Anda di halaman 1dari 4

Opi pravni okvir posredovanja u prometu nekretnina

b) Stvarna prava na nekretninama i zemljine knjige1. Koliko vrsta prava vlasnitva postoji u stvarnopravnom sustavu Republike
Hrvatske?
2. Koja stvarna prava postoje u Republici Hrvatskoj?
3. to moe biti predmet prava vlasnitva i drugih stvarnih prava?
4. to je nekretnina?
5. to znai naelo pravnog jedinstva nekretnine?
6. to je posjed?
7. Tko je samostalni posjednik?
8. to znai biti pomonik u posjedovanju?
9. to znai da je posjed steen izvorno?
10. to znai da je posjed steen izvedeno ?
11. U kojem momentu se nasljeuje posjed?
12. to je pravo vlasnitva?
13. Koje su prava vlasnika nad stvari?
14. Koje su obveze vlasnika?
15. Kada se pravo vlasnitva moe oduzeti?
16. to znai da postoji prethodno i potonje vlasnitvo?
17. to su opa dobra?
18. to su javna dobra u opoj uporabi?
19. to su javna dobra u javnoj uporabi?
20. to je suvlasnitvo?
21. Kako suvlasnici mogu raspolagati stvari koja se nalazi u suvlasnitvu?
22. to je zajedniko vlasnitvo?
23. Na temelju ega stvar moe biti u zajednikom vlasnitvu?
24. Kako zajedniari mogu raspolagati zajednikom stvari?
25. to je vlasnitvo posebnog dijela nekretnine ili etano vlasnitvo?
26. to sve moe biti predmetom vlasnitva posebnog dijela nekretnine?
27. Ne emu moe biti uspostavljeno vlasnitvo posebnoga dijela nekretnine?
28. Kako se u Republici Hrvatskoj stjee pravo vlasnitva na nekretnini na
temelju pravnog posla?
29. Kojim zemljinoknjinim upisom se moe stei vlasnitvo na nekretnini?
30. Da li se osim pravnim poslom vlasnitvo na nekretnini moe stei i na neki
drugi nain?
31. Koji nain prestaje vlasnitvo na stvari?
32. to su slunosti?
33. Koje vrste slunosti poznajemo u Republici Hrvatskoj?
34. to su stvarne slunosti?
35. Na to je vezana stvarna slunost?
36. Moe li se u Republici Hrvatskoj stvarna slunost osnovati i u korist neke
odreene osobe?
37. Koje osobne slunosti postoje u Republici Hrvatskoj?
38. to je stvarni teret?
39. to je pravo graenja?
40. Na koji nain se osniva pravo graenja?
41. to je valjani pravni temelj kod osnivanja prava graenja na temelju pravnog
posla?
42. Moe li pravo graenja biti optereeno, otueno odnosno naslijeeno?
43. Tko je vlasnik zgrade sagraene na pravu graenja?
44. to je zalono pravo?
45. Kako se jo naziva zalono pravo na nekretnini?
46. to moe biti predmet zaloga?
47. Koji je uinak zalonog prava?
48. Na koji nain se osniva zalono pravo?
49. Kada prestaje zalono pravo (hipoteka) koja je upisana u zemljinu knjigu?
50. to je potrebno da bi strana fizika ili pravna osoba stekla pravo vlasnitva na
nekretnini u Republici Hrvatskoj?
51. to je potrebno da bi strane fizika ili pravna osoba s prebivalitem ili
sjeditem u dravama Europske unije stekla pravo vlasnitva na nekretnini u
Republici Hrvatskoj?
52. Na kojim nekretninama fizike i pravne osobe iz drave Europske unije na
temelju pravnog posla ne mogu stjecati pravo vlasnitva u Republici
Hrvatskoj?
53. to je poljoprivredno zemljite?
54. Mogu li strane fizike ili pravne osobe stei vlasnitvo na poljoprivrednom
zemljitu na temelju pravnog posla?
55. to su zatiena podruja u smislu Zakona o zatiti prirode?
56. Tko moe biti vlasnik nekretnina na zatienim podrujima?
57. Tko ima pravo prvokupa ukoliko vlasnik nekretnine eli prodati nekretninu
koja se nalazi na zatienom podruju?
58. Mogu li strane fizike ili pravne osobe stei pravo vlasnitva na umskom
zemljitu?
59. Na koji nain se raspolae umama i umskim zemljitem koje je u vlasnitvu
Republike Hrvatske?
60. Koji je vlasniki status pomorskog dobra i da li se na pomorskom dobru moe
stjecati pravo vlasnitva?
61. to su zemljine knjige?
62. to se sve upisuje u zemljine knjige?
63. Tko vodi zemljine knjige?
64. Na koji nain se vode zemljine knjige?
65. Tko ima pravo uvida u zemljinu knjigu?
66. to znai naelo povjerenja u zemljine knjige?
67. Na kojim podacima se temelje zemljine knjige?
68. Temeljem ega se vri promjena broja, izgraenosti, oblika katastarske
estice u zemljinoj knjizi?
69. Koji su podaci mjerodavni za pravni promet nekretnina?
70. Od ega se sastoji zemljina knjiga?
71. to je glavna knjiga i od ega se sastoji?
72. to je zemljinoknjini uloak?
73. to je zemljinoknjino tijelo?
74. Od ega se sastoji zemljinoknjini uloak?
75. to se upisuje u posjedovnicu?
76. to se upisuje u vlastovnicu?
77. Gdje se u zemljinu knjigu upisuje vlasnitvo posebnog dijela nekretnine?
78. to se upisuje u teretovnicu?
79. Od ega se sastoji zbirka isprava?
80. to je zbirka katastarskih planova?
81. Koji pomoni popisi se vode u zemljinoj knjizi?
82. Koji su knjini upisi?
83. to je uknjiba?
84. to je predbiljeba?
85. to je zabiljeba?
86. to je predmet uknjibe ili predbiljebe?
87. Kako se upisuje suvlasnitvo u zemljinoj knjizi?
88. Kako se upisuje zajedniko vlasnitvo u zemljinoj knjizi?
89. Kako se upisuje pravo graenja u zemljinoj knjizi?
90. Moe li se hipoteka upisati kao teret pojedinog sastavnog dijela
zemljinoknjinog tijela, odnosno pojedine katastarske estice?
91. Kako se upisuje hipoteka u zemljinu knjigu?
92. to je zajednika ili simultana hipoteka?
93. Tko je knjini prednik?
94. Kakva mora biti isprava koja je temelj upisa u zemljinu knjigu?
95. to je prvenstveni red upisa u zemljinu knjigu?
96. Kakva je opa ili generina punomo?
97. Kakva je specijalna punomo?
98. Na temelju kojih javnih isprava se moe dopustiti uknjiba?
99. Kada se moe dozvoliti predbiljeba?
100. Kako se opravdava predbiljeba?
101. Kada se moe odrediti upis zabiljebe?
102. Tko je ovlaten traiti zabiljebu prvenstvenog reda?
103. to je zabiljeba spora?
104. Koji je uinak zabiljebe spora?
105. Koji je uinak zabiljebe tube radi pobijanja dunikovih pravnih radnji?
106. Nakon stupanja na snagu Zemljinoknjinog poslovnika je li knjiga poloenih
ugovora samostalna evidencija?
107. Da li je potrebno kod povezivanje knjige poloenih ugovora i glavne knjige
obavezno priloiti etani elaborat?
108. Kako se vri povezivanje knjige poloenih ugovora i glavne knjige?
109. to se upisuje u knjigu poloenih ugovora?
110. Od ega se sastoji knjiga poloenih ugovora?
111. to sadri svaki poduloak?
112. Podaci katastra temelj su za .?
113. to je dravna izmjera?
114. to je katastar nekretnina?
115. Koja je osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina?
116. to je katastarska estica?
117. to je katastarska izmjera?
118. to je tehnika reambulacija?
119. Koji se podaci prikupljaju tijekom katastarske izmjere ili tehnike
reambulacije?
120. iji su podaci mjerodavni glede nositelja prava na nekretninama, a tijekom
stvaranja katastra nekretnina?
121. Tko moe zastupati dijete prilikom sklapanja pravnih poslova?
122. Kada prestaje roditeljska skrb?
123. Kada se stjee poslovna sposobnost?
124. Moe li maloljetnik stei poslovnu sposobnost i prije navrenih 18 godina
ivota?
125. Kada se punoljetna osoba moe liiti poslovne sposobnosti?
126. Tko je skrbnik?
127. Treba li skrbnik odobrenje centra za socijalnu skrb za poduzimanje poslova u
ime tienika i ako treba kada?
128. Na koji nain roditelji mogu raspolagati imovinom svoje maloljetne djece?
129. Koji je status imovine nekretnina branih drugova steenih radom za
vrijeme trajanja brane zajednice?
130. to je stan?
131. U kojem obliku se zakljuuje ugovor o najmu?
132. Kako moe biti odreena najamnina? .
133. Koji su bitni elementi ugovora o najmu?
134. Koje su obveze najmodavca?
135. Koje su obveze najmoprimca?
136. Kako prestaje ugovor o najmu?
137. Kako smrt ili prestanak postojanja najmodavca utjee na sudbinu ugovora o
najmu?
138. Kako smrt ili prestanak postojanja najmoprimca utjee na sudbinu ugovora o
najmu?
139. Moe li se ugovor na odreeno vrijeme obnoviti preutno bez sklapanja
novog ugovora?
140. to znai da se stan privremeno koristi?
141. Kada najmoprimac moe dati stan u podnajam?
142. to se smatra poslovnim prostorom u smislu odredaba Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora?
143. to je poslovna prostorija?
144. Kako se zasniva zakup poslovnog prostora?
145. Koji su bitni elementi ugovora o zakupu poslovnog prostora?
146. Na koji nain se daju u zakup poslovni prostor u vlasnitvu Republike
Hrvatske, opina, gradova, upanija, Grada Zagreba, te pravnih osoba u
njihovu vlasnitvu ili preteitom vlasnitvu?
147. Koja je osnovna obveza zakupodavca?
148. Koje su obveze zakupnika?
149. Kako prestaje ugovor o zakupu zakljuen na odreeno vrijeme?
150. Kako prestaje ugovor o zakupu zakljuen na neodreeno vrijeme?
151. to se dogaa ako zakupodavac proda poslovni prostor treoj osobi?
152. Tko rjeava sporove izmeu zakupodavca i zakupnika?