Anda di halaman 1dari 4

.

BismilahirRahmanirRahiim

1. ASTAGHFIRULLAAHAL 'AZHIIM ALLADZIILAA ILAAHA ILLAA HUWAL

HAYYUL QAYYUUM W A ATUUBU ILAIH (3 kali).

Artinya;

"Aku memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup kekallagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku bertaubat kepada-Nya."

Khusus untuk subuh dan maghrib :

LAA

ILAAHA

ILLALLOOH

MULKU WA-LAHUL HAMDU, SYAY-IN QODIIR (10x)

LAHUL-

YUHYII WA YUMIITU WA-HUWA ‘ALAA KULLI

WAKHDAHU

LAA

SYARIIKA-LAH,

Artinya :

" Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya-lah kerajaan, dan bagi-Nya-lah segala pujian. Ia menghidupkan dan mematikan, dan Ia Maha Kuasaatas segala sesuatu."

2. ALLAAHUMMA AJIRNII MINANNAAR (3 kali).

Artinya:

"Wahai Allah! Lindungilah aku dari ap ineraka"

3. ALLAAHUMMA ANTAS-SALAAMU WA MINKAS-SALAAMU WA ILAIKA YA’UDUUS-SALAAMU FA HAYYINAA RABBANAA BIS-SALAAMI WA ADKHINAL- JANNATA DAARAS-SALAAMI TABAARAKTA RABBANAA WA TA'AALAITA YAA DZAL- JALAALI WAL –IKRAM.

Artinya : “Ya Allah Engkau adalah Dzat yang mempunyai kesejahteraan dan daripada- Mulah kesejahteraan itu dan kepada- Mulah akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberiberkah yang banyak dan Engkaulah Yang Maha Tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

LIMAA

MANA’TA, WALAA YANFA’U DZAL-JADDI MINKAL-JADDU (Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari (siksa) Mu).

4. ALLOOHUMMA LAA MAANI’A LIMAA A’THOYTA, WALAA MU’TIYA

KHUSNI

‘IBAADATIK (artinya: Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikirt kepada Mu, bersyukur kepada Mu, serta beribadah denganbaik kepada-Mu.)

5.

ALLOHUMMAA

A’INNII

‘ALAA

DZIK-RIKA,

WA

SYUK-RIKA,

WA

- SUB-HAANALLOOH (33x)

SUBHAANALLAAHIL

ALHAMDULILLAAH

(artinya: MahaSuci Allah)

AZHIIMI

WA

ALIYYIL

BIHAMDIHII

DAA

IMAN

- AL-HAMDULILLAAH (33x)

ALHAMDULILLAAHI RABBIL AALAMIINA ALAA KULLIHAALIN WA FII KULLI HAALIN WANI MATIN ALLAHU AKBAR

(artinya: Segalapujibagi Allah)

- ALLOOHU AKBAR (33x) (artinya: Allah MahaBesar)

ALLAHUAKBAR KABIIRAN WAL HAMDULILLAHI KATSIIRAN WASUBHAANALLAAHI BUKRATAN WA ASHIILAA

WA

ASTAGFIRULLAAHAL-‘AZHIIM.

LAA

HAULA

WA

LAA

QUWWATA ILLAA

BILLAAHIL-‘ALIYYIL ‘AZHIIM.

artinya : “dan tidak ada daya upaya dan kekuataan melainkan dengan pertolongan allah maha tinggi lagi maha mulia. saya mohon ampun kepada allah yang maha agung.”

6. ILAA HADHRATIN NABIYYIL MUSHTHAFAA RASUULILLAAHI SHALLALLAAHU ALAIHI WA SALLAM Surat AL Fatihah

1. A'uudzubillaahiminasy-syaithaanir-rajiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Al-hamdulillaahi rabbil-'aalamiin, hamdasy-syakiriin, hamdan-naa'imiin, hamday-yuwaafiini'amahu

wayukaafii

maziidah.

Artinya : "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yaitu dengan pujian orang-orang yang bersyukur, dengan pujian orang-orang yang mengharapkan nikmat-Mu, dan dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan memadai penambahan-Nya."

2. Yaa

rabbanaa

lakal-hamdu kamaa

yambagii li

jalaali

wajhika

wa'azhiimi sulthaanik.

Artinya : “Wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji, sebagaimana pujian itu patut terhadap kemuliaan-Mu dan keagungan- Mu.”

3. Allahumma shalli wa saliim sayyidinna Muhammad.

wa baarik ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali

4.

Allaahumma rabbanaa taqabbal- minnaa shalaatanaa wa shiyaamana wa rukuu'anaa wa sujuudanaa wa qu'uudanaa wa tadharru'anaa wa takhasysyu'anaa wa ta'abbudanaa wa tammim taqshiiranaa yaa Allaah yaa rabbal-'aalamiin.

Artinya : “Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami,duduk rebah kami, khusyuk kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama shalat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam.”

5. Allaahummaghfirlanaa dzunuubanaa, waliwaliidiina, warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa. wa li jamii'il-muslimiina wal-muslimaati walmu'miniina wal-mu'minaati al ahyaa'iminhum wal-amwaat, innakaantas-samii'unqariibuum-mujibud da'wat, wayaa qhadiyal hajaat.

Artinya : "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan kasihinilah mereka sebagaimana mereka berdua mendidik kami sewaktu kecil, dan bagi semua orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Sesungguhnya EngkauDzat Yang Maha Mendengarkan dan Mengabulkan semua doa, Wahai Yang mengatur semua hajat."

6. Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfirlanaa watarhamnaa lanakuunanna minal-khaasiriin.

Artinya : "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri karena itu ya Allah jika tidak dengan limpahan ampunan dan rahmat-Mu niscaya kami akan menjadi orang yang sesat."

7. Rabbanaa laa tu'aakhidznaa in nasiinaa au akhtha'naa.

Artinya : “Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah.”

8. Allaahummaftah lii abwaabal-khair, wabwaabal baraakah, wabwaabal-ni'mah, wabwaabal- rizki, wabwaabal-shihah, wabwaabas-salaamah, wabwaabal-jannah, birahmatika yaa arhamar-rahimiin.

Artinya : "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu kebaikan, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan dan pintu-pintu surga, Dengan rahmat-Mu Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

9. Allaahumma innaa nas'aluka salaamatan fid-diin, wa 'aafiyaatan fil-jasadi, waziyaadatan fil-'ilmi, wabaraakatan fir-rizqi, wataubatan qablal-mauut, warahmatan 'indalmauut, wamagfiratam ba'dalmauut. Allaahumma hawwin 'alaina fil sakaraatil-mauut, wan-najaata minan-naar, wal 'afwa 'indal-hisaab.

Artinya : "Ya Allah, kami mohon keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambahnya ilmu, dan berkah rezeki, dapat bertaubat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah mudahkanlah kami pada gelombang sakaratull maut, dan bebaskanlah kami dari azab neraka, serta memperoleh keampunan ketika dihisab."

10. Allaahumma

iimaani,

waadkhilnal jannata ma'al iimaan. Allaahumma tsabbitnaa ma'al iimaan, waakhrijna

minad-dunyaa ma'al iimaan, wa khaddimlanaa minal jinni ma'al iimaan.

ahyinaa

bil

iimaani,

wa

amitna

bil

iimaani,

wahsyurnaa

bil

Artinya : "Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, kumpulkanlah (setelah hidup dari mati) dengan iman,dan masukkanlah kami ke surga dengan iman. Ya Allah teguhkanlah kami bersama iman, keluarkan kami dari dunia bersama iman, dan lauankanlah (tundukkanlah) jin bagi kami bersama iman."

11. Allaahumma khaatimah.

khtimlanaa

bil-islaami,

wakhtimlanaa

bil-iimaan,

wakhtimlanaa

bihusnil-

Artinya : "Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, akhirilah hidup kami dengan husnulk hatimah."

12. Rabbanaa laatuzighquluubanaa ba'daidz hadaitanaa wahablanaa min ladunka rahmatan innakaantal-wahhaab.

Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami karunia. Engkaulah Yang Maha Pemurah."

13. Rabbanaa

hablanaa

min

muttaqiina imaamaa.

azwaajinaa

wadzuriyyaatinaa

qurrataa'yuniw

waj'alna

lil-

Artinya : "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri / suami / keluarga dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

14. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wafil-aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaaban-narr.

Artinya : "YaTuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka."

15. Subhaana

rabbika

hamdulillaahi rabbil-'aalamiin.

rabbil-'izzati

'ammaa

yashifuun,

wasalaamun

'alal-mursaliina

wal-

Artinya : "Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas pararasul dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam."