Anda di halaman 1dari 16

Peranan Brtsh Daam Pembentukan Negara Israe

.> ,,r ,J.


,,> _.> ,.
1.0 Pendahuluan
Se|ak 3500 tahun Sebeum Maseh, Paestn teah ddam oeh orang-
orang Arab Paestn. Ia teretak berhampran dengan Laut Medterranean
d sebeah barat, Lubnan d utara, Syra dan |ordan d sebeah tmur dan
Laut Merah serta Semenan|ung Sna d sebeah seatan. Kedudukannya
amat strategk kerana a teretak d tengah-tengah Semenan|ung Tanah
Arab atu kawasan yang banyak teaga mnyak terkaya d duna. Ia |uga
sebaga batu oncatan ke Benua Asa dan Afrka. Oeh tu banyak negara
barat mengdam-dam untuk menguasanya terutamanya daam aspek
ekonom dan koona.
Oeh sebab-sebab d atas maka pendudukan kaum zons Israe ke atas
wayah suc Paestn bukanah satu perkara yang kebetuan, meankan
sudah ama drancangkan secara rap oeh kaum Zons Yahud. Gerakan
n bermua dar tahun-tahun 1890-an dan memakan masa setengah abad
amanya dengan mendapat sokongan darpada sesetengah negara barat
khasnya mperas Brtsh dan mperas Amerka Syarkat.
Kerana sebab-sebab se|arah, bangsa Yahud tngga bertaburan d duna
khasnya d |erman, Amerka, Russa dan an-an. Kaum Zons sudah ama
berangan-angan hendak mendrkan sebuah negara Yahud agar semua
orang Yahud d seuruh duna menetap d stu. Paestn adaah negara
yang dphnya. In teah mendapat sokongan kuat darpada Brtsh kerana
a ngn mempertahankan kedudukan mperasnya d Tmur Tengah serta
mengawa Terusan Suez. Manakaa mperas Amerka Syarkat |uga ngn
menguasa kawasan Tmur Tengah yang kaya dengan sumber aamnya.
Dem mencapa kepentngan masng-masng, Brtsh dan Amerka teah
member sokongan yang kuat dan sang bersubahat daam kompotan
mewu|udkan negara Zons Israe.
Dem mencapa cta-cta untuk mewu|udkan sebuah Negara Israe, bangsa
Yahud yang berfahaman Zons teah menggunakan bermacam-macam
cara yang sangat ck dengan perancangan yang sungguh rap dengan
memperdayakan serta mengerukan masyarakat duna bag merah rasa
beas smpat bahawa kaum Yahud adaah merupakan satu kaum yang
tertndas. Rasa beas smpat kepada kaum Yahud n sangat terkesan
seka akbat darpada perstwa Haocaust dengan membawa "konsep
pembershan bangsa" ke atas kaum Yahud oeh keke|aman Adof Hter
pada tahun 1939 - 1945 d |erman.
Maahan rancangan goongan Yahud untuk mendapatkan hak kenegaraan
yang hanya ekskusf kepada kaun Yahud saha|a teah bermua ebh awa
pada zaman Kera|aan Isam Uthmanyah ag. Iatu dengan membuat
propaganda pembentukkan sebuah negara sendr. Artke n akan
mengupas bagamana dengan bantuan dan campurtangan phak kera|aan
Brtsh teah membantu goongan Zons n membentuk sebuah Negara
Israe n.
1.1 Perbezaan Yahudi , Zionis dan Israel
Sebeum kta mengupas peranan kera|aan Brtsh daam pembentukkan
Negara Israe n, kta mestah memaham apakah perbezaan d antara
Yahud dan Zons. Umumnya, rama khaayak merasakan apaba
bercakap soa Yahud, Zons, Israe dan keyahudan, terdapat banyak
stereotypng dan msnoma yang dkatkan dengan frasa-frasa n. |ad,
sebeum mana-mana d antara kta ngn berdskus secara ebh an|ut
tentang Yahud, Israe, Zonsme dan keyahudan secara menyeuruh
peruah kta faham akan termnoog-termnoog n dahuu, agar
sekurang-kurangnya dapatah kta eakkan mengecam dan mengutuk
sesuatu bangsa secara membuta tu.
Menurut Dr. Heazar Isma, beau mendapat bahawa kebanyakan
masyarakat menganggap frasa-frasa n membawa maksud dan mewak
kumpuan masyarakat yang sama, yang tentu seka anggapan n amat
besar khafnya.|1|

Perkataan Yahud tu sendr meambangkan suatu bangsa, yang |ka dka|
susur gaurnya d daam ktab-ktab samaw menun|ukkan bahawasanya
bangsa n ahr dar keturunan Nab Ibrahm A.S meau anaknya Nab
Yaakub A.S. Manakaa agama Yahud tu atau |udasm merupakan agama
amaan bangsa tu sendr secara ekskusf. Bangsa Yahud tu semestnya
beragama Yahud dan penurunan keturunan d kaangan bangsa Yahud n
beraku dar sebeah bu, yang berert sekranya seseorang tu bunya
adaah Yahud, maka da secara automatk akan dktraf sebaga seorang
yang berbangsa Yahud oeh komuntnya. Masyarakat Yahud secara
amnya mengamakan agama mereka secara ntrovert dan tdak cuba
untuk mengembangkan fahaman mereka kepada bangsa-bangsa an, dan
|arang kta dengar akan ndvdu dar subset bangsa an "masuk" agama
Yahud.|2|
Zonsme pua atau fahaman Zons adaah satu gerakan dan fahaman
utra-nasonas Yahud yang mengngnkan penubuhan sebuah negara
bangsa sendr atau promsed and yang dasaskan oeh seorang wartawan
Yahud berkerakyatan Austra bernama Theodor Herz. Dan
hasnya,tertubuhah sebuah negara yang tdak dktraf oeh masyarakat
Isam seduna dengan nama Israe. Dan dasar Israe n adaah mudah -
negara n menganggap semua orang Yahud, tdak mengra dar mana
asa negaranya merupakan penduduknya yang sah dan dbenarkan untuk
berh|rah puang ke Israe untuk menetap secara tetap sebaga
rakyatnya.Inah punca utama pergeseran yang kta sakskan saban har d
Asa Barat apaba kera|aan Zons Israe terus menerus merampas tanah
hak rakyat Paestn untuk memperbesarkan komunt Zonsnya secara
ke|am dan tdak berperkemanusaan. |3|
Fuad Sayd Abdu Rahman a-Rfa daam bukunya Hakkat a-Yahud
men|easkan bahawa orang Yahud aah pengkut nab yang mua atu
Nab Musa a.s. dan Nab Musa aah keturunan Nab Yaakub bn Ishaq bn
Ibrahm a.s. Manakaa nama Israe aan nama gearan yang dber oeh
Aah swt kepada Nab Yaakub. |4|
Perbezaaan besar d antara Yahud dan Zons aah; penganut fahaman tu
tentunya orang yang beragama Yahud dan berbangsa Yahud, tetap
bukannya semua penganut dan bangsa Yahud tersebut berfahaman
Zons. Sebaga contoh, pengkut kepada mazhab ortodox Yahud yang
dkena dengan nama Nature Karta msanya merupakan sekeompok
masyarakat Yahud yang menentang secara habs-habsan deoog
Zonsme dan |uga penubuhan Israe yang danggap gerakan tu sebaga
satu dosa besar bag bangsa Yahud. Maah terdapat |uga pertubuhan-
pertubuhan ant Zonsm an d kaangan masyarakat Yahud d perngkat
antarabangsa, antaranya aah sepert Internatona |ewsh Ant Zonsm
Network (I|AN) dan Satmar. Gerakan-gerakan n, sama ada berbentuk
sekuar mahupun secara keagamaan, semuanya membenc dan menoak
gerakan sekuar Zonsme yang mereka anggap sebaga satu gerakan
haram yang menggadakan maruah bangsa Yahud tu sendr d mata
duna|5|.
1.2 Cara Hidup Masyarakat Yahudi
Rata-rata masyarakat Yahud hdup dengan mengasngkan dr darpada
masyarakat. Oeh yang demkan, keturunan mereka tdak bercampur gau
dengan masyarakat darpada bangsa an. Orang Yahud seau berwasat
daam kaangan mereka bahawa mereka semua mest mewu|udkan cara
hdup yang tersendr dan berbeza dengan manusa an. Tu|uannya
supaya mereka boeh berbangga dengan keebhan keturunan mereka
berbandng keturunan an, kerana Yahud menganggap dr mereka adaah
keturunan para nab.
Keadaan n teah member kesan yang mendaam daam cara mereka
berkr, perasaan dan pandangan mereka terhadap goongan an d duna
n sehngga terbentukah personat d daam dr mereka sebaga satu
bangsa pendendam dan pembunuh terhadap bangsa mana sekapun|6|.
2.0 Hubungan Yahudi engan Zionis
Professor Ahmad Syaab menyebut Zonsme pada asanya dnsbahkan
kepada sebuah buk bernama Zon yang teretak d seatan Batu Maqds.
Sewaktu Nab Daud a.s mash hdup dkatakan bagnda dapat menguasa
kawasan tu dar bangsa Yabus. Dengan tu Nab Daud men|adkan bukt
tu sebaga kubu tenteranya. Seepas tu Zon men|ad tempat suc bag
orang Yahud kerana dkatakan Tuhan mereka menduduk d stu. Orang-
orang Yahud percaya Tuhan mereka Yahuah (Yahwah) bersemayam d
bukt tu dan d embahnya ahr a-Mash Nab Isa a.s.
Sempena dengan nama d atas, Zons bermaksud satu gerakan
keagamaan bercampur potk berbentuk pen|a|ahan yang meampau
dta|a oeh orang-orang Yahud yang esktrm. Ia dtubuhkan dengan tu|uan
supaya orang-orang Yahud dapat menguasa dan memerntah duna
sehngga semua kekuasaan dan pemerntahan d duna tunduk dan patuh
kepada kuasa mereka. Dan sebeum mereka dapat menguasa duna,
mereka mahu menguasa Paestn terebh dahuu, khususnya kawasan d
sektar bukt Zon sebagamana yang tersebut d atas.
2.1 !erakan "ree#ason
Pada tahun 1895 M, seorang ketua besar gerakan Zons bernama
Thedeore Hetze teah memnta supaya orang-orang Yahud dtempatkan
d satu kawasan khas dan tempat tu d|adkan neger mereka. Perkara n
beau sebut d daam bukunya "Kera|aan Yahud". Thedeore menus:
Memadai supaya orang ramai (dunia) member kita mana-mana
satu kawasan di dunia yang sesuai dengan keperluan bangsa
kita, dan tempat itu kita menguasainya.
Cadangan penubuhan negara khas untuk orang-orang Yahud teah dbuat
oeh Theodore Hertz yang merupakan pengasas gerakan Zons
Freemason d daam gagasannya yang kemudannya dbukukan d daam
De |udem Stat (Negara Israe) pada 1896.
Gerakan Freemason yang teah dasaskan oeh Theodore Hertz Seteah
pertama ka dcetuskan daam persdangan Zons Internasona d Swss
pada tahun 1897M yang matamat akhrnya untuk mendrkan negara
zons Israe d wayah Isam Paestn baru terwu|ud pada 1948|7|.
Sebenarnya Freemason adaah pertubuhan sut yang dbentuk oeh orang
Yahud untuk menghaskan kepentngan mereka serta mengembakan
hak orang-orang Yahud. Kenyataan n dbuktkan oeh Thedeore Hetze:
Seseungguhnya tempat-tempat perjumpaan suit golongan
Freemason yang bertebaran di seluruh dunia bekerja dalam
keadaan orang ramai leka sebagai satu saluran untuk menapai
tujuan kita, dan orang-orang !asrani yang rendah akal
membantu kita menapai kemerdekaan, juga wakil-wakil kita
yang bukan "ahudi akan menghasilkan kebahagian yang banyak
bagi kita.
Pada tahun 1866 seorang pendta Yahud Dr. Lacacwse men|easkan
tentang Freemason, katanya:
Freemason adalah organisasi "ahudi sama ada di lihat dari segi
sejarahnya, pengajarannya, kalimah-kalimah rahsia yang ada di
dalamnya dan lain-lain lagi. #ari awal hingga akhir semuanya
"ahudi.
Gerakan n teah membuat perancangan-perancangan sut dan |ahat
yang |uga dkena sebaga Protoko Zons. Mereka |uga teah menubuhkan
Keab Rotary dan Keab Lons bag mencar ah-ah baru yang terdr dar
goongan muda dan bag mengumpukan makumat phak musuh kaum
Yahud atu Isam.
$.0 Hubungan %apat %egi# Zionis engan &arat
Zons Israe mempunya strateg agar semua tanah d Paestn dperntah
oeh mereka|8|. Perbncangan mengena hak mk tanah mest berphak
pada Israe. Keengganan akan berakhr dengan kesengsaraan. Awa abad
ke-20 Zons adaah rakan rapat Great Brtan yang membantu tercptanya
negara Israe. Apaba AS men|ad super power, pada pertengahan abad
ke-20, Zons mengubah rakannya kepada AS dan turut mempengaruh
negara tu.
Seepas Perang Duna Pertama atu pada tahun 1917, Brtan teah
mengsytharkan apa yang dsebut Pengumuman Bafour yang
membenarkan orang Yahud bermastautn d Paestn. Dan pada tahun
1922 pua, Paestn dkuasa oeh mperas Brtsh. Dengan n a
membenarkan serama 16,500 orang Yahud masuk ke Paestn tap-tap
tahun. Pada tahun 1946, |umah penduduk Yahud d Paestn menngkat
men|ad 678,000 orang manakaa penduduk Arab Paestn 1,269,000
orang|9|. |usteru dengan mendapat sokongan mperas Brtsh, maka
kaum Yahud yang berfahaman zons sangat beran daam setap tndakan
mereka untuk merampas rakyat Paestn daam memperuaskan
kependudukan Yahud d bum Paestn. Mereka bahkan teah menubuhkan
sebuah organsas pengasas bernama "Haganah"|10| yang bertugas
mengusr rakyat Paestn serta merampas tanah-tanah rakyat Arab yang
sudah turun temurun bercucuk tanam d stu. Lan|utan darpada tu anya
teah menyebabkan sedkt dem sedkt d|a|ah secara tdak sah oeh
Regm Zons.
Tahun 1897, kumpuan nteektua Yahud d Eropah bermesyuarat d Base,
Swtzerand dpmpn oeh seorang peguam Austra yang |uga
berketurunan Yahud, Theodore Herze membncangkan agar Yahud d
Eropah mendapat tempat tngga. Antara dcadangkan adaah d Argentna
dan Uganda namun kedua-duanya teah dtoak. Akhrnya mereka
mencadangkan tanah suc Paestn dan a dterma sebuat suara d daam
mesyuarat tersebut.
Tanah Paestn nah merupakan repka koonas Eropah. Dan pertukaran
orang Yahud dbuat secara besar-besaran masuk ke tanah Paestn. Pro|ek
n mendapat bantuan besar darpada goongan Zons d Great Brtan,
Amerka Syarkat dan Eropah.
'.0 Pe#bentukan (egara Israel 1)'*
Brtsh merupakan sekutu kuat gerakan Zons teah sentasa menyebeah
mereka dengan mengsytharkan Dekaras Bafour pada 2hb November
1917 apaba kera|aan Brtsh teah member |amnan untuk mewu|udkan
sebuah negara khusus untuk bangsa Yahud d Paestn. In merupakan
usaha yang pang |ahat daam se|arah peradaban duna kerana dengan
|eas anya mencabu per|an|an antarabangsa. Dengan angkuhnya
dekaras n teah mendakkan hak dan aspras penduduk bum Paestn
yang sah yang kemudannya teah dkut dengan pen|a|ahan Paestn oeh
tentera Brtsh. Dekaras Bafour teah termetera yang mana kera|aan
Brtsh dan Amerka Syarkat mempengaruh Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (PBB) untuk meuuskan cadangan bahawa setengah darpada
bum Paestn akan dhun oeh bangsa Yahud. Maka ahrah negara
Yahud Zons Israe pada tahun 1948.
'.1 Peristiharan &al+our 1)1,
Peristiharan &al+our 1)1, (bertarkh 2 November 1917) merupakan kenyataan rasm dasar
kera|aan Brtsh yang menyokong penubuhan negara orang Yahud d Paestn dengan syarat tdak merugkan
hak-hak sv dan agama masyarakat bukan Yahud d Paestn atau hak-hak dan status yang dnkmat oeh
bangsa Yahud d negara an.
Dekaras n dbuat meau surat darpada Setausaha Luar Brtsh Arthur |ames Bafour kepada pemmpn
Yahud Brtsh Lord Rothschd untuk dkrmkan kepada Persekutuan Zons atu sebuah organsas zons
persendran. Surat n menggambarkan kedudukan yang damb oeh Kabnet Brtsh sepert yang dpersetu|u
semasa mesyuarat pada 31 Oktober 1917. Ia |uga menyatakan dekaras n sebaga syarat -si#pati kepada
aspirasi Zionis Yahudi.-
Dekaras Bafour kemudan dmasukkan ke daam Per|an|an Dama Svresdengan Turk dan Mandat Brtsh
Paestn|11|.
Surat tu |uga menyatakan pos yang dpersetu|u daam mesyuarat kabnet Inggers pada 31 Oktober 1917
atu antara an menyebut bahawa pemerntah Inggers menyokong rancangan-rancangan Zons mewu|udkan
negara Yahud d Paestn. Daam ert kata an, dekaras tersebut teah memberkan hak kepada Yahud
menduduk dan men|a|ah bum Paestn serta membentuk negara haram Israe. Ia merupakan batu asas
pen|a|ahan ke atas bum Paestn yang detakkan oeh Brtan dan bermuanya dengan rasmnya penaan hak
kewu|udan rakyat Paestn ke atas bum dan tanah ar mereka sendr.
Arthur James Balfour
Mandat Palestin, |uga dru|uk sebaga Mandat &ritish atas
Palestin merupakan Mandat Lga Bangsa-bangsa yang drangka oeh
kuasa Bersekutu dan sekutunya seepas Perang Duna Pertama dan secara
rasm duuskan oeh Lga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Dengan
kuasa yang dberkan dbawah mandat
tersebut, Brtan memerntah Paestn pada tahun 1920-1948 dan daam
se|arah kawasan tu dru|uk sebaga Mandat Brtsh |12|.
Saah satu tokoh utama Yahud yang merundngkan kerangka (framework) terhadap dekaras n aah Dr.
Cham Wezmann, seorang |ururundng terkemuka d organsas Zonsme d Brtan yang |uga merupakan
seorang ah kma. Seteah pertemuan pertama antara Cham Wezmann dan Bafour pada tahun 1906,
pemmpn Persatuan tu teah mengesan keprbadan Wezman. Bafour teah bertanya kepada Wezmann
mengapa Paestn yang dph untuk d|adkan tanahar kaum Yahud dan hanya Paestn sa|a yang dngnkan
men|ad tapak Zonsme. Wezman men|awab:
$Semua tempat yang lain akan menjadi pemberhalaan$, %ei&mann memprotes, lalu menambahkan'
$(uan )al*our, andai saya menawarkan +nda ,aris sebagai ganti -ondon, akankah +nda
mengambilnya.$
)al*our menjawab kembali' $!amun #r. %ei&mann, $kami memiliki -ondon$,
-alu %ei&mann menjawab, $/tu benar, namun kami memiliki 0erusalem dulu manakala -ondon
merupakan rawa.$
Wezmann aah seorang ah kma yang teah mencpta sntess aseton meau fermentas. Aseton dperukan
daam menghaskan cordte, bahan pembakar yang dperukan untuk dgunakan untuk membuat peuru.
|erman merupakan pusat pengeuar yang |uga teah memonopo ramuan aseton kunc atu kasum asetat.
Tanpa kasum asetat, Brtan tdak boeh menghaskan aseton dan tanpa aseton tdak akan ada ada cordte.
|ad, tanpa cordte, Kera|aan Inggers pada ketka tu mungkn akan kaah daam Perang Duna Pertama dan
Kedua. Ketka kera|aan Brtsh bertanya kadar bayaran apa yang dkenakan oeh Wezmann, Wezmann teah
men|awab, "Hanya ada satu ha yang saya ngnkan. Tanah ar buat orang-orang saya." Beau menerma
pembayaran untuk penemuan n anya teah men|ad ku-ku catatan daam se|arah awa pembentukan negara
Israe |13|.
Dekaras Bafour sebenarnya dkeuarkan oeh phak yang tdak memk apa-apa hak ke atas bum Isam
Paestn atu Inggers kepada phak yang tdak berhak menermanya atu Yahud untuk membna negara haram
Israe. Ia adaah semata-mata untuk kepentngan Inggers bag menyeesakan masaah Yahud d Eropah, ngn
memecahbeahkan kesatuan umat Isam d duna Arab serta bermatamat memudahkan negara-negara Barat
membuat percaturan potk mereka d Tmur Tengah dan mereasaskan kepentngan mereka seteah wu|udnya
negara Yahud atu Israe.
'.2 .esan aripada eklasari &al+our
Sewaktu Brtan mengamb ah pentadbran Paestn |umah penduduk Yahud aah 60,000 orang atu kra-kra
10% dar keseuruhan penduduk yang mana sebahagan besarnya orang Arab beragama Isam.
Kera|aan Brtsh yang sememangnya sehauan dengan ob|ektf-ob|ektf zons teah menerma dan meuuskan
satu dekaras yang terkena d daam se|arah sebaga 'Dekaras Bafour'. Dekaras n merupakan satu nsatf
yang menggaakkan bangsa Yahud d Eropah untuk berh|rah ke bum Paestn secara besar-besaran.
Pada buan November 1947, Bangsa-bangsa Bersatu d bawah pengaruh
Amerka Syarkat dan Brtsh teah membahagkan Paestn men|ad dua -
42.88% tanah Paestn dberka kepada Arab Paestn, manakaa kra-kra
57% dserahka kepada kaum Zons. Pada buan Me 1948, kaum Zons
Yahud pun mengsytharkan penubuhan negara Israe. Tap n mash tdak
memuaskan hatnya ag. Dem mencapa cta-cta, mereka terus
menggunakan taktk keganasan dan kekerasan untuk mengusr penduduk
Arab dar Paestn serta memperuaskan wayahnya dengan mencapuk
wayah Arab Paestn.
Seteah tu penakukan terhadap kawasan orang Paestn dakukan
berperngkat-perngkat menerus peperangan tahun 1948, 1956, 1967,
1978, 1982 dan 2002. Tahun 1948 pengamban kawasan Gaee, kawasan
Au|a dan kordor |erusaem d mana kawasan n adaah mk Paestn
menerus Resous PBB 181.
Oeh karena tu para Zons mua terbat daam kegatan-kegatan khusus
untuk mendorong berpndahnya orang Yahud dar Eropah terutamanya
Russa dan Amerka Syarkat ke Paestn, bahkan memaksa |ka dperukan,
sepert mengganggu orang-orang Yahud d negara-negara asanya dan
beker|a sama dengan para ant-Yahud untuk meyaknkan bahawa
pemerntah akan mengusr orang-orang Yahud|14|. Dengan demkan,
Zonsme teah berkembang sebaga gerakan yang mengganggu dan
menzam rakyat Paestn.
'.$ Peranan &angsa/&angsa &ersatu 0P&&1
Isu Paestn semakn panas dan mua dbawa ke perngkat antarabangsa d
atas tuntutan Brtsh yang memnta supaya PBB memasukkan su tersebut
ke daam agendanya. Laporan Badan Penyedk Antarabangsa Paestn
(UNSCOP) mk PBB teah mengaku tentang ketdak adan pengamban
tanah serta cadangan pembahagan bum Paestn kepada dua buah
negara yang berasngan atu Paestn dan Yahud. Namun rentetan duka
Paestn semakn berpan|angan apaba sdang peno PBB yang
dpengaruh Yahud teah mengeuarkan `Ketetapan 181' yang maang
pada 29hb November 1947 dengan membahagkan 2/3 tanah Negara
Paestn kepada pendatang Yahud manakaa baknya yang hanya 1/3
keuasan tanah pua dberkan kepada penduduk asa Paestn yang sah.
Ketetapan n sangat bercanggah dengan prnsp PBB sendr atu untuk
meaksanakan ketetapan hak-hak bangsa dar seg kebebasan dan
penentuan nasb mereka sendr. Rakyat Paestn yang terbat dengan su
n tdak angsung dmnta pendapat dan keznan maahan mereka
mengaam kezaman dan penndasan yang amat dahsyat.
Laporan Badan Penyedk Antarabangsa Paestn (UNSCOP) mk PBB
teah mengaku tentang ketdak-adan pengamban tanah serta cadangan
pembahagan bum Paestn kepada dua buah negara yang berasngan
atu Paestn dan Yahud.
'.' .ele#ahan 2iga 3rab
Rakyat Paestn adaah antara bangsa yang pang maang d duna kerana
dupakan oeh PBB, negara-negara Arab dan |uga umat Isam sendr.
Ketka Yahud Zons erat beker|asama dengan Brtsh dan PBB dem
mencapa cta-cta mereka, Lga Negara Arab pua gaga membantu
per|uangan rakyat Paestn bag mempertahankan hak-hak asas mereka
daam mempertahankan kedauatan Negara Paestn yang teah mereka
dam se|ak 4500 tahun amanya. Pengbatan tentera dar Lga Negara
Arab yang dgembar-gemburkan tu hanyaah merupakan traged apaba
mereka teah dtewaskan dengan mudah oeh angkatan tentera
pengganas Yahud yang |uga teah meresap ke daam pmpnan tentera
Lga Negara Arab.
Dengan kekaahan yang mengabkan tentera Arab d daam peperangan
n dan dkut dengan penakukan 78% bum Paestn, Yahud Zons teah
mengumumkan Negara "Israe" pada petang 14hb Me 1948. Brtsh
mengundurkan tentera dan pemerntahannya ke atas Paestn apaba
Negara Israe yang merdeka dstharkan secara resmnya pada 15hb Me
1948|15|.
Manakaa Nakbah|16| Paestn meru|uk kepada penubuhan Negara Haram
Israe yang teah dstharkan secara resmnya pada 15hb Me 1948.
Perstwa n beraku seepas teraksananya kependudukan dan pen|a|ahan
haram oeh re|m Yahud Zons ke atas tanah dan penduduk asa Negara
Paestn secara sstematk dengan bantuan Brtsh dan PBB. Tarkh pentng
tersebut adaah detk htam buat penduduk asa bum Paestn, orang-
orang Arab dan duna Isam secara keseuruhannya. Negara Paestn yang
seama n teah dnaung kedamaan dan keadan untuk rbuan tahun tu
semakn merasa kepertan, kepedhan dan derta yang berpan|angan
apaba mereka berada d bawah |a|ahan dan kongkongan Yahud Zons
se|ak enam dekad yang au.
'.4 %untuhnya .era5aan Isla# 6th#aniyah di 7urki
Pada masa yang sama, pemerntahan Kera|aan Isam Uthmanyah ke atas
Paestn dan Tmur Tengah men|ad kan emah. Sebuah konsortum
Perancs- Brtsh membna Terusan Suez, menerus Mesr. Terusan yang
dbuka pada 1869 n men|ad |aan pntas ke |a|ahan Perancs dan |a|ahan
Brtsh,dan men|ad cukup pentng hnggakan Engand menggabungkan
Mesr ke daam empayarnya pada tahun 1882. Terusan Suez dan
kedudukan Tmur Tengah yang strategk membuat kawasan n amat
dperukan oeh pen|a|ah.
Pada tahun 1908, teaga mnyak dtemu buat ka pertama d Tmur
Tengah oeh orang Brtsh d Iran. Pada tahun 1914 hngga 1916 Perang
Duna Pertama meetus. Kera|aan Isam Uthmanyah d Turk bmbang
dengan pengaruh Brtsh dan Perancs yang semakn kuat d Tmur Tengah,
antas mereka bersekutu dengan |erman. Zons beker|asama dengan
Brtan dan menyarankan Brtan menyokong pengh|rahan orang Yahud d
Paestn. Sebaga baasan, mereka men|an|kan negara Yahud yang
terbentuk nant akan mendung kepentngan Brtsh d Terusan Suez.
Pada masa yang sama, Brtan ber|an| orang Arab akan dberkan
kemerdekaan |ka mereka bangun menentang orang Turk. |usteru orang
Arab memuakan pemberontakan. Sementara tu, Brtan dan Perancs
bertemu secara sut. Dengan men|angkakan bahawa orang Turk akan
dtewaskan, kedua-dua kuasa n merancangkan pembahagan Tmur
Tengah.
Pada tahun 1918 orang-orang Arab yang terdr darpada para keuarga
Saud teah membebaskan Damsyk darpada pemerntahan Uthamanyah.
Waaupun mereka teah d|an|kan kemerdekaan, namun sebuan
kemudan Brtan menguasa Damsyk. Ketka tu, Brtan, Perancs dan
Amerka Syarkat memenang Perang Duna Pertama.
Pada tahun 1920 hngga 1939 Lga Bangsa dbentuk, dan |eas seka
sebahagan besar negara ahnya merupakan negara Eropah. Lga
member Perancs mandat ke atas Syra, manakaa Brtan dberkan
mandat ke atas Iraq, |ordan, dan Paestne. D sn mandat rngkasnya
membawa makna bahawa Brtan dan Perancs mentadbr kawasan-
kawasan n sebaga |a|ahan de facto. Pada 1 September 1920, Perancs
membentuk Lubnan Besar, merangkum Gunung Lubnan dan beberapa
bahagan Syra.
Maka sedkt dem sedkt Kera|aan Isam Uthmanyah d Turk men|ad
semakn emah akbat faktor-faktor daaman dan ancaman darpada uar
yang mengakbatkan kuasa dan pengaruhnya semakn umpuh dan
akhrnya runtuhah Kera|aan Isam d Turk yang pada satu ketka
memerntah duna.
'.8 Holo9aust
Keadaan berterusan, sehnggaah muncunya seorang pemerntah |erman
ketka tu, atu Adof Hter. Ketka tercetusnya perang duna kedua oeh
beberapa sebab, Hter meaksanakan pean pemusnahan kaum yang
dkena sebaga Acton T4. Pean n merencanakan pembunuhan
euthanasa berama-rama keatas goongan tertentu, ma|ortnya Yahud.
Seteah tamat Perang Duna Kedua, danggarkan serama hampr 6 |uta
Yahud d seuruh Eropah mat dbunuh. Seteah mengaam kerugan yang
besar, Brtan berundur dar Paestn dan tanah-tanah |a|ahannya yang an
pada 1948.
'., Penglibatan 3#erika :yarikat
Amerka Syarkat, seaku kuasa besar duna seteah Perang Duna Kedua,
memankan peranan pentng daam penubuhan negara Israe. Pada
asanya, Israe tdakah wu|ud sebaga sebuah negara yang hakk. Seteah
perstwa Hoocaust yang dakukan oeh Hter tamat, |umah penduduk
Yahud yang ada adaah sedkt, serta mereka hdup daam kesusahan dan
ketakutan. Pada ketka tuah, Persatuan Yahud Amerka mengutuskan
tuntutan kepada Presden US ketka tu, Harry Truman. Pada November
1947, tuntutan tersebut dbawa ke persdangan PBB au PBB
mendekaras pemsahan Paestn. Pada 16 May 1948, kera|aan sementara
Israe dtubuhkan d Paestn, dengan sokongan dar PBB. Presden Harry
Truman menyokong sepenuhnya penubuhan Israe, maka wu|udah
penempatan Israe d tanah Paestn sehngga kn. Presden Israe yang
pertama atu Dr. Cham Wezmann.
4.0 I#perialis#e Zionis#e
Zons tdak dbentuk atas dasar agama. Zonsme adaah dasar mperas
yang membuat keuntungan meau dasar kaptas. Setengah abad
peperangan d Tmur Tengah adaah dasar untuk mengawa kekuatan
duna yakn mnyak d Arab, yang danggarkan ber|umah AS$15 tron
(dengan harga AS$25 setong pada tahun 2002).|usteru dengan cara-cara
nah, akhrnya penduduk Arab Paestn hanya tngga 300,000 orang
saha|a, manakaa ebh darpada 2 |uta annya teah kehangan tempat
tngga dan 80% tanah Paestn |uga teah drampas. Meraka yang
kehangan tempat kedaman kebanyakannya men|ad pengungs d
negara-negara an, khasnya d khemah-khemah pearan |ordan, Lubnan,
Mesr dan negara-negara Arab annya. Inah atar beakang bagamana
kaum Zons Israe seangkah dem seangkah mencapuk negara Paestn.
Pendek kata negara Israe ddrkan d atas tuang beuang rakyat Paestn
dan rakyat Yahud yang dpergunakan kaum Zons dengan ker|asama
Brtsh dan Amerka Syarkat. Seama kekuasaan Inggers, ebh dar 1500
orang Paestn yang ber|uang untuk kemerdekaannya terbunuh daam
pertempuran yang dakukan oeh tentara-tentara Inggrs. D sampng tu,
ada pua beberapa orang Paestna yang dtahan oeh Inggers karena
menentang pendudukan Yahud. Tekanan pemerntah Inggrs
menyebabkan kekerasan serus terhadap mereka. Namun, terorsme
Zons tdak terbandngkan keke|amannya. Keke|aman Zons, yang pecah
begtu berakhrnya Kekuasaan Inggers, meput pembakaran penempatan
orang Arab Isam d desa-desa, penembakan wanta, anak-anak, dan
orang tua seoah sebuah hukuman mat, penyksaan korban-korban yang
tdak berdosa dan pemerkosaan wanta-wanta dewasa dan rema|a.
8.0 .esi#pulan
Bum Paestn adaah negara nenek moyang bangsa Arab dan umat Isam.
Oeh karena tu, sapapun tdak boeh menyerahkan waau satu |engka
pun tanah yang sudah men|ad mk bangsa Arab dan umat Isam secara
turun temurun se|ak rbuan tahun yang au. Kesepakatan apapun daam
rangka menghapus hak rasm bangsa Arab adaah tdak sah. Phak
Inggers dan Amerka Syarkat wa|b dpersoakan dan mest
bertanggung|awab d atas segaa bentuk keke|aman, pengusran,
pen|a|ahan, pembunuhan dan seumpamanya terhadap bum Paestn
kerana phak mereka yang teah menempatkan Israe d bum Paestn
tersebut. Begtu |uga, duna antarabangsa harus sama-sama
bertanggung|awab dar sudut se|arah dan mora d atas apa yang ter|ad
akbat dekaras Bafour tu.
Ke|ayaan Yahud meaksanakan dekaras tersebut bukan berert kekuatan
yang ada pada mereka tetap kerana bangsa Arab khususnya pemmpn-
pemmpn duna Arab tdak bersatu, masaah bangsa Arab yang tdak
memanfaatkan sumber daya yang ada pada dr mereka sendr dan tdak
memk kemanan yang mendaam dan mereka |uga tdak serus daam
meakukan penentangan terhadap Israe.
Pada ketka tempoh tersebut |uga, Kera|aan Turk Uthmanyyah teah
mengaam konk dar aspek potk, ekonom dan masaah daaman serta
ancaman uaran yang semakn hebat yang akhrnya teah menumbangkan
Kera|aan Isam Uthmanyah d Turk serta semua kawasan Isam yang
dperntahnya termasukah Mesr, Semen|an|ung Tanah Arab, dan
sebahagan darpada Eropah. Brtan meau persknya yang dkena
sebaga Lawrence of Araba, menyuburkan semangat nasonasma d
negara-negara Arab. Pe|uang kebangsaan/nasonasma Arab pua
menyerang kera|aan Turk Uthmanyyah. Pemerntah Arab ketka tu, Emr
Fasa 1, berpang tadah dan memhak kepada Brtan. Se|ak dar tuah
kera|aan Arab men|ad ta barut Brtan. Rententan tu wu|udkan Negara-
negara sepert Iran, Iraq, Arab Saud, Lubnan, Paestn dan Israe. Pada
tahun 1915, Brtan mua menduduk kawasan Iraq. Akhrnya pada 1917,
Brtan menduduk semua kawasan Paestn. Tentera Brtan, dketua
Genera Aenby, memasuk Paestn pada 9 Dsember 1917 au member
ucapan - "har n, perang sab sudah berakhr".
Pada 1917, Brtan mengsytharkan Dekaras Bafour, atu per|an|an
antara kera|aan Brtan dengan ketua persatuan Yahud Brtan ketka tu,
yang mana antaranya men|an|kan tanah Paestn kepada Yahud.
Penempatan Yahud d Paestn menngkat, dar 50,000 sebeum tu kepada
mencecah setengah |uta, manakaan penduduk Isam Paestn ketka tu
hampr mencecah 1.4 |uta.
Wak dar Yahud ketka dekaras tersebut, merupakan seorang Yahud
bernama Cham Wezzmann. Wezzman |uga merupakan seorang sants,
maahan sants pertama yang menghaskan bahan kma acetone,
seterusnya acetone dgunakan sebaga cordte, atu se|ens bahan
etupan yang menyumbang besar kepada ke|ayaan Brtan daam perang
tersebut. Wezzman mendesak setausaha uar Brtan ketka tu, Arthur
Bafour, supaya dadakan Dekaras tersebut. Kerana terhutang bud ke
atas sumbangan Wezzman, kera|aan Brtan teah bersetu|u dengan
tuntutan kaum Yahud untuk mewu|udkan Negara Israe pada tahun 1948.
2a#piran 1; eklarasi &al+our

%u5ukan
1. Era Kebangktan Kera|aan Uthmanyah (2010), Muhammad Fkr Che
Hussan, H||az Record Pubshng, Kuaa Lumpur, 2010
2. Imperasme Zons, Prof. Dr. Bukhory Isma, Fakut Komunkas dan
Penga|an Meda, UITM Shah Aam, Utusan Maaysa, 16 |anuar 2009
3. Isam D Asa Barat Moden, Pen|a|ahan dan Pergoakan, Fadhuah |am,
Karma Pubcatons Sdn BHd, Shah Aam, 2007
4. Paestn Tak Pernah Gentar, Zuk Mohamad A-Bakr, Fatmah Syarna
Mohd. Noordn, Kuaa Lumpur, 2009
5. Pemkran Isam Masa Kn, Abdu Rahman Ha| Abduah, Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kuaa Lumpur, 1987
6. Tamadun Isam dan Tamadun Asa, Unverst Maaya, Kuaa Lumpur, 2001
|1| Lhat rencana yang dtus oeh Dr. Heazar Isma berta|uk Yahudi, Zionis dan Israel: Apa bezanya? d
http://mstar.com.my bertarkh 18/5/2010
|2| Ibd
|3| Ibd
|4| Lhat "Paestn tak pernah entar, fat!a kotemporari dan penyelesainya - Se|arah Yahud bab 1, ms 1
|5| Opct
|6| D daam A-Ouran Aah swt teah menggambarkan bahawa kaum Yahud teah dseksa ketka d zaman
Fraun men|ad pemerntah Mesr. Aah teah mengutuskan Nab Musa a.s dan Nab Harun a.s untuk
menyeamatkan kaum Yahud dar terus dtndas dan dzam oeh Fraun
|7| Ru|uk artke "Purasme Agama dan Gerakan Freemason" yang dtus oeh (Adnn Armas seorang caon Phd
d ISTAC-IIUM dan penet pada "he #tudy of Islami$ "houht and %i&ilization (INSISTS), Beau berpendapat
bahawa 'reemason teah tersebar d benua Eropah. Saah satu fakta awa yang tertus menun|ukkan bahawa
cabang 'reemason teah ada d Brtsh pada tahun 1641.
|8| Ru|uk rencana d tus oeh Bukhory Isma, berta|uk "Impeasme Zonsme" Utusan Maaysa 16 |anuar
2009
|9| Ibd
|10| Ibd
|11| Dokumen asa kn dsmpan d Perpustakaan Brtsh.
|12| Lga Bangsa-bangsa merupakan sebuah perbadanan antarabangsa yang dtubuhkan seepas Persdangan
Keamanan Pars 1919. Matamat-matamatnya termasuk gencatan sen|ata; mengeak peperangan
meau keseamatan koektf; menyeesakan perseshan antara negara-negara meau perundngan dan
dpomas; dan menngkatkan taraf hdup d seuruh duna. Fasafah dpomas Lga merupakan sebuah
perubahan besar daam cara berkr mengena dpomas.
|13|Lhat : http://www.kedah(edu(my)ke!anan)imaes)dmdo$uments)se*arah+,-palestin(do$?
|14| Lhat Harun Yahya, Soykrm Vahset (The Hoocaust Voence,), Vura Yaynck, Istanbu, 2002
|15| Lhat rencana "Bentuk ketenteraan Negara" oeh Dr. Mohd. Noor d Utusan Maaysa pada 3 |un 2010
|16| Lhat Kamus Bahasa Arab A-Fard, Nakbah bermaksud maapetaka atau bencana besar.