Anda di halaman 1dari 60

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
()

MATEMATIK
(SJKC)
TAHUN LIMA


(KSSR)


2014
Cetakan Pertama 2014
Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

v
vi
1
1
1
2
2
3
3
3

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h

10

21

11
12
14
15
16
18
18
19
20
21

1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000

RM 1 000 000

iii

21
22
22
23
23
24
24
25
25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

38
40
42
44

46

47
48

49

iv

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

vi

a.
b.
c.
d.
e.
f.

-
-

22

.
-

-
.

II

2005Kamus
Dewan

:
a)
b)
c)
d)

//

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

10

11

(KBAT)

21
6

1994
KBKK2011
KSSR
KBAT

12

13

21
21

1.

3.2.

14

10

15

1997
Kamus Dewan
1999

16


CDRom(DVD-Rom)

17

18

19

4
5

1.
2.
3.

1.

1

2

20


18

2.
a.

1. 100 000

1.1

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1 000 000

1 000 000

1.2

(i)

1.3

(i)

(ii)
1.4

(i)
(ii)

1000 000

1 000 000

1 000 000

100 000

( 1 6 )

21

b.

c.

22

d.

e.

1
2

23

f.

g.

24

h.

3.

2
3

25

26

1. 1 000 000

1.1.

(i)

1 000 000

1 000 000

(iv) 1 000 000

1 000 000

(i)

(ii)

(iii)

1.2.

1.3.

1.4.

(i)

(ii)

(i)

1 000 000

(ii)

27

2. 1 000 000

2.1

(i)

1 000 000

(ii)

1 000 000

2.2

(i)

28

3. 1 000 000

3.1

(i) 1 000 000

1 000 000

(ii)
3.2

3.3

(i) 1 000 000

(i)

29

4. 1 000 000

4.1

(i) 1001000
1 000 000

100 1 000
1 000 000

4.2

4.3

(i)

(i)
(ii)

(iii)

30

5. 1 000 000

5.1

(i)

(i)

1 000 000 100


1 000

5.3

1 000 000
1001000

5.2

(i)

(ii)

(iii)

31

6.

6.1

6.2

(i)

(i)

1 000 000
(a)
(b)
(c)
(d)

1 000 000

6.3

(i)

1 000 000

32

7.

7.1

(i)
10
(i)

7.2

10

(ii)
10

7.3

(i)
10
(i)

7.4

33

8.

8.1

(i)

8.2

(i)

8.3

(i)

8.4

8.5

8.6

(i)

100 1000

(i)

100 1000

(i)

34

9.

9.1

9.2

(i)
(ii)
(iii)

(i)

35

10. RM1 000 000

10.1

(i)

10.2

(i)

10.3

10.4

10.6

(i)

(i) 100
1000

10.5

(i) 100
1000
(i)

36

10. RM1 000 000

10.7 (i)

.
10.8

10.9

(i)
(ii)

(i)

37

11.

11.1

(i)

11.2

11.3

(i)
a)
b)

(i)
a)
b)
c)

11.4

(i)
a)
b)

38

11.

11.5

(i)

a)
b)

11.6

(i)

39

12.

12.1

(i)

(a)
(b)
(c)

(ii)
(a)
(b)
(c)
12.2

(i)

12.3

(i)

40

12.

12.4

(i) 100 1 000

12.5

(i) 100
1 000

12.6

(i)

41

13.

13.1

(i)

13.2

13.3

13.4

(i)

(i)

(i) 100

1000

42

13.

13.5

(i) 100 1000

13.6

(i)

43

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

(i)

(i)

(i)

(i) 100
1000

44

14.

14.5

(i)

100
1000

(i)

14.6

45

15.

15.1 i

ii

iii

15.2

15.3

(i)
(ii)

(i)
(ii)

(i)

(i)

46

16.

16.1

(i) x y O
(ii)
(iii)

47

x y

17.

17.1

(i)

1:1 1:10 1:100 1:1000

48

( : )

18.

18.1

(i)

18.2

(i)

(ii) 10

49

Terbitan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA