Anda di halaman 1dari 31

1.

0
PENGENALAN
1.1 Pengenalan Bimbingan Dan Kaunseling
1.1.1 Bimbingan
Bimbingan merupakan satu aktiviti yg dijalankan untuk membekalkan individu
atau ahli kelompok dengan ilmu atau kemahiran tertentu. Bimbingan juga merupakan
satu proses bagi membantu individu atau kelompok pada bila-bila masa utk
mengembangkan kapasiti golongan sasaran supaya golongan tersebut dapat
membuat pilihan bijak dari aspek peribadi, kerjaya, sosial serta akademik demi
kepentingan mereka sendiri.
Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran pula, bimbingan merupakan satu proses
pendidikan bagi memberi pertolongan positif kepada individu untuk memahami
dirinya sendiri serta dapat menggunakn potensi dan peluang pendidikan yang ada
dengan bijak bg memajukan diri sendiri dan seterusnya memperkembangkannya
dengan lebih berkesan.
1.1.2 Kaunseling
Kaunseling merupakan satu proses yg dilalui oleh seseorang pada bila-bila masa
sahaja dan tidak semestinya semasa mengalami krisis atau perubahan dalam
kehidupan seharian. Seara umumnya, kaunseling merupakan satu proses
pertolongan professional yang bertujuan membimbing klien untuk memahami diri dan
alam sekelilingnya serta me!ujudkan perubahan tingkah laku yg positif terhadap
individu tersebut.
1.2 Definisi terapi.
"erapi berasal daripada perkataan #reek iaitu $"herapeia$ yang bermaksud satu
perkhidmatan, satu kehadiran yang berkait dengan perkataan #reek %kata kerja&
$therapeuo$ yang bermaksud $i !ait upon$. 'leh itu, terapi merupakan satu
perkhidmatan yang diberi kepada pesakit pada (aman tersebut. Seara
umumnyanya, terapi merupakan kaedah untuk mengubati penyakit atau masalah
tubuh badan dan sebagainya.
)enurut kamus perubatan )osby %2**1&, terapi didefinisikan sebagai ra!atan
pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit dengan
tujuan mengembalikan kefungsian badan seara normal. Dalam konteks pendidikan
di )alaysia pula, terapi dapat didefinisikan sebagai kaedah untuk membantu
seseorang individu untuk bergerak-balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran-
kemahiran yang tertentu.
Dalam pengajaran yang telah dijalankan oleh saya terhadap murid tahun + di
sebuah sekolah kebangsaan di Kangar, ,erlis ini, saya telah menggunakan tiga jenis
terapi yang biasa dijalankan oleh mana-mana ahli terapi di negara kita. "erapi yang
saya gunakan adalah terapi mu(ik, dan terapi bererita.
1.+ Terapi Yang Digunakan.
1.+.1 "erapi )u(ik
)u(ik bersifat universal dan kreatif. )u(ik adalah berkenaan dengan
apresiasi bunyi dimana sebarang bunyi yang mendamaikan dan menenangkan
dianggap sebagai mu(ik termasuk deruan angin, ombak pandai serta kiauan
burung. )u(ik dapat bertindak atas diri manusia dari segi mental, emosi, fi(ikal serta
rohani. 'leh yang demikian, mu(ik dapat mengubah dan me!ujudkan perasaan
yang berlainan. )u(ik juga dapat memperepat ekspresi emosi disamping dapat
mengurangkan stress atau ketegangan seseorang individu.
'leh itu, tidak hairanlah jika pada hari ini mu(ik menjadi alternatif dalam
ra!atan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan mu(ik bertujuan
untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental serta fi(ikal.
-a adalah satu teknik klinikal dan evidene -based yang dijalankan oleh pakar dan
berdasarkan kepada fakta-fakta hasil kajian. )u(ik merupakan satu getaran tenaga
bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbe(a. "enaga
yang serupa juga !ujud dalam tubuh dan minda kita. Sekiranya getaran tenaga
bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita, mu(ik boleh
dianggap sebagai ubat yang memulihkan.
)enurut .anser %1//0&, mu(ik boleh mengeluarkan hasil yang menenangkan.
Kenyataan tersebut telah disokong oleh )andsager et al. %1//1& dan )oreno %1/00&
yang menambah baha!a dalam budaya orang 2unani, mereka menggunakan mu(ik
untuk tujuan asuhan dan pemulihan manusia. 3hli-ahli sihir pula menggunakan mu(ik
keatas pesakit mereka bagi menapai keadaan emosi yang luar biasa
keseronokannya untuk mengubati mereka.
4Sejarah terapi mu(ik telah termaktub sejak (aman purba di mana sebuah
buku ajaran 5ina iaitu 4- 5hing6 atau dikenali juga dengan nama 4Buku ,erubahan6
menyatakan 4mu(ik mempunyai kuasa untuk menenangkan ketegangan dalaman
dan juga berupaya untuk mengurangkan gangguan emosi seseorang.
"erapi mu(ik adalah berkesan untuk meningkatkan atau menyediakan
suasana yang lebih tenang. Selain itu, terapi mu(ik juga melegakan keresahan,
kemurungan dan meringankan stress. "erapi mu(ik membantu klien %pesakit & yang
mempunyai masalah berkaitan emosi untuk meneroka serta menyelami perasaan
mereka sendiri. )elalui ara ini mereka dapat melakukan perubahan yang positif
terhadap tingkah laku. Selain itu, klien juga dapat mempraktikkan penyelesaian
masalah yang seara tidak langsung merungkaikan dan menyelesaikan konflik
mereka.
)emandangkan terapi mu(ik begitu berguna, ia banyak digunakan dalam
kaunseling pada hari ini. Dalam kaunseling, kita boleh mengaplikasikan mu(ik
mengikut ita rasa dan minat seseorang klien terhadap jenis-jenis mu(ik yang
digunakan. )ereka boleh memilih untuk menulis, mendengar atau memainkan
mu(ik.
7a!atan terapi mu(ik dapat memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi dan
juga kemahiran koordinasi fi(ikal. 8ungsi mental dan fi(ikal juga dapat
dipertingkatkan dan diperbaiki apabila kaedah ra!atan ini digunakan kepada mereka
yang mempunyai masalah berkaitan saraf dan masalah pertumbuhan.
)u(ik dapat mengalihkan kesakitan pesakit, menyedari hal itu penggunaan
terapi mu(ik digunakan seara lebih meluas di hospital-hospital dan klinik bersalin
untuk mengurangkan tekanan dan kesakitan ketika ibu ingin melahirkan bayi. Selain
itu, terapi mu(ik juga berkesan untuk mereka yang menderita sakit kepala atau
migrain.
"erapi mu(ik dapat meningkatkan kualiti hidup kepada pesakit-pesakit yang
3l(heimer dan penyakit yang hampir serupa. 5ara ini sangat berguna kepada
mereka yang mempunyai masalah pembelajaran , masalah pertuturan dan
komunikasi di mana terapi mu(ik amat membantu golongan yang kurang bernasib
baik ini.
Kajian menunjukkan baha!a keberkesanan teknik terapi mu(ik memberi
relaksasi seara fisiologi dan psikologi. )enurut 9ellison %1/1:&, mu(ik latar dapat
mengurangkan stress dan membantu dalam proses relaksasi. Kenyataan itu
disokong oleh Sartelli ; Borling %1/0<& mu(ik dapat membantu proses relaksasi
dengan teknik biofeedbak. )enurut .anser %1//0& pula, mendapati kajian literature
menggunakan keberkesanan mu(ik dalam relaksasi lebih mendatangkan impak
positif ke atas klien.
3merian )usi "herapy 3ssoiation %2**/&, mentakrifkan terapi mu(ik
sebagai penggunaan intervensi mu(ik berasaskan klinikal dan bukti untuk menapai
matlamat individu dalam perhubungan antara terapeutik oleh professional yang
mempunyai kredential yang telah menamatkan program terapi mu(ik yang diiktiraf.
Satu tinjauan yang dijalankan di 3merika Syarikat ke atas penuntut kolej
menunjukkan baha!a tahap keerdikan dapat dipertingkatkan dengan mendengar
mu(ik gubahan )o(art. )u(ik penggubah termasyur itu berupaya menurunkan
denyutan jantung dan membuat anda bersantai.
1.3.2 Terapi Bercerita.
"erapi bererita merupakan satu seni yang dapat mempengaruhi orang lain
dengan bererita mengenai dilema persendirian mereka. "erapi ini juga merupakan
salah satu media komunikasi antara ahli terapi dengan klien.komunikasi tersebut
digunakan oleh ahli terapi terhadap klien bertujuan untuk mengembangkan diri
mereka dalam ara yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang memba!a kepada
hasil yang diinginkan.
"erapi bererita ialah suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan
peristi!a dengan perkataan, imej dan suara. =lemen-elemen penting yang
terkandung dalam erita ialah plot, !atak-!atak serta pandangan dan nilai-nilai
murni.
>ilai-nilai moral yang terkandung dalam erita, dan kanak-kanak yang
mempunyai motivasi instrinsik yang suka mendengar erita, terapi bererita
merupakan pendekatan yang paling berkesan untuk kaunseling kanak-kanak yang
mempunyai tingkah laku bermasalah.
9ika dilihat dalam kehidupan masyarakat )elayu lampau, terapi bererita telah
digunakan tanpa disedari. Buktinya, dalam kehidupan masyarakat )elayu terdapat
banyak unsur terapi bererita yang timbul tanpa disedari. 3ntaranya seperti 3!ang
Batil dan juga !ayang kulit. .asilnya, masyarakat terdahulu dapat mengatasi
masalah mereka dengan mendengar erita yang disampaikan oleh penerita. Selain
daripada nilai murni atau pengajaran mengenai sesebuah erita tersebut, seara
tidak langsung emosi mereka juga turut berubah mengikut rentak erita tersebut.
Kegunaan erita untuk terapi pula ialah erita yang menggambarkan
hidup emosi dalaman. 5erita merangkumi pengalaman emosi. )ereka memberi
kanak-kanak perkataan yang diperlukan untuk menyatakan perasaan dan konteks
untuk mereka memahami perasaan tersebut. Dengan mendengar erita, kanak-
kanak menjadi lebih yakin, kreatif dan ergas se!aktu menghadapi masalah harian.
Di samping itu, mendengar erita dapat menyediakan pengalaman untuk
kanak-kanak menghadapi masa depan mereka. Bererita dengan teknik yang
berkesan atau melibatkan seara keseluruhan minda, deria dan emosi pendengar,
seakan-akan hidup sering dengan dunia erita itu. Kesannya, pendengar lebih
bersedia untuk menghadapi situasi yang serupa dalam kehidupannya.
Selain itu, erita dapat mengajar ara penyelesaian masalah seara kreatif.
?a(imnya, erita mengandungi masalah atau konflik yang harus diselesaikan. 5erita
memba!a pendengar menghayati setiap langkah untuk menyelesaikan masalah
konflik tersebut. 5ara ini mengajar kanak-kanak lebih kreatif, pintar akal dan
ketabahan. 5erita juga menunjukkan tindakan dan akibat. 5erita memberi ontoh
kegagalan dan kejayaan, lesedihan dan kegembiraan. )ereka menerminkan akibat
setiap keputusan !atak, sama ada positif atau negative. -ni memberi tunjuk ajar
kepada kanak-kanak untuk membuat keputusan positf pada masa kelak.
5erita juga menerminkan keadaan manusia yang universal. )elalui
peristi!a yang distruktur seara emosi, erita memberi persepsi dalam emosi
pendengar dan pengalamannya, dan mengingatkan pendengar !alaupun !ujud
perbe(aan antara satu sama lain, semua manusia menghadapi rintangan hidup yang
sama.
.elen Keller, dalam @"he Story of )y ?ifeA menulis, mendengar erita
merupakan ara yang paling mudah dan seara semulajadi untuk kanak-kanak
menguasai bahasa yang membolehkan mereka menyusun, menstruktur,
memanipulasi, memikir dan mempersepsikan dunia seara rasional.
#uru atau kaunselor boleh menjadikan teknik bererita sebagai satu
pendekatan terapi kepada murid-murid di mana guru boleh meneroka dan uba
mendekati murid bermasalah dengan bererita. )urid yang bermasalah kadang-
kadang sukar untuk meluahkan perasaan mereka seara terbuka kepada guru atau
kaunselor. 'leh itu, guru perlu menari sumber yang berkaitan dalam masalah yang
sedang dihadapi atau pengalaman hidup yang pernah dilalui oleh murid tersebut.
Berdasarkan sumber tersebut, guru perlu mereka dan menipta jalan erita
yang sesuai supaya berkaitan dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. 3pabila
murid mendengar erita tersebut dia akan terdorong untuk mendengar lantas
meluahkan perasaan atau masalah yang dihadapi seara tidak langsung. )alah, jika
murid masih malu atau tiada keyakinan untuk bererita kepada kaunselor, guru
perlulah menyatakan pengakhiran erita yang baik dan boleh dijadikan panduan dan
pengajaran kepada murid tersebut. .al ini supaya murid dapat membuat keputusan
atau menyelesaikan masalah berpandukan penutup erita yang disediakan oleh
guru.
"ujuan bererita yang lain juga ialah untuk menerapkan nilai murni,
pengajaran dan unsur-unsur teladan yang baik kepada murid. 'leh itu, seorang
penerita hendaklah bijak membuat pemilihan jalan erita supaya kanak-kanak dapat
dipupuk dengan nilai-nilai yang positif. 9alan erita yang baik untuk kanak-kanak
adalah erita yang ringkas, mudah difahami, menarik, menggunakan bahasa yang
sesuai danmempunyai nilai moral yang tinggi supaya murid dapat menghayati
pengajaran yang ingin disampaikan pada akhir sesi bererita. >ilai-nilai murni boleh
diserapkan seara langsung dan juga tidak langsung. ,enyerapan nilai murni seara
langsung selalunya dilaksanakan oleh penerita semasa akhir sesi peneritaan.
)anakala penyerapan seara tidak langsung dapat diselitkan semasa peneritaan
tersebut berlangsung.
"erapi bererita ini merupakan suatu teknik yang paling berkesan bagi
menyemai kemahiran berkomunikasi kepada kanak-kanak %"renher, 1//1B0<&.
"ugas seorang guru atau kaunseling bukan sahaja mendidik dan mengajar bagi
memenuhi bidang akademik sahaja. >amun aspek sosial seperti yang termaktub
dalam 8alsafah ,endidikan Kebangsaan perlulah dititikberatkan oleh guru supaya
murid dapat menjadi seorang modal insan yang seimbang, harmonis,
berdikari,fleksibel dan emerlang dalam pelbagai bidang. 3pabila guru menggunakan
teknik bererita sebagai terapi, murid-murid akan diminta berkumpul membentuk
bulatan atau sebagainya. Semasa proses penyampaian, sesi soal ja!ab akan
berlaku antara murid dengan guru. #uru perlu mengambil kesempatan ini dengan
menungkil keberanian murid untuk menyuarakan pendapat di hadapan ka!an-
ka!annya yanglain.
Selain itu, murid-murid akan berbinang dan berbual dengan rakan-rakan
tentang erita tersebut. 'leh itu, tanggungja!ab guru untuk menyediakan suasana
pembelajaran sosial yang sihat dan positif dalam kalangan murid-murid. Selain itu,
dengan terapi bererita, murid juga dapat menambah keyakinan diri untuk
mengekspresikan perasaan dan idea di mana pendekatan ini memerlukan
penglibatan murid seara aktif. ,roses bererita merupakan salah satu aktiviti yang
berpusatkan murid. 'leh itu murid memerlukan keyakinan diri yang tinggi untuk
menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru seperti bererita, menja!ab soalan
dan aktiviti susulan. )urid akan berusaha dan berlatih untuk mempersembahkan
erita yang menarik dan sesuai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru
mengikut perspektif individu. Bimbingan dan nasihat akan diberikan oleh guru
semasa proses penyampaian supaya murid dapat membaiki kesalahan dan
mempertingkatkan keupayaan diri.
Di samping meningkatkan keyakinan diri, murid juga dapat meluahkan
perasaan dan idea mereka dengan ara yang sihat di mana mereka tidak perlu
bergaduh, menjerit atau merosakkan harta benda jika mereka berhadapan dengan
masalah. Dengan terapi bererita, mereka dapat mengaitkan diri mereka dalam
erita tersebut dan sekali gus dapat menyelesaikan masalah dengan tunjuk ajar,
bimbingan dan pendapat guru dan ka!an C ka!an sekelas.
2.0
RANCANGAN
PENGAJARAN
HARIAN
BAHASA
MELAYU
TAHUN 3
RANCANAN P!NA"ARAN #AR$AN
)ata pelajaran B Bahasa )elayu
Kelas B + Dtarid
"arikh B 2* 8ebuari 2*1E
)asa B 0.E* C /.E*
Bilangan murid B 10 orang
"ema B Sekolah
"ajuk B Bantu C membantu amalan murni
.asil pembelajaran.
Standard kandungan B :.1 )emahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
Standard pembelajaran B :.1.1 )emahami dan menggunakan kata nama am hidup
yang merujuk bukan manusia dengan penjodoh bilangan
yang betul.
'bjektif B ,ada akhir pembelajaran, murid dapat B-
i. menggunakan lima kata nama am hidup yang
merujuk bukan manusia dengan penjodoh bilangan
yang betul.
ii. bertutur tentang sesuatu perkara daripada satu
sumber seara bertatatusila.
Kemahiran bahasa B mendengar, bertutur
Sistem bahasa B "atabahasa %kata nama am, penjodoh bilangan&
Sebutan dan intonasi
,engisian kurikulum
i. -lmu B Sains
Kajian tempatan
ii. >ilai murni B Kasih sayang
Baik hati
iii. "eknologi maklumat dan komunikasi
iv. Strategi ,d, B Kemahiran berfikir
,enyelesaian masalah
Bahan sumber ,d, B "ayangan slaid po!erpoint
?embaran kerja
,apan putih
)u(ik
,engalaman sedia ada B )urid pernah mendengar mengenai beberapa simpulan
bahasa digunakan dalam kehidupan seharian mereka.
%ANKA# $&$ P!%A"ARAN AKT$'$T$ P(P CATATAN
Set induksi
%: minit&
?agu 4bangau oh bangau6
Bangau oh bangau,
)engapa engkau kurusF
)aamana aku tak kurus,
-kan tidak timbul.
-kan oh ikan,
)engapa kau tak timbulF
)aamana aku tak timbul,
7umput panjang sangat.
7umput oh rumput,
Kenapa engkau panjang sangatF
)aamana aku tak panjang,
Kerbau tak makan aku.
Kerbau oh kerbau,
Kenapa kau tak makan rumputF
)aam mana aku nak makan,
,erut aku sakit.
Katak oh katak,
Kenapa panggil hujanF
)aamana aku tak panggil,
Dlar nak makan aku.
)lar oh ular,
)engapa nak makan katakF
)aamana aku tak makan.
)emang makanan aku.
1& #uru memperdengarkan lagu bangau oh
bangau kepada murid.
2& #uru meminta murid turut sama
menyanyikan lagu tersebut.
+& #uru bertanyakan apakah nama binatang
yang terdapat dalam lagu tersebut.
E& )urid diminta menyanyikan lagu tersebut
dengan menggayakan !atak yang terdapat
dalam lagu tersebut.
:& #uru mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran pada hari tersebut.
"eknik B Soal ja!ab
Kemahiran bahasa B
1& )endengar
2& Bertutur
BB) B
1& )u(ik
2& "ayangan video
?angkah 1
%1: minit&
Kata >ama 3m .idup
kata nama am hidup bukan
manusia ialah benda-benda
hidup, tapi bukan manusia.
5ontohnya B bangau
lembu
bunga
pokok
1& #uru menayangkan klip video mengenai
kata nama am.
2& #uru menerangkan mengenai kata nama
am hidup.
+& #uru mengedarkan petikan kepada murid.
E& )urid membaa petikan tersebut.
:& #uru mengarahkan murid menyenaraikan
kata nama am yang terdapat dalam petikan
tersebut.
BB) B "ayangan video,
petikan teks
"eknik B ,enerangan
Gmurid membaa dan
melakonkan dialog yang
terdapat dalam petikan
yang diedarkan.
>ilai B Kasih sayang
?angkah 2
%1: minit&
,enjodoh bilangan
Seekor
Sepasang
Seka!an
Sekuntum
Sejambak
Sehelai
Sebatang
Sebiji
Segugus
Sebuah
1& #uru menunjukkan gambar seekor burung.
2& #uru meminta murid membuat bunyi burung
dan menunjukkan pergerakan burung
sedang terbang.
+& #uru bertanya kepada murid penjodoh
bilangan bagi burung.
E& )urid diminta untuk memberi penjodoh
bilangan tersebut.
:& Seterusnya guru menunjukkan gambar bagi
sepasang burung.
<& )urid diminta untuk memberikan penjodoh
bilangan bagi gambar tersebut.
>ilai B Baik hati
BB) B slaid pengajaran
1& #uru mengulang langkah dengan
menggunakan gambar sekuntum bunga
kepada sejambak bunga dan seterusnya
gambar sebiji dan segugus anggur.
?angkah +
%2* minit&
5erita 4musang dan anggur6
Gaktiviti pengayaan
1& #uru bererita kepada murid mengenai
kisah sang musang dengan anggur.
2& )urid dikehendaki menulis kata nama khas
yang digunakan dalam erita tersebut.
+& )urid dikehendaki menulis penjodoh
bilangan bagi kata nama am yang
digunakan. 5ontoh B seekor musang.
Kaedah B Bererita
,enutup
%: minit&
,enutup kognitif
G>ilai B sentiasa berbelas kasihan
dengan makhluk "uhan dan
sayang kepada alam
sekeliling.
1& #uru meminta murid menyatakan nilai-nilai
murni yang telah dipelajari.
2& #uru dan murid bersoal-ja!ab mengenai
aktiviti yang telah dijalankan.
+& #uru merumuskan isi pelajaran.
>ilai B Baik hati, kasih
sayang.
3.0 LAPORAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
&!B!%)* P!NA"ARAN DAN P!*B!%A"ARAN.
Sebelum saya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan unsur terapi yang telah dieritakan pada bahagian sebelum ini, saya
dapati murid kelas saya iaitu murid tahun : Dtarid sukar untuk menumpukan
perhatian dan bergerak agak lambat apabila disuruh melakukan sesuatu aktiviti. 'leh
yang demikian, saya telah meranang satu pengajaran yang menyeronokkan, tetapi
masih lagi merangkumi objektif pengajaran yang telah ditetapkan.
Dalam ranangan pengajaran tersebut, saya telah menyelitkan unsur terapi
mu(ik sebagai salah satu terapi yang akan saya gunakan dalam proses pengajaran
saya. "erapi ini diselitkan bertujuan untuk mengatasi masalah murid yang sukar
menumpukan perhatian semasa saya mengajar. Selain itu, murid juga menunjukkan
reaksi seperti mereka sudah bosan dengan aktiviti biasa yang dilakukan oleh saya.
Dengan menggunakan bantuan teknologi terkini, iaitu penggunaan media
elektronik dalam pengajaran, saya merasakan baha!a dengan ara ini saya
mungkin akan dapat menarik perhatian mereka dengan lebih mendalam terhadap
proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung.
Dalam langkah berikutnya pula, saya telah membuat peranangan untuk
menggunakan terapi bererita. "erapi ini sesuai digunakan untuk kanak-kanak
kerana mereka sememangnya mudah terpengaruh dengan erita yang disampaikan.
Paparan elektronik yang digunakan
seasa proses penga!aran dan
pe"ela!aran
>amun begitu, terapi bererita tidak berjaya sekiranya hanya guru sahaja yang
menyampaikan erita tersebut. 'leh yang demikian, saya meranang untuk
melibatkan murid dalam terapi tersebut.
)urid dapat dilibatkan dengan guru bertanyakan soalan demi soalan yang
berkaitan dengan erita tersebut. Selain itu juga guru mungkin boleh bertanya apa
yang akan terjadi berikutnya bagi melihat keupayaan murid menjangkakan sesuatu
perkara yang akan berlaku. Bagi menapai objektif yang khusus, guru perlu
menguasai teknik bererita yang betul sebelum mengaplikasikan terapi bererita
tersebut. -ni kerana teknik bererita yang betul dapat mengangkat ji!a seseorang itu
untuk masuk kedalam erita yang diba!a. Dengan ara ini, klien atau murid itu dapat
mendalami erita berkenaan dan seterusnya berjaya menapai objektif atau
persetujuan yang diinginkan.
&!*A&A P!NA"ARAN DAN P!*B!%A"ARAN.
Setelah proses peranangan dilaksanakan, saya telah melaksanakan
peranangan tersebut semasa kelas Bahasa )elayu tahun + Dtarid. Kelas tersebut
merupakan kelas terakhir bagi tahun tiga yang mana murid kelas tersebut
merupakan murid terorot bagi tahun tiga. "ujuan saya menjalankan pengajaran
yang menggunakan terapi yang disebut adalah kerana kelas ini mendatangkan
sedikit masalah kepada saya semasa menjalankan aktiviti pengajaran.
Haktu Bahasa )elayu ialah pada !aktu ketiga persekolahan iaitu pada jam
0.E* pagi. Kebiasaannya, semasa kelas Bahasa )elayu, mereka akan meminta
supaya saya tidak menjalankan proses pengajaran kerana mereka telah penat berlari
dan sebagainya se!aktu kelas ,endidikan 9asmani yang berlangsung sebelum kelas
Bahasa )elayu.
>amun begitu, se!aktu saya menggunakan terapi mu(ik dalam set induksi
pengajaran saya, mereka semua menunjukkan satu perubahan positif. 3pabila
ditanya adakah mereka mahu turut menyanyikan lagu yang dipasang, semua
bersorak eria. )alah, ketika menyanyi, murid begitu teruja dan turut meniru gaya
binatang yang disebut dalam lagu berkenaan.
Murid "egitu teru!a apa"ila enyanyikan lagu.
Keadaan murid yang teruja itu telah membuktikan baha!a mu(ik dapat
mengalihkan kesakitan pesakit. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang
telah dijalankan oleh saya pula, murid dapat mengatasi keletihan dan kelesuan yang
mereka alami akibat daripada aktiviti fi(ikal yang dijalankan dalam kelas ,endidikan
9asmani.
Daripada pemerhatian yang dilakukan oleh saya juga, mu(ik dapat
membantu murid yang senyap atau pasif untuk turut sama menyertai aktiviti yang
dijalankan. Semasa kelas pada minggu-minggu lalu, murid tersebut merupakan
seorang yang agak pasif sehingga apabila disuruh berakap atau diajukan soalan
sekalipun, murid tersebut masih juga berdiam diri. ,erubahan yang paling ketara
apabila saya menggunakan terapi ini timbul terhadap murid tersebut yang melibatkan
diri seara aktif dalam proses pembelajaran selama satu jam tersebut.
,erkara ini dapat juga dikaitkan dengan keupayaan mu(ik dalam
meningkatkan komunikasi. Setelah menggunakan terapi mu(ik ini, murid tersebut
lebih berkeyakinan untuk berakap !alaupun di hadapan kelas. Dalam sebuah buku
ajaran 5ina iaitu 4- 5hing6 atau dikenali juga dengan nama 4Buku ,erubahan6
menyatakan 4mu(ik mempunyai kuasa untuk menenangkan ketegangan dalaman
dan juga berupaya untuk mengurangkan gangguan emosi seseorang. ,erkara ini
jelas terbukti apabila murid tersebut melibatkan diri dalam proses pembelajaran yang
dijalankan pada hari tersebut.
Dalam langkah pengajaran berikutnya pula, saya menggunakan teori
bererita. "ujuan saya menggunakan terapi ini adalah bertujuan untuk melihat
perkembangan terapi mu(ik. )enurut atatan --5hing, mu(ik mampu untuk
menenangkan ketegangan dalaman yang dialami oleh seseorang. .ipotesis yang
dapat saya nyatakan berkenaan dengan murid yang pasif itu mungkin murid tersebut
malu atau takut untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran.
'leh itu, jika terapi mu(ik mampu untuk mengurangkan ketegangan yang
timbul dalam diri murid itu dapat diatasi, sudah tentu murid tersebut akan hilang rasa
takut dan lebih berkeyakinan semasa penggunaan terapi bererita ini.
Dalam terapi bererita ini, saya lebih menekankan mengenai penglibatan
murid itu sendiri. .asilnya, murid yang pasif menunjukkan reaksi yang lebih positif
dengan melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dijalankan sepanjang masa
pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, murid tersebut lebih berkeyakinan dengan
diri mereka sendiri.
Di samping meningkatkan keyakinan diri, murid juga dapat meluahkan
perasaan dan idea mereka dengan ara yang sihat di mana mereka tidak perlu
bergaduh, menjerit atau merosakkan harta benda jika mereka berhadapan dengan
masalah. Dengan terapi bererita, mereka dapat mengaitkan diri mereka dalam
erita tersebut dan sekaligus menyelesaikan masalah dengan bimbingan dan
pendapat guru dan ka!an-ka!an.
)engenai tingkah laku murid pula, saya dapati semasa menggunakan terapi
bererita ini, murid lebih memberi perhatian kepada apa yang ingin disampaikan oleh
saya sebagai guru yang sedang mengajar. 9ika sebelum ini murid lebih sukar dika!al
dan ada kalanya menguji kesabaran saya, keadaan tersebut berubah semasa saya
menggunakan terapi bererita ini.
Semasa menggunakan terapi bererita ini, saya bererita mengenai 4)usang
"ua dan 3nggur )asak6 yang mana saya merasakan baha!a erita tersebut lebih
ringkas dan mudah difahami oleh murid kelas tersebut. -ni kerana, jalan erita yang
baik untuk kanak-kanak adalah erita yang ringkas, mudah difahami, menarik,
menggunakan bahasa yang sesuai dan mempunyai nilai moral yang tinggi supaya
murid dapat menghayati pengajaran yang ingin disampaikan pada akhir sesi
bererita.
Murid terli"at se#ara akti$ seasa proses
pe"ela!aran dengan enun!ukkan gaya
usang sedang elopat.
>ilai-nilai murni telah diterapkan oleh saya seara langsung dan juga tidak
langsung dalam terapi bererita ini. ,enyerapan nilai murni seara langsung
selalunya dilaksanakan oleh penerita semasa akhir sesi peneritaan. )anakala
penyerapan seara tidak langsung dapat diselitkan semasa peneritaan tersebut
berlangsung. "erapi bererita ini merupakan suatu teknik yang paling berkesan bagi
menyemai kemahiran berkomunikasi kepada kanak-kanak %"renher, 1//1&.
Setelah melaksanakan kedua-dua terapi ini, saya melihat berubahan besar
yang berlaku keatas tingkah laku murid saya sendiri. Bukan itu sahaja, malah
pengurusan kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran juga berjalan agak
lanar.
+., REFLEKSI
R!-%!K&$
3lhamdulillah, bersyukur kepada 3llah kerana dengan i(in->23 tugasan yang
diberikan ini dapat disediakan dengan jayanya. Dapan terima kasih kepada
pensyarah subjek ini iaitu =nik 7ashidi bin .am(ah kerana telah banyak memberi
tunjuk ajar serta ilmu yang banyak dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Sesungguhnya ilmu yang telah diurahkan amat berguna kepada saya dan juga ahli
kelas yang lain terutamanya untuk menghadapi karenah murid-murid sepanjang
menjalani praktikum amnya dan melayan karenah murid semasa menjadi guru kelak
khasnya.
Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, pelbagai masalah telah dihadapi
oleh saya dan ahli kumpulan yang lain. 3ntara masalah yang paling serius ialah
kekangan masa. Sesungguhnya masa amat menumburui kami, mungkin
disebabkan oleh kegagalan saya menguruskan masa dengan baik. Dntuk
pengetahuan, selain daripada kerja kursus ini, saya dan ahli kelas yang lain juga
!ajib menyiapkan tugasan praktikum yang lain lebih a!al. ,erkara ini mungkin
menjadi pengajaran kepada saya supaya tidak bertangguh dalam melakukan kerja
pada masa hadapan.
Selain daripada kekangan masa, saya juga menghadapi masalah mengenai
bahan rujukan. .al ini disebabkan oleh kekurangan buku-buku yang ada di
perpustakaan. Kebanyakan buku telah dipinjam oleh pelajar lain yang bergerak lebih
pantas daripada saya. >amun begitu, saya berusaha untuk menari bahan rujukan
daripada sumber yang lain seperti internet. )entaliti kebanyakan rakyat )alaysia
adalah semua perkara dapat diari dalam rangkaian internet dengan mudah. )enari
bahan rujukan dalam internet sememangnya mudah, namun untuk menari bahan
rujukan yang tepat dan mengandungi unsur kesahan yang tinggi merupakan satu
kerja yang berganda. 'leh kerana tuntutan ilmu, saya gagahkan diri untuk
menyiapkan tugasan ini.
Kebanyakan masalah lain yang timbul adalah masalah yang biasa dialami
oleh saya dan tidak perlu dinyatakan dengan terperini lagi. Halaupun masalah
dating dari segenap penjuru, saya bersyukur kerana masih lagi mempunyai
sokongan dan dorongan yang kuat daripada pelbagai pihak. 3ntaranya pensyarah
saya sendiri iaitu =nik 7ashidi bin .am(ah yang banyak memberi etusan idea
kepada saya dan seterusnya diserapkan sedikit oleh saya dalam menyiapkan
tugasan ini. ,engajaran beliau yang sering membuka minda pelajar dan sering
mengajak pelajar berfikir di luar kotak pemikiran manusia meningkatkan lagi inspirasi
saya untuk menjadi seorang guru yang emerlang dan jaya.
3khir kata, saya sekali lagi saya berterima kasih kepada semua yang terlibat
dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga kelebihan dalam menyiapkan tugasan
sebegini dapat dikekalkan lagi pada masa akan datang.
%.0 R&J&'AN
R)")KAN
httpBII!!!.utusan.om.myIutusanISabahJ;JSara!akI2*1+1**2I!bJ*0I"erapi
-mu(ik-mampu-beri-perubahan-psikologi
httpBIIms.shvoong.omIhuminitiesImusiology
?ee Keok 5heong, =e 3h )eng, Suppiah >ahiappan, "aKiuddun 3bd )ukti
%2*1E&. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak, SelangorB 'Lford 8ajar.
(.0 LAMP)RAN