound
segments, and a familiarity with the grammatical and lexical patterning of the
language.