Anda di halaman 1dari 9

JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR (JPP)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
21030 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU DARUL IMAN.
KERTAS KERJA
PERTANDINGAN LIGA
BOLA SEPAK IPG KDRI 2014
TARIKH :
10 OGOS SEHINGGA 31 OGOS 2014
TEMPAT :
PADANG IPG KAMPUS
DATO RAZALI ISMAIL
ANJURAN:
JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR ( JPP )
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS DATORAZALI ISMAIL
KUALA TERENGGANU
1.0 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pertandn!an L!a B"#a Se$a% IPG KDRI &'1( n )er*$a%an a%t+t ,an!
dan-*r%an "#e. Ja/atan%*a0a Per/a%#an Pe#a-ar dan Ma-#0 Ger%"1 n0tt*t.
Pen!an-*ran #!a n )e#2at%an $er#a/anan d antara 0eta$ *nt dar$ada 0eta$
0e)e0ter.
2.0 RASIONAL
&.1 Ada#a. )en-ad .a0rat Ke)enteran Pendd%an Ma#a,0a %.*0*0n,a
Ba.a!an Pendd%an G*r* *nt*% )e#a.r%an !*r*3!*r* #e$a0an IPG ,an!
2er%*a#t d 0a)$n! )e)$*n,a $en!a#a)an ,an! #*a0 0e2a!a $er0edaan
*nt*% )end"%*n! $r"4e0"na#0)e $er!*r*an. Pen!#2atan $e#a-ar3$e#a-ar
den!an $e#2a!a %e!atan 2er4aeda. 0e$an-an! te)$". %*r0*0 0e#an
%*#a.3%*#a. /a-2 ada#a. d.ara$%an da$at )e)2ant* )en5a$a .a0rat n.
&.& Se.*2*n!an den!an t*1 Ja/atan%*a0a Per/a%#an Pe#a-ar )e)2er%an
%")t)en )e#a#* $en!an-*ran #!a n *nt*% )e)2er $e#*an! %e$ada
0e)*a /ar!a !*r* $e#at. IPG KDRI *nt*% ter#2at dan )enda$at
$en!eta.*an dan $en!a#a)an ,an! 0e/a-arn,a. D 0a)$n! t*1 )ere%a
2er$e#*an! ddeda.%an den!an a0$e%3a0$e% $entad2ran dan $en!*r*0an
0*%an.
&.6 Pen!an-*ran #!a n -*!a d#.at 0e2a!a 0at* *0a.a *nt*% )en!a)a#%an
!a,a .d*$ 0.at )e#a#* a%t+t3a%t+t ,an! 2er0e0*aan1 )e)en*. $rn0$3
$rn0$ #at.an dan $er#a%*an 47%a# 0erta )e)at*. $erat*ran3$erat*ran ,an!
te#a. dteta$%an.
&.( Pen!#2atan ,an! )en,e#*r*. !*r*3!*r* $e#at. 0a)a ada da#a) $en!*r*0an
#!a n1 )e)2er%an r*an! )e#2at%an 0e#*r*. /ar!a n0tt*t *nt*%
)en,*)2an! %e$a%aran1 $en!eta.*an1 %e$e!a/aan dan %e-*r*#at.an.
Pe#a-ar3$e#a-ar )e)$a)er%an %e2"#e.an 0e2a!a $e0erta1 2er%"n!0
$en!a#a)an dan 2e%er-a0a)a )ena%%an )arta2at n0tt*t n %e 0*at* ta.a$
,an! #e2. tn!! dan d0e!an.
3.0 OBJEKTI
6.1 Pe#a%0anaan Pertandn!an L!a B"#a Se$a% IPG KDRI &'11 n d.ara$%an
a%an )e)2er%an $e#*an! %e$ada $e#a-ar3$e#a-ar )enda$at 8
6.& Pen!eta.*an dan $en!a#a)an $en!*r*0an te)a0,a 0*%an.
6.&.1 Menda$at $en!eta.*an tentan! %aeda.3%aeda. dan $rn0$ #at.an
0*%an.
6.&.& Pe#*an! 2e%er-a0a)a dan $er%"n!0an $en!a#a)an.
6.&.6 Pe#*an! 0e2a!a $e0erta dan $en!e#"#aan 0*%an.
6.&.( Pe#*an! )e/a%# )a%ta2 %e te)a0,a 0*%an d $ern!%at ,an! #e2.
tn!!.
4.0 BUTIRAN PENGANJURAN
Pertandn!an L!a B"#a Se$a% IPG KDRI &'1( dan-*r%an 2er0a)a Ja/atan%*a0a
Per/a%#an Pe#a-ar IPG dan Br" K"#e- Keda)an. L!a n )e#2at%an 0e)*a /ar!a %"#e-
%eda)an %*r0*0n,a 2a! %a*) !*r* $e#at. #e#a% 0a.a-a. L!a n -*!a !"#$%&'($)
%e$ada 0e)*a !*r* $e#at. 2er)*#a PISMP S"! 4 *"+&),,$ PPISMP S"! 1.
-.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA INDUK LIGA BOLA SEPAK IPG KDRI
2014
PENAUNG : En. M".a)ad 2n N!a. (Pen!ara.)
KETUA PENASIHAT : Tn. 9-. M. S.a$*##a. 2n A/an! I2ra.)
(T)2a#an Pen!ara. )
PEN. KETUA PENASIHAT : En. Za.ar) 2n Ta/an!
(Ket*a Unt K" K*r%*#*) )
8 En. :a.a,a 2n O0)an
(Ket*a Ja2atan 9a# E./a# Pe#a-ar)
PENASIHAT : En A0r
JAWATANKUASA PENGELOLA
PENGARAH PROGRAM 8 :an! D Pert*a Ja/atan%*a0a Per/a%#an Pe#a-ar
PEN. PENGARAH 8 Na2 :an! D Pert*a Ja/atan%*a0a Per/a%#an Pe#a-ar
SETIAUSAHA 8 Seta*0a.a A!"n! Ja/atan%*a0a Per/a%#an Pe#a-ar
BENDAHARI 8 Benda.ar A!"n! Ja/atan%*a0a Per/a%#an Pe#a-ar
JAWATANKUASA
PEN.ELARAS 8 En5% Za%ara Bn A#
NAIB E/0O SUKAN : M*.a))ad Er4an Bn Ma0r*.en
PENGERUSI : M".d Ir/an Bn A2d. Ra72
NAIB PENGERUSI : Sadat*# S,*.ada Bnt S*#a)an
SETIAUSAHA : Zana2 A0#a. Bnt A2d*##a.
PEN. SETIAUSAHA : N*r*# Ada Bnt I2ra.)
BENDAHARI : M".a)ad Ra.)at Bn Sar)an
AHLI JAWATANKUASA (AJK)
AJK PENGIKLANAN DAN PERHUBUNGAN: M*.a))ad Ar44 Bn M".d Zan
: R Na+ndran
AJK TEMPAT DAN SIAR RA.A : M".a)ad ;ar.an Ada) Bn A7.ar
: M".d Z*#.e#) S,a7/an Bn S*#"n!
AJK PEN.ERTAAN DAN JEMPUTAN : N*r K.a#-a. Bt M*.a)ad
: S.arna Bt Se)an
AJK HADIAH DAN PERASMIAN : N*r Na2#a..*da Bt M*0ta44a
: St N*r4ad.#a. Bt Md :*n*0
AJK TEKNIK 1 PERALATAN : A7at4tr Bn O)ar
: Ar)a7*rn Bn A2. Ra7a%
: M".d ;rda*0 Bn Ma#e%
AJK MAKANAN : S*.ada Bt ;a*7
: N"r0*ra,a Bt M".a))ad
: S,ar44a. Ma0nra Bt S,ed M".d Da*d
AJK PERTANDINGAN : A0,ra4 Bn R"0#an
: M".d Z.a4ran Bn Rad7*an
: N*ra7/ann Bn I0)a#

<.' BUTIRAN LIGA IPG KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL 2014
TARIK9 : 1'361 OGOS &'1(
9ARI : A9AD = A9AD
TEMPAT 8 PADANG IPG KDRI

2.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
B# Per%ara Per2e#an-aan
(RM)
1.
&
H$3&$+
9a)$er
. J".an
. Na2 J".an
. Ket!a
iv. Sa!*.at (( > RM 1?)
Meda#
. J".an (1?>RM ?)
. Na2 J".an (1?>RM ?)
. Te)$at Ket!a (1?>RM ?)
JUMLAH KESELURUHAN
RM ?'
RM 6'
RM &'
RM <'
RM @?
RM @?
RM @?
RM 6A?
4.0 PENUTUP
Pe#a%0anaan L!a B"#a Se$a% n d.ara$%an da$at )e)2er%an #at.an %e$ada !*r*3
!*r* $e#at. da#a) a0$e% %e$e!a/aan dan $en!*r*0an d0a)$n! da$at )en!ena# $a0t
$"ten0 ,an! ada $ada 0eta$ $e0erta ,an! )en!a)2# 2a.a!an.


D0eda%an "#e.1
..................................................................
(MUHAMMAD ERAN BIN MASRUHEN)
Pen!er*01
L!a B"#a Se$a%1
IPG Ka)$*0 Dat" Ra7a# I0)a#
D0e)a% dan d0a.%an "#e.1 1
......................................................................................
( MOHAMED 5AMMARUL ANUAR BIN MOHAMED )
Na2 EB5" S*%an1
IPG Ka)$*0 Dat" Ra7a# I0)a#.

D0"%"n! "#e.
...................................................................
(EN ASRI)
Pen0,ara. Pena0.at1
Br" S*%an IPG Ka)$*0 Dat" Ra7a# I0)a#
D#*#*0%an C Tda% D#*#*0%an1
6666666666666666666666
( MOHAMAD BIN NGAH )
Pen!ara.1
IPG Ka)$*0 Dat" Ra7a# I0)a#
U#a0an Pen!ara.1