Anda di halaman 1dari 15

KERTAS KERJA

KEJOHANAN BOLA TAMPAR PERINGKAT IPG KDRI


1. Pengenalan
Pertandingan bola tamar antara o!"en IPGM Kam#! Keninga# mer#a$an a$ti%iti
"ang daat men&#ng$il ba$at ara g#r# elati' dan me(#)#d$an !#a!ana ga"a 'id# &erga!
di$alangan (arga ma$tab amn"a. Ia di'ara$an daat memberi$an el#ang $eada ara
g#r# elati' #nt#$ terlibat diri !e&ara lang!#ng dalam bidang !#$an dan ermainan.
*eter#!n"a+ mela'ir$an ara g#r# elati' "ang ber$ebole'an dan !eimbang dalam elbagai
bidang.
,. Matlamat
Matlamat #tama ertandingan bola tamar antara o!"en ini diada$an adala' #nt#$
men&#ng$il ba$at-ba$at bar# #nt#$ me(a$ili ma$tab $e Karni%al *#$an Antara Ma$tab.
.. Ob)e$ti/ 0
1. Me(#)#d$an !#a!ana ga"a 'id# &erga! di$alangan g#r# elati'.
,. Mela'ir$an (arga g#r# elati' "ang ber$ebole'an dan !eimbang dalam bidang
a$ademi$ dan !#$an.
.. Mem##$ !emangat $er)a!ama dan erad#an di$alangan (arga g#r# elati'.
1. Tema
RIADAH MEMBENTUK SEMANGAT MUHIBBAH
2. Tari$'
,1'b. Aril 3 ,4'b. Aril ,556
7. Temat
Gelanggang Bola Tamar .
4. Ja(atan$#a!a Ker)a
Lamiran 1
6. Kategori diertanding$an
i. Lela$i
ii. Perem#an
8. Anggaran Perbelan)aan
Lamiran ,
15. Jad#al Perla(anan
Lamiran .
11. Pen#t#
J#taan terima $a!i' di#&a$an $eada !em#a i'a$ "ang tela' men)a"a$an ertandingan bola
tamar antara o!"en IPGM Kam#! Keninga#. Pada ma!a a$an datang+ di'ara$an #!a'a ini
!entia!a berter#!an dan mendaat !amb#tan "ang menggala$$an di$alangan ara g#r# elati'
IPGM Kam#! Keninga#.
*e$ian+ terima Ka!i'.
9ang men#r#t erinta'+
::::::::::.
(EN. JAMAD BIN AMAT)
Penger#!i
Pertandingan Bola Tamar Antara O!"en
Ma$tab Perg#r#an Ga"a.
!.$ ;ail
Keada0 R<J. KAMI0
======================= R<J. T<AN0
======================= TARIKH0
=======================
=======================
MEMOHON SUMBANGAN PERALATAN PERTANDINGAN
Dengan !egala 'ormatn"a+ er$ara di ata! dir#)#$.
,. <nt#$ ma$l#mat t#an>#an+ Ma$tab Perg#r#an Ga"a a$an mengan)#r$an ertandingan Bola
Tamar tert#t#. Ole' "ang demi$ian+ i'a$ ma$tab ingin memo'on !#mbangan i$'la! dari i'a$
t#an>#an #nt#$ eralatan ertandingan ?!ila li'at Lamiran@.
.. *#mbangan t#an>#an erl#la' berbent#$ &e$ dan di ata! nama AMa$tab Perg#r#an Ga"aB.
*emoga !#mbangan dari i'a$ t#an>#an a$an memeria'$an lagi ertandingan ini.
1. Ker)a!ama dari i'a$ t#an>#an dida'#l#i dengan #&aan rib#an terima $a!i'.
*e$ian.
AMAJ<LAH *<KAN <NT<K NEGARAB
*a"a "ang men#r#t erinta'+
===========================
!.$. - ;ail
MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a
LAMPIRAN: SENARAI PERALATAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR
1. Bola Tamar ? 7 bi)i @
,. Jaring > Net Bola Tamar ? , !et @
.. Kan%a! ber#$#ran 15 $a$i F 15 $a$i ? , !et @
1. Kan%a! ber#$#ran 12 $a$i F ,5 $a$i ? 1 !et @
2. Jer!i ? 6 !et @
MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a

Keada0 R<J. KAMI0
================= TARIKH0
=================
=================
=================
JEMPUTAN MENGIKUTI PERTANDINGAN BOLA TAMPAR ANTARA OPSYEN
Dengan !egala 'ormatn"a+ er$ara di ata! dir#)#$.
,. <nt#$ ma$l#mat t#an>#an+ Ma$tab Perg#r#an Ga"a a$an mengan)#r$an ertandingan Bola
Tamar antara o!"en. Ole' "ang demi$ian+ i'a$ ma$tab memo'on $er)a!ama $et#a-$et#a o!"en
#nt#$ membent#$ a!#$an emain bola tamar ma!ing-ma!ing.
.. Pertandingan bola tamar ter!eb#t a$an diada$an ada (a$t# !eerti beri$#t0
Tari$'0
Jam0
Temat0
1. Ker)a!ama dari i'a$ t#an>#an dida'#l#i dengan #&aan rib#an terima $a!i'.
*e$ian+ 'ara ma$l#m.
AMAJ<LAH *<KAN <NT<K NEGARAB
*a"a "ang men#r#t erinta'+
===========================
!.$. - ;ail
MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a
Keada0 R<J. KAMI0
======================= R<J. T<AN0
======================= TARIKH0
=======================
T#an>P#an+
JEMPUTAN MENGHADIRI MESYUARAT PERTANDINGAN BOLA TAMPAR 2006 ANTARA OPSYEN MAKTAB
PERGURUAN GAYA
Dengan !egala 'ormatn"a er$ara di ata! dir#)#$.
5,. <nt#$ men)a"a$an me!"#arat ini t#an>#an di)em#t 'adir $e me!"#arat ter!eb#t ada0

Tari$' 0
Temat 0
Ma!a 0
5.. Agenda me!"#arat0
a@
b@
Ke'adiran t#an>#an di#&a$an terima $a!i'.
*e$ian.
MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA
9ang benar+
? @
s.k. -Setiausaha Ko-kurikulum
-Setiausaha Pertandingan
-Fail
MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a
Keada0 R<J. KAMI0
======================= R<J. T<AN0
======================= TARIKH0
=======================
T#an>P#an+
JEMPUTAN SEBAGAI PERASMI PERTANDINGAN BOLA TAMPAR 2006 ANTARA OPSYEN MAKTAB PERGURUAN
GAYA
Dengan !#$a&itan"a !a"a ingin mer#)#$ er$ara di ata!.
5,. Pi'a$ $ami a$an mengan)#r$an Pertandingan Bola Tamar ,557. Ole' "ang demi$ian+ i'a$ $ami amat berbe!ar
'ati #nt#$ men)em#t t#an #nt#$ meng'adiri dan !eter#!n"a mera!mi$an ertandingan ter!eb#t ada0
Tari$' 0
Temat 0
Ma!a 0
5.. Ke!#dian dan $eri'atinan t#an amat $ami 'argai.
*e$ian. Terima $a!i'
MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA
9ang benar+
? @
!.$ -*etia#!a'a Ko-K#ri$#l#m
-*etia#!a'a Pertandingan
-;ail
MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a
Keada0 R<J. KAMI0
======================= R<J. T<AN0
======================= TARIKH0
=======================
T#an>P#an+
MEMOHON SUMBANGAN UNTUK PERTANDINGAN BOLA TAMPAR ANTARA OPSYEN MAKTAB PERGURUAN
GAYA
Dengan !egala 'ormatn"a er$ara di ata! dir#)#$.
5,. *e'#b#ngan dengan er$ara di ata!+ ma$a be!arla' 'araan $ami agar i'a$ t#an daat memberi$an !#mbangan
bagi men)a"a$an lagi ertandingan "ang a$an dila$!ana$an.
5.. *#mbangan dan bant#an i'a$ t#an !angat $ami 'ara$an dan $ami da'#l#i dengan #&aan terma $a!i'.
*e$ian dan 'ara ma$l#m.
MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA
9ang men)alan$an t#ga!+
? @
!.$ -;ail

MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a
Keada0 R<J. KAMI0
======================= R<J. T<AN0
======================= TARIKH0
=======================
T#an>P#an+
JEMPUTAN SEBAGAI PENGADIL PERTANDINGAN BOLA TAMPAR 2006 ANTARA OPSYEN MAKTAB
PERGURUAN GAYA
Dengan !#$a&itan"a !a"a ingin mer#)#$ er$ara di ata!.
5,. Pi'a$ $ami a$an mengan)#r$an Pertandingan Bola Tamar ,557. Ole' "ang demi$ian+ i'a$ $ami amat berbe!ar
'ati #nt#$ men)em#t t#an !ebagai ngadil ertandingan ter!eb#t ada0
Tari$' 0
Temat 0
Ma!a 0
5.. Ke!#dian dan $eri'atinan t#an amat $ami 'argai.
*e$ian. Terima $a!i'
MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA
9ang benar+
? @
!.$ -*etia#!a'a Ko-K#ri$#l#m
-*etia#!a'a Pertandingan
-;ail
MAKTAB PERGURUAN GAYA
PETI *<RAT 15181+ 66652 KOTA KINABAL<+ *ABAH
TELE;ON0 566-,15717+ 566-,15848+ 566-,182.5 ;AK*IMILI0 566-,141,1
E-MEL0 mgCo.)aring.m" LAMAN DEB0 'tt0>>(((,.moe.go%.m">Emga"a
ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil P!"#!# J$%l#& ( RM ' Bil ) J$%l#&
1 ()*!#&#+i $)+$" P!#,%i
Bing$ai gambar RM1,2 F 1 RM 1,2.55
, ()*!#&#+i $)+$" -).#*il RM 2 F 7 RM .5.55
. H#*i#& $)+$" -%)#).
Lela$i
Perem#an
. F ?RM 6 F 1, @
. F ?RM 6 F 1, @
RM ,66.55
RM ,66.55
1 Hi#,#) RM 155.55
2 J#%$#)
/IP
K#i'
Bi'#n G Tel#r
Min#man ana!
P,!+#
K#i'
Min#man $ota$

15 F ?RM 5.15 F ,@
15 F ?RM ,@
15 F ?RM 1@
,55 F ?RM 5.15 F .@
6 F ? RM 12 @
RM 6.55
RM ,5.55
RM 15.55
RM ,1.55
RM 1,5.55
7 P$0li,i+i 1 P)!0i+#)
B#$# at#r &ara
Kain rentang
15 F RM 2
1 F RM 155
RM 25.55
RM 155.55

JUMLAH KESELURUHAN : RM 2 263.00
STRUKTUR ORGANISASI PERTANDINGAN BOLA TAMPAR ANTARA OPSYEN
P)#$). 0 P#an *alma' binti Abd#lla'
P).!$,i 0 Jamad bin Amat
Ti%0#l#) P).!$,i 0 Ed.H#!ai/ bin Karim C Hamri
S+i#$,#&# 0 Dg Hartini bte Pg Abd#l RaIa$
Ti%0#l#) S+i#$,#&# 0 *iti ;a#Iia' binti Mat *aid
B)*#&#!i 0 ;aidIIal bin Ha$aria
Ti%0#l#) B)*#&#!i 0 Nor'amima' binti Mind#r#
A'li Ja(atan$#a!a $e&il0
AJK URUSETIA
H#madin Labong$o
AJK KEPENGADILAN
E%elina Lim 9en Nee
Mi&'ael 9a!#n
AJK PROTOKOL
Jamad bin Amat
Jarrol ;#i ;ong George
AJK ALATAN AM 1 PERTANDINGAN
P#teri binti La#e
J'iang 9ong Dee
AJK SIARAYA
Ignati#! Ranggang
Dg$# RodIiana' AgK# Amin
AJK PENDA4TARAN
Dg Hartini bte Pg Abd#l RaIa$
Ed. H#!ai/ bin Karim C Hamri
AJK PUBLISITI DAN PENERBITAN
Andre( Modingin
J#lia D#!i
AJK KESELAMATAN
Arman bin Ra)i'
Rebe&&a Gin!a(at
AJK HADIAH DAN (ENDERHATI
Harnida' Dat# Derin
Lo *#e Nee
AJK MAKANAN DAN MINUMAN
*iti ;a#Iia' Mat *aid
Nor AIera binti Md Ari/in
AJK TUGAS5TUGAS KHAS
Da"ang Maria' binti Maro/
Hamida' binti Ibra'im
JADUAL PERLA6ANAN
A
B
(
D
E
4
G
H J$#!#
I
J
K
L S%i7i)#l
M
A+$!8#!# -!l#9#)#)
H#!i P!+#%#
Gelanggang 1
6.55 3 8.55 Pa!#$an A La(an Pa!#$an B
8.55 3 8..5 Re'at
8..5 - 15..5 Pa!#$an J La(an Pa!#$an D
15..5- ,.55 Re'at
..55 - 1.55 Pa!#$an E La(an Pa!#$an ;
1.55- 1..5 Re'at
1..5- 2..5 Pa!#$an G la(an Pa!#$an H
H#!i "*$#
Gelanggang 1
6.55 3 8.55 Pa!#$an N La(an Pa!#$an O
8.55 3 8..5 Re'at
8..5 - 15..5 Pa!#$an P La(an Pa!#$an K
15..5- ,.55 Re'at
..55 - 1.55 Pa!#$an T La(an Pa!#$an <
H#!i "+i.#
Gelanggang 1
6.55 3 8.55 Penent#an temat $etiga dan
$eemat
8.55 3 8..5 Re'at
8..5 - 15..5 Pa!#$an D la(an L
Penent#an )#ara dan temat $ed#a
O
N
U
T
M
V
S
R
Q
P
X

..55 3 ..55 Re'at


..55 3 2..5 Pera!mian en#t#
Gelanggang ,
6.55 3 8.55 Pa!#$an I La(an Pa!#$an J
8.55 3 8..5 Re'at
8..5 - 15..5 Pa!#$an K La(an Pa!#$an L
15..5- ,.55 Re'at
..55 - 1.55 Pa!#$an R La(an Pa!#$an *
Gelanggang ,
6.55 3 8.55 Pa!#$an M La(an Pa!#$an M
8.55 3 8..5 Re'at
8..5 - 15..5 Pa!#$an J La(an Pa!#$an D
15..5- ,.55 Re'at
..55 - 1.55 Pa!#$an E La(an Pa!#$an ;
ATUR(ARA PERASMIAN PENUTUPAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR
..55 tg Ketibaan !em#a ela)ar ma$tab
...5 tg Ketibaan di/ )em#tan
..12 tg Ketibaan Pengara' Ma$tab Perg#r#an Ga"a
..25 tg <&aan enger#!i ma)li!
..22 tg D:# :l& U,+ A!%#) R#;i&
1.55 tg <&aan Penger#!i Pertandingan
E). J#%#* A%#+
1.12 tg <&aan Pena#ng Pertandingan
E). B:). K:i Si)
1..5 tg <&aan Pemang$# Pengara' Ma$tab Perg#r#an Ga"a
Y0&.. H#;#& S#l%#& A0*$ll#&
2.55 tg Pen"amaian 'adia' $eada emenang-emenang ertandingan
2..5 tg Jam#an ringan dan ber!#rai