Anda di halaman 1dari 8

JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR (JPP)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
21030 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU DARUL IMAN.
KERTAS KERJA
KARNIVAL BOLA TAMPAR PERINGKAT IPGKDRI 2014
TARIKH 22 OGOS 2014
TEMPAT
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
KUALA TERENGGANU
ANJURAN
BIRO SUKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
KEJOHANAN BOLA TAMPAR PERINGKAT IPGKDRI 2014
1.0 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG KARNIVAL
Kejohanan Bola Tampar peringkat IPGKDRI 21! mer"pakan agen#a $ang
#ianj"rkan oleh Biro %"kan #an Rekrea&i' IPGKDRI. Penganj"ran kejohanan ini
meli(atkan perla)anan (ola tampar antara pa&"kan mengik"t &eme&ter #i
IPGKDRI.
2.0 RASIONAL
2.1 A#alah menja#i ha&rat Kementerian Pen#i#ikan *ala$&ia kh"&"&n$a
Bahagian Pen#i#ikan G"r" "nt"k melahirkan g"r"+g"r" lepa&an IPG $ang
(erk"aliti #i &amping memp"n$ai pengalaman $ang l"a& &e(agai
per&e#iaan "nt"k men#ok"ng pro,e&ionali&me perg"r"an. Pengli(atan
pelajar+pelajar #engan pel(agai kegiatan (er,ae#ah &epanjang tempoh
k"r&"& &elain k"liah+k"liah )aji( a#alah #iharapkan #apat mem(ant"
men-apai ha&rat ini.
2.2 %eh"("ngan #engan it"' .a)atank"a&a Per)akilan Pelajar mem(erikan
komitmen melal"i penganj"ran kejohanan ini "nt"k mem(eri pel"ang
kepa#a &em"a )arga g"r" pelatih IPGKDRI "nt"k terli(at #an men#apat
pengetah"an &erta pengalaman $ang &e)ajarn$a. Di &amping it"' mereka
#i(eri pen#e#ahan a)al mengenai a&pek+a&pek penta#(iran #an
peng"r"&an #alam mejalankan &e&"at" kejohanan &"kan.
2./ Penganj"ran kejohanan ini j"ga #ilihat &e(agai &at" "&aha "nt"k
mengamalkan ga$a hi#"p &ihat melal"i akti0iti+akti0iti $ang (er&e&"aian'
memen"hi prin&ip+prin&ip latihan #an perlak"an ,i1ikal &erta memat"hi
perat"ran+perat"ran $ang telah #itetapkan.

3.0 OBJEKTI!
/.1 Pelak&anaan Kejohanan Bola Tampar Peringkat IPGKDRI 21! ini
#iharapkan akan mem(erikan pel"ang kepa#a pelajar+pelajar men#apat 2
/.1.1 *en#apat pengetah"an tentang kae#ah+kae#ah #an prin&ip
latihan &"kan.
/.1.2 Dapat mengeratkan &ilat"rrahim antara g"r" pelatih.
/.1./ Pel"ang (ekerja&ama #an perkong&ian pengalaman.
/.1.! Pel"ang &e(agai pe&erta #an pengelolaan &"kan.
/.1.3 Pel"ang me)akili makta( ke tema&$a &"kan #i peringkat
$ang le(ih tinggi.
4.0 BUTIRAN PENGANJURAN
Kejohanan Bola Tampar peringkat IPGKDRI 21! ' #ianj"rkan oleh Biro %"kan
#an Rekrea&i akan (erlang&"ng pa#a 3 %epetem(er #i gelanggang (ola tampar
IPGKDRI.
P"#$%&'%( kejohanan ini me)aji(kan kepa#a &em"a pelajar #ari PPI%*P %em 1 &ehingga PI%*P
%em ! (agi menghantar pa&"kan #alam kejohanan ter&e("t
).0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA INDUK KARNIVAL BOLA TAMPAR 2014
JAWATANKUASA INDUK
Penger"&i I 2 4aji *oh# Ra&hi# (in 5hik
Pena&ihat 2 En-ik *h# 6A&ri (in I&mail
JAWATANKUASA KERJA
Penger"&i 2 *74A*ED 8A**AR9L AN9AR
Tim(alan Penger"&i I 2 *94A**AD :AD;LI BIN RA*LI
Tim(alan Penger"&i II 2 ABD9LLA4 BIN ;A*RI
%etia"&aha I 2 K4AIR9N NA;IRIN BINTI %4A*%9DDIN
%etia"&aha II 2 N9R A8ILA4 BINTI ALI
Ben#ahari I 2 *74D 4I%AN9DIN BIN 54E %74
Ben#ahari II 2 *74D :AKR9R RA;I BIN ABD9LLA4
.a)atank"a&a
Pen$e#iaan Tempat 2 *74A*AD ;9LPAK4RI BIN 4A%%AN
.a)atank"a&a
Kepega)aian 2 *94A*AD ARI:9DDIN BIN ;9LKANAI
.a)atank"a&a
Dok"menta&i 2 *74A*AD K4AIR9L A*IR BIN ;AIN9DIN
.a)atank"a&a
4a#iah 2 ATIKA4 BINTI *74A*AD ;ANI
.a)atank"a&a
Peralatan 2 A4*AD :AD4IL BIN RA*;A
.a)atank"a&a
P"(li&iti #an
4e(ahan 2 *94A*AD %4AKIRIN BIN K4A*I%

*.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
B'+ P"#,%#%
P"#-"+%(.%%(
(RM)
JUMLAH (RM)
1 4A*PER R* 2 </= R* >
/.0 TENTATI! KEJOHANAN
?./ pagi 2 Pen#a,taran pa&"kan
@./ pagi 2 Perla)anan (erm"la
1. tAhari 2 Rehat
/. petang 2 Perla)anan (er&am("ng
!./ petang 2 Pen$ampaian ha#iah
3. petang 2 Kejohanan tamat
0.0 PENUTUP
Pelak&anaan kejohanan ini #iharapkan #apat mem(erikan latihan kepa#a pelajar+pelajar
#alam a&pek kepega)aian #an peng"r"&an #i&amping #apat mengenalpa&ti poten&i $ang
a#a pa#a &etiap pe&erta $ang mengam(il (ahagian. Pe&erta $ang men"nj"kkan pre&ta&i
$ang ter(aik akan #iketengahkan "nt"k menjalani latihan (ola tampar (agi pa&"kan IPG
KDRI.


Di&e#iakan oleh'
BBBBBBBBBBBBBBBB..
<*94A**AD :AD;LI BIN RA*LI=
Tim(alan Penger"&i I'
Kejohanan Bola Tampar'
IPG Kamp"& DatoC Ra1ali I&mail
Di&emak oleh'
BBBBBBBBBBBBBBBB..
<En. *h# 6A&ri Bin I&mail=
Pen&$arah Pena&ihat'
Biro %"kan Dan Rekrea&i'
.a)atank"a&a Per)akilan Pelajar %e&i 21/A1!'
IPG Kamp"& DatoC Ra1ali I&mail
Di&okong oleh'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
<En. ;aharim (in Ta)ang=
Ket"a 9nit Ko+K"rik"l"m'
In&tit"t Pen#i#ikan G"r"'
Kamp"& DatoC Ra1ali I&mail.
Dil"l"&kan oleh'
...................................................................
<Tn. 4j. *oh# Ra&hi# Bin 5hik=
Tim(alan Pengarah'
In&tit"t Pen#i#ikan G"r"'
Kamp"& DatoC Ra1ali I&mail.
9la&an2
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD