Anda di halaman 1dari 3

Globlalisasi Dan

Modenasi
Keruntuhan Institusi
Kekeluargaan
Kelemahan Undang-
Undang
Sikap Remaja Sikap Ibu Bapa
FAK!R G"#A$A
S!SIA$
Media Massa
Kebaikan
TMK
Kebaikan
TMK
Keburuka
n TMK
Keburuka
n TMK
%engaruh perkembangan MK terhadap isu gejala sosial di sekolah
Dalam
bentuk
elektronik
Dalam
bentuk
elektronik
%roses
maklumat
%roses
maklumat
Simpan
maklumat
Simpan
maklumat
%indah
maklumat
%indah
maklumat
Kurang
kreati&
Kurang
kreati&
Melihat
benda
tidak elok
Melihat
benda
tidak elok
Kurang
berkomunik
asi
Kurang
berkomunik
asi
Guna untuk
perkara 'ang
tidak
ber&aedah
Guna untuk
perkara 'ang
tidak
ber&aedah
idak
bersosial
idak
bersosial
Malas
Malas
Ba(ir
masa
Ba(ir
masa
Meluaskan
konsep
pembelajar
an
Meluaskan
konsep
pembelajar
an
ingkatka
n
ke&ahama
n
ingkatka
n
ke&ahama
n
%eluang
pembelaja
ran sama
%eluang
pembelaja
ran sama
ingkat
penguasa
an lebih
baik
ingkat
penguasa
an lebih
baik
Dapat akses
maklumat
'ang sukar
di)ari
Dapat akses
maklumat
'ang sukar
di)ari
%embelajar
an se)ara
kolaborati&
%embelajar
an se)ara
kolaborati&
ingkatka
n
kemahiran
MK
ingkatka
n
kemahiran
MK