Anda di halaman 1dari 42

Sistem koordinat

Katakan P ( x , y ) ialah satu titik pada satah


cartes. Koordiat titik P akan menentukan
kedudukannya.

Vektor OP ialah Vektor kedudukan bagi titik P
dalam satah cartes.

Vektor kedudukan ini boleh diwakili dengan
huruf kecil p.

-2 0 2 4 6
Rajah di bawah menunjukkan vektor OA , OB
dan AB yang dilukis pada satah cartes.

B
A
y
x

2


4


6

Penyelesaian
OA = 5i + j
OB = -2i + 5j
AB = -7i + 4j
Rajah di bawah menunjukkan titik p ( -5, 3 )
dan Q ( -2, 0 ) pada satah cartas.
P ( -5 , 3 )
Q ( -2 , 0 ) O
y
x

y
x
6i
-8j
a
O

Contoh
Diberi dua vektor, p = 4i + 3j dan q = i 2j.
Cari
a) 2p 3q

C
B
A
0
Contoh:
Kira nilai a b jika a = (1,3) dan b = ( 1,5).
Penyelesaian : a = i + 3j
b = i + 5j
a b = (i + 3j) . ( i + 5j)
= (i . i) + (i . 5j) + (3j . i) + (3j . 5j)
= 1 + 15 = 14
SUDUT ANTARA DUA VEKTOR
Formula am : a b = | a | | b | kos
kos = sudut antara vektor a dengan vektor
b.
= kos 1 a b | a | | b |
Di beri dua vektor, A = 2i + 3j 5k dan B = 7i 6j + 2k. Kira sudut antara kedua-dua
vektor tersebut.

SUDUT ARAH
Sudut arah adalah sudut di antara sesuatu vektor dengan
vektor-vektor unit iaitu koordinat i, j dan k.

Jika adalah sudut antara dua vektor a dan b,


maka hasil darab vektor bagi a dan b,
dituliskan sebagai a x b, ditakrifkan sebagai,
a x b = |a| |b| sin n
di mana
Magnitud | a x b | = |a| |b| sin

dan
ialah suatu vektor unit yang berserenjang
kepada satah a dan satah b dan ialah
sudut di antara a dan b. n
Arah a x b adalah berserenjang denan satah
vektor a x b.
a x b b x a ( tidak mematuhi hukum tukar
ganti)
a x b = b x a