Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A [ 20 markah ]

Pilih jawapan yang paling sesuai.


1. Tuhan mengamanahkan kepada
manusia tugas menguruskan alam.
Antara yang berikut, manakah
menunjukkan kegagalan manusia
melaksanakan tugasnya ?
I Pembakaran terbuka
II Pembebasan asap hitam
III Penanaman semula flra
I! Pembuangan sisa " sisa tksik ke
dalam sungai.
A I, II dan III # II, III dan I!
B I, II dan I! $ %emua di atas
2. Bertanggungjawab
&emperleh

'eper(ayaan 'eyakinan
Pilih perlakuan yang berkaitan dengan
nilai di atas.
A Aminah tekun menguruskan
badannya supaya disukai ramai.
B &aimunah tidak brs berbelanja
agar tidak ditegur leh ibu
bapanya.
# membangunkan ka)asan hutan
dengan se)enang " )enangnya.
$ Ahmad taat setia dan berusaha
untuk meningkatkan imej syarikat
tempat dia bekerja.
3. Alam merupakan anugerah Tuhan.
'ita perlu
A. &enebang pkk untuk men(ari
keuntungan yang maksimum
B. &embuang sisa " sisa tksik ke
dalam sungai
#. &elindungi keaslian alam
$. &embangunkan ka)asan hutan
dengan se)enang " )enangnya.
4. %eserang yang mempunyai
harga diri akan melakukan
perkara " perkara yang berikut,
kecuali
A mersakkan diri dan
menjejaskan masa depan diri
B sentiasa menjalani kehidupan
yang sihat
# melakukan akti*iti " akti*iti
yang memba)a manfaat
kepada diri
$ menjaga maruah diri
+ %emua perlakuan di ba)ah
menunjukkan nilai
bertanggungja)ab, kecuali
A serang pengurus syarikat
menyediakan lapran prjek
yang lengkap dan tanpa
sebarang kesalahan
B para pelajar menghabiskan
masa terluang di pusat "
pusat siber
# juruterbang memeriksa
keadaan kapal sebelum
memulakan penerbangan
$ (ikgu memeriksa buku kerja
pelajar dengan teliti
, %emua kelakuan di ba)ah
menunjukkan nilai hrmat dan
taat kepada ahli keluarga, kecuali
A &eng -ee memba)a adiknya
bersiar " siar di bandar pada
hujung minggu.
B &eng -ee ber(akap dengan
nada yang rendah semasa
berinteraksi dengan ahli " ahli
keluarganya
# &eng -ee mendapatkan
kebenaran abangnya sebelum
menggunakan begnya
$ &eng -ee tidak membantah
nasihat dan kata " kata ibu
bapanya
. Pilih (iri " (iri yang men(erminkan
nilai kasih sayang terhadap keluarga
I &engambil berat masalah
keluarga
II &enggembirakan ahli " ahli
keluarga
III %anggup berkrban untuk
keluarga
I! &engejek kelemahan ahli
keluarga
A I dan II # I, II dan III
B II dan I! $ %emua di atas
/ &enjelang perayaan $eepa*ali, 0a*i
yang bekerja di bandar patut
A melan(ng ke luar negara
bersama rakannya dan
membiarkan kedua" dua tuanya di
kampung
B berserangan di bandar )alaupun
(uti banyak
# pulang ke kampung dan meraikan
$eepa*ali bersama ibu bapanya
$ meraikan $eepa*ali di pusat "
pusat hiburan di bandar
1 Apabila abang dinaikkan pangkat,
anda patut
I mendiamkan diri
II mengu(apkan tahniah
III meraikan kejayaannya
I! memeluk dia dan melahirkan
perasaan sedih
A I dan III # II dan III
B II dan I! $ III dan I!
23 %emua kelakuan di ba)ah
menunjukkan nilai tanggungja)ab
terhadap kelurga, kecuali
A 'hadijah berkelakuan baik untuk
menjaga imej keluarga
B bapa meluangkan masa
memahami masalah anak " anak
# bertutur se(ara span dengan ahli
" ahli keluarga
$ mendidik anak " anak menjadi
insan yang berguna
%ambutan Hari Bumi
Nilai C untuk menyelamatkan
Bumi
22 Nilai # di atas ialah
A keharmnian antara manusia dan
alam sekitar
B kemapanan alam sekitar
# menyayangi dan menghargai
alam sekitar
$ peka terhadap isu " isu alam
sekitar
24 %emua perlakuan di ba)ah
menunjukkan nilai peka terhadap isu "
isu alam sekitar, kecuali
A pihak berkuasa menjalankan
perasi menahan kenderaan "
kenderaan yang membebaskan
asap hitam
B pega)ai 5abatan Alam %ekitar
melakukan kajian terhadap pun(a
pen(emaran sesuatu sumber alam
# membina lebih banyak padang
glf untuk menarik lebih banyak
pelan(ng asing ke negara kita
$ melan(arkan &inggu Alam
%ekitar untuk menjaga kebersihan
air sungai
26 Pilih kesan kepupusan terumbu
karang
A Air laut menjadi kelam
B 'ehilangan tempat
pembiakan dan tumbesaran
hidupan laut
# &enimbulkan perasaan
marah pelan(ng
$ Penipisan lapisan 7n
2+ %emua perlakuan di ba)ah adalah
betul, kecuali
A menderma kepada tabung
menyelamatkan hai)an liar
B membuang sisa " sisa kilang ke
dalam laut negara jiran untuk
menjimatkan ks pelupusan
# menyaman pemilik " pemilik
kereta yang membebaskan asap
hitam
$ me)ujudkan ka)asan
perlindungan hidupan maritim
2, Pilih perlakuan yang berkaitan dengan
nilai (inta akan negara
A %erang ayah menghantar
anaknya yang sakit ke hspital
untuk mendapatkan ra)atan
B 0akyat tidak bermusuhan antara
satu sama lain
# 8ainal berusaha mengharumkan
nama negara &alaysia dengan
memenangi a(ara sukan
badmintn di peringkat
antarabangsa
$ &elindungi sungai di &alaysia
daripada pen(emaran
2. Pilih perlakuan yang menunjukkan
nilai taat setia kepada raja dan negara
A Para pemimpin berusaha
mengadakan kempen " kempen
yang melibatkan rakyat jelata
B Para pemimpin mengadakan
rumah terbuka ketika musim
perayaan
# Para pemimpin mela)at negara "
negara " negara lain untuk
menjalinkan hubungan baik
dengan negara " negara
berkenaan
$ Para pemimpin memba(a ikrar
sebelum menjalankan tugas
2/ %ekiranya berlaku peperangan, kita
patut
I menjadi askar sukarela
II mendapatkan bantuan negara "
negara lain
III berhijrah ke luar negara
I! menentang musuh habis " habisan
A I dan II
B I dan III
# II, III dan I!
$ I, II dan I!
Kenalilah Malaysia, anda pasti
tidak enyesal
21 'enyataan di atas men(erminkan
A perasaan hairan terhadap
&alaysia
B perasaan bangga terhadap
&alaysia
# perasaan khuatir terhadap
&alaysia
$ perasaan gembira terhadap
&alaysia
43
Pilih nilai yang betul berdasarkan
gambar di atas
A 'asih sayang
B %anggup berkrban untuk negara
# #inta akan negara
$ Taat setia kepada raja dan negara