Anda di halaman 1dari 2

Manusia dan Agama

1.1 Manusia dan kejadiannya


Istilah manusia
Manusia merupakan makhluk Allah yang paling tinggi darjatnya dibanding makhluk lain.
Manusia juga dikurniakan hati,akal dan nafsu yang amat banyak fungsinya kepada manusia
Dalam perlaksanaan kehidupan.
1.1.1 Proses kejadian manusia

Nutfah Alaqah Mudghah Izam dan lahm Nafakhurruh

1.2 Pengertian Agama dan tanggapan masyarakat
Agama ialah kepercayaan kepada tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan tuhan dan penerimaan
Ajaran dan perintah-Nya,kepercayaan kepada yang maha kuasa.
1.3 Keperluan manusia kepada agama

a) Fitrah menurut istilah, ada beberapa pendapat yang mendefinisikan fitrah, di antaranya
Asy-Syarif Ali bin Ahmad al-Jurjani, sebuah karakter yang senang dalam menerima
agama; Raghib al-Isfahani, kekuatan dan kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada
manusia untuk mengenal iman; menurut ahli fikih, karakter yang bersifat suci dan asli
yang dibawa manusia sejak lahir; sedangkan ahli filsafat mengartikan sebagai suatu
persiapan sebelum lahir ke dunia untuk melaksanakan hukum Allah SWT yang akan
mampu membezakan antara hak dan batil.
Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah Allah SWT Firmannya bermaksud:
Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) disisi Allah ialah I slam (Ali-Imran:19)
b) Batasan pemikiran akal manusia
Manusia tidak mampu memikirkan aspek-aspek ghaibiyyat(tidak Nampak) seperti
syurga,dosa,malaikat,jin.Akal manusia hanya boleh menjangkau kepada perkara logik.

c) Kecenderungan manusia berperaturan
Manusia memerlukan peraturan dalam menjalani kehidupan seharian dan islam
menyediakan peraturan hidup yang lengkap seperti firman Allah SWT yang bermaksud
pada hari ini,Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu,dan Aku telah
cukupkan nikmatKu kepada kamu,dan Aku telah redakan I slam itu menjadi agama
untuk kamu(al-Maidah:3)