Anda di halaman 1dari 6

NAMA KURSUS : Apresiasi Muzik dengan pergerakan Prasekolah

KOD KURSUS :
PRM3102
KREDIT :
3(2+1)
JAM KONTAK :
60 jam
PRASYARAT :
Tiada
SEMESTER :
Pe!ama" #ed$a
%ASI&
PEM'E&AJARAN
:
1( me)i)*#a!#a) !a+a, -e)-i!i.i!i da/am mem0$a!
a,e-ia-i m$1i# de)*a) ,e*ea#a)2
2. meningkatkan kebolehan dan minat untuk menerima muzik
pergerakan,
3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang
lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti muzik pergerakan,
4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta
pengalaman estetik muzik pergerakan.
SINOPSISI : Kursus ini bertuuan mendedahkan pelaar pengetahuan tentang
pelbagai kaedah pengaaran dan pembelaaran yang sesuai untuk
setiap tauk pengaaran dalam muzik dengan pergerakan. Kaedah
pengaaran dan pembelaaran tersebut diaplikasikan dan
diintegrasikan melalui pelbagai aktiviti apresiasi yang melibatkan
minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih kreatif.
(T+i- 34$-e i- !4 e5,4-e !+e -!$de)!- 6i!+ #)46/ed*e i)
.aie!ie- 47 !ea3+i)* a)d /ea)i)* -$i!a0/e 74 e.e8da8 !i!!/e i)
m$-i3a/- m4.eme)!-( T+e !ea3+i)* a)d /ea)i)* -!a!e*ie- ae
a,,/ied a)d i)!e*a!ed i) .ai4$- a,,e3ia!i4) i).4/.e mi)d a)d
em4!i4)()
TAJUK
KANDUN9AN Jam
1( Teori
Muzik dengan Pergerakan
Pengenalan ! Prinsip pergerakan
Pengenalan
automatis
spontan
terurus "melibatkan peran#angan yang lebih tersusun$
melalui postur, gerak isyarat, dan pelbagai pergerakan
badan%olah tubuh
3
2( Unsur-unsur pergerakan
tubuh badan
ruang
aras
arah
masa
2
&
tempo
dinamik
daya komunikasi
3( Jenis-jenis pergerakan
'okomotor
(ukan lokomotor
Aktiviti)aktiviti pergerakan
2
:( Pergerakan Kreatif
Pengenalan Pergerakan Kreatif
*efinisi
Konsep ! #iri)#iri pergerakan kreatif
+uuan pergerakan kreatif
3
;( Pengajaran dan Pembelajaran Muzik dengan
Pergerakan
,.& -trategi muzik dengan pergerakan dalam pengaaran dan
pembelaaran
.nsur)unsur pergerakan kreatif
-e#ara permainan
-e#ara eklektif
Pembelaaran se#ara koperatif
,.2 Penglibatan individu
mendengar
merasai "feel$
berimaginasi kuat "strong imagination$
mengintepretasi bunyi
meneroka
;
6( Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan
Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan
Kriteria pemilihan enis pergerakan berdasarkan konsep
muzik
3
<( Integrasi Muzik dengan Pergerakan dalam Prasekolah
/.& 0ntegrasi apresiasi muzik dgn pergerakan dalam mata
pelaaran prasekolah
Matematik
sains
(ahasa
Kemahiran sosial
Kemahiran fizikal
/.2 Apresiasi muzik dgn pergerakan dalam nyanyian
6
2
Pergerakan asas
Mengikut lirik lagu
Pergerakan berpandu
Pergerakan bertema
/.3 Penghayatan pergerakan dengan lagu
1ubungan pergerakan dengan muzik dan lagu
Konsep koreografer
< Muzik dgn Pergerakan dalam cabang seni lain
2.& Puisi
Pengenalan
Peranan muzik dengan pergerakan dalam aktiviti
deklamasi puisi tradisional ! moden

2.2 *rama dan pentomin
Pengenalan
Peranan muzik dengan pergerakan dalam drama dan
pentomin.
Aktiviti)aktiviti pergerakan muzikal terarah
2.3 *ramatari
Pengenalan
Peranan muzik dengan pergerakan dalam dramatari
Aktiviti)aktiviti pergerakan kreatif
6
JUM!" 30
1 !mali
Prinsip)prinsip pergerakan
Pengenalan
automatis
spontan
terurus "melibatkan peran#angan yang lebih tersusun$
melalui postur, gerak isyarat, dan pelbagai pergerakan
badan%olah tubuh
3
2 .nsur)unsur pergerakan
tubuh badan
ruang
aras
arah
masa
tempo
dinamik
daya komunikasi
:
3 3enis)enis pergerakan
'okomotor
(ukan lokomotor
3
3
Aktiviti)aktiviti pergerakan
:( Pengajaran dan Pembelajaran Muzik dengan Pergerakan
-trategi muzik dengan pergerakan dalam pengaaran dan
pembelaaran
.nsur)unsur pergerakan kreatif
-e#ara permainan
-e#ara eklektif
Pembelaaran se#ara koperatif
Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti
Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan
Kriteria pemilihan enis pergerakan berdasarkan konsep
muzik
;
; Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan
Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan
Kriteria pemilihan enis pergerakan berdasarkan konsep
muzik
3
6 Integrasi Muzik dengan Pergerakan dalam Prasekolah
/.& 0ntegrasi apresiasi muzik dgn pergerakan dalam mata
pelaaran prasekolah
Matematik
sains
(ahasa
Kemahiran sosial
Kemahiran fizikal
/.2 Apresiasi muzik dgn pergerakan dalam nyanyian
Pergerakan asas
Mengikut lirik lagu
Pergerakan berpandu
Pergerakan bertema
/.3 Penghayatan pergerakan dengan lagu
1ubungan pergerakan dengan muzik dan lagu
Konsep koreografer
6
< Muzik dgn Pergerakan dalam cabang seni lain
2.& Puisi
Pengenalan
Peranan muzik dengan pergerakan dalam aktiviti
deklamasi puisi tradisional ! moden

2.2 *rama dan pentomin
Pengenalan
Peranan muzik dengan pergerakan dalam drama dan
6
4
pentomin.
Aktiviti)aktiviti pergerakan muzikal terarah
2.3 *ramatari
Pengenalan
Peranan muzik dengan pergerakan dalam dramatari
Aktiviti)aktiviti pergerakan kreatif
J$m/a+ 30
JUM&A% KESE&URU%AN 60
PENI&AIAN
Keja #$-$- 60=
Pe,ei#-aa) A#+i :0=
RUJUKAN 1. Kementerian Pendidikan Malaysia. "2443$. Sukatan Pelajaran
Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). Kuala 'umpur
5PPK.
2.'oh, P. K. "&66&$. A Handbook of music theory. Kuala 'umpur 5
Penerbit Muzikal.
3.+aylor. 7. "&686$. he A! "uide to music theory# Part 1. 9reat
(ritain5 Asso#iated (oard.
4.Kementerian Pendidikan Malaysia. "2443$. $urikulum Prasekolah
$eban"saan. Kuala 'umpur 5 PPK
,. :ampbell, P. -., and Kassner, :. -. "&66,$. Music in childhood.
;e< =ork5 -#hirmer (ooks.
/. *e#arbo, 3. 3., and ;elson, 3. A. "2442$. Musi# and early
:hildhood edu#ation. 0n >. :ol<ell, and :. >i#hardson "7ds.$,
he %e& Handbook of Research on Music eachin" and
'earnin"# 1(# 2&4)242. ;e< =ork5 ?@ford .niversity Press
2. 1argreaves, *. 3., and Aimmerman, M. P. "&662$. *evelopment
theories of musi# learning. 0n >. :ol<ell "7d.$, Handbook of
Research on Music eachin" and 'earnin". ;e< =ork5
-#hirmer (ooks
,
/