Anda di halaman 1dari 7

BAHASA MELAYU TAHUN 2

NAMA: .. TAHUN 2 :.
Arahan Am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat petikan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih
satu jawapan yang etul sahaja.
!oalan " hingga !oalan #.
Ba$a $erita di awah dan jawa soalan-soalan yang erikutnya.
Pada hari Ahad yang lepas, Amir dan rakan-rakannya pergi ke sungai. %ereka
hendak meman$ing ikan, tetapi sungai itu telah ter$emar. Banyak sampah diuang
ke dalam sungai itu. &kan-ikan di sungai itu telah mati. %ereka pulang ke rumah
dengan perasaan yang sedih.
1. 'e manakah Amir dan rakan-rakannya pergi (
A. andar B. sekolah C. sungai D. hospital
). Apakah yang mereka hendak lakukan di sana (
A. erkelah B. meman$ing C. erehat D. melan$ong
*. Bagaimanakah keadaan sungai itu (
A. ter$emar B. jernih C. ersih D. seperti sediakala
4. Apakah tindakan Amir dan rakan-rakannya apaila melihat keadaan sungai terseut (
A. memeritahu penjaga B. memersihkan sungai
C. memeritahu guru D. memeritahu +aatan Alam !ekitar
#. !etelah melihat kejadian terseut, agaimanakah perasaan mereka (
A. gemira B. iasa C. duka$ita D. riang
!oalan , hingga !oalan "-.
Ba$a iklan di awah dan jawa soalan-soalan yang erikutnya.
Datanglah segera ke " GEDUNG BORONG ".
+ualan murah selama seulan mulai ".*.)-"-
!ehingga "...)-"-. 'ami menjual arangan yang
Bermutu tinggi dengan harga yang sungguh
%urah. /arga yang menyeakan anda
Tersenyum. Potongan heat sehingga 0# 1.
Nama Barangan Peratus Potongan
". Barangan dapur #-1
). Peraut kayu *#1
*. Peralatan elektrik .-1
.. Pakaian kanak-kanak 0#1
#. Bahan pen$u$i *-1
,. %akanan dalam tin )#1
+imatkan wang anda. Cepatlah datang dan
Balik dengan senyuman yang lear.
1
,. Apakah nama kedai yang menawarkan jualan murah ini (
A. 'edai 2edung B. 2edung Borong
C. 'edai Borong D. Pasar Borong
0. Berapa jeniskah arangan yang dijual dengan potongan harga istimewa (
A. . jenis B. # jenis C. , jenis D. 0 jenis
3. Berapakah potongan heat tertinggi dierikan (
A. )#1 B. 0#1 C. .#1 D. #01
4. Berapa lamakah jualan murah ini diadakan (
A. satu minggu B. satu ulan C. Dua minggu D. satu hari
"-. +ika datang ke kedai ini, kita akan pulang dengan .
A. menanggis B. senyum lear C. ketawa D. tangis ketawa
!oalan "" hingga !oalan "#.
Ba$a dialog di awah dan kemudian jawa soalan-soalan yang erikutnya.
Apaila waktu rehat, Amir dan !arjit duduk di awah pokok. %ereka makan ekalan yang di
awa dari rumah. Amir mendapati !arjit kelihatan sedih.
Amir : %engapa kamu ersedih, !arjit (
!arjit : !aya susah hati, Amir.
Amir : Apakah maksud kamu ( Beritahulah saya.
!arjit : !aya terpaksa er$uti selama eerapa hari. &u saya sudah seminggu !akit.
Dia tidak dapat menjual sayur di pasar.!aya pula ana su!ung. 5leh sea itu
saya terpaksa melakukan kerja itu sementara waktu. 'alau tidak keluarga saya
tentu menghadapi masalah kewangan.
Amir : +angan kamu susah hati. !aya akan memantu kamu. !aya akan memeritahukan hal ini
kepada Cikgu 'amisah.
!arjit : !aya malu jika Cikgu 'amisah dan kawan-kawan mengetahui hal ini.
Amir : +anganlah malu. !aya per$aya ahawa Cikgu 'amisah akan memantu kamu.
!arjit : Terima kasih Amir kerana memantu saya.
"". Bilakah perualan antara Amir dengan !arjit erlaku (
A. waktu pulang dari sekolah B. waktu pagi
C. waktu makan tengah hari D. waktu rehat
"). %engapakah !arjit terpaksa er$uti selama eerapa hari (
A. kerana dia dimarahi Cikgu 'amisah B. kerana dia anak sulung
C. kerana dia terpaksa memantu iunya D. kerana iunya sakit
2
"*. Apakah pekerjaan iu !arjit (
A. menjual sayur B. menjual kuih
C. menjual makanan D. ekerja di pasar
".. Bagaimanakah Amir menolong !arjit (
A. meminta antuan daripada ayahnya
B. memantu !arjit menjual sayur
C. meminta antuan daripada Cikgu 'amisah
D. memerikan wang elanja
"#. !impulan ahasa ana su!ung dalam dialog ini ermaksud .
A. anak yang paling ke$il dalam keluarga
B. anak orang lain yang dipelihara seagai anak sendiri
C. anak yang pertama dalam keluarga
D. anak yang kedua dalam keluarga
!oalan ", hingga !oalan )-.
Ba$a petikan di awah dan jawa soalan-soalan yang erikutnya.
'amal dan !ori adik-eradik. %ereka ersekolah di !' 'ayan, !itiawan.
'amal adalah pelajar tahun dua dan !ori pelajar tahun enam.'edua-duanya
sangat rajin dan pandai.
%ereka juga mempunyai hoi yang sama iaitu ersukan. 'amal gemar
ermain ping pong dan !ori pula gemar ermain adminton. !ori mewakili
sekolahnya dalam Pertandingan Badminton Daerah %anjung.
",. Berapakah umur 'amal (
A. lapan tahun B. semilan tahun
C. sepuluh tahun D. seelas tahun
"0. Apakah hoi mereka pada masa lapang (
A. elajar B. ersukan C. erkeun D. ermain
"3. Permainan apakah yang digemari oleh !ori (
A. ping pong B. ola sepak
C. adminton D. hoki
"4. !ori telah mewakili sekolahnya dalam pertandingan . .
A. ping pong B. ola sepak C. adminton D. hoki
)-. 'edua-duanya mempunyai sikap yang rajin dan .. (
A. $erdik B. iasa C. aik D. pemalas
3
Bahagian ini terdiri daripada *- soalan 6soalan )" hingg #-7. +awa semua soalan.
!oalan )" hingga )3
+awa soalan erdasarkan maklumat dieri.
)". 8ajin lawannya
A. tekun B. malas C. lemah D. penat
)). +ika segar : !et"#
maka se$"# : .
A. ke$ewa B. gemira C. lesu D. lupa
)*. Berdasarkan gamar di awah ini, padanan kata yang manakah yang sesuai.
A. erat : ringan
B. kuat : lemah
C. esar : ke$il
D. tinggi : rendah
).. +ika tali : pinggang
maka sapu :
A. perut B. tangan C. muka D. mulut
)#. +ururawat : hospital
guru :
A. sekolah B. padang sekolah C. alai polis D. rumah
),. +ika sawah : padi
maka keun : .
A. ladang B. emas C. getah D. eras
)0. Pilih pasangan yang t"$a sesua".
+am : Tangan
A. songkok : kepala
B. rantai : leher
C. kasut : kaki
D. $in$in : lutut
4
)3. Pilih pasangan yang sesua"
A. emas : pelomong
B. ayam : pemajak
C. ikan : petani
D. padi : pekeun
!oalan )4 hingga soalan *3.
Pilih jawapan yang sesuai.
)4. 9angit mendung, . pun turun.
A. hujan B. kilat C. guruh D. riut
*-. %& Ogos ialah hari .
A. Buruh B. 'eangsaan C. 8aya Puasa D. Deepa:ali.
*". &kan paus memiak se$ara .
A. melahirkan anak B. erenang
C. menetas D. ertelur
*). Aang pergi ke untuk memeli setem.
A. pasar B. alai polis C. pejaat pos D. klinik
**. Di taman unga itu anyak
A. unga-ungaan B. uah-uahan
C. sayur-sayuran D. haiwan-haiwan
*.. Asrul pelajar yang . . Dia .., oleh gurunya.
A. jahat . dipuja B. jujur .. dimarahi
C. aik dipuji D. odoh .. dipukul
*#. 2amar di atas menunjukkan
A. dalam B. lear C. panjang D. luas
*,. 'amu suka ermain $ongkak guli(
A. atau B. jika C. dan D. tetapi
*0. . 'amu menangis(
A. Apakah B. %engapakah C. 'emanakah D. !iapakah
5
*3. ;Bilakah awak hendak datang ke rumah .(< Tanya =n$ik A>mee kepada Tau?i@.
A. kamu B. saya C. rakan D. saudara
!oalan *4 hingga soalan ...
Pilih penjodoh ilangan yang sesuai dan kata seerti atau sinonem.
*4. Puan !hida memeli . Baju untuk anaknya.
A. seuah B. sepasang C. seekor D. seketul
.-.
Penjodoh ilangan agi gamar di atas ialah
A. uah B. iji C. keping D. hiris
.".
'ata manakah yang menunjukkan maksud di atas(
A. ulat B. masam C. masin D. manis
.). +ujur ertinya ..
A. setia B. iklas C. patuh D. aik hati
.*. Cari kata yang sama makna.
A. pendek : panjang B. esar : ke$il
C. $antik : lawa D. dekat : jauh
... Pilih pasangan yang seerti.
A. menyanyi : men$ari
B. mengira : memilang
C. menyusun : mengesat
D. menanduk : menendang
6
!oalan .# hingga soalan #-.
Pilih simpulan ahasa yang sesuai.
.#. Ammar seorang yang .. kerana tidak tahu ermain ola.
A. kaki otol B. kaki judi C. kaki angku D. kepala atu
.,. &dham pergi .. ke Teluk Batik.
A. makan angin B. makan ikan C. langkah kanan D. mulut tempayan
.0. &u A@ilah sakit, Amira memawa
A. uah tangan B. uah hati C. $ahaya mata D. $epat tangan
.3. Pra:in tidak mempunyai aang atau adik. Dia
A. anak uah B. anak emas C. anak angkat D. anak tunggal
.4. !impulan ahasa agi orang 'ang som(ong ialah .
A. hidung tinggi B. jauh hati C. ulat hati D. hati atu
#-. 5rang yang suka men$uri A B
B ialah
A. $akar ayam B. kepala atu C. panjang tangan D. ekas tangan
!=9A%AT %=C+ADAB. !=%52A B=8+AEA
7

Anda mungkin juga menyukai