Anda di halaman 1dari 7

Fatwa Tarjih tentang Wanita Haid dan Jihad di Muhammadiyah

Pertanyaan:
1. Apakah seorang wanita yang sedang haidh (menstruasi) diperbolehkan hadir
mendengarkan pengajian di masjid ?
2. Apakah bagi seorag wanita yang sedang haidh diperbolehkan memegang dan
membaca al ur!an ?
". Apakah bagi seorang wanita yang sedang haidh diperbolehkan memandikan
dan mengka#ani jana$ah ?
%j. Paisri& 'usun (atirejo )t 1*+, -lagah Agung
(awaban:
.ntuk menjawab tiga pertanyaan saudari& akan kami sampaikan jawaban dengan
menyatukan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2& kemudian disusul dengan jawaban
untuk nomor ".
1. (awaban untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2.
Pertanyaan senada pernah diajukan kepada kami& dan telah dijawab dalam
/uara 0uhammadiyah& bahkan telah dimuat dalam 1uku 2anya (awab
Agama (ilid , halaman 133& yang ringkasnya sebagai berikut: 2entang wanita
haidh membaca al ur!an& para ,mam 0ad$hab berbeda pendapat. ,mam Abu
%ani#ah membolehkan bila kurang dari satu ayat. ,mam 0alik membolehkan
membaca al ur!an& tetapi tidak membolehkan bagi orang yang junub
membaca al ur!an. ,mam asy /ya#i!i dan ,mam Ahmad tidak membolehkan
orang yang junub dan wanita yang sedang haidh membaca al ur!an
walaupun kurang dari satu ayat. Pendapat terebut berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh Abu 'awud& at 2irmid$i dan ,bnu 0ajah dari ,bnu !.mar
yang artinya sebagai berikut. 4abi saw bersabda: Janganlah orang-orang
yang sedang berjunub dan berhaidh membaca sesuatu dari al Quran.
'emikian pula hadits yang diriwayatkan oleh ad 'aru5uthni dari (abir ,bn
6Abdullah yang artinya sebagai berikut. 4abi saw bersabda:Janganlah
orang yang sedang haidh dan jangan pula orng yang sedang nifas membaca
sesuatu dari al Quran.
7edua riwayat tersebut termasuk yang tidak dapat dijadikan hujjah karena
keduanya adalah munkar. 7arena tidak ada dalil yang ma5bul yang melarang
orang yang sedang haidh membaca al ur!an dan masuk masjid& maka
dikembalikan kepada hukum asal& yaitu boleh.
7ami tambahkan bahwa orang yang sedang dalam keadaan junub& dilarang
masuk masjid kecuali lewat saja sebagaimana ditegaskan dalam #irman Allah:
1
Artinya:Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan,jangan pula menghampiri masjid, sedang kamu dalam
keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu, hingga kamu mandi . . .
(an 4isa:8").
2. Pertanyaan nomor " pun pernah diajukan kepadakami dan sudah dijawab& dan
sudah dimuatdalam 1uku 2anya (awab Agama (ilid , halaman 2"9&
ringkasnya sebagai berikut:
2idak ada bagi larangan bagi orang yang sedang haidh dan orang yang malam
harinya mengumpuli isterinya& dan siang harinya memandikan jana$ah.
:ang dituntunkan oleh 4abi saw ialah& agar orang yang memasukkan jana$ah
dalam liang kubur itu orang yangpada malam harinya tidak mengumpuli
isterinya. (;ihat %P2 halaman 232).
Artinya:ari !nas, ia berkata" !ku melihat anak perempuan #asulullah sa$
ketika di kubur dan ketika belaiu duduk di sisi kuburan itu, aku
melihat mata #asulullah sa$ berlinang-linang. %a menanyakan"
!dakah di antara kamu sekalian yang tidak mengumpuli isteri tadi
malam & 'hahabat !bu (halhah menyahut" 'aya hai #asulullah.
)abi kemudian bersabda" (urunlah ke dalam kubur. *alu (halhah
turun ke dalam kubur. (%) Ahmad dan al 1ukhari).
7ami tambahkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa mandi atau
wudlu bagi orang yang memandikan jana$ah adalah sunnah& sebagaimana
ditegaskan dalam suatu hadits:
2
Artinya:ari !bu Hurirah ra, ia berkata" #asulullah sa$ bersabda"
+arangsiapa memandikan mayit hendaklah mandi dan barangsiapa
memba$anya hendaklah ber$udlu. (ditakhrijkan oleh Ahmad& an
4asai dan at 2irmid$i dalam ash /han!ani (u$ , halaman <*).
0aka tidaklah berdosa apabila memandikan atau mengka#ani mayit tanpa
mandi dan tanpa wudlu& sebab hadits tersebut tidak bermaksud mewajibkan.
0aka wanita haidh pun boleh memandikan mayit.
Pertanyaan:
1. 1olehkah 2uan jelaskan sedikit tentang sejarah kelahiran
0uhammadiyah khasnya yang berkaitan dengan jihad.
2. Apakah jihad termasuk salah satu matlamat 0uhammadiyah ditubuhkan?
(ika ya& bolehkah 2uan menerangkan sejauhmana keterlibatan
0uhammadiyah dalam berjihad pada waktu itu sama ada dalam konteks
kehidupan beragama dan bernegara.
". /aya melihat dalam perlembagaan (Anggaran 'asar) 0uhammadiyah
tidak ada disebutkan sama sekali tentang perkataan jihad dalam erti
mengangkat senjata. 1olehkah 2uan jelaskan secara terperinci kedudukan
jihad dalam perlembagaan 0uhammadiyah sama ada dalam erti jihad
secara umum ataupun secara khas (perang suci atau mengangkat senjata).
8. 1erkaitan dengan soalan nomor "& dimohon dengan segala hormatnya
agar 2uan boleh menjelaskan bentuk jihad pertubuhan 0uhammadiyah&
dan juga akti=iti>akti=iti 0uhammadiyah yang berkaitan dengan jihad.
3. Pertubuhan 0uhammadiyah selalu dikaitkan dengan gerakan ,slam
0odernis dimana reality oraganisasi ini sememangnya diterajui oleh
mayoriti cendekiawan muslim. 1olehkah 2uan menerangkan tentang
peranan kaum cendekiawan terhadap e#ekti#iti 0uhammadiyah khasnya
dalam bidang jihad di ala# baru.
?. 'engan tidak mena#ikan beberapa kelebihan yang ada dalam
0uhammadiyah& seperti kemajuan dalam bidang pendidikan dari
peringkat rendah sampai pengajian tinggi& pengurusan dan pentadbiran
organisasi yang baik dan cekap& khidmat sosial dan kebajikan masyarakat
yang cukup baik& seperti hospital dan panti asuhan& dan lain>lain& namun
"
pada masa yang sama terdapat setengah pandangan yang mengatakan
bahwa 0uhammadiyah adalah sangat miskin kader untuk dipersiapkan
menjadi .lama yang mampu menguasai berbagai ilmu agama yang
mantab. Apakah komen 2uan dalam hal ini ? 'an jika benar pandangan
tersebut& apakah usaha>usaha 0uhammdiyah untuk mengatasi kelemahan
tersebut dalam rangka merealisasikan jihad dengan lebih berkesan.
<. 1agaimana sikap dan pendirian 0uhammadiyah terhadap wacana dan isu
4egara ,slam dan Piagam (akarta ? Adakah pendirian yang seperti mana
2un sampaikan itu sekaligus merupakan tanggung jawab 0uhammadiyah
terhadap Pelaksanaan (ihad. 'imohon 2uan memberikan huraian dan
komen yang agak panjang.
9. 1olehkah 2uan memberi penjelasan tentang persamaan dan perbedaan
4. dan 0uhammadiyah dalam melaksanakan tanggung jawab berjihad?
'an adakah titik temu di antara keduanya? (ika ada& dimanakah letaknya.
@. 2idak ada seorangpun pemikir atau tokoh yang mena#ikan betapa
pentingnya ukhuwah dan perpaduan sesama orang ,slam tidak mengira
kaum& bangsa dan organisasi dalam menjunjung tinggi usaha jihad demi
tegaknya kebenaran dan keadilan serta undang>undang Allah swt berjaya
direalisasikan di permukaan bumi. Apa nasihat dan saranan 2uan
terhadap segelintir ahli 0uhammdiyah yang sering mengabaikan perkara
tersebut& khasnya mereka yang berada di daerah>daerah.
0asruhan 1.7. Ahoteb& 4o. 13 (alan 0elati& -ombak /etia& 3"1**&
/elangor& 'arul Bhsan 0alaysia.

(awaban:

1. /ebelum menjelaskan /ejarah 0uhammadiyah& khususnya yang berkaitan
dengan jihad& maka perlu dikaetahui lebih dahulu pengertian jihad secara
ringkas.
(ihad& dipandang dari sudut etimologi berarti bersungguh>
sungguh.0enurut terminologi ,slam& jihad ialah perjuangan secara
sungguh>sungguh dengan mengerahkan segala potensi yang ada& baik
harta& pikiran maupun tenaga& sesuai dengan perintah Allah& yaitu
menegakkan dan membela agama Allah.
'alam "" ayat dalam al ur!an& jihad diartikan dengan perjuangan di jalan
Allah dengan berbagai macam tingkatan& dari yang terkecil hingga yang
terbesar. 0aka jihad mempunyai arti yang sangat luas& tidak selalu
berkonotasi angkat senjata atau perang #isik.
7ata jihad yang disebutkan dalam ayat>ayat 0akkiyah& seperti dalam
/urah al 6Ankabut ayat ? dan ?@ dan /urah al Cur5an ayat 32D tidak dapat
diartikan angkat senjata atau perang& sebab 4abi saw ketika masih tinggal
di 0akkah& dalam melaksanakan misi risalahnya& tidak pernah melakukan
dengan angkat senjata dengan kaum musyrikin 0akkah& padahal
8
)asulullah saw diperintahkan dengan tegas untuk berjihad. 0aka jelaslah
bahwa yang dimaksudkan dengan jihad bukanlah perang saja& melainkan
dapat juga diartikan dengan bersabar& sebab sabar termasuk
perjuanganyang harus diusahakan dengan sungguh>sungguh.
)asulullah saw pernah bersabda:
Artinya: +ersabarlah kamu sekalian, sebab aku belum diperintahkan
berperang. (Al 0ausu!ah al ur!aniyah& 1@@<:1<@).
1erangkat dari pengertian tersebut& maka 0uhammadiyah sejak berdirinya
pada tangal 9 '$ulhijjah 1""* %+ 19 4opember 1@12 0& telah
melaksanakan jihad fi sabiilillah dalam arti berjuang dengan sungguh>
sungguh membela agama ,slam sekalipun tidak dengan angkat senjata.

2. /ebagaimana dijelaskan pada nomor 1& bahwa jihad tidaklah selalu
berkonotasi perang& maka jelaslah bahwa jihad merupakan perjuangan
yang diprogramkan. 4amun jihad berkonotasi perang& seperti yang pernah
dilakukan perang melawan penjajah 1elanda untuk merebut dan
mempertahankan kemerdekaan di sekitar tahun 1@83 sampai dengan
tahun 1@8@ banyak dilakukan oleh warga 0uhammadiyah& sekalipun tidak
atas nama 0uhammadiyah.
". 0emang 0uhammadiyah tidak mencantumkan kata jihad dalam Anggaran
'asarnya& karena 0uhammadiyah idak memandang perlu
mencantumkannya secara eksplisit& sebab yang penting adalah operasional
Persyarikatan. 0uhammadiyah memandang bahwa jihad tidak selalu
berkonotasi perang atau angkat senjata. 0aka mengembangkan
pendidikan pun pada hakekatnya termasuk jihad fi sabiilillah, bahkan
merupakan perjuangan yang sangat mendasar. 'engan pendidikan
dapatmemperbaiki akhla5& mengembangkan ilmupengetahuan dan
teknologi yang pada masa kini sangat diperlukan& sebagaimana ditegaskan
dalam #irman Allahpada /urah al An#al ayat ?*& /rah at 2aubah ayat 122&
/urah al 0ujadilah ayat11& /urah ar )ahman ayat "" dan banyak ayat>
ayat lainnya yang menganjurkan mencari ilmu pengetahuan& sebab
kekuatan umat ,slam berada pada ilmu pengetahuan.
8. Adapun akti=is 0uhammadiyah yang sangat gigih dalam berjihad atau
memperjuangkan pertumbuhan dan perkembangan ,slam serta akti# dalam
beramar ma!ru# dan nahi munkar dalam rangka membela agama Allah
antara lain: 7.%. Ahmad 'ahlan Esebagai pendiri 0uhammadiyah> yang
kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. 2okoh>tokoh
3
0uhammadiyah& seperti 7i 1agus %adikusuma& %amka& Abdul 7ahar
0u$akir dan 7asman /ingodimedjo dalam sidang>sidang 1P.P7,
(1adan Penyelidik .saha 7emerdekaan ,ndonesia) tahun 1@83 atau
dalam 0ajlis 7onstituante (1@3? E 1@3@) mendukung gagasan sebuah
negara berdasarkan ,slam& sebagaimana juga menjadi tujuan perjuangan
semua Partai ,slam. Antara tahun 1@83 smpai dengan tahun 1@?*& dalam
politik praktis& 0uhammadiyah merupakan bagian dari Partai 0asyumi.
(Ahmad /ya#i!i 0a!ari#& 2***& %ubungan 0uhammadiyah dan 4egara&
halaman 9). Perjuangan 0uhammadiyah terus dilanjutkan sekalipun
mengalami perubahan para ketuanya& seperti 7.%. 0as 0ansur& 7.%.
Ahmad 1adawi& %. A.). Cakhruddin& 7.%. Ahmad A$har 1asyir& 0A&
Pro#. '). %. Amin )ais dan yang sekarangPo#. '). %. Ahmad /ya#i!i
0a!ari#.
3. (awaban 4omor 3 telah tercakup dalam jawaban 4omor 8.
?. (ika yangdimaksudkan ulama adalah oaring yang menguasai kitab>kitab
yng berbahasa Arab& >yang terkenal dengan istilah Fkitab kuning&G
memang 0uhammadiyah miskin& tetapi tidak sangat muskin. .ntuk
mengatasinya akhir>akhir ini di beberapa daerah telah dibangun pondok>
pondok pesantren dan di :ogyakarta telah didirikan Pendidikan .lama
2arjih 0uhammadiyah. 2etapi jika dimaksudkan ulama adalah orang yang
mengamalkan ilmunya (al (urjani& 1"21& halaman 1*<) insya Allah di
0uhammadiyah tidaklah kurang.

<. /ikap dan pendirian 0uhammadiyah terhadap wacana dan isu 4egara
,slam dan Piagam (akarta& telah berkali>kali dijelaskan& terutama oleh
pimpinan Pusat 0uhammdiyah& yang ringkasnya sebagai berikut:
0uhammadiyah dalam Anggaran 'asarnya tidak pernah mencantumkan
kata 4egara ,slam& tetapi 0asyarakat ,slam. 4amun tokoh>tokohnya
seperti 7i 1agus %adikusuma& %amka& Abdul 7ahar 0u$akirdan 7asman
/ingodimedjo dalam siding>sidang 1P.P7, (1adan Penyelidik .saha
7emerdekaan ,ndonesia) tahun 1@83 atau dalam 0ajlis 7onstituante
(1@3? E 1@3@) memang mendukung gagasan sebuah negara berdasarkan
,slam& sebagaimana juga menjadi tujuan perjuangan semua Partai ,slam.
'alam perkembangan =isi 0uhammadiyah tentang 4egara& telah
mengalami perubahan drastis& tidak lagi menuntut ,slam Esebagai dasar
4egara> seperti sebelumnya. 0enurut /ya#i!i 0a!ari#& 0uhammadiyah
perlu memperjelas dan mempertegas posisinya dalam hubungannya
dengan 4egara. %arusnya dinyatakan bahwa 4egara tidak lain dari pada
salah satu alat penting untuk mencapai tujuan untuk mencapai da!wah
,slam berupa terciptanya suatu masyarakat utama atau masyarakat ,slam
dalam koridor keridlaan ,lahi. 0asyarakat itu harus adil& terbuka dan
menghargai pluralisme pandangan hidup dan aspirasi politik& tetapi semua
pihak wajib tunduk kepada ketentuan konstitusi yang telah disepakati
bersama. 'alam menggagas sebuah system politik 0uhammadiyah lebih
?
baik mengutamakan substansi tinimbang bentuk dan merek. /ya#i!i
0a!ari# & 2***& %ubungan 0uhammadiyah dan 4egara& halaman @).
Adapun mengenai sikap 0uhammadiyah terhadap Piagam (akarta& adalah
telah tertuang dalam /urat Bdaran 4o. 1*+B')+1.*+1+2**2 2anggal *<
(umadil 2sani 182" %+1? Agustus 2**2 0 Penjelasan /ikap
0uhammadiyah tentang Penegakkan /yari!at ,slam dan Perubahan Pasal
2@ ..' 1@83. (1aca dalam /uara 0uhammadiyah 4o. 1<+2%. 7B 9<++ 1
E 13 /eptember 2**2).

9. Pada prinsipnya& tidak ada perbedaan antara 4. dan 0uhammadiyah
dalam melaksanakan tanggung jawab berjihad& yaitu membela agama
Allah swt& agar ,slam tetap jaya& sesuai dengan tuntunan al ur!an dan as
/unnah.
@. 4asihat dan saran yang sering disampaikan oleh Pimpinan Pusat
0uhammadiyah antara lain:
a. %endaklah selalu berpegang teguh kepada al ur!an dan as
/unnah.
b. %endaklah selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan
Pimpinan Pusat 0uhammadiyah.
c. %endaklah selalu memperhatikan dan mengamalkan keputusan
0uktatamar 0uhammadiyah dengan sebaik>baiknya.
/umber:
/uara 0uhammadiyah
Bdisi 21 2**2
<